IPTPP3/4512-118/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy fosforanu jednowapniowego.
IPTPP3/4512-118/15-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obniżenie stawki podatku
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanu jednowapniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanu jednowapniowego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka kupuje fosforan jednowapniowy (PKWiU ex 20.13.42.0), który zużywa do produkcji pasz, ale też sprzedaje w stanie nieprzetworzonym. Towar głównie Wnioskodawca nabywał od podmiotu mającego siedzibę na terenie Republiki Litewskiej. Towar ten Wnioskodawca opodatkował stawką 23% jako VAT naliczony i należny.

Przy sprzedaży jeśli nabywcą był podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej i złożył Wnioskodawcy stosowne oświadczenie Wnioskodawca stosował stawkę 8%, dla innych odbiorców stawkę 23%. Ponieważ były kłopoty ze sprowadzeniem towaru z Litwy Wnioskodawca musiał kupić fosforan od dostawców z Polski, jeden z nich wystawił Wnioskodawcy fakturę ze stawką 8%, natomiast inny dostawca z Polski wystawił Wnioskodawcy fakturę ze stawką 23%. Wnioskodawca nadmienił, że nie jest płatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Spółka jest natomiast czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług oraz faktury na zakup fosforanu wystawiane są na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fosforan wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Jaką stawką VAT Wnioskodawca ma opodatkować fosforan, gdy będzie go dalej sprowadzać z Litwy...
 2. Z jaką stawką VAT Wnioskodawca ma dalej sprzedawać fosforan, podczas gdy od jednego dostawcy otrzymuje faktury ze stawką 23%, a od innego dostawcy na fakturach fosforan opodatkowany jest stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT przy sprzedaży towaru powinna wynosić 8%.

Wynika to z dyspozycji art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatek od towarów i usług (zwana dalej u. VAT), który preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8% wprowadza dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do u. VAT. W poz. 55 załącznika nr 3 do u. VAT znajduje się nazwa towaru „podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych” oznaczona numerem PKWiU ex 20.13.42.0. Numeracja ta zawęża zakres znaczenia towaru tylko do wyrobu ze wskazanego grupowania. Zdaniem Wnioskodawcy sprzedawany przez Wnioskodawcę towar zalicza się do tego grupowania. Fosforan jednowapniowy jest związkiem fosforowym przeznaczonym do użycia w mieszankach i premiksach paszowych. Bez znaczenia jest tutaj natomiast okoliczność jaki podmiot nabywa towar i jakie będzie jego przeznaczenie (tzn. już po nabyciu i przekazaniu go kontrahentowi podatnika). Istotne jest natomiast, aby w chwili sprzedaży towar stanowił wyłącznie związek fosforowy z przeznaczeniem do mieszanek paszowych. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy są przesłanki do stosowania stawki VAT w wysokości 8% przy sprzedaży towaru.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka może opierając się na wyjaśnieniach ww. stosować przy sprzedaży fosforanu stawkę 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Stosownie do zapisu zawartego w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei – w świetle przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Istotne w sprawie jest zatem właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU przez Wnioskodawcę sprzedawanych wyrobów.

Przez PKWiU ex – zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Towar (grupa towarów)”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, ustawodawca zawarł w poz. 55 produkty objęte symbolem PKWiU ex 20.13.42.0 o nazwie „Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych”.

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

 1. makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy (PKWiU 10.41.4), (CN 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208),
 2. siarczanu magnezu (PKWiU ex 20.13.41.0), (CN ex 2833 21 00),
 3. azotanu wapnia i azotanu magnezu (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN ex 2834 29 80),
 4. chlorku potasu (PKWiU ex 20.15.51.0), (CN 3104 20),
 5. azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 20.15.76.0), (CN ex 2834 21 00),
 6. nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy,
 7. kizerytu (naturalnego siarczanu magnezu) (PKWiU ex 08.91.19.0), (CN ex 2530 20 00),

–wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl § 3 ust. 5 rozporządzenia – przepis ust. 4 stosuje się:

 1. do dostawy – pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej;
 2. do importu – pod warunkiem że importer tych towarów złoży organowi celnemu pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a importowane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka - będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - kupuje fosforan jednowapniowy (PKWiU ex 20.13.42.0), który zużywa do produkcji pasz, ale też sprzedaje w stanie nieprzetworzonym. Towar głównie Wnioskodawca nabywał od podmiotu mającego siedzibę na terenie Republiki Litewskiej. Towar ten Wnioskodawca opodatkował stawką 23% jako VAT naliczony i należny.

Przy sprzedaży jeśli nabywcą był podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej i złożył Wnioskodawcy stosowne oświadczenie Wnioskodawca stosował stawkę 8%, dla innych odbiorców stawkę 23%. Ponieważ były kłopoty ze sprowadzeniem towaru z Litwy Wnioskodawca musiał kupić fosforan od dostawców z Polski, jeden z nich wystawił Wnioskodawcy fakturę ze stawką 8%, natomiast inny dostawca z Polski wystawił Wnioskodawcy fakturę ze stawką 23%.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa fosforanu jednowapniowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.13.42.0 – „Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych”, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 55 załącznika nr 3 do ustawy.

Przy czym stawka ta ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Wnioskodawca nabędzie fosforan od kontrahenta z Republiki Litewskiej czy od kontrahenta krajowego i niezależnie od stawki, jaką zastosował kontrahent przy sprzedaży ww. towaru na rzecz Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej, zatem to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.