IPTPP4/4512-63/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Stawka podatku dla wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich i ciastek.

W swoim asortymencie spółka posiada m.in.:

 • biszkopty bezcukrowe
 • biszkopty bezcukrowe oblane czekoladą
 • biszkopty bezcukrowe oblane czekoladą z galaretką
 • biszkopty bezglutenowe
 • biszkopty bezglutenowe oblane czekoladą
 • biszkopty bezglutenowe oblane czekoladą z galaretką

Spółka w dniu ... oraz w dniu ... zwróciła się do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji statystycznej opisanych wyżej ciastek biszkoptowych.

W odpowiedzi na wnioski Urząd Statystyczny w piśmie z ..., znak: ... oraz w piśmie z ..., znak: ... (załącznik) stwierdził, że ww. produkty winne być klasyfikowane w następującym grupowaniu statystycznym: PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna” tj.:

 • biszkopty bezcukrowe
 • biszkopty bezcukrowe oblane czekoladą
 • biszkopty bezcukrowe oblane czekoladą z galaretką
 • biszkopty bezglutenowe
 • biszkopty bezglutenowe oblane czekoladą
 • biszkopty bezglutenowe oblane czekoladą z galaretką

prawidłowe jest zastosowanie stawki 8% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo stosowania do odpłatnych dostaw ww. ciastek na terytorium kraju, 8% stawki podatku od towarów i usług ponieważ jej wysokość wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT oraz z załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku, załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną 8% stawką podatku od towarów i usług, w pozycji nr 43 wymieniono na podstawie PKWiU 2008, symbol PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane i żywność dietetyczna”.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, klasyfikacji statystycznej ww. ciastek dokonał najpierw Producent. Następnie, informacji w sprawie dokonanej przez Producenta klasyfikacji statystycznej ciastek biszkoptowych udzielił Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego. Udzielona informacja potwierdziła dokonaną przez Producenta Klasyfikację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r. – 8%), pod pozycją 43 znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.86.10.0.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich i ciastek. W swoim asortymencie Spółka posiada m.in.: biszkopty bezcukrowe, biszkopty bezcukrowe oblane czekoladą, biszkopty bezcukrowe oblane czekoladą z galaretką, biszkopty bezglutenowe, biszkopty bezglutenowe oblane czekoladą, biszkopty bezglutenowe oblane czekoladą z galaretką. Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji statystycznej opisanych wyżej ciastek. W odpowiedzi na wniosek Urząd Statystyczny stwierdził, że ww. produkty winny być klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż towarów sklasyfikowanych według PKWiU jako 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”, podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT. Zatem, w sytuacji gdy - jak wskazano we wniosku - sprzedawane przez Wnioskodawcę, a wymienione we wniosku towary mieszczą się w powyższym PKWiU, to do tych towarów, zastosowanie znajduje 8% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 43 załącznika nr 3 do ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednocześnie podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.