IPPP3/4513-52/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zużycia wyrobów opisanych w stanie faktycznym na cele opałowe na Spółce ciążyć będzie obowiązek rejestracji w podatku akcyzowym, opodatkowanie zużycia wyrobów, złożenie deklaracji AKC-4 oraz zapłata podatku akcyzowego w terminie określonym w art. 21 ust. 2 ustawy, zaś stawką akcyzy właściwą dla wyrobów opisanych w stanie faktycznym w przypadku ich zużycia do celów opałowych jest stawka określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a) tiret drugi ustawy, to jest 64 zł/1000 kilogramów, z uwagi na to, że gęstość wyrobu w temperaturze 15 st. C jest wyższa niż 890 kg/metr sześcienny?
IPPP3/4513-52/15-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. paliwo opałowe
 2. stawka
 3. stawki podatku
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobu o kodzie CN 2713 90 90 w przypadku przeznaczenia go do celów opałowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobu o kodzie CN 2713 90 90 w przypadku przeznaczenia go do celów opałowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka planuje zakup wyrobów oznaczonych kodem CN 2713 90 90. Wyroby te są przeznaczone do innych celów produkcyjnych, ale Spółka nie wyklucza możliwości zużycia ich do celów opałowych. Parametry wyrobów są następujące:

 • gęstość w temperaturze 15°C (kg/m3) - wyższa niż 890;
 • destylacja metodą ASTM 86 do temp. 350°C (%V/V) - mniej niż 30%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zużycia wyrobów opisanych w stanie faktycznym na cele opałowe na Spółce ciążyć będzie obowiązek rejestracji w podatku akcyzowym, opodatkowanie zużycia wyrobów, złożenie deklaracji AKC-4 oraz zapłata podatku akcyzowego w terminie określonym w art. 21 ust. 2 ustawy, zaś stawką akcyzy właściwą dla wyrobów opisanych w stanie faktycznym w przypadku ich zużycia do celów opałowych jest stawka określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a) tiret drugi ustawy, to jest 64 zł/1000 kilogramów, z uwagi na to, że gęstość wyrobu w temperaturze 15 st. C jest wyższa niż 890 kg/metr sześcienny...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wyrób o kodzie CN 2713 90 90 jest wyrobem akcyzowym, jednak na podstawie art. 89 ust. 2 podlega on opodatkowaniu stawką 0, w przypadku gdy jest przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Zatem w przypadku zużycia wyrobu na cele opałowe dojdzie do zmiany przeznaczenia wyrobu i zastosowanie znajdzie art. 8 ust. 2 ustawy, który stanowi, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest w tym przypadku użycie wyrobów akcyzowych objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania tej stawki akcyzy. W związku z powyższym z dniem zużycia powstanie wobec Spółki obowiązek podatkowy określony w art. 10 ust. 1, zaś stosownie do art. 16 ust 1 ustawy podatnik przed dniem zużycia wyrobów na cele opałowe powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a następnie na podstawie art. 21 ust. 1 będzie obowiązany, bez wezwania organu podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową AKC-4 oraz wpłacić akcyzę na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” - do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje zakup wyrobów oznaczonych kodem CN 2713 90 90. Wyroby te są przeznaczone do innych celów produkcyjnych, ale Spółka nie wyklucza możliwości zużycia ich do celów opałowych. Parametry wyrobów są następujące:

 • gęstość w temperaturze 15°C (kg/m3) - wyższa niż 890;
 • destylacja metodą ASTM 86 do temp. 350°C (%V/V) - mniej niż 30%.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii opodatkowania ww. wyrobów w przypadku przeznaczenia ich do celów opałowych i obowiązków z tym związanych.

Należy zauważyć, że wyroby o kodzie CN 2713 90 90 są wyrobami energetycznymi, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych zostały określone w art. 89 ust. 1 ustawy i odnoszą się one m.in. bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) lub oparte są na definicji paliw silnikowych, bądź paliw opałowych, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy.

Dla wymienionych we wniosku wyrobów o kodzie CN 2713 90 90 nie określono stawki w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy. Zatem w przypadku przeznaczenia ich do celów innych niż szeroko rozumiane „opałowe” lub „napędowe”, będzie mieć zastosowanie art. 89 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Inna sytuacja będzie mieć miejsce, gdy ww. wyroby zostaną zużyte przez Spółkę do celów opałowych.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 1. niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
 2. równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów.

Z uwagi zatem na fakt, że gęstość w temperaturze 15oC opisanych we wniosku wyrobów o kodzie CN 2713 90 90 jest wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, w przypadku przeznaczenia ich do celów opałowych będą one opodatkowane stawką akcyzy w wysokości 64,00 zł/1.000 kilogramów.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (art. 13 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zatem w przypadku przeznaczenia zakupionych ze stawką 0 zł wyrobów o kodzie CN 2713 90 90 do celów opałowych Spółka będzie zobowiązana opodatkować je stawką akcyzy w wysokości 64,00 zł/1.000 kg, zarejestrować się stosownie do ww. art. 16 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy oraz składać deklaracje i dokonywać wpłat podatku w myśl art. 21 ust. 1 ustawy.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.