IPTPP2/4512-598/15-2/AJB | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla produkcji peletu i brykietu ze słomy zbożowej bez dodatku środków wiążących
IPTPP2/4512-598/15-2/AJBinterpretacja indywidualna
  1. stawka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produkcji peletu i brykietu ze słomy zbożowej bez dodatku środków wiążących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produkcji peletu i brykietu ze słomy zbożowej bez dodatku środków wiążących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, której przedmiotem przeważającej działalności jest produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania. W zakresie prowadzonej przez siebie działalności Wnioskodawca zajmuje się produkcją peletu i brykietu ze słomy zbożowej bez dodatku środków wiążących. Wytworzone przez siebie towary Wnioskodawca sprzedaje na rynku polskim do odbiorców w postaci Elektrowni konwencjonalnych oraz Elektrociepłowni opalanych węglem z dodatkiem biomasy lub biomasą. Do odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, Wnioskodawca stosuje 23% stawkę VAT. Wnioskodawca przytacza, iż przedmiotowy towar Główny Urząd Statystyczny sklasyfikował do grupowania PKWiU 01.11.50.0 – słoma i plewy zbóż.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zastosować do sprzedaży przedmiotowych towarów do Elektrowni i Elektrociepłowni na rynku polskim, 8% stawkę podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Nadto w świetle art. 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w powołanym powyżej artykule, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie dostawy energii. Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, iż w świetle art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 01.01.2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.10.2008 r. (Dz.U.2008 Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Z kolei w grupowaniu PKWiU 01.11.50.0 tejże klasyfikacji mieszczą się słoma i plewy zbóż. Wnioskodawca wskazuje, iż co do zasady stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% (w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r. stawka podatku od towarów i usług wynosi 23% – por. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Od tej generalnej zasady, ustawa o VAT wprowadza pewne wyjątki, które odnoszą się albo do opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi, albo też zwolnieniem od podatku.

Takie opodatkowanie stawkami obniżonymi zawiera art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem cytowanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 tegoż artykułu i art. 114 ust. 1. Z kolei zgodnie z art. 146a ust 2 ustawy o VAT w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Wnioskodawca wskazuje, iż w poz. 1 załącznika nr 3 ustawy o VAT wymieniono PKWiU ex 01.1 rośliny inne niż wieloletnie z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1). W ocenie Wnioskodawcy umieszczenie dopisku ex przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług, tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, co więcej spełniającego określone warunki uściślone przez ustawodawcę w rubryce pn. Towar (grupa towarów). Tym samym, wynikająca z załącznika nr 3 stawka VAT dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Skoro zatem Wnioskodawca opierając się na Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24.01.2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych, iż zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty, towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonymi stosownymi aktami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio przepisów UE, zakwalifikował swój towar do grupowania statystycznego właściwego dla zbóż, roślin strączkowych oraz nasion oleistych z wyłączeniem ryżu, mając na względzie wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, iż klasa 01.11.50.0 obejmuje słomę i plewy zbóż. Wnioskodawca wyraża przekonanie, że może zastosować do sprzedaży peletu i brykietu ze słomy zbożowej do Elektrowni i Elektrociepłowni na rynku polskim, 8% stawkę podatku od towarów i usług.

Stanowisko takie Wnioskodawca wywodzi z faktu, że produkowany pelet i brykiet ze słomy zbożowej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.11.50.0, sklasyfikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Wnioskodawca zakłada przy tym, iż podana klasyfikacja jest prawidłowa. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, działając na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a ust. 2 w zw. z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dostawę przedmiotowych towarów należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prowadzona przez niego odpłatna dostawa peletu i brykietu ze słomy zbożowej, winna być opodatkowana 8% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W grupowaniu PKWiU 01.11.50.0 tej klasyfikacji mieszczą się „Słoma i plewy zbóż.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 1 załącznika nr 3 wymieniono – PKWiU ex 01.1 – Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)

Z objaśnienia „1)” do powyższego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z analizy przepisów wynika, że ustawodawca nie przewidział dla dostaw tych towarów zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz opodatkowania stawkami niższymi niż 8%.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Towar (grupa towarów)”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania. W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU produkowanych przez Spółkę wyrobów.

Zauważyć należy, iż z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przedmiotowy towar został sklasyfikowany do grupowania 01.11.50.0, które obejmuje słomę i plewy zbóż.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – produkowany pelet i brykiet ze słomy, sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 01.11.50.0 (przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa), to Spółka ma prawo do zastosowania przy ich sprzedaży stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
ITPP3/4512-388/15/AT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.