IPTPP3/443A-32/13-2/BJ | Interpretacja indywidualna

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (następującego nie do składu podatkowego) koksu naftowego o kodzie CN 2713, z zamiarem przeznaczenia go do celów opałowych, właściwą stawką akcyzy nie będzie wynikająca z art. 89 ust. 2 ustawy, preferencyjna stawka 0 zł. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca wskazał, że zamierza stosować koks naftowy o kodzie CN 2713 wraz z węglem do celów opałowych (do wypalania w piecach zmielonego kamienia wapiennego), przedmiotowy koks naftowy należy traktować jako paliwo opałowe, czego konsekwencją jest zastosowanie w tym przypadku stawki akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a lub lit. b ustawy.
IPTPP3/443A-32/13-2/BJinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 3. paliwo opałowe
 4. stawka
 5. wyroby akcyzowe
 6. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Podatnik akcyzy
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 31 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zerowej stawki akcyzy na nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu energetycznego przeznaczonego jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zerowej stawki akcyzy na nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu energetycznego przeznaczonego jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży cementu. W zakładzie produkcyjnym należącym do Spółki wytwarzany jest m.in. klinkier cementowy. Proces produkcji klinkieru wymaga wypalania zmielonego kamienia wapiennego w specjalnych piecach. Do zasilania pieców wykorzystywana jest mieszanina węgla oraz innych dodatków. Jednym z dodatków lub domieszek do węgla może być koks naftowy. Spółka planuje zakup (w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) koksu naftowego oznaczonego symbolem CN 2713 i sklasyfikowanego do kodu PKWiU 19.20.42.0 celem stosowania go jako dodatku lub domieszki do paliwa opałowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.; w dalszej części - ustawa) właściwą stawką podatku akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym koksu naftowego oznaczonego symbolem CN 2713 będzie 0 zł, jeżeli nabywany koks naftowy zostanie wykorzystany jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku nr 1 do ustawy w pozycji nr 30 wymieniono wyroby oznaczone symbolem CN 2713. Zalicza się do nich koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych. Na podstawie art. 86 ust. l pkt 2 ustawy, koks naftowy zaliczany jest do wyrobów energetycznych.

W ocenie Spółki, stawka akcyzy na koks naftowy została określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym stawka akcyzy dla pozostałych paliw opałowych w przypadku, gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny wynosi 232,00 zł/1000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny wynosi 64,00 zł/1000 kilogramów.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy: „Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł”.

W ocenie Spółki, z treści art. 89 ust. 2 ustawy wynika, że dla celów opodatkowania podatkiem akcyzowym Spółka może zastosować stawkę 0 zł dla wewnątrzwspólnotowego nabycia koksu, pod warunkiem że zostanie on przeznaczony:

 • do celów innych niż opałowe, albo
 • jako dodatek lub domieszka do paliw opałowych, albo
 • do napędu silników spalinowych, albo
 • jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli koks naftowy oznaczony symbolem CN 2713 zostanie przeznaczony jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego do zasilania pieców wykorzystywanych w procesie produkcji klinkieru cementowego, wewnątrzwspólnotowe nabycie tego wyrobu będzie opodatkowane stawką podatku akcyzowego w wysokości 0 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 108, poz. 626 z późn. zm.) ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 1 jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 2 jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Wyrobami akcyzowymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Ponadto w myśl art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy, do wyrobów energetycznych zalicza się pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W myśl art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, to jest z wyłączeniem paliw silnikowych.

Ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej zwrotu: „przeznaczone do użycia”. Interpretacja językowa ww. pojęcia – zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 1993, str. 743 i 998 – wskazuje, iż „przeznaczyć” to z góry określić, obrać co do zrealizowania jakiegoś celu, natomiast „użyć” to zrobić z czegoś użytek, spożytkować.

W załączniku nr 1 do ustawy stanowiącym „Wykaz wyrobów akcyzowych”, w poz. 30 umieszczono wyroby o kodzie CN 2713 – „Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych”.

Należy zatem stwierdzić, że koks naftowy będący przedmiotem wniosku, oznaczony kodem CN 2713 jest wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy. Jednocześnie przedmiotowy koks naftowy będzie paliwem opałowym, w przypadku przeznaczenia do użycia, oferowania na sprzedaż lub używania do celów opałowych.

Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 1. węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 2. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1.000 litrów;
 3. uchylony);
 4. benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
 5. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1.000 litrów;
 6. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 7. (uchylony)
 8. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 9. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;
 10. olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,
  2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;
 1. olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1.000 litrów;
 2. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
   • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
   • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;
 3. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 4. pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
 5. pozostałych paliw opałowych:
  1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów,
  2. gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stosownie zaś do art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z powyższych przepisów wynika, że w art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określnych odpowiednio w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji m.in. klinkieru cementowego. Do zasilania pieców, w których następuje proces wypalania zmielonego kamienia wapiennego, wykorzystywana jest mieszanina węgla oraz innych dodatków. Jednym z dodatków lub domieszek do węgla może być koks naftowy. Spółka planuje zakup w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów koksu naftowego oznaczonego symbolem CN 2713 i sklasyfikowanego do kodu PKWiU 19.20.42.0 celem stosowania go jako dodatku lub domieszki do węgla. Z opisu sprawy nie wynika, aby przedmiotem wniosku miało być nabycie wewnątrzwspólnotowe do składu podatkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że dla wyrobu o kodzie CN 2713 ustawodawca nie określił stawki akcyzy w oparciu o jego kod CN. Zatem stawkę akcyzy należy ustalić kierując się kryterium jego przeznaczenia. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca wskazał, że zamierza stosować koks naftowy o kodzie CN 2713 wraz z węglem do celów opałowych (do wypalania w piecach zmielonego kamienia wapiennego), przedmiotowy koks naftowy należy traktować jako paliwo opałowe, czego konsekwencją jest zastosowanie w tym przypadku stawki akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a lub lit. b ustawy. A zatem, w przypadku gdy gęstość wyrobu w temperaturze 15°C będzie niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - stawka akcyzy będzie wynosić 232,00 zł/1.000 litrów, natomiast gdy gęstość wyrobu w temperaturze 15°C będzie równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - stawka akcyzy będzie wynosić 64,00 zł/1.000 kilogramów.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Zatem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (następującego nie do składu podatkowego), koksu naftowego o kodzie CN 2713, z zamiarem przeznaczenia go do celów opałowych, właściwą stawką akcyzy powinna być stawka wynikająca z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a lub lit. b ustawy.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest przepis art. 89 ust. 2 ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, z treści art. 89 ust. 2 ustawy wynika, iż jeżeli koks naftowy oznaczony symbolem CN 2713 zostanie przeznaczony jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego do zasilania pieców wykorzystywanych w procesie produkcji klinkieru cementowego, wewnątrzwspólnotowe nabycie tego wyrobu będzie opodatkowane stawką podatku akcyzowego w wysokości 0 zł.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Tak więc dla wyrobów energetycznych innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, przeznaczonych do celów innych niż :

 • opałowe,
 • jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych,
 • do napędu silników spalinowych albo
 • jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych

- będzie miała zastosowanie stawka akcyzy w wysokości 0 zł.

Przepis ten uzależnia zastosowanie preferencyjnej stawki akcyzy od łącznego spełnienia następujących warunków:

 • są to wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 art. 89 ust. 1 ustawy;
 • są one przeznaczone do innych celów niż wymienione w art. 89 ust. 2 ustawy.

W opisanym przypadku wyrób o kodzie CN 2713 nie został wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy – co spełnia pierwsze z kryteriów zastosowania stawki 0 zł, to jednak wyrób ten, jak wskazuje Wnioskodawca będzie przeznaczony jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego (węgla). Oznacza to, że nie zostanie spełniony drugi z warunków uprawniających do zastosowania stawki preferencyjnej – 0 zł.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym jest uprawniony do zastosowania stawki akcyzy 0 zł należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowo należy stwierdzić, że przez dodatki lub domieszki do paliw opałowych należy rozumieć wyroby dodawane do tych paliw w celu poprawy ich właściwości, np. kalorycznych, z wyjątkiem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w ustawie.

Jak już wyżej wskazano, koks naftowy przeznaczony do celów opałowych jest samoistnym paliwem opałowym w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy i fakt użycia go wraz z węglem do wypalania w piecach zmielonego kamienia wapiennego nie kwalifikuje do uznania koksu naftowego o kodzie CN 2713 za dodatek lub domieszkę do paliwa opałowego.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (następującego nie do składu podatkowego) koksu naftowego o kodzie CN 2713, z zamiarem przeznaczenia go do celów opałowych, właściwą stawką akcyzy nie będzie wynikająca z art. 89 ust. 2 ustawy, preferencyjna stawka 0 zł.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.