IPTPP1/443-526/14-8/S/15/RG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT sprzedaży kart wstępu do klubu fitness – siłownia
IPTPP1/443-526/14-8/S/15/RGinterpretacja indywidualna
 1. karnet
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku ze skargą otrzymaną w dniu 29 grudnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 24 października 2014 r. znak: IPTPP1/443-526/14-5/RG w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedaży kart wstępu do klubu fitness - siłownia, doręczonej w dniu 30 października 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) w związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 24 października 2014 r. znak: IPTPP1/443-526/14-5/RG uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedaży karnetów/kart wstępu:

 • do klubu fitness – siłownia;
 • do klubu fitness – siłowania i aerobik;
 • na ćwiczenia w ramach programu ... lub programu ...;
 • na treningi personalne;
 • na zajęć taneczne sprzedawane w formie kursów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) w zakresie określenia ilości stanów faktycznych, doprecyzowania opisanego stanu faktycznego, przeformułowania pytań i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. prowadzi klub fitness. Zamiennie używa nazw „...,, „...”. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. W ramach działalności świadczy usługi podstawowe pogrupowane organizacyjnie jako: „...” oraz dodatkowe związane z wellness sklasyfikowane jako „...” – nie są przedmiotem interpretacji.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Usługi zgrupowane przez podatnika jako są związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. Klub nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Zakres Usług związanych ze składaną interpretacją prawa podatkowego obejmuje usługi:

 1. Siłownia. Karnet na siłownię obejmuje wejście na salę kardio, gdzie znajdują się urządzenia typu bieżnie, stepery, orbitreki, rowerki, wioślarze oraz salę siłowni, na której znajdują się wszelkiego rodzaju urządzenia do ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe. Usługa wstępu na siłownię świadczona w ramach karnetu obejmuje wyłącznie korzystanie z dostępnych na niej przyrządów. W szczególności jej zakres nie rozciąga się do uczestniczenia w zajęciach indywidualnych prowadzonych na siłowni przez instruktora. Poprzez zakup karnetu klient nabywa prawo do wstępu na określoną w karnecie ilość wejść, w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię i kardio. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 -działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 2. Siłownia i Aerobik. Karnet na siłownię i aerobik obejmuje wejście jak do pkt 1 oraz wejście na zajęcia grupowe z różnych form aerobiku (Total Body Condition, BUP, Pilates, Fut buming, Zumba, Spinn Power – rowery spinningowe, Zdrowy kręgosług, Strefa rzeźby, Latino solo, Ladies styling, Burleska, Joga). Wszystkie zajęcia grupowe mają formułę otwartą, tzn. każdy klient może skorzystać przy kolejnym wejściu z różnych zajęć (np. we wtorki - pilatess, soboty-zumba, w kolejny wtorek - Spinn power i TBC), każde zajęcia są prowadzone w taki sposób, że nie wymagają ciągłości (kontynuacji) tzn. klient nie musi chodzić na wszystkie wybrane zajęcia w sposób powtarzalny - nie są to kursy. Każda z sal zajęć grupowych wyposażona jest w niezbędne urządzenia i rekwizyty (odpowiednio wg. przeznaczenia sali np. worki treningowe, drabinki do ćwiczeń, sztangi, hantle, maty, tubingi). Wymienione usługi są sprzedawane jako wejścia pojedyncze lub w karnetach: miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne z podziałem na karnety według liczby wejść w przedziale czasowym jak wyżej lub OPEN—bez limitu wejść.Poprzez zakup karnetu klient nabywa prawo do wstępu na określoną w karnecie ilość wejść lub bez ograniczeń (wersja Open), w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię i kardio oraz zajęcia grupowe (aerobik) odbywające się na 4 salach fitness. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 3. Program ... i ... – ćwiczenia wykonywane na Sali kardio przy zastosowaniu urządzeń kardio (jak w pkt 1, tj. bieżnie, rowery, orbitreki, stepery) lub jak w pkt 2) przy założonym - odpowiednio na brzuch lub pupę i uda pasie, który przy użyciu sprężonego powietrza masuje mięśnie skośne i proste brzucha lub pupę i uda. Nazwa Program ... i Program ... jest zastrzeżona przez firmę niemiecką ... ... na całym świecie i może świadczyć je partner licencjonowany opłacający licencję i różni się tylko rodzajem zastosowanego specjalistycznego pasa.Sprzedaż obejmuje karnet miesięczny 12 wejść lub tygodniowy 3 wejścia i obejmuje, wejście na salę kardio - ćwiczenia na urządzeniach typu bieżnia, orbitrek, rower, steper przy założonym na brzuch lub pupę specjalistycznym pasie do ćwiczeń.Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 4. Treningi personalne. Zajęcia indywidualne z klientem realizowane przez zawodowego instruktora fitness lub kulturystyki na sali siłowni i kardio. Trening uwzględnia indywidualne potrzeby klienta i polega na odpowiednim, wg wcześniej ustalonego celu treningowego, dobraniu ćwiczeń przy wykorzystaniu właściwych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu sali kardio i siłowni. Usługa sprzedawana jest jako wejście pojedyncze lub karnet 10 wejść. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 - działalność obiektówsłużących poprawie kondycji fizycznej.
 5. Kursy tańca, organizowane sezonowo po zebraniu grupy. Usługa sprzedawana jako wejście pojedyncze lub w karnetach (pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne). Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 -działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku oznaczone nr 1) Czy karty wstępu do klubu fitness jak w pkt 1 – Siłowania (pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) mogą być w całości opodatkowane 8% stawką podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), wymienione w pytaniu 1 usługi to „Pozostałe usługi związane z rekreacją” znajdujące się w poz. 186 załącznika w 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka uważa, że usługi rekreacyjne wskazane w tej pozycji załącznika numer 3 obejmują również wstęp do siłowni, polegający także na aktywnym korzystaniu ze znajdujących się tam urządzeń. Stąd też karty wstępu powinny być opodatkowane stawką obniżoną 8 %. W podobnej sprawie zajął stanowisko Naczelny Sądu Administracyjny (wyrok z dnia 30 stycznia 2014 sygn. nr I FSK 311/13).

Niewątpliwie wprowadzenie stawki obniżonej na usługi rekreacyjne służy rozpowszechnieniu zdrowego trybu życia poprzez udostępnienie tych usług i obniżenie kosztów ich świadczenia. W tym kontekście nieracjonalne byłoby preferowanie poprzez stawki obniżone wyłącznie usług rekreacyjnych polegających na biernym korzystaniu z obiektów.

Nieracjonalne byłoby różnicowanie podatkowe tych usług rekreacyjnych, które polegają na konieczności korzystania z urządzeń lub przyrządów.

Dotychczas, z tak zwanej ostrożność podatkowej, Spółka na wszystkie sprzedawane usługi stosowała stawkę podstawową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. i prowadzi klub fitness ........ Zamiennie używa nazw „....”, „....”. Usługi zgrupowane przez podatnika jako ..... są związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. Klub ... nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Siłownia - karnet na siłownię obejmuje wejście na salę kardio, gdzie znajdują się urządzenia typu bieżnie, stepery, orbitreki, rowerki, wioślarze oraz salę siłowni, na której znajdują się wszelkiego rodzaju urządzenia do ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe. Usługa wstępu na siłownię świadczona w ramach karnetu obejmuje wyłącznie korzystanie z dostępnych na niej przyrządów. W szczególności jej zakres nie rozciąga się do uczestniczenia w zajęciach indywidualnych prowadzonych na siłowni przez instruktora. Poprzez zakup karnetu klient nabywa prawo do wstępu na określoną w karnecie ilość wejść, w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię i kardio. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 -działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będąca przedmiotem interpretacji jest sklasyfikowana: PKWiU 93.13.1 - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. W ramach działalności świadczy usługi podstawowe pogrupowane organizacyjnie jako: „.....” oraz dodatkowe związane z wellness sklasyfikowane jako „....” - nie są przedmiotem interpretacji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:
 • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 • do obiektów kulturalnych
 • bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”. Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z siłowni, z sauny.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp na siłownię, czy do parku rozrywki).

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Mając na uwadze ww. przepisy oraz okoliczności sprawy przedstawione przez Wnioskodawcę należy wskazać, iż charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług objętych zakresem pytania - karty wstępu do klubu fitness – siłowania (pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne), oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Zainteresowany – jak wynika z opisu sprawy – świadczy ww. usługi sprzedając karty wstępu do obiektu (klubu fitness). Karnet na siłownię obejmuje wejście na salę kardio, gdzie znajdują się urządzenia typu bieżnie, stepery, orbitreki, rowerki, wioślarze oraz salę siłowni, na której znajdują się wszelkiego rodzaju urządzenia do ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe. Usługa wstępu na siłownię świadczona w ramach karnetu obejmuje wyłącznie korzystanie z dostępnych na niej przyrządów. W szczególności jej zakres nie rozciąga się do uczestniczenia w zajęciach indywidualnych prowadzonych na siłowni przez instruktora. Poprzez zakup karnetu klient nabywa prawo do wstępu na określoną w karnecie ilość wejść, w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię i kardio.

Jak wskazano wyżej dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Czynności objęte zakresem pytania należą do świadczeń, które są związane z normalnym typowym użytkowaniem pomieszczeń, w których świadczone są usługi fitness –siłownia.

Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi fitness - siłownia, podlegają opodatkowaniu stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 i poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w którym wymienione zostały „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU.”

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem Nr 1 wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedaży kart wstępu do klubu fitness – siłownia. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został rozstrzygnięty odrębnym rozstrzygnięciem.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.