IPTPP4/4512-165/15-7/BM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wpłat dokonanych przez mieszkańców oraz ....z tytułu montażu instalacji solarnych oraz stawka podatku.
IPTPP4/4512-165/15-7/BMinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. kolektory słoneczne
 3. odliczenia od podatku
 4. opodatkowanie
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. solaria
 8. stawka
 9. wpłata
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) oraz z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu montażu instalacji solarnych dla domów prywatnych oraz stawki podatku,
 • opodatkowania wpłat dokonywanych przez .... z tytułu montażu instalacji solarnych na dzierżawionym budynku oraz stawki podatku,
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej,
 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej wydzierżawionym dla ....,
 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych dla domów prywatnych,
 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki o charakterze bieżącym, związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia,
 • stawki podatku dla wydatków związanych z montażem instalacji solarnych dla domów prywatnych,
 • stawki podatku VAT dla wydatków związanych z montażem instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej,
 • stawki podatku dla wydatków związanych z montażem instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej wydzierżawionym dla ...,
 • opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu montażu instalacji solarnych dla domów prywatnych oraz stawki podatku,
 • opodatkowania wpłat dokonywanych przez .... z tytułu montażu instalacji solarnych na dzierżawionym budynku oraz stawki podatku.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) oraz z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. .... realizowanego w ramach Projektu pn. „...” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Gmina B. została Liderem Projektu i pełni funkcję Instytucji Realizującej Projekt.

Przedmiotowy Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie 12 Gmin. Gminy Partnerskie to:.....

Gmina została włączona do Porozumienia Międzygminnego określającego zasady współpracy, Aneksem Nr 2 z dnia 22.10.2014 r., jako 12 partner. Gmina B. będąca Instytucją Realizującą Projekt w lutym 2012 r. podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę nr .... w sprawie Realizacji Projektu pn. „...”.

Przedmiotowy Projekt będzie realizowany w latach 2012-2016. Data zakończenia Projektu zgodnie z Umową nr .... to 30 czerwiec 2016 r., z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją Projektu.

Gmina B. zobowiązana jest niniejszą umową do zrealizowania Projektu z należytą starannością, w określonym terminie, zgodnie z budżetem oraz tabelą wskaźników stanowiącymi załączniki do umowy. Zobowiązana jest także do sporządzania raportów okresowych z realizacji Projektu, sporządzania wniosków o płatność i wszelkich dokumentów i informacji dot. realizacji Projektu, zapewnienia promocji Projektu, utrzymania celów Projektu przez okres, co najmniej 5 lat od dnia jego zakończenia.

Gminie B., jako Instytucji Realizującej Projekt zostały powierzone m.in. następujące zadania:

 • podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • obowiązki związane z przygotowaniem i organizacją przetargów na wyłonienie wykonawców inwestycji, którzy zrealizują inwestycje dla Instytucji Realizującej i wszystkich Gmin Partnerskich;
 • realizacja kontraktu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcami;
 • zarządzanie uzyskanymi dotacjami pochodzącymi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym przekazywanie otrzymanych płatności ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na rzecz Gmin Partnerskich,
 • sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność oraz raportów z realizacji Projektu.

Gmina S. została włączona do Projektu po dacie podpisania umowy Gminy B. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w związku, z czym zgodnie z Aneksem Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego zobowiązana jest do wyłonienia wykonawców na swoim terenie zgodnie z przepisami prawa i zawarcia z nimi bezpośrednich umów.

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przekazywane jest na rzecz Instytucji Realizującej w formie płatności okresowych, jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do całego Projektu.

Po otrzymaniu refundacji wydatków Gmina B. przekaże je w odpowiednich częściach poszczególnym Gminom Partnerskim w tym Gminie S..

Gmina S. zarezerwowała we własnym budżecie środki finansowe na wybór:

 • Wykonawcy robót „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy S. w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonanie systemu monitorującego, przeprowadzenie szkoleń przyszłych użytkowników instalacji solarnych, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych z informacją o tytule i realizacji Projektu (firma zostanie wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.).
 • Wykonawcy pełniącego Funkcję Instytucji Administracyjno-Nadzorczej nad ww. zadaniem, zajmującego się nadzorem robót, obsługą administracyjno-rozliczeniową, sporządzaniem raportów i wniosków o płatność dla zadania realizowanego na terenie Gminy S. w tym: wydatkami bieżącymi związanymi m.in. z tłumaczeniem dokumentów przekazywanych do Władzy wdrażającej Programy Europejskie, promocją, szkoleniami młodzieży. Zadaniem Wykonawcy będzie współpraca z Instytucją Zarządzającą Gminy B. rozliczającą cały Projekt.

Termin zakończenia zadania na terenie Gminy S. upływa 31 grudnia 2015 roku z możliwością przedłużenia o ok. 6 miesięcy.

W związku z zawarciem bezpośrednich umów z Wykonawcami, Gmina S. będzie ponosić wydatki samodzielnie, bez konieczności przekazywania środków finansowych na rzecz Gminy B..

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, o których mowa we wniosku, będą wystawiane przez Wykonawców na Gminę S..

Gmina S. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Składa deklarację VAT-7.

Gmina S. na bieżąco współpracuje z Gminą B. poprzez Instytucję Administracyjno-Nadzorczą w zakresie realizacji zadania wykonywanego na swoim terenie i będzie przekazywać wnioski o płatność oraz raporty z realizacji zadania obejmującego budynki użyteczności publicznej oraz domy prywatne mieszkańców Gminy do zbiorczego wniosku o płatność oraz zbiorczego raportu z realizacji Projektu, prowadzonego przez Instytucję Realizującą - Gminę B.. Zakres zadania finansowanego przez Gminę S. obejmuje:

 1. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla 3 budynków użyteczności publicznej, w tym:
  1. Przedszkola Samorządowego, jednostka budżetowa Gminy S., prowadząca działalność w zakresie nauczania i wychowania (statut pod adresem www.przedszkote.sedziszow.pl), NIP...., Regon..... Przedmiotową jednostkę budżetową utworzono na podstawie Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w S. z dn. 9 listopada 1999 r. oraz decyzji Burmistrza z dnia 22.08.2006 r. znak: ....o oddaniu w trwały zarząd działki nr 162 o powierzchni 0,4742 ha położonej w obrębie ....., własność Gminy S. KW.
  2. Gimnazjum im. ...w B., jednostka budżetowa Gminy S., prowadząca działalność w zakresie nauczania i wychowania młodzieży statut pod adresem www.gimboiescie.pl), NIP ......; Regon..... Przedmiotową jednostkę budżetową utworzono na podstawie Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w S. z dn. 25 lutego 1999 r oraz decyzji Burmistrza z dnia 28.06.2010 r. znak: ......ustanawiającej trwały zarząd na działkach nr 11 i 12 o łącznej powierzchni 2,06 ha położonej w B., własność Gminy S. KW. W budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o pow. 5l,00 m2 i 66,00 m2 wynajmowane przez osoby prywatne.Gmina w stosunku do wydatków poniesionych na wykonania instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Przedszkola Samorządowego oraz Gimnazjum w B. nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Gmina S. w ww. obiektach nie będzie prowadziła bezpośrednio działalności obciążonej podatkiem VAT.
  3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy .... w S. ul....., prowadzony przez .... Diecezji .....w zakresie całodobowej opieki i leczenia osób starszych (statut pod adresem.....pl), NIP...., Regon.... Budynek stanowi własność Gminy S. KW ...i został wydzierżawiony ....na podstawie umowy dzierżawy z dnia 23.07.2009 r. na czas oznaczony 20 lat licząc od dnia jej zawarcia. Ww. budynek znajduje się na działce Nr 1751/1 o pow. 3,6519 położonej w obrębie ..... Budynek wchodzi w skład Zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr..... Zakład Opiekuńczo-Leczniczy .... w S. nie prowadzi działalności objętej podatkiem VAT. .... na podstawie umowy podpisanej z Gminą S. zobowiązuje się do dokonania wpłaty na rzecz Gminy S., z przeznaczeniem na cele zadania, kwoty w określonej wysokości, stanowiącej wartość 25% kosztów robót i usług związanych z wykonaniem Układów instalacji solarnych, zgodnie z kalkulacją kosztów, w terminie określonym przez strony umowy. Gmina S. ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi związanymi z montażem kolektorów słonecznych na wynajmowanym budynku dla .....
 2. Gmina S. zamierza w ramach realizacji zadania zainstalować 450 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych (z możliwością zwiększenia ilości o 20%), przy czym kolektory te będą wykorzystywane, zgodnie z Regulaminem udziału w zadaniu, wyłącznie na cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców tych budynków w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) zwanej również ustawą VAT usługa polegająca na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych powinna być obciążona 8% stawką podatku VAT, w których kolektor słoneczny zainstalowany będzie na dachu lub przytwierdzony do ściany budynku mieszkalnego, jeżeli powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego nie przekracza 300m2, a lokalu mieszkalnego 150m2.

W przypadku wpłat mieszkańców, dotyczących instalacji kolektorów słonecznych, w których powierzchnia użytkowa budynku przekracza ww. wielkość, stawka podatku VAT w wysokości 8% zastosowana powinna być do części wpłaty odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej budynku, kwalifikującej ten budynek do budownictwa objętego Społecznym Programem Mieszkaniowym. Do pozostałej części wpłaty powinna być zastosowana stawka w wysokości 23%.

W przypadku, gdy kolektor słoneczny zainstalowany będzie na wolnostojącej konstrukcji w terenie na gruncie, obok budynku lub na budynku gospodarczym położonym obok budynku mieszkalnego, jeśli w budynku tym znajduje się piec c.o. służący również do uzyskania c.w.u., do tych wpłat powinna być zastosowana stawka podstawowa w wysokości 23%.

Kolektory będą montowane na dachach budynków mieszkalnych jak i ścianach mieszkalnych lub na fundamentach obok budynków - w zależności od warunków terenowych w taki sposób, aby zachować maksymalną efektywność ich pracy.

Kolektory zainstalowane na wolnostojących konstrukcjach powiązane są z budynkiem systemem przewodów, rur.

Zgodnie z zapisem Regulaminu uczestnictwa w zadaniu, z którym mieszkańcy zostali zapoznani, warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest m.in. „dokonanie przez właściciela(i) wpłaty stanowiącej jego wkład w budowę układu solarnego” na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy Gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wysokość tej darowizny będzie stanowić 25% wartości instalacji układu solarnego, którego wysokość zostanie określona po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych związanych z realizacją zadania i jego obsługą na terenie Gminy S.. Pozostałe 75% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wpłaty mieszkańców oraz .... będą dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy wyodrębniony dla tego zadania na podstawie wystawionej faktury VAT dla mieszkańców i .....

Środki pochodzące z tych wpłat, będą obciążone podatkiem VAT, zostaną przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego Gminy S. w zadaniu. Planowane do podpisania umowy z mieszkańcami nie przewidują uzyskania przez Gminę korzyści finansowych z tytułu realizacji zadania.

Zgodnie z wymogami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz zgodnie z umową zawartą z mieszkańcem na dostawę i montaż układu solarnego będzie on przez okres, co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania pozostawać własnością Gminy.

Od chwili zamontowania Układu do dnia, w którym upłynie 5 lat od daty zakończenia zadania, tj. w okresie, w którym Gmina pozostaje właścicielem Układu, część nieruchomości, na której Układ został zamontowany, Mieszkaniec udostępnia Gminie nieodpłatnie. Po upływie tego okresu, Gmina przekazuje Mieszkańcowi Układ nieodpłatnie, przy czym Mieszkaniec zobowiązany do korzystania z budynku, w którym zamontowano Układ, z tego Układu lub innych urządzeń (zapewniających, co najmniej takie same parametry z punktu widzenia ochrony środowiska) przez okres kolejnych 5 lat.

Podobnie z obiektami użyteczności publicznej. Przez okres kolejnych 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania, Układy solarne na budynkach użyteczności publicznej będą własnością Gminy S..

W przypadku budynku użyteczności publicznej będącego własnością Gminy S., a wydzierżawionego przez ....., w umowie pomiędzy ....a Gminą S. również został zawarty zapis, iż Układ przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia zadania, w ramach którego jest instalowany i uruchomiony, pozostawać będzie własnością Gminy.

Od chwili zamontowania Układu do dnia, w którym upłynie 5 lat od daty zakończenia zadania, tj. w okresie, w którym Gmina pozostaje właścicielem Układu, część nieruchomości, na której Układ został zamontowany, .... udostępnia Gminie nieodpłatnie. Po upływie tego okresu, Gmina przekazuje .... ..Układ nieodpłatnie, przy czym .... jest zobowiązany do korzystania z budynku, w którym zamontowano Układ, z tego Układu (zapewniającego, co najmniej takie same parametry z punktu widzenia ochrony środowiska) przez okres kolejnych 5 lat.

 1. W kosztach zadania realizowanego na terenie Gminy S. znajdują się wydatki związane z usługą administracyjno-nadzorczą zadania, tłumaczeniem dokumentacji przetargowych, promocją zadania oraz szkoleniami organizowanymi w ramach zadania, które klasyfikowane będą, zgodnie z zaleceniami Władzy Wdrażającej Programy Europejskie określonymi piśmie znak: ...., jako wydatki o charakterze bieżącym (niemajątkowe).

Wydatki powyższe nie będą generowały powstania jakichkolwiek przychodów w związku, z czym ponosząca je Gmina S. nie ma możliwości odzyskania VAT.

Planowane do realizacji zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W myśl zapisu tego artykułu do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie ochrony środowiska oraz zaopatrzenia w energię cieplną.

Zasadniczym celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszanie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, dywersyfikacja źródeł energii oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy S..

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, szczególnie związanymi z tak zwaną niską emisją, stanowi jeden z podstawowych kierunków polityki ekologicznej Państwa oraz jedno z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, dlatego też Gmina S. postanowiła przystąpić wraz z Gminami Partnerskimi do współdziałania w zakresie rozpowszechniania na swoim obszarze źródeł energii odnawialnej, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż wpłaty dokonane przez mieszkańców mają charakter obowiązkowy. Wpłaty dokonane przez .... mają charakter obowiązkowy.

Brak wpłaty przez mieszkańców spowoduje ich wykluczenie z projektu. Brak wpłaty przez .... spowoduje jego wykluczenie z projektu.

Montaż kolektorów słonecznych będzie wykonywany w ramach budowy.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki :

 • mieszkalne jednorodzinne zaliczane są do kategorii I,
 • szkoły, przedszkola zaliczane są do kategorii IX,
 • wydzierżawiony przez ....zaliczony jest do kategorii XI.

Powierzchnia użytkowa budynków prywatnych nie przekroczy 300m2. Jednocześnie Gmina poinformowała, że nie przewiduje montowania instalacji w budynkach posiadających lokale mieszkalne powyżej 150m2. Lokale mieszkalne usytuowane w budynku Gimnazjum im. .... w B. nie będą korzystały z ciepłej wody użytkowej pochodzącej zainstalowanych kolektorów słonecznych, gdyż posiadają własne instalacje elektryczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Stroną umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku Gimnazjum w B. jest Gmina S.. Lokale mieszkalne usytuowane w budynku Gimnazjum im. ...w B. nie będą korzystały z cieplej wody użytkowej pochodzącej zainstalowanych kolektorów słonecznych, gdyż posiadają własne instalacje elektryczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Gmina S. jest stroną umowy lokali mieszkalnych w budynku Gimnazjum w B., najem stanowi dla Gminy czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Jednostki budżetowe takie jak: Przedszkole Samorządowe i Gimnazjum im. ...w B. nie dokonują odrębnych od Gminy rozliczeń podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia faktu odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez ww. jednostki budżetowe.

Umowa dzierżawy budynku dla .... ma charakter odpłatny.

Efekty związane z realizacją projektu w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej tj.:

 1. Przedszkola Samorządowego - będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT,
 2. Gimnazjum im ....w B. - będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT.
 3. ... ..- będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury dotyczące wydatków bieżących w zakresie tłumaczenia specjalistycznego dokumentacji przetargowej, administrowania i nadzorowania zadania, promocji zadania oraz organizowania szkoleń w ramach zadania będą wystawiane na Gminę S..

Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej tłumaczenia specjalistycznego dokumentacji przetargowej, administrowania i nadzorowania zadania, promocji zadania oraz organizowania szkoleń będą wykorzystywane do czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w S. (... świadczy usługi medyczne z zakwaterowaniem według ustawy o działalności leczniczej - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (Dz. U. 2013, poz. 217). Rodzaj pomocy jest zbliżony do domów pomocy społecznej z większym akcentem na usługi medyczne z powodu złego stanu zdrowia. Zakwaterowanie w ZOL-u rzeczywiście wynosi od 1 do 12 miesięcy w większości przypadków. Powyższe dane uzyskano od Kierownika ZOL w S..

Pytanie nr 5 dotyczy wydatków związanych z:

 1. Tłumaczeniem dokumentacji przetargowej i innych dokumentów związanych z realizacją zadania wymaganych przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii (SCO),
 2. Zadanie realizowane jest w trybie „projektuj i wybuduj” w związku z powyższym ponoszone będą wydatki odrębnie na:
  1. Zaprojektowanie instalacji na danej nieruchomości (na dachu, elewacji budynku, na gruncie lub na budynku gospodarczym, w którym znajduje się piec co.) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  2. Montaż instalacji kolektorów słonecznych:
  • na dachu, elewacji budynku wg Wnioskodawcy należy zastosować 8% stawkę podatku VAT,
  • na gruncie lub na budynku gospodarczym, w którym znajduje się piec co.) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 1. Nadzór nad projektowaniem i montażem instalacji, który będzie sprawowany przez wybraną Instytucję Administracyjno - Nadzorczą wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 2. Administrowanie (m.in. bieżące zarządzanie zadaniem, rozliczanie, raportowanie i wnioskowanie o płatność) zgodnie z ww. ppkt. 3 wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 3. Promocja zadania (zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, gadżetów- długopisy, notatniki, latarki ładowane energią słoneczną, wykonanie ulotek i roll-up) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 4. Szkolenia (zaplata wykonawcy za przeprowadzone szkolenia wśród uczniów w szkołach na terenie Gminy) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT. Gmina S. wystąpi z wnioskiem do Instytucji Realizującej B. o umożliwienie nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w S. posiadających odpowiednie kwalifikacje, w przypadku pozytywnej odpowiedzi nie będą ponoszone koszty z tego tytułu.

Pytanie nr 6 dotyczy wydatków związanych z:

 1. Tłumaczeniem dokumentacji przetargowej i innych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii (SCO),
 2. Zadanie realizowane jest w trybie „projektuj i wybuduj” w związku z powyższym ponoszone będą wydatki odrębnie na:
  1. Zaprojektowanie instalacji na danej nieruchomości (na dachu, elewacji budynku, na gruncie) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  2. Montaż instalacji kolektorów słonecznych:
  • na dachu, elewacji budynku wg. Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  • na gruncie wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 1. Nadzór nad projektowaniem i montażem instalacji, który będzie sprawowany przez wybraną Instytucję Administracyjno Nadzorczą wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 2. Administrowanie (m.in. bieżące zarządzanie zadaniem, rozliczanie, raportowanie i wnioskowanie o płatność) zgodnie z ww. ppkt. 3 wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 3. Promocja zadania( zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, gadżetów- długopisy, notatniki, latarki ładowane energią słoneczną, wykonanie ulotek i roll-up) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 4. Szkolenia (zapłata wykonawcy za przeprowadzone szkolenia wśród uczniów w szkołach na terenie Gminy) wg. Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT. Gmina S. wystąpi z wnioskiem do Instytucji Realizującej B. o umożliwienie nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w S. posiadających odpowiednie kwalifikację, w przypadku pozytywnej odpowiedzi nie będą ponoszone koszty z tego tytułu.

Pytanie nr 7 dotyczy wydatków związanych z:

 1. Tłumaczeniem dokumentacji przetargowej i innych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii (SCO),
 2. Zadanie realizowane jest w trybie „projektuj i wybuduj” w związku z powyższym ponoszone będą wydatki odrębnie na:
  1. Zaprojektowanie instalacji na danej nieruchomości (na dachu, elewacji budynku, na gruncie) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  2. Montaż instalacji kolektorów słonecznych:
  • na dachu, elewacji budynku wg Wnioskodawcy należy zastosować 8% stawkę podatku VAT,
  • na gruncie wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 1. Nadzór nad projektowaniem i montażem instalacji, który będzie sprawowany przez wybraną Instytucję Administracyjno - Nadzorczą wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 2. Administrowanie (m.in. bieżące zarządzanie zadaniem, rozliczanie, raportowanie i wnioskowanie o płatność) zgodnie z ww. ppkt. 3 wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 3. Promocja zadania( zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, gadżetów- długopisy, notatniki, latarki ładowane energią słoneczną, wykonanie ulotek i roll-up) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 4. Szkolenia (zapłata wykonawcy za przeprowadzone szkolenia wśród uczniów w szkołach na terenie Gminy) wg. Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT. Gmina S. wystąpi z wnioskiem do Instytucji Realizującej B. o umożliwienie nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w S. posiadających odpowiednie kwalifikacje, w przypadku pozytywnej odpowiedzi nie będą ponoszone koszty z tego tytułu.

Wydatki wymienione w pytaniach nr 5, nr 6, nr 7 będzie ponosiła Gmina S..

Faktury dotyczące wydatków o których mowa w pytaniu nr 5, nr 6, nr 7 będą wystawiane na Gminę S..

Budynki osób prywatnych na/dla których będą montowane instalacje solarne według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) są sklasyfikowane w dziale 11.

Budynek wydzierżawiony dla .... sklasyfikowany jest według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do klasy 1264.

Montaż instalacji solarnej na budynku wydzierżawionym dla .... nastąpi na dachu tego budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku jako nr 8 i nr 9).
 1. Czy wpłaty stanowiące udział w zadaniu dokonywane przez mieszkańców domów prywatnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tak to, jaką stawką...
 2. Czy wpłaty stanowiące udział w zadaniu dokonywane przez .... podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tak to, jaką stawką...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wpłaty stanowiące udział w zadaniu dokonywane przez mieszkańców podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Roboty budowlane polegające ma montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 300m kwadratowych oraz budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne, których powierzchnia nie przekracza 150 m kwadratowych zastosowanie znajduje stawka podatku VAT 8% - bez względu na miejsce montażu kolektora dla budynku mieszkalnego. Natomiast w sytuacji montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których powierzchnia przekracza 300 m kwadratowych oraz budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne, których powierzchnia przekracza 150 m kwadratowych, zastosowanie znajduje 8% stawka podatku VAT odpowiadająca udziałowi powierzchni użytkowej budynku, kwalifikujący ten budynek do budownictwa objętego Społecznym Programem Mieszkaniowym. Do pozostałych części wpłaty winna być zastosowana 23% stawka podatku VAT.W przypadku montażu kolektorów dla budynków mieszkalnych, na gruncie obok budynku lub na budynku gospodarczym położonym obok budynku mieszkalnego, jeśli w budynku tym znajduje się piec c.o. służący, do uzyskania c.w.u. do wpłat tych winna być zastosowana 23% stawka podatku VAT.
 2. Wpłaty stanowiące udział w zadaniu dokonywane przez .... podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 8%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%, z zastrzeżeniem art. 146f.

W oparciu o art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Na podstawie art. 41 ust. 12a ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej „ustawą” obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja, przebudowa oraz roboty budowlane, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w wyniku których przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”, natomiast termomodernizacja to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi) - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Montaż – według powyższego słownika – to „składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość”.

W związku z przytoczoną definicją należy stwierdzić, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy – budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), w części I „Objaśnienia wstępne” pkt 2 „Pojęcia podstawowe” stanowi m.in., że:

 • budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów,
 • budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem dział PKOB 11 obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
 • budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie Prawo budowlane, wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

Stwierdzić należy, że w powyższej definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że stawka preferencyjna, przewidziana ww. przepisami art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy, dotyczy czynności tam wymienionych wykonywanych wyłącznie w budynkach, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Stawki tej ustawodawca nie przewidział dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami, w tym również dotyczących elementów infrastruktury budowlanej.

Do pozostałych usług, wykonywanych poza budynkiem, zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

Powyższe potwierdzają przepisy art. 146 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r.

W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Stawka obniżona nie obejmuje usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 146 ust. 3 ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7% VAT.

Aktualnie, obniżoną stawkę w wysokości 8% VAT stosuje się do czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz do robót konserwacyjnych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23% VAT.

Dokonując analizy powyższych przepisów, należy wskazać, iż przystępując do Unii Europejskiej Polska w Traktacie akcesyjnym na okres przejściowy uzyskała odstępstwa od zasad określonych w art. 12 ust. 3 lit. a) VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku – 77/338/EWG (Dz. U. L 145/1 z 13 czerwca 1977 r. ze zm., dalej „VI Dyrektywa”). Zgodnie bowiem z załącznikiem XII pkt 1 Traktatu podpisanego w Atenach 16 kwietnia 2003 r. pomiędzy Państwami Członkowskimi a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Słowenii i Republiką Słowacką o przystąpieniu tych państw do Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864), w drodze odstępstwa od artykułu 12 ust. 3 lit. a) VI Dyrektywy, tj. od zasady stosowania stawki podstawowej, Polska mogła utrzymać do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej, nie mniejszą niż 7%, na dostawę usług budowy, remontu i modernizacji budynków mieszkalnych, nieświadczonych w ramach programu o charakterze socjalnym, z wyłączeniem materiałów budowlanych oraz na dostawę budynków mieszkalnych przed pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 4 ust. 3 lit. a) VI Dyrektywy. Przepis ten zezwalał więc Polsce w okresie przejściowym na utrzymanie obniżonej stawki podatku w dwóch przypadkach: 1) na dostawę usług budowy, remontu i modernizacji budynków mieszkalnych w przypadku, gdy usługi te nie były świadczone w ramach programu o charakterze socjalnym (obniżona stawka podatku nie obejmowała przy tym materiałów budowlanych), 2) na dostawę budynków mieszkalnych lub części budynków mieszkalnych przed pierwszym zasiedleniem.

Korzystając z uzyskanego odstępstwa, w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy postanowiono, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Z dniem 31 grudnia 2007 r. skończył się, wynegocjowany przez Polskę przed akcesją, okres przejściowy na stosowanie 7% stawki VAT do robót budowlano-montażowych, remontów i konserwacji związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich części. Od 1 stycznia 2008 r. Polska została zobowiązana do zastosowania w regulacjach krajowych, dotyczących opodatkowania budownictwa mieszkaniowego, unormowań wynikających z Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), która zastąpiła VI Dyrektywę VAT. Unormowania zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE umożliwiają wprowadzenie obniżonej stawki podatku od towarów i usług jedynie do dostawy, budowy, remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej (poz. 10 do zał. III do Dyrektywy 112).

W celu zatem utrzymania od 1 stycznia 2008 r. stawki 7% w budownictwie mieszkaniowym, w ustawie z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) ustanowione zostały przepisy art. 41 ust. 12–12c ustawy, dotyczące budownictwa społecznego, umożliwiające stosowanie stawki obniżonej do dostawy, budowy, remontu i przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Z analizy przepisów art. 41 ust. 12–12c ustawy niewątpliwie wynika, że nie obejmują one swoją treścią robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w rozumieniu art. 146 ust. 3 ustawy, skoro odnoszą się one do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy jedynie obiektów budowlanych (ich części), w rozumieniu art. 41 ust. 12a, z jednoczesnym wyłączeniem przedmiotowym części tych obiektów, określonym w art. 41 ust. 12b ustawy.

W dniu 4 grudnia 2007 r. Polska uzyskała zgodę Rady Europy na przedłużenie do końca 2010 r. stosowania preferencyjnej stawki (7%) podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym, w zakresie wykraczającym poza możliwość stosowania stawki obniżonej do dostawy, budowy, remontu i przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej, przyjętej w ustawie w ramach jej nowelizacji z 19 października 2007 r. (art. 41 ust. 12–12c ustawy).

Ustalenia te znalazły konkretyzację w Dyrektywie Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 346/13).

Uwzględniając powołane przepisy, od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do wyszczególnionych w ustawie i przepisach wykonawczych usług budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji przebudowy obiektów budowlanych lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Z treści znowelizowanych przepisów wynika więc, że preferencyjna, 8% stawka podatku nie dotyczy budowy, remontów i konserwacji wykonywanych poza obiektem budowlanym będącym obiektem budownictwa mieszkaniowego, a także obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Ponadto, należy uwzględnić fakt, że ustawodawca w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, definiując zakres korzystających z obniżonej stawki podatku prac budowlanych, wskazał, że stawką tą są objęte roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, i tym samym dokonał, w sposób jednoznaczny, rozróżnienia robót związanych z budownictwem mieszkaniowym od robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą temu budownictwu.

Zatem obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz do robót konserwacyjnych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ww. rozporządzenia. Natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23% VAT.

Z analizy powyższych przepisów, a w szczególności art. 146 ust. 3 pkt 1 ustawy, który w dalszym ciągu pozostaje w obrocie prawnym, wynika, że kolektory słoneczne montowane na nieruchomościach stanowiących zewnętrzny w stosunku do budynku element, należy zaliczyć do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, w rozumieniu powyższego przepisu.

Zatem należy stwierdzić, że montaż kolektorów słonecznych na gruncie osób fizycznych, odbywa się na zewnątrz budynku i stanowi infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w art. 146 ustawy, dla której obecnie nie ma zastosowania preferencyjna 8% stawka podatku od towarów i usług.

Podnieść ponadto należy, że konieczność ścisłego interpretowania przepisów dotyczących obniżonej stawki VAT w zakresie budownictwa mieszkaniowego wskazuje także art. 41 ust. 12c ustawy, stanowiący, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, obniżoną stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Obrazuje to, że w takim przypadku, w sytuacji, gdy dane roboty budowlane (dostawa), mimo nawet swojej jednorodności, dotyczą tego rodzaju ponadnormatywnego obiektu budownictwa mieszkaniowego, obliguje to podatników do określania podstawy opodatkowania oraz stawki podatku (podstawowej i obniżonej) z uwzględnieniem ustalonej powyżej proporcji.

Ponadto analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

W odniesieniu do powyższego należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Należy stwierdzić, że stawka preferencyjna, przewidziana ww. przepisami art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy, dotyczy czynności tam wymienionych wykonywanych wyłącznie w budynkach, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym na konstrukcji umieszczonej na dachu budynku lub jego ścianach. Stawki tej ustawodawca nie przewidział dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami.

Do pozostałych usług, wykonywanych poza obiektem budowlanym zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. „....” realizowanego w ramach Projektu pn. „....” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W związku z zawarciem bezpośrednich umów z Wykonawcami, Gmina będzie ponosić wydatki samodzielnie.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, o których mowa we wniosku, będą wystawiane przez Wykonawców na Gminę.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Składa deklarację VAT-7.

Zakres zadania finansowanego przez Gminę obejmuje m.in. wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla budynku, w którym znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ... w S. ul. ..., prowadzony przez ....w zakresie całodobowej opieki i leczenia osób starszych. Budynek stanowi własność Gminy i został wydzierżawiony .... na podstawie umowy dzierżawy z dnia 23.07.2009 r. na czas oznaczony 20 lat licząc od dnia jej zawarcia. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy .... w S. nie prowadzi działalności objętej podatkiem VAT. .... na podstawie umowy podpisanej z Gminą zobowiązuje się do dokonania wpłaty na rzecz Gminy S., z przeznaczeniem na cele zadania, kwoty w określonej wysokości, stanowiącej wartość 25% kosztów robót i usług związanych z wykonaniem Układów instalacji solarnych, zgodnie z kalkulacją kosztów, w terminie określonym przez strony umowy.

Kolektory będą montowane na dachach budynków mieszkalnych jak i ścianach mieszkalnych lub na fundamentach obok budynków - w zależności od warunków terenowych w taki sposób, aby zachować maksymalną efektywność ich pracy. Kolektory zainstalowane na wolnostojących konstrukcjach powiązane są z budynkiem systemem przewodów, rur.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest m.in. „dokonanie przez właściciela(i) wpłaty stanowiącej jego wkład w budowę układu solarnego” na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy Gminy. Wysokość tej darowizny będzie stanowić 25% wartości instalacji układu solarnego. Wpłaty dokonane przez mieszkańców mają charakter obowiązkowy. Wpłaty dokonane przez .... mają charakter obowiązkowy. Brak wpłaty przez mieszkańców spowoduje ich wykluczenie z projektu. Brak wpłaty przez ..... spowoduje jego wykluczenie z projektu. Pozostałe 75% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zgodnie z wymogami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz zgodnie z umową zawartą z mieszkańcem na dostawę i montaż układu solarnego będzie on przez okres, co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania pozostawać własnością Gminy. Po upływie tego okresu, Gmina przekazuje Mieszkańcowi Układ nieodpłatnie, przy czym Mieszkaniec zobowiązany do korzystania z budynku, w którym zamontowano Układ, z tego Układu lub innych urządzeń (zapewniających, co najmniej takie sarnę parametry z punktu widzenia ochrony środowiska) przez okres kolejnych 5 lat.

Podobnie z obiektami użyteczności publicznej. Przez okres kolejnych 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania, Układy solarne na budynkach użyteczności publicznej będą własnością Gminy.

Po upływie tego okresu, Gmina przekazuje .... Układ nieodpłatnie, przy czym ..... jest zobowiązany do korzystania z budynku, w którym zamontowano Układ, z tego Układu (zapewniającego, co najmniej takie same parametry z punktu widzenia ochrony środowiska) przez okres kolejnych 5 lat.

Montaż kolektorów słonecznych będzie wykonywany w ramach budowy.

Powierzchnia użytkowa budynków prywatnych nie przekroczy 300m2. Budynki osób prywatnych na/dla których będą montowane instalacje solarne według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) są sklasyfikowane w dziale 11. Kolektory nie będą montowane w lokalach mieszkalnych o powierzchni powyżej 150 m2.

Lokale mieszkalne usytuowane w budynku Gimnazjum im. ...w B. nie będą korzystały z cieplej wody użytkowej pochodzącej z zainstalowanych kolektorów słonecznych, gdyż posiadają własne instalacje elektryczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w S. .... świadczy usługi medyczne z zakwaterowaniem według ustawy o działalności leczniczej - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (Dz. U. 2013, poz. 217). Rodzaj pomocy jest zbliżony do domów pomocy społecznej z większym akcentem na usługi medyczne z powodu złego stanu zdrowia. Zakwaterowanie w ZOL-u rzeczywiście wynosi od 1 do 12 miesięcy w większości przypadków.

Budynek wydzierżawiony dla .... sklasyfikowany jest według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do klasy 1264.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańców oraz na rzecz ...., biorących udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na montażu zestawów solarnych dla budynków mieszkalnych oraz na budynku wydzierżawionym ..... , na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcem i .... umową. Wykonanie przez Gminę usługi nastąpi po upływie okresu trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia inwestycji, kiedy to instalacje solarne zostaną przekazane właścicielom na własność.

Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) oraz przez ...., deklarujących uczestnictwo w projekcie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które ma zostać wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na montaż instalacji solarnych oraz umowy z mieszkańcami oraz z ...., wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców oraz od .... będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców oraz na rzecz ..... Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat od zamontowania instalacji solarnych.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców oraz przez .... wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu zestawów solarnych dla budynków mieszkańców oraz na budynku dzierżawionym przez ...., co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami oraz z .... umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców oraz na rzecz .... przez Gminę w ramach projektu trzeba odnieść się w sposób całościowy. Działania Gminy wykonywane po 5 latach nie stanowią odrębnej czynności. W konsekwencji stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie będzie samo przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności kolektorów słonecznych lecz świadczenie przez Gminę usługi montażu zestawów solarnych, której zakończenie nastąpi - jak wyżej wskazano - po upływie tego okresu.

Zatem, czynności polegające na montażu instalacji solarnych, wykonywane w bryle budynku w ramach budowy w obiektach, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, będą korzystać ze stawki podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Natomiast czynności polegające na montażu ww. instalacji wykonywane poza obiektem budowlanym, dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, nie mogą korzystać ze stawki w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy i będą opodatkowane według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Mając na względzie powyższe uregulowania stwierdzić należy, że w przypadku, gdy montaż instalacji solarnych będzie wykonywany na budynkach prywatnych – na dachu lub na ścianie, w ramach budowy, tj. czynności wymienionej w art. 41 ust. 12 ustawy, a budynki te oraz lokale będą stanowić obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy, to ww. czynności będą opodatkowane 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Z kolei montaż instalacji solarnych dokonywany na wolnostojącej konstrukcji na gruncie obok budynku lub na budynku gospodarczym, w zakresie elementów tej instalacji montowanych wewnątrz budynku będzie podlegał opodatkowaniu stawką 8%, natomiast w zakresie elementów instalacji montowanych poza bryłą budynku będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Z wniosku wynika, iż w budynku dzierżawionym przez .... znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy .... zajmujący się całodobową opieką i leczeniem osób starszych, który świadczy usługi medyczne z zakwaterowaniem według ustawy o działalności leczniczej - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, a rodzaj pomocy jest zbliżony do domów pomocy społecznej z większym akcentem na usługi medyczne z powodu złego stanu zdrowia. Zakwaterowanie w Zakładzie wynosi od 1 do 12 miesięcy w większości przypadków. Budynek, w którym znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zaklasyfikowany do klasy 1264, a zatem jest to budynek wymieniony w przepisie art. 41 ust. 12a ustawy,

Zatem, w przypadku montażu - w ramach budowy - instalacji solarnych na tym budynku, ww. czynności będą opodatkowane 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i pytania nr 2 (oznaczonych we wniosku jako nr 8 i nr 9) należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu montażu instalacji solarnych dla domów prywatnych oraz stawki podatku i opodatkowania wpłat dokonywanych przez .... z tytułu montażu instalacji solarnych na dzierżawionym budynku oraz stawki podatku. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Jednocześnie należy zauważyć, że przedmiot zaklasyfikowania budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie dla budynków wskazane przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.