IPTPP3/443A-32/13-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (następującego nie do składu podatkowego) koksu naftowego o kodzie CN 2713, z zamiarem przeznaczenia go do celów opałowych, właściwą stawką akcyzy nie będzie wynikająca z art. 89 ust. 2 ustawy, preferencyjna stawka 0 zł. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca wskazał, że zamierza stosować koks naftowy o kodzie CN 2713 wraz z węglem do celów opałowych (do wypalania w piecach zmielonego kamienia wapiennego), przedmiotowy koks naftowy należy traktować jako paliwo opałowe, czego konsekwencją jest zastosowanie w tym przypadku stawki akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a lub lit. b ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 31 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zerowej stawki akcyzy na nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu energetycznego przeznaczonego jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zerowej stawki akcyzy na nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu energetycznego przeznaczonego jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży cementu. W zakładzie produkcyjnym należącym do Spółki wytwarzany jest m.in. klinkier cementowy. Proces produkcji klinkieru wymaga wypalania zmielonego kamienia wapiennego w specjalnych piecach. Do zasilania pieców wykorzystywana jest mieszanina węgla oraz innych dodatków. Jednym z dodatków lub domieszek do węgla może być koks naftowy. Spółka planuje zakup (w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) koksu naftowego oznaczonego symbolem CN 2713 i sklasyfikowanego do kodu PKWiU 19.20.42.0 celem stosowania go jako dodatku lub domieszki do paliwa opałowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.; w dalszej części - ustawa) właściwą stawką podatku akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym koksu naftowego oznaczonego symbolem CN 2713 będzie 0 zł, jeżeli nabywany koks naftowy zostanie wykorzystany jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku nr 1 do ustawy w pozycji nr 30 wymieniono wyroby oznaczone symbolem CN 2713. Zalicza się do nich koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych. Na podstawie art. 86 ust. l pkt 2 ustawy, koks naftowy zaliczany jest do wyrobów energetycznych.

W ocenie Spółki, stawka akcyzy na koks naftowy została określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym stawka akcyzy dla pozostałych paliw opałowych w przypadku, gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny wynosi 232,00 zł/1000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny wynosi 64,00 zł/1000 kilogramów.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy: „Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł”.

W ocenie Spółki, z treści art. 89 ust. 2 ustawy wynika, że dla celów opodatkowania podatkiem akcyzowym Spółka może zastosować stawkę 0 zł dla wewnątrzwspólnotowego nabycia koksu, pod warunkiem że zostanie on przeznaczony:

 • do celów innych niż opałowe, albo
 • jako dodatek lub domieszka do paliw opałowych, albo
 • do napędu silników spalinowych, albo
 • jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli koks naftowy oznaczony symbolem CN 2713 zostanie przeznaczony jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego do zasilania pieców wykorzystywanych w procesie produkcji klinkieru cementowego, wewnątrzwspólnotowe nabycie tego wyrobu będzie opodatkowane stawką podatku akcyzowego w wysokości 0 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 108, poz. 626 z późn. zm.) ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 1 jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 2 jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Wyrobami akcyzowymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Ponadto w myśl art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy, do wyrobów energetycznych zalicza się pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W myśl art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, to jest z wyłączeniem paliw silnikowych.

Ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej zwrotu: „przeznaczone do użycia”. Interpretacja językowa ww. pojęcia – zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 1993, str. 743 i 998 – wskazuje, iż „przeznaczyć” to z góry określić, obrać co do zrealizowania jakiegoś celu, natomiast „użyć” to zrobić z czegoś użytek, spożytkować.

W załączniku nr 1 do ustawy stanowiącym „Wykaz wyrobów akcyzowych”, w poz. 30 umieszczono wyroby o kodzie CN 2713 – „Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych”.

Należy zatem stwierdzić, że koks naftowy będący przedmiotem wniosku, oznaczony kodem CN 2713 jest wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy. Jednocześnie przedmiotowy koks naftowy będzie paliwem opałowym, w przypadku przeznaczenia do użycia, oferowania na sprzedaż lub używania do celów opałowych.

Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 1. węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 2. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1.000 litrów;
 3. uchylony);
 4. benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
 5. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1.000 litrów;
 6. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 7. (uchylony)
 8. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 9. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;
 10. olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,
  2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;
 1. olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1.000 litrów;
 2. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
   • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
   • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;
 3. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 4. pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
 5. pozostałych paliw opałowych:
  1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów,
  2. gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stosownie zaś do art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z powyższych przepisów wynika, że w art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określnych odpowiednio w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji m.in. klinkieru cementowego. Do zasilania pieców, w których następuje proces wypalania zmielonego kamienia wapiennego, wykorzystywana jest mieszanina węgla oraz innych dodatków. Jednym z dodatków lub domieszek do węgla może być koks naftowy. Spółka planuje zakup w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów koksu naftowego oznaczonego symbolem CN 2713 i sklasyfikowanego do kodu PKWiU 19.20.42.0 celem stosowania go jako dodatku lub domieszki do węgla. Z opisu sprawy nie wynika, aby przedmiotem wniosku miało być nabycie wewnątrzwspólnotowe do składu podatkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że dla wyrobu o kodzie CN 2713 ustawodawca nie określił stawki akcyzy w oparciu o jego kod CN. Zatem stawkę akcyzy należy ustalić kierując się kryterium jego przeznaczenia. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca wskazał, że zamierza stosować koks naftowy o kodzie CN 2713 wraz z węglem do celów opałowych (do wypalania w piecach zmielonego kamienia wapiennego), przedmiotowy koks naftowy należy traktować jako paliwo opałowe, czego konsekwencją jest zastosowanie w tym przypadku stawki akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a lub lit. b ustawy. A zatem, w przypadku gdy gęstość wyrobu w temperaturze 15°C będzie niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - stawka akcyzy będzie wynosić 232,00 zł/1.000 litrów, natomiast gdy gęstość wyrobu w temperaturze 15°C będzie równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - stawka akcyzy będzie wynosić 64,00 zł/1.000 kilogramów.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Zatem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (następującego nie do składu podatkowego), koksu naftowego o kodzie CN 2713, z zamiarem przeznaczenia go do celów opałowych, właściwą stawką akcyzy powinna być stawka wynikająca z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a lub lit. b ustawy.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest przepis art. 89 ust. 2 ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, z treści art. 89 ust. 2 ustawy wynika, iż jeżeli koks naftowy oznaczony symbolem CN 2713 zostanie przeznaczony jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego do zasilania pieców wykorzystywanych w procesie produkcji klinkieru cementowego, wewnątrzwspólnotowe nabycie tego wyrobu będzie opodatkowane stawką podatku akcyzowego w wysokości 0 zł.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Tak więc dla wyrobów energetycznych innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, przeznaczonych do celów innych niż :

 • opałowe,
 • jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych,
 • do napędu silników spalinowych albo
 • jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych

- będzie miała zastosowanie stawka akcyzy w wysokości 0 zł.

Przepis ten uzależnia zastosowanie preferencyjnej stawki akcyzy od łącznego spełnienia następujących warunków:

 • są to wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 art. 89 ust. 1 ustawy;
 • są one przeznaczone do innych celów niż wymienione w art. 89 ust. 2 ustawy.

W opisanym przypadku wyrób o kodzie CN 2713 nie został wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy – co spełnia pierwsze z kryteriów zastosowania stawki 0 zł, to jednak wyrób ten, jak wskazuje Wnioskodawca będzie przeznaczony jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego (węgla). Oznacza to, że nie zostanie spełniony drugi z warunków uprawniających do zastosowania stawki preferencyjnej – 0 zł.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym jest uprawniony do zastosowania stawki akcyzy 0 zł należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowo należy stwierdzić, że przez dodatki lub domieszki do paliw opałowych należy rozumieć wyroby dodawane do tych paliw w celu poprawy ich właściwości, np. kalorycznych, z wyjątkiem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w ustawie.

Jak już wyżej wskazano, koks naftowy przeznaczony do celów opałowych jest samoistnym paliwem opałowym w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy i fakt użycia go wraz z węglem do wypalania w piecach zmielonego kamienia wapiennego nie kwalifikuje do uznania koksu naftowego o kodzie CN 2713 za dodatek lub domieszkę do paliwa opałowego.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (następującego nie do składu podatkowego) koksu naftowego o kodzie CN 2713, z zamiarem przeznaczenia go do celów opałowych, właściwą stawką akcyzy nie będzie wynikająca z art. 89 ust. 2 ustawy, preferencyjna stawka 0 zł.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.