IPTPP2/443-642/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę w czerwcu 2014 r. z posłem do Parlamentu Europejskiego (obowiązywanie umowy od lipca 2014 r. do końca kadencji Parlamentu Europejskiego). Przedmiotem umowy jest świadczenie usług prawnych. Mimo, że w umowie wskazuje się, iż jej stroną nie jest Parlament Europejski ale Poseł, to już płatnikiem należnego dla Wnioskodawcy za wykonane usługi wynagrodzenia jest Parlament. Ponadto, wszelkie czynności wykonywane na rzecz Posła na podstawie powyższej umowy są w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez Niego mandatu.

Z tytułu świadczonych usług na nabywcę wystawiana jest faktura VAT za świadczone usługi w okresie jednego miesiąca.

W piśmie z dnia 27 października 2014 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Podmiot regulujący należności za wykonane przez Wnioskodawcę usługi posiada siedzibę na terytorium Francji (siedziba Parlamentu Europejskiego Strasburg).
 3. Usługi prawne świadczone przez Wnioskodawcę są wykorzystywane do celów służbowych.
 4. Wnioskodawca posiada dokumenty wymienione w § 8 ust. 2 pkt 2 tj. zamówienie dotyczące usług (wraz z ich specyfikacją), nie posiada zaś dokumentów wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 1 tj. wypełnionego na potrzeby podatku świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1 oraz L 290 z 20 października 2012 r., str. 1).
 5. Klasyfikacja statystyczna usługi, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług: 69.10.Z (działalność prawnicza).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym sprawy zastosowanie ma regulacja § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych i czy w związku z tym przysługuje Wnioskodawcy uprawnienie do obniżenia stawki podatku VAT do 0%...
 2. Jakie wymogi wynikające ze wskazanych powyżej przepisów rozporządzenia musi Wnioskodawca spełnić, aby uzyskać uprawnienie do obniżenia do 0% stawki VAT przyjmując, iż obecnie nie posiada wypełnionego odpowiednio na potrzeby podatku świadectwa zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1 oraz L 290 z 20 października 2012 r., str. 1), dla tych usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium Parlament Europejski posiada siedzibę, natomiast dysponuje zamówieniem dotyczącym usług, tj. w postaci zawartej z Posłem do PE umowy o świadczenie usług, co stanowi o fakcie dokonanego uprzednio przez Posła zamówienia na Wnioskodawcy usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższej sprawie znajduje zastosowanie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) o treści: „Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:

 • instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.), zwanych dalej "instytucjami lub organami Unii Europejskiej", posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów”;

a także § 8 ust. 2 wskazanego rozporządzenia o treści:

„Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1 oraz L 290 z 20 października 2012 r., str. 1), zwane dalej "świadectwem", dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1”.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa teza znajduje swoje uzasadnienie ze względu na następującą wykładnię: Zgodnie z przepisami Traktatu Ustanawiającego Unię Europejską, Parlament Europejski, złożony z przedstawicieli narodów państw należących do Unii, wykonuje uprawnienia przyznane mu niniejszym Traktatem. Parlament jest więc wprawdzie jako całość organem Unii, trzeba jednak zauważyć, że przepis ten podkreśla kolektywny charakter tejże instytucji, który jest jej immanentną cechą. Parlament należy zatem traktować przede wszystkim jako zgromadzenie posłów wykonujących swoje mandaty. W konsekwencji wszelkie świadczenia na rzecz posłów, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez nich mandatu są również świadczeniami na rzecz Parlamentu. Istnienie i funkcjonowanie Parlamentu zależy bowiem od pracy posłów.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług na rzecz Posła do Parlamentu Europejskiego, jest świadczeniem usług na rzecz instytucji Unii, o której mowa w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej opublikowanym w Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4. Nie ulega wątpliwości, że taką właśnie koncepcję Parlamentu jako jednostki kolektywnej przyjęto również w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Rozdział III Protokołu, poświęcony Parlamentowi został zatytułowany: „Członkowie zgromadzenia”. Zarówno z samego brzmienia tego tytułu jak również z treści całego rozdziału jasno wynika, że przywileje i immunitety przysługują tworzącym Parlament posłom nie zaś jemu jako organowi Unii. Konsekwencją takiego uregulowania jest fakt, że dysponentem przywilejów i immunitetów nie jest PE jako całość, tylko poszczególni posłowie. Stanowisko takie znajduje jednoznaczne potwierdzenie również w jego Regulaminie, który w art. 5 stanowi, że Posłom do Parlamentu Europejskiego przysługują przywileje oraz immunitety przewidziane w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Skoro zatem ustawodawca w § 8 przedmiotowego rozporządzenia, posłużył się odesłaniem do wskazanego wyżej protokołu, to w ocenie Wnioskodawcy, w zakresie podmiotowym tego przepisu należy uwzględnić przede wszystkim Parlament Europejski jako zgromadzenie posłów. W tym drugim znaczeniu nie ulega wątpliwości, że świadczenie usług na rzecz posła w związku z wykonywaniem przez niego mandatu oznacza świadczenie na rzecz instytucji wspólnoty.

Nie bez znaczenia dla wykładni wskazanych powyżej przepisów jest również brzmienie art. 21 Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/ WE Euratom). Przepis ten stanowi, że Posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają. W punkcie 2 znajduje się natomiast stwierdzenie, że Parlament ponosi faktyczne koszty ich zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, przy czym kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, to naliczanie w przedmiotowym stanie faktycznym podatku VAT według stawki 23% oznaczałoby faktyczne obciążenie nim Parlamentu Europejskiego, który jest płatnikiem wynagrodzenia. W takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z wykluczeniem Parlamentu Europejskiego z regulacji określonej w § 8 przedmiotowego rozporządzenia.

Jednocześnie, odnosząc się bezpośrednio do kwestii warunków z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) do skorzystania z przedmiotowego obniżenia stawki VAT do 0%, w ocenie Wnioskodawcy, przesłanki zastosowania obniżenia stawki VAT, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 stanowią rozłączne warunki do skorzystania z 0% stawki VAT. To znaczy, że aby w przypadku Wnioskodawcy było możliwe skorzystanie z obniżenia stawki VAT do 0%, zdaniem Zainteresowanego wystarczy, że posiada zamówienie na usługi od Posła do PE, gdyż wypełnia to przesłankę z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

W ocenie Wnioskodawcy, fakt, iż nie posiada wskazanego w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia świadectwa zwolnienia z podatku VAT jest bez znaczenia, gdyż przesłanki skorzystania z obniżenia stawki VAT (z § 8 ust. 2 rozporządzenia) zostały określone przez ustawodawcę rozdzielnie, jako pojedyncze warunki do skorzystania z obniżenia. W żadnym razie nie można na podstawie brzmienia przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia traktować tych warunków, jako kumulatywnych wymogów do obniżenia stawek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi, więc posiadać jednocześnie świadectwa zwolnienia z podatku VAT i zamówienia na usługi, aby korzystać z obniżonej stawki VAT do 0%. Gdyby wolą ustawodawcy było to, że warunkiem skorzystania przez podatnika VAT z obniżenia stawki jest spełnienie łączne tych dwóch przesłanek to literalnie wskazałby w przepisie § 8 ww. rozporządzenia na powiązanie wymogów poprzez spójniki łączne, tj. "i" bądź "oraz".

Z przepisu tego jednak tak nie wynika, co oznacza, iż według wykładni językowej są one traktowane jako odrębne, niezależne przesłanki do uzyskania uprawnienia do obniżenia stawki VAT do 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi być na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 16 ustawy, Minister Finansów, w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719 z późn. zm.), określił towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług do wysokości 0% oraz warunki stosowania obniżonej stawki.

Stosownie do postanowień § 8 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej "instytucjami lub organami Unii Europejskiej", posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów.

W myśl § 8 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem, że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1 oraz L 290 z 20 października 2012 r., str. 1), zwane dalej "świadectwem", dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.

Zgodnie z § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4 przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo (§ 8 ust. 5 ww. rozporządzenia).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł w czerwcu 2014 r. umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego (obowiązywanie umowy od lipca 2014 r. do końca kadencji Parlamentu Europejskiego). Przedmiotem umowy jest świadczenie usług prawnych – zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług: 69.10.Z (działalność prawnicza). Mimo, że w umowie wskazuje się, iż jej stroną nie jest Parlament Europejski ale Poseł, to już płatnikiem należnego dla Wnioskodawcy za wykonane usługi wynagrodzenia jest Parlament. Ponadto, wszelkie czynności wykonywane na rzecz Posła na podstawie powyższej umowy są w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez Niego mandatu. Z tytułu świadczonych usług na nabywcę wystawiana jest faktura VAT za świadczone usługi w okresie jednego miesiąca. Nadto Wnioskodawca wskazał, iż podmiot regulujący należności za wykonane usługi posiada siedzibę na terytorium Francji (siedziba Parlamentu Europejskiego Strasburg). Usługi prawne świadczone przez Wnioskodawcę są wykorzystywane do celów służbowych. Zainteresowany posiada dokumenty wymienione w § 8 ust. 2 pkt 2 tj. zamówienie dotyczące usług (wraz z ich specyfikacją), nie posiada zaś dokumentów wymienionych § 8 ust. 2 pkt 1 tj. wypełnionego na potrzeby podatku świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Dla rozstrzygnięcia czy usługi będące przedmiotem pytania mogą korzystać z obniżonej 0% stawki podatku VAT w oparciu o § 8 ww. rozporządzenia, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy są one świadczone na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską.

Wskazać tutaj należy, że system instytucjonalny Unii Europejskiej, opiera się na pięciu głównych instytucjach: Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości oraz organach pomocniczych.

Powołane wyżej przepisy § 8 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych warunkują uznanie nabywców towarów lub usług za instytucje lub organy Unii Europejskiej od wyszczególnienia ich w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4). Zakres podmiotowy Protokołu obejmuje m.in.: Przedstawicieli Państw Członkowskich biorących udział w pracach Instytucji Unii Europejskiej, urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny. Protokół reguluje również kwestię przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego.

Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Unii Europejskiej, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca świadcząc przedmiotowe usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek przewidziany w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Jednak dla uznania prawa Zainteresowanego do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, konieczne jest ponadto posiadanie przez podmiot świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokumentów określonych w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Z powołanych przepisów wyżej cytowanego rozporządzenia wynika bowiem, że jeżeli podatnik wykonuje usługi na rzecz posła, jako członka Parlamentu Europejskiego oraz jest w posiadaniu dokumentu określonego w § 8 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, a także umowa zawarta z tym posłem spełnia przesłanki wynikające z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, to ma on prawo do zastosowania dla świadczonych usług stawkę podatku w wysokości 0%.

Zatem dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala podatnikowi podatku od towarów i usług w Polsce na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku w odniesieniu do dostaw towarów, czy świadczenia usług na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi wykonywane przez Zainteresowanego nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku 0%. Jak wynika z okoliczności sprawy spełniony został warunek dotyczący nabywcy tych usług, wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Jednakże przyjmując, iż Wnioskodawca obecnie nie posiada wypełnionego odpowiednio na potrzeby podatku świadectwa zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., natomiast - jak wskazał Zainteresowany - dysponuje zamówieniem dotyczącym usług (wraz z ich specyfikacją), to uznać należy, iż Wnioskodawca nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia. Jak już bowiem wykazano powyżej, dopiero łączne spełnienie przesłanek określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia, uprawnia do skorzystania ze stawki podatku w wysokości 0%. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – powyższe wynika z wykładni literalnej przepisu § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że do świadczonych usług ma zastosowanie obniżona 0% stawka podatku VAT oraz że Zainteresowany nie musi posiadać jednocześnie świadectwa zwolnienia z podatku VAT i zamówienia na usługi, aby korzystać z obniżonej stawki VAT do 0%, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.