IPTPP1/443-603/12-4/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka do usług czyszczenia kanalizacji na odrębne zlecenie odbiorców powinna stosować podstawową 23% stawkę podatku od towarów i usług, czy też stawkę obniżoną w wysokości 8%?
IPTPP1/443-603/12-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2012r. (data wpływu 24 lipca 2012r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2012r. (data wpływu 13 września 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług czyszczenia kanalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług czyszczenia kanalizacji.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 września (data wpływu 13 września 2012r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność podstawową polegającą na dostawie wody i odbiorze ścieków na terenie gminy. Wnioskodawca świadczy również usługi związane z działalnością wodno-kanalizacyjną m.in. wykonuje prace polegające na czyszczeniu kanalizacji sprzętem specjalistycznym, zarówno wewnątrz budynków, jak i na sieciach kanalizacyjnych zewnętrznych.

W roku 2009 Zainteresowany zwrócił się do Urzędu Statystycznego z prośbą o zakwalifikowanie usługi czyszczenia kanalizacji do właściwego grupowania PKWiU. Dnia 14 stycznia 2010r. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź z Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 2009r. z następującą klasyfikacją usług:

 1. czyszczenie sieci kanalizacyjnej, wykonywane przez zarządzającego siecią kanalizacyjną:
  • PKWiU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 2. czyszczenie sieci kanalizacyjnej – lokalnej (poza budynkami), wykonywane na odrębne zlecenie:
  • PKWiU 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze,
 3. czyszczenie kanalizacji wewnętrznej (w budynkach) wykonywane na odrębne zlecenie
  • PKWiU 43.22.11.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających.

W związku z powyższym do usług czyszczenia kanalizacji na zlecenia odbiorców Spółka stosuje 23% stawkę podatku od towarów i usług.

Jeden z odbiorców usług (spółdzielnia mieszkaniowa) zwrócił się do Wnioskodawcy z pismem o wystawienie faktur korygujących z powodu zawyżenia stawki VAT, ponieważ – jego zdaniem – czyszczenie kanalizacji sanitarnych, jak i wynajem urządzeń ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji dla firm, jest świadczeniem pomocniczym w ramach usługi podstawowej, jaką jest odbiór ścieków – PKWiU 37.00.11.0 – i powinno być objęte 8% stawką podatku. Spółka nadal stosuje 23% stawkę VAT.

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż Spółka. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie jest zarządcą sieci kanalizacyjnej. Zarządcą jest podmiot zlecający usługi czyszczenia kanalizacji, w tym przypadku spółdzielnia mieszkaniowa. Przedmiotowe usługi wykonywane są w różnych budynkach, tzn. w takich, w których znajduje się tylko lokale mieszkalne i które można zaliczyć do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach, gdzie znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, np. sklepy. Usługi czyszczenia kanalizacji wykonywane przez Spółkę w tym przypadku są związane z usuwaniem awarii spowodowanych niedrożnością kanałów i związanych z tym brakiem odpływu ścieków z budynków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka do usług czyszczenia kanalizacji na odrębne zlecenie odbiorców powinna nadal stosować podstawową 23% stawkę podatku od towarów i usług, czy też stawkę obniżoną w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązującą stawką podatku od towarów i usług dla usług czyszczenia kanalizacji jest stawka podstawowa w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011r. dla celów podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. nr 207, poz. 1293 ze zm.), gdzie wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU).

W Dziale 42 tej klasyfikacji „Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej” mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały:

 1. 42.1 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych.
 2. 42.2 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 42.21.22.0 obejmuje:

 • roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze.

Natomiast w Dziale 43 tej klasyfikacji „Roboty budowalne specjalistyczne” mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały:

 1. 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę.
 2. 43.2 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.
 3. 43.3 Roboty związane z wykonywaniem wykończeniowych robót budowlanych.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 43.22.11.0 obejmuje:

 • roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

 • Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy).

  Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

  Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność podstawową polegającą na dostawie wody i odbiorze ścieków na terenie gminy. Wnioskodawca świadczy również usługi związane z działalnością wodno-kanalizacyjną m.in. wykonuje prace polegające na czyszczeniu kanalizacji sprzętem specjalistycznym, zarówno wewnątrz budynków, jak i na sieciach kanalizacyjnych zewnętrznych.

  W roku 2009 Zainteresowany zwrócił się do Urzędu Statystycznego z prośbą o zakwalifikowanie usługi czyszczenia kanalizacji do właściwego grupowania PKWiU. Dnia 14 stycznia 2010r. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź z Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 2009r. z następującą klasyfikacją usług:

  1. czyszczenie sieci kanalizacyjnej, wykonywane przez zarządzającego siecią kanalizacyjną:
   • PKWiU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  2. czyszczenie sieci kanalizacyjnej –lokalnej (poza budynkami), wykonywane na odrębne zlecenie:
   • PKWiU 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze,
  3. czyszczenie kanalizacji wewnętrznej (w budynkach) wykonywane na odrębne zlecenie
   • PKWiU 43.22.11.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających.

  W związku z powyższym do usług czyszczenia kanalizacji na zlecenia odbiorców Spółka stosuje 23% stawkę podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarządcą sieci kanalizacyjnej. Zarządcą jest podmiot zlecający usługi czyszczenia kanalizacji, w tym przypadku spółdzielnia mieszkaniowa. Przedmiotowe usługi wykonywane są w różnych budynkach, tzn. w takich, w których znajduje się tylko lokale mieszkalne i które można zaliczyć do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach, gdzie znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, np. sklepy. Usługi czyszczenia kanalizacji wykonywane przez Spółkę w tym przypadku są związane z usuwaniem awarii spowodowanych niedrożnością kanałów i związanych z tym brakiem odpływu ścieków z budynków.

  W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług.

  Jednocześnie podkreślić należy, iż do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów nie są właściwe organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11). Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

  W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według:

  • Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
  • Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),
  • Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),

  - zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

  Podkreślenia wymaga zatem fakt, że Minister Finansów nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych towarów czy usług, bowiem uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, przy czym odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest podmiot świadczący usługę lub dokonujący dostawy towarów. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę klasyfikacje statystyczne dla świadczonych usług.

  Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi zaliczone do grupowania PKWiU 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze oraz PKWiU 43.22.11.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających nie zostały wymienione w załącznika nr 3 do ustawy. Wobec tego przedmiotowe usługi czyszczenia kanalizacji będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

  Ponadto z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarządcą sieci kanalizacyjnej, dlatego też tut. Organ nie analizował stawki podatku VAT dla wskazanych we wniosku usług sklasyfikowanych po symbolem PKWiU 37.00.11.0 – usług w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków wykonywanych przez zarządzającego siecią kanalizacyjną.

  Reasumując, w przedmiotowej sprawie świadczone przez Wnioskodawcę usługi czyszczenia kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

  Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

  Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

  W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.