ITPP1/443-826/14/BS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniach PKWiU 10.11.50, 10.12.30 oraz 10.41.21 oraz stawki podatku przy sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.13.16
ITPP1/443-826/14/BSinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 14 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  -
 • stawki podatku przy sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniach PKWiU 10.11.50, 10.12.30 oraz 10.41.21 – jest prawidłowe,
 • stawki podatku przy sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.13.16 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 14 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniach PKWiU 10.11.50, 10.12.30, 10.13.16 oraz 10.41.21.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji olejów pozostałych i tłuszczów płynnych. Wnioskodawca zakupuje olej sojowy – surowy nierafinowany spożywczy w stawce 5%. Olej jest transportowany w cysternach, spełniających wymogi określone dla przewozu towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Olej ten Wnioskodawca sprzedaje do indywidualnych gospodarstw rolnych, gdzie olej jest zużywany jako materiał paszowy dla zwierząt. Zakupiony olej nie jest przez Wnioskodawcę przetwarzany, jest sprzedawany w takiej samej postaci w jakiej jest kupowany. Poza tym w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa sadło wieprzowe, sadło drobiowe, otoki wieprzowe i mieszanki sadła. Wnioskodawca zakupił urządzenia do wytapiania tłuszczu i sprzedaje wyrób: tłuszcz paszowy zwierzęcy, zwany także smalcem paszowym oraz produkt uboczny – skwarki do karmy dla zwierząt. Wnioskodawca sprzedaje tłuszcz jako tłuszcz wieprzowy, tłuszcz drobiowy lub tłuszcz mieszany wieprzowo-drobiowy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że poszczególne wyroby są zaklasyfikowane w następujących grupowaniach PKWiU olej sojowy – 10.41.21, tłuszcz, smalec paszowy indyczy – 10.12.30, tłuszcz, smalec paszowy wieprzowy – 10.11.50, skwarki – 10.13.16. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że na dzień zbycia oleju sojowego surowego olej nadaje się do spożycia przez ludzi. Tłuszcze paszowe zwierzęce nie są tłuszczami technicznymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jaką stawkę podatkową VAT należy zastosować do sprzedaży oleju sojowego z przeznaczeniem na dodatek do pasz dla zwierząt ...
 2. Jaką stawkę należy zastosować w przypadku sprzedaży smalcu paszowego oraz skwarek...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ sprzedaje olej w stanie nieprzetworzonym, na cele spożywcze jako dodatek do pasz dla zwierząt, to zastosowanie powinna mieć stawka 5% - tj. taka sama stawka w jakiej Wnioskodawca ten towar kupuje.

Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – w procesie wytapiania powstają tłuszcze zwierzęce jadalne, z przeznaczeniem do spożycia dla zwierząt, w konsekwencji powinna mieć zastosowanie stawka 5%. Natomiast w przypadku skwarek, Wnioskodawca winien zastosować stawkę 23% ze względu na utratę cech charakterystycznych dla tłuszczu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
  -
 • prawidłowe w zakresie stawki podatku przy sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniach PKWiU 10.11.50, 10.12.30 oraz 10.41.21,
 • nieprawidłowe w zakresie stawki podatku przy sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.13.16.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 24 wymieniono PKWiU ex 10.1 tj. mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków.

W poz. 27 wymieniono PKWiU ex 10.4 tj. oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne.

Należy wskazać, że w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie

stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, z objaśnienia „1” do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 17 wskazano PKWiU ex 10.1 tj. mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane, z wyłączeniem:

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków.

Natomiast w pozycji nr 20 wskazano PKWiU ex 10.4 tj. oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zakupuje olej sojowy – surowy nierafinowany spożywczy w stawce 5%. Olej jest transportowany w cysternach, spełniających wymogi określone dla przewozu towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Olej ten Wnioskodawca sprzedaje do indywidualnych gospodarstw rolnych, gdzie jest zużywany jako materiał paszowy dla zwierząt. Zakupiony olej nie jest przez Wnioskodawcę przetwarzany, jest sprzedawany w takiej samej postaci w jakiej jest kupowany i – jak wskazano – na dzień jego zbycia nadaje się do spożycia przez ludzi. Olej sojowy jest sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 10.41.21. Poza tym Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wytapia tłuszcze i sprzedaje jako tłuszcz paszowy zwierzęcy sklasyfikowany w następujących grupowaniach PKWiU: tłuszcz, smalec paszowy indyczy – 10.13.16; tłuszcz, smalec paszowy wieprzowy –10.12.30, skwarki –10.41.21.

Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż tłuszczy zwierzęcych paszowych, które nie stanowią tłuszczy technicznych i spełniają wymogi paszy lub składnika paszy lub karmy dla zwierząt, pochodzenia drobiowego (sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.12.30) oraz pochodzenia wieprzowego (sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.11.50), a także skwarek (sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.13.16), jak również oleju sojowego, który jak określił Wnioskodawca, na dzień zbycia nadaje się do spożycia przez ludzi (sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.41.21) będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 i 20 załącznika nr 10 do ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania podstawowej stawki podatku przy sprzedaży skwarek sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.13.16 uznano za nieprawidłowe, gdyż jak wskazano wyrób ten mieści się w pozycji 17 – ex. 10.1 mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane. Wśród wyłączeń tej pozycji nie zostały wymienione wyroby, które utraciły cechy charakterystyczne dla tłuszczu.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę, a w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku wyrobów czy też uznania, że przedmiotowy olej sojowy nie nadaje się do spożycia przez ludzi) interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
ILPP2/443-655/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.