IPPP3/4513-9/16-2/SM | Interpretacja indywidualna

Prawo do zastosowania stawki 0 zł przy przemieszczaniu toluenu
IPPP3/4513-9/16-2/SMinterpretacja indywidualna
  1. dokumenty
  2. stawka
  3. stawka preferencyjna
  4. stawka preferencyjna podatku
  5. wyroby energetyczne
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy B. Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest druk oraz dystrybucja czasopism. Spółka drukuje czasopisma w drukarni zlokalizowanej na terytorium kraju.Do druku czasopism zużywana jest farba drukarska dostarczana od podmiotów zagranicznych mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Składnikiem nabywanej farby drukarskiej jest rozpuszczalnik - toluen klasyfikowany do kodu CN 2902 30 00. Aby spełnić wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska, Spółka musi dokonywać odzysku toluenu wydzielanego w procesie druku czasopism. Możliwości technologiczne procesu odzysku pozwalają na odzyskanie większości toluenu zawartego w farbie drukarskiej. Odzyskany toluen jest przez Spółkę używany w działalności gospodarczej, tj. przy rozcieńczaniu farby oraz myciu maszyn drukarskich. Spółka nie wykorzystuje odzyskanego toluenu do celów opałowych ani jako dodatek lub domieszkę do paliw opałowych, ani do napędu silników spalinowych, ani jako dodatek lub domieszkę do paliw silnikowych.

Zgodnie z wydaną na rzecz Spółki interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2009 r. IPPP3/443-722/09-4/JK, odzyskiwanie przedmiotowego rozpuszczalnika nie stanowi produkcji w rozumieniu przepisów ustawy akcyzowej, a w rezultacie nie musi odbywać się ono na terenie składu podatkowego. W związku z powyższym drukarnie nie posiadają statusu składu podatkowego.

Spółka planuje rozpocząć dostarczanie odzyskanego toluenu do składów podatkowych mieszczących się na terenie kraju. Przemieszczenia toluenu będą dokonywane na podstawie dokumentów dostawy (lub dokumentów je zastępujących - posiadających wszystkie elementy dokumentu dostawy) wystawianych przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego toluen będzie przemieszczany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy we wskazanym stanie faktycznym do odzyskanego toluenu będzie miała zastosowanie stawka akcyzy w wysokości 0 zł zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej, w tym również w sytuacji kiedy odzyskany toluen będzie przemieszczany z drukarni Spółki do składu podatkowego na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy (bądź dokumentu zastępującego ten dokument)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki:

W ocenie Spółki we wskazanym stanie faktycznym, stawkę akcyzy w wysokości 0 zł stosuje się do odzyskanego przez Spółkę toluenu zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej. Stawka ta będzie miała zastosowanie również w sytuacji, kiedy odzyskany przez Spółkę toluen będzie przemieszczany z drukarni Spółki do składu podatkowego na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy (bądź dokumentu zastępującego ten dokument). W konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy wg innej stawki akcyzy z powodu dokonania takiego przemieszczania.

Uzasadnienie:

Toluen klasyfikowany do kodu CN 2902 30 00, wymieniony w poz. 23 załącznika nr 2 do ustawy akcyzowej, stanowi na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy akcyzowej wyrób energetyczny. Nie jest on jednak wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej (określającym stawki akcyzy na wyroby energetyczne). W konsekwencji Ustawodawca nie określił dla toluenu bezpośrednio pozytywnej stawki akcyzy.

Zgodnie natomiast z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej stawka akcyzy na wyroby energetyczne, niewymienione w art. 89 ust. 1 i jednocześnie wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, które są przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł. Możliwość stosowania jednak tej stawki podatku uzależniona jest dodatkowo od stanu faktycznego/czynności, w jakiej znajduje się wyrób. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej są to m.in. następujące sytuacje:

  1. posiadanie przez podmiot wyrobów, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy akcyzowej),
  2. przemieszczanie wyrobów na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów (art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy akcyzowej).

Zgodnie z art. 89 ust. 2a ustawy akcyzowej dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2285) dokument dostawy wystawiany jest przez podmiot prowadzący skład podatkowy w przypadku przemieszczania wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy do jego składu podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego.

Toluen jest niezbędny w działalności Spółki. Dzięki temu, że jest zawarty w farbie możliwy jest proces drukowania. W wyniku odzysku wydzielającego się podczas drukowania toluenu Spółka staje się jego posiadaczem. Odzyskany toluen Spółka używa do rozcieńczania farby drukarskiej w trakcie procesu druku bądź do mycia maszyn drukarskich.

Zdaniem Spółki tak długo jak toluen jest w posiadaniu Spółki to wypełnia ona warunki dla stawki 0 zł wskazane w art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy akcyzowej. W sytuacji, kiedy Spółka zdecyduje się, aby dokonać przemieszczania odzyskanego toluenu do składu podatkowego na terytorium kraju (na podstawie dokumentów dostawy lub dokumentów je zastępujących wystawionych przez skład podatkowy) nadal będą wypełnione warunki do stosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł.

Zatem, w opisanym stanie faktycznym, zdaniem Spółki, nie będzie zobowiązana do zastosowania i zapłaty akcyzy według innej stawki akcyzy niż stawka w wysokości 0 zł. Zdaniem Spółki wskazuje na to literalne brzmienie powołanych powyżej przepisów akcyzowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.