ITPP1/443-646/13/JJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2013 r. (data wpływu 9 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie stawki podatku dla robót wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla robót wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, m. in. w zakresie produkcji betonu (PKD 2363Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej), zajmuje się także wykonywaniem robót budowlano-montażowych sklasyfikowanych w PKD 4120Z oraz robót betoniarskich oznaczonych symbolem 4399Z. Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz klientów kompleksową usługę budowlaną związaną z wykonywaniem robót betoniarskich i robót związanych z fundamentowaniem, to jest usługę pompowania masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości oraz wylaniu we wskazanym przez klienta miejscu (tj. elementy konstrukcyjne powstającego budynku - szalunki, ławy fundamentowe, stropy, filary). Pompowanie i wylewanie masy betonowej we wskazane miejsca wymaga użycia specjalistycznego sprzętu (pompy) obsługiwanego przez wykwalifikowanych operatorów. W ramach realizacji usługi Wnioskodawca zobowiązany będzie również do dostarczenia na miejsce wykonania usługi (teren budowy) masy betonowej. Transport masy betonowej do miejsca wykonania usługi będzie odbywał się przy pomocy betonomieszarki lub przy użyciu innego specjalistycznego środka transportu. Wykorzystywana do wykonania usługi masa betonowa będzie produkowana przez Wnioskodawcę, natomiast transport masy betonowej do miejsca wykonania usługi oraz jej pompowanie i wylanie będzie się odbywał przy użyciu własnych środków transportu i specjalistycznego sprzętu oraz własnych wykwalifikowanych pracowników lub przy wykorzystaniu podwykonawców, świadczących w tym zakresie usługę na rzecz Wnioskodawcy i przy użyciu ich sprzętu. Reasumując na opisaną wyżej kompleksową usługę budowlaną składać się będzie:

 • wyprodukowanie masy betonowej w ilości uzgodnionej w umowie lub zamówieniu,
 • transport masy betonowej na miejsce wykonania usługi,
 • pompowanie masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i jej wylanie na wskazane przez Klienta miejsca, tj. w elementy konstrukcyjne powstającego budynku.

Usługa będzie świadczona w związku z budową, remontem lub przebudową budynków lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a-12c ustawy o VAT, to jest budynków mieszkalnych zaliczonych do grupowania PKOB 111 (budynki mieszkalne jednorodzinne), 112 (budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe) i 113 (budynki zbiorowego za mieszkania), przy czym jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne, to ich powierzchnia nie będzie przekraczała 300 m2, a w budynkach wielorodzinnych - powierzchnia lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2. Usługa będzie świadczona na podstawie umowy zawieranej z klientem lub na podstawie zamówienia klienta, w których zostanie wskazany, opisany wyżej zakres usługi, termin jej wykonania, wartość wynagrodzenia oraz oświadczenie klienta, że budynek, którego dotyczy usługa spełnia wymogi określone w art. 41 ust. 12a-12c ustawy o VAT oraz w oparciu o dołączone dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową budynku. Wykonanie usługi potwierdzone będzie protokołem. Z tytułu wykonania usługi Wnioskodawca wystawi jedną fakturę, która obejmować będzie wynagrodzenie za jej wykonanie (jedna pozycja na fakturze i jedna kwota). Wynagrodzenie za wykonanie opisanej usługi będzie obejmować łącznie wynagrodzenie za materiał wykorzystany do wykonania usługi (masy betonowej i ewentualnie innych materiałów), transport masy betonowej na miejsce wykonania usługi, wykonanie pompowania i wylewania masy betonowej. Wnioskodawca zajmuje się również produkcją prefabrykatów z betonu (m. in. płyt stropowych). Ich sprzedaż odbywa się poprzez transport płyt na teren budowy, gdzie odbywa się montaż płyt specjalistycznym sprzętem (żurawiem samochodowym) przez wykwalifikowanych pracowników. W momencie złożenia zamówienia z klientem podpisywana jest kompleksowa umowa na wykonanie stropu, zawierająca pomiar, dobranie płyt stropowych, transport płyt na miejsce budowy, ułożenie stropu z płyt przy pomocy żurawia samochodowego. Usługa będzie świadczona w związku z budową, remontem lub przebudową budynków lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a-l2c ustawy o VAT, to jest budynków mieszkalnych zaliczonych do grupowania PKOB 111 (budynki mieszkalne jednorodzinne), 112 (budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe) i 113 (budynki zbiorowego zamieszkania), przy czym jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne, to ich powierzchnia nie będzie przekraczała 300 m2, a w budynkach wielorodzinnych - powierzchnia lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym, kompleksowa usługa budowlana, na którą składają się:
  1. wyprodukowanie masy betonowej w ilości uzgodnionej z klientem,
  2. transport masy betonowej na miejsce wykonania usługi,
  3. pompowanie masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i jej wylanie we wskazane przez klienta miejsca, to jest w elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentowych, stropach filarach itp.),
  świadczona przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą z klientem umową w sytuacji, gdy będzie ona wykonywana w ramach budowy, remontu, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a-12c ustawy o podatku od towarów i usług może zostać opodatkowana jedną stawką VAT wynoszącą 8%...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym kompleksowa usługa budowlana, na którą składają się:
  1. pomiar i dobranie płyt,
  2. wyprodukowanie płyt stropowych,
  3. dowóz płyt na budowę,
  4. zamontowanie płyt specjalistycznym sprzętem- żurawiem samochodowym,
  świadczona na rzecz klienta zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, wykonywaną w ramach budowy, remontu, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a-12c ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu jedną stawką VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec czynności opisanych w zdarzeniu przyszłym, stanowiących kompleksową usługę budowlaną będzie można zastosować opodatkowanie jedną stawką VAT w wysokości 8 %, a stanowisko to znajduje potwierdzenie w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust.1. Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy (8 %) stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w art. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl „ art. 12c ” art. 41 ustawy w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że na podstawie art. 41 ust. 2, 12, 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług, zarówno do dostawy, jak i świadczenia usług budowlanych (w ramach budowy, remontu, przebudowy) na rzecz budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest możliwość stosowania stawki w wysokości 8%. Zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie jednej stawki podatku VAT i opodatkowanie nią zarówno usługi jaki materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi (tutaj masy betonowej) uwarunkowane jest przedmiotem umowy zawartej z klientem. Strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Potwierdzeniem tego stanowiska są interpretacje indywidualne: IBPP2/443-85/12/RSz z dnia 26 kwietnia 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, ILPP1/443-440/12-4/AW z dnia 25 lipca 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, ITPP1/443-588/12/BK z 27 lipca 2012 r. wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Przedmiotem sprzedaży w przedmiotowej sprawie są kompleksowe usługi budowlane (obejmujące dostarczenie masy, betonowej, jej transport na miejsce budowy, pompowanie i wylewanie we wskazane przez klienta miejsca tj. elementy konstrukcyjne budynku, jak również montaż stropu wraz z dostawą płyt) i dlatego nie można z nich wyłączyć poszczególnych elementów składających się na te usługi jako odrębną sprzedaż. Obrotem Wnioskodawcy będzie kwota za wykonanie całej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiał, robocizna, transport, energia, narzędzia, itp.). Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli przedmiotem umowy będzie usługa o wskazanym wyżej zakresie i realizowana będzie w ramach budowy, remontu, przebudowy budynków zaliczanych do obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do całej wartości usługi zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 i art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. Podkreślić należy, że zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest specyfiką wykonywanych w danych okolicznościach czynności i wiąże się z ustaleniem, która czynność jest świadczeniem głównym, a które czynności mają charakter pomocniczy. Zdaniem Wnioskodawcy świadczeniem głównym jest pompowanie masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości we wskazane przez Klienta miejsca konstrukcyjne powstającego budynku przy pomocy specjalistycznego sprzętu - pompy betonowej przez wykwalifikowanych pracowników, zrealizowane w budynkach spełniających wymogi budownictwa społecznego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT. Transport i użycie wyprodukowanej masy betonowej, stanowiące element tej usługi należy uznać jako czynności pomocnicze do zrealizowania świadczenia głównego. Również świadczeniem głównym jest ułożenie i montaż stropu. Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu.

Dlatego też na gruncie opisanego wyżej stanu prawnego należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi budowlane, obejmujące czynności wskazane we wniosku, będą podlegać opodatkowaniu jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. l46a pkt 2 i art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w sytuacji gdy będzie wykonywana w ramach budowy, remontu lub przebudowy obiektów lub ich części spełniających warunki określone dla budownictwa społecznego, wskazane w art. 41 ust. 12a-12c ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy bez wpływu na dopuszczalność opodatkowania takiej usługi jedną stawką VAT wynoszącą 8% jest fakt, iż dla jej zrealizowania Wnioskodawca zużywać będzie masę betonową lub płyty stropowe wyprodukowane we własnym zakresie, jak również fakt, że usługa ta świadczona będzie przy wykorzystaniu własnego sprzętu specjalistycznego i pracowników lub przy wykorzystaniu podwykonawców Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dopuszczalności opodatkowania jedną stawką VAT wynoszącą 8% opisanych we wniosku kompleksowych usług budowlanych znajduje potwierdzenie w stanowisku Ministra Finansów, wyrażonym w interpretacjach indywidualnych:

Usługa świadczona będzie na podstawie umowy zawieranej z klientem lub na podstawie zamówienia klienta, w których wskazany zostanie opisany wyżej zakres usługi, termin jej wykonania, wartość wynagrodzenia oraz oświadczenie klienta, że budynek, którego dotyczy usługa spełnia wymogi określone w art. 41 ust. 12a-12c ustawy o VAT oraz w oparciu o dołączone dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową budynku. Wykonanie usługi potwierdzone będzie protokołem. Umowa obejmować będzie jedną kompleksową usługę wykonania stropu z prefabrykowanych płyt stropowych. Na fakturze będzie widniała jedna pozycja obejmująca całkowity koszt wykonania

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.