IPTPP1/443-29/13-2/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia i po dniu połączenia spółek oraz korekty danych identyfikacyjnych zawartych w tych fakturach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2013 r. (data wpływu 14 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia spółek oraz korekty danych identyfikacyjnych zawartych w tych fakturach – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną po dniu połączenia Spółek oraz korekty danych identyfikacyjnych zawartych w tych fakturach – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia spółek oraz korekty danych identyfikacyjnych zawartych w tych fakturach,
 • prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną po dniu połączenia Spółek oraz korekty danych identyfikacyjnych zawartych w tych fakturach.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o. o. („Spółka”) oraz Fabryka („Spółka Przejmowana”) należą do grupy kapitałowej. W związku z faktem, iż zakresy działalności spółek częściowo się pokrywają, w celu zrealizowania i uproszczenia struktury grupy, została podjęta decyzja o połączeniu tych spółek.

Połączenie zostanie przeprowadzone w ten sposób, że Spółka przejmie Fabrykę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Połączenie spółek planowane jest w trakcie 2013 r.

Do dnia połączenia zarówno Spółka jak i Fabryka będą prowadzić działalność operacyjną m. in. poprzez wystawianie i otrzymywanie faktur dokumentujących sprzedaż jak również zakup towarów i usług.

Prawdopodobna jest sytuacja, że po dniu połączenia, faktury wystawione przed datą połączenia przez kontrahentów z danymi Spółki Przejmowanej wpłyną do Spółki już po dniu połączenia i zostaną rozliczone w ewidencji VAT Spółki.

Również może zaistnieć sytuacja, w której na fakturach wystawionych po dacie połączenia zostaną wskazane dane Spółki Przejmowanej i faktury te zostaną rozliczone w ewidencji VAT Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę z danymi Fabryki przed dniem połączenia a otrzymanych w rozliczanych przez Spółkę po dniu połączenia, na Spółce będzie ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach...
 2. Czy brak dokonania korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę przed dniem połączenia wyłącza prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur otrzymanych po dniu połączenia...
 3. Czy Spółka może dokonać korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych na Fabrykę przed dniem połączenia poprzez wystawienie przez Spółkę jako spółkę przejmującą noty korygującej...
 4. Czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę z danymi Fabryki po dniu połączenia a otrzymanych i rozliczanych przez Spółkę po dniu połączenia na Spółce będzie ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach...
 5. Czy brak dokonania korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę po dniu połączenia wyłącza prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur otrzymanych po dniu połączenia...
 6. Czy Spółka może dokonać korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych na Fabrykę po dniu połączenia poprzez wystawienie przez Spółkę, jako spółkę przejmującą, noty korygujące...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W opinii Spółki, w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę z danymi Fabryki przed dniem połączenia a otrzymanych i rozliczanych przez Spółkę po dniu połączenia na Spółce nie będzie ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Ad. 2

Brak dokonania korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę przed dniem połączenia nie wyłącza prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur otrzymanych po dniu połączenia.

Ad. 3

Jeśli stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 lub 2 powyżej będzie nieprawidłowe, to w ocenie Spółki może ona dokonać korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych na Fabrykę przed dniem połączenia poprzez wystawienie przez Spółkę jako spółkę przejmującą noty korygującej.

Ad. 4

W przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę z danymi Fabryki po dniu połączenia a otrzymanych i rozliczanych przez Spółkę po dniu połączenia na Spółce będzie ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Ad. 5

Brak dokonania korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę po dniu połączenia nie wyłącza prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur otrzymanych po dniu połączenia.

Ad. 6

Spółka może dokonać korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych na Fabrykę po dniu połączenia poprzez wystawienie przez Spółkę, jako spółkę przejmującą, noty korygującej.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zgodnie z zasadną sukcesji praw i obowiązków zawartą w art. 93 Ordynacji podatkowej osoba prawna przejmująca inną osobę prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej przejmowanej.

Wobec powyższego Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów Fabryki przed połączeniem a otrzymanych przez Spółkę po dniu połączenia. Faktury te zostały bowiem wystawione w pełni prawidłowo, a Spółka przejęła wszelkie prawa Spółki Przejmowanej, w tym prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Oznacza to, że w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę przed dniem połączenia a otrzymanych i rozliczanych przez Spółkę po dniu połączenia nie zajdzie konieczność korygowania danych identyfikacyjnych zawartych na fakturach, gdyż Spółka z dniem połączenia wejdzie we wszelkie prawa i obowiązku w zakresie prawa podatkowego Spółki Przejmowanej. Tym samym brak dokonania korekty danych identyfikacyjnych pozostanie bez wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT z tych faktur przez Spółkę (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r., sygnatura: IPPP2/443-542/12-3/BH, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 września 2011 r., sygnatura IBPP1/443-984/11/AZb).

Natomiast, jeśli zdaniem organu Spółka powinna dokonać korekty takich faktur, to Spółka stoi na stanowisku, że jest uprawniona do korekty faktur notą korygującą w trybie określonym w § 15 rozporządzenia. W myśl § 15 rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8-15 rozporządzenia, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Przez „informację wiążącą się z nabywcą” należy rozumieć m. in.: nazwę, adres, numer identyfikacyjny nabywcy (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej W Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2011 r. sygnatura: ITPP1/443-1064d/10/MN oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2012 r. sygn. akt I FSK 806/11).

W ocenie Spółki prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jej również w odniesieniu do faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę z danymi Fabryki już po dniu połączenia a otrzymanych i rozliczanych przez Spółkę po dniu połączenia. Wynika to z faktu, że faktura w takim przypadku dotyczy Spółki, gdyż to Spółka jest nabywcą towarów lub usług dokumentowanych taką fakturą. Błąd w nazwie nabywcy nie wyklucza bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Żaden przepis ustawy VAT ani rozporządzenia nie uzależnia bowiem prawa do odliczenia VAT od wskazania na fakturze prawidłowych danych nabywcy. Wskazują na to również organy podatkowe w interpretacjach m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 9 listopada 2012 r., sygnatura: IPPP2/443-727/12-4/AO oraz interpretacji z dnia 28 marca 2012 r., sygnatura: IPPP2/443-19/12-2/IG.

W takich przypadkach na Spółce będzie jednak ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach. Na poparcie swojego zdania Spółka chce wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygnatura: ITPP1/443-1064d/10/MN) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 806/11). W ocenie Spółki brak korekty nie będzie miał jednak wpływu na zakres odliczenia podatku naliczonego z takich faktur. Brak dokonania korekty danych identyfikacyjnych faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę po dniu połączenia nie wyłącza prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur otrzymanych po dniu połączenia (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r., sygnatura IPPP2/443-542/12-3/BH oraz z dnia 17 października 2012 r., sygnatura IPPP2/443-859/12-2/KOM).

W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona po połączeniu, Spółka będzie uprawniona do wystawienia noty korygującej. W związku z powyższym w sytuacji, w której faktura wystawiona po dniu połączenia zawiera dane Fabryki to Spółka będzie mogła wystawić notę korygującą w trybie określonym w § 15 rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia spółek oraz korekty danych identyfikacyjnych zawartych w tych fakturach,
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną po dniu połączenia Spółek oraz korekty danych identyfikacyjnych zawartych w tych fakturach.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m. in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Jak stanowi art. 93 § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwaną dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, fakturę wystawia:

 1. zarejestrowany podatnik VAT czynny;
 2. podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktura powinna zawierać:

 1. datę jej wystawienia,
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a,
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b,
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 10. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 12. stawkę podatku,
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 15. kwotę należności ogółem.

W świetle § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Jak wynika z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Natomiast jak wynika z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4 1 i 6;
 4. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Noty korygujące powinny zawierać wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA” (§ 15 ust. 5 ww. rozporządzenia).

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Sp. z o. o. („Spółka”) oraz Fabryka („Spółka Przejmowana”) należą do grupy kapitałowej. W związku z faktem, iż zakresy działalności spółek częściowo się pokrywają, w celu zrealizowania i uproszczenia struktury grupy, została podjęta decyzja o połączeniu tych spółek. Połączenie zostanie przeprowadzone w ten sposób, że Spółka przejmie Fabrykę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Połączenie spółek planowane jest w trakcie 2013 r. Do dnia połączenia zarówno Spółka jak i Fabryka będą prowadzić działalność operacyjną m. in. poprzez wystawianie i otrzymywanie faktur dokumentujących sprzedaż jak również zakup towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołany powyżej stan prawny należy stwierdzić, iż o ile faktycznie w sytuacji przedstawionej we wniosku nastąpi przejęcie przez inkorporację (łączenie przez przejęcie) w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych, będziemy mieli do czynienia z sukcesją podatkową określoną przepisem art. 93 Ordynacji podatkowej. Wówczas faktury, wystawione przed datą przejęcia na Spółkę przejmowaną (Fabrykę), są podstawą do rozliczenia, bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi/towaru, pod warunkiem wystąpienia związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

W związku z uznaniem stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań nr 1 i nr 2 za prawidłowe, odpowiedź na pytanie nr 3, które zostało postawione pod warunkiem negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2, stała się bezprzedmiotowa.

Natomiast w przypadku faktur wystawionych po dacie przejęcia, gdzie jako nabywca będzie wskazana spółka przejmowana (Fabryka), a otrzymanych przez Wnioskodawcę po tej dacie, Wnioskodawcy, jako następcy prawnemu tego podmiotu, co do zasady, przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tych dokumentów. Jednakże, w razie błędnego określenia nabywcy i wpisanie po dniu połączenia spółek prawa handlowego w treści faktury danych nieistniejącej już spółki przejmowanej, a więc Fabryka, niezbędne jest dokonanie korekty zapisów danych identyfikujących nabywcę uwidocznionych na fakturze. Faktury wystawione zostały bowiem na podmiot już nieistniejący, a faktycznym nabywcą jest już Wnioskodawca, tj. Fabryka. W takiej sytuacji, transakcja w rzeczywistości dokonywana jest pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane na fakturze, co jest wynikiem błędu co do oznaczenia osoby nabywcy.

Instrumenty do korekty przewidziane zostały w § 14 ust. 1 oraz w § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zatem sprzedawca jak i nabywca towarów i usług mają odpowiednie instrumenty prawne aby skorygować podstawowy dokument dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, jakim jest faktura VAT. Dopiero po dokonaniu korekty, skorygowana faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli stwierdza fakt dojścia między określonymi podmiotami do rzeczywistej operacji gospodarczej w wartościach i ilościach wykazanych na fakturze VAT i stanowi podstawę odliczenia podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż dla dokonania korekty faktury ustawodawca przewidział jedynie formę faktury korygującej, którą może wystawić sprzedawca albo noty korygującej, do wystawienia której uprawniony jest nabywca towaru lub usługi.

Jednakże, nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie poprzez nabywcę notą korygującą. Faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane.

W omawianej sytuacji prawidłowe jest skorygowanie faktury VAT poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury.

W tej sytuacji nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów na Fabrykę po dniu połączenia, w sytuacji braku dokonania korekty danych identyfikacyjnych faktur jak również sposobu korygowania tych faktur.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu sprawy tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Dlatego też, inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności wstąpienia Spółki we wszystkie prawa i obowiązki Fabryki wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa.

W odniesieniu do przywołanego przez Wnioskodawcę wyroku I FSK 806/11 należy zauważyć, iż potwierdza on stanowisko tut. Organu. W wyroku tym wskazano, iż „Nie jest możliwe przyjmowanie, aby wystawiona przez sprzedawcę faktura mogła po dniu przejęcia wymieniać jako nabywcę nieistniejący już podmiot i stanowić podstawę do odliczenia wynikającej z niej kwoty podatku dla zupełnie innego podmiotu, przejmującego, który go inkorporował. Należy podnieść, że przepis art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej reguluje następstwo prawne w zakresie praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, lecz chodzi tu o takie prawa i obowiązki publicznoprawne, które istniały przed połączeniem spółek”.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.