IPPP3/4513-5/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Uregulowania związane z nabycie propanu wykorzystywanego do produkcji suszarek do odzieży
IPPP3/4513-5/15-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. dopuszczalna norma zużycia
 2. gaz
 3. norma
 4. rejestracja
 5. rejestracja dla potrzeb podatku akcyzowego
 6. stawka
 7. zużycie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Rejestracja podmiotów -> Obowiązek rejestracyjny
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z nabyciem propanu wykorzystywanego do produkcji suszarek do odzieży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z nabyciem propanu wykorzystywanego do produkcji suszarek do odzieży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest producentem sprzętu gospodarstwa domowego. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja suszarek do odzieży. Obecnie, Spółka wykorzystuje do produkcji suszarek gaz niepalny (niebędący węglowodorem), który służy jako medium chłodzące. Spółka ma zamiar zrezygnować z wykorzystywania do produkcji suszarek wspomnianego gazu i zastąpić go gazem propan o kodzie CN 2711 12 19 (dalej: „propan”).

Propan będzie zużywany do celów analogicznych, jak stosowany obecnie gaz niepalny (tj. jako medium chłodzące w suszarkach do odzieży). Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku akcyzowego (jako podmiot zużywający), ale obecnie nie prowadzi składu podatkowego.

Propan będzie nabywany przez Spółkę od dostawców z innych krajów Unii Europejskiej, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wysyłka propanu będzie odbywała się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (pod systemem EMCS). W związku z powyższym Spółka zamierza ubiegać się o zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych (propanu) jako zarejestrowany odbiorca.

Pytania zawarte w niniejszym wniosku odnoszą się do propanu nabywanego przez Spółkę działającą jako zarejestrowany odbiorca w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - a następnie zużywanego przez Spółkę do produkcji wspomnianych suszarek do odzieży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, propan który Spółka ma zamiar nabywać wewnątrzwspólnotowo jako zarejestrowany odbiorca w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie zużywać w procesie produkcji suszarek odzieżowych będzie opodatkowany stawką akcyzy 0 zł...
 2. Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie będzie twierdząca, czy w świetle art. 16 ust. 1 oraz ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka będąc już zarejestrowaną na cele podatku akcyzowego jako podmiot zużywający oraz posiadając status zarejestrowanego odbiorcy, będzie zobowiązana do dodatkowego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiaru prowadzenia działalności z wykorzystaniem propanu do produkcji suszarek...
 3. Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie będzie twierdząca, czy w świetle art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, w braku ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm zużycia propanu do produkcji suszarek do odzieży - całość zużywanego przez Spółkę propanu będzie podlegała stawce akcyzy 0 zł...
 4. Czy, przy założeniu dopełnienia przez Spółkę obowiązków związanych z nabywaniem propanu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jako zarejestrowany odbiorca, jego późniejsze zużywanie przez Spółkę do produkcji suszarek do odzieży będzie związane z jakimikolwiek dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów akcyzowych... W szczególności, Spółka zwraca się o potwierdzenie:
  1. Czy w związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji...
  2. Czy w związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka będzie zobowiązana do składania deklaracji lub informacji akcyzowych (tzw. deklaracji zerowych ani informacji zerowych)...
  3. Czy w związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka będzie zobowiązana do dopełnienia jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W świetle art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, propan który Spółka ma zamiar nabywać wewnątrzwspólnotowo jako zarejestrowany odbiorca w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie zużywać w procesie produkcji suszarek odzieżowych będzie opodatkowany stawką akcyzy 0 zł.
 2. W świetle art. 16 ust. 1 oraz ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka będąc już zarejestrowaną na cele podatku akcyzowego jako podmiot zużywający oraz posiadając status zarejestrowanego odbiorcy, nie będzie zobowiązana do dodatkowego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiaru prowadzenia działalności z wykorzystaniem propanu do produkcji suszarek.
 3. W świetle art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, w braku ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm zużycia propanu do produkcji suszarek do odzieży - całość zużywanego przez Spółkę propanu będzie podlegała stawce akcyzy 0 zł.
 4. Przy założeniu dopełnienia przez Spółkę obowiązków związanych z nabywaniem propanu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jako zarejestrowany odbiorca, jego późniejsze zużywanie przez Spółkę do produkcji suszarek do odzieży nie będzie związane z jakimikolwiek dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów akcyzowych. W szczególności:
  1. W związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka nie będzie zobowiązana do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji.
  2. W związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka nie będzie zobowiązana do składania deklaracji lub informacji akcyzowych (tzw. deklaracji zerowych ani informacji zerowych).
  3. W związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka nie będzie zobowiązana do dopełnienia jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych.
 1. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 - opodatkowanie propanu stawką akcyzy 0 zł.

Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje opodatkowanie danego rodzaju wyrobów akcyzowych określoną stawką akcyzy bądź niezależnie od ich przeznaczenia (np. benzyn silnikowych - stawką 1.565 zł/1.000 litrów) bądź uzależnia stawkę akcyzy od przeznaczenia danego wyrobu akcyzowego (np. węgiel i koks opodatkowane są stawką akcyzy 1,28 zł/1 GJ - jedynie jeżeli są przeznaczone do celów opałowych).

Katalog stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych (do których zalicza się m.in. propan) zawiera art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podczas gdy zgodnie z art. 89 ust. 2 tej ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Propan przeznaczony do celów innych niż napędowe lub opałowe nie został wymieniony w żadnym z podpunktów art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W przepisie tym mowa jest jedynie o opałowym i napędowym przeznaczeniu propanu, bowiem zgodnie z pkt 12 oraz 13 stawki akcyzy wynoszą dla:

<...> 12) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

 1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
  • skroplonych - 695,00 zł/l 000 kilogramów,
  • w stanie gazowym - 11,04 zł/l gigadżul (GJ),
 2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
  • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
  • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,
 3. pozostałych - 14,72 zł/l GJ;

13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją

CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Propan nabywany wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę będzie stanowił medium chłodzące wykorzystywane w ramach procesu produkcji suszarek odzieżowych, zatem będzie on wykorzystywany do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, propan który Spółka ma zamiar nabywać wewnątrzwspólnotowo jako zarejestrowany odbiorca w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie zużywać w procesie produkcji suszarek odzieżowych będzie opodatkowany stawką akcyzy 0 zł.

 1. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 2 - obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o rozpoczęciu działalności z użyciem propanu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Z kolei art. 16 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2, niebędący podmiotem zarejestrowanym w trybie ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2.

Z powyższego wynika, że podmiot, który został już zarejestrowany dla celów akcyzy (Spółka zarejestrowana jest jako podmiot zużywający, dodatkowo będzie posiadała status tzw. zarejestrowanego odbiorcy), nie jest zobowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia przez niego działalności z wykorzystaniem wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy.

Tym samym, rozpoczynając wykorzystywanie propanu (wyrobu energetycznego objętego stawką akcyzy 0 zł) do produkcji suszarek odzieżowych Spółka nie będzie zobowiązana do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego - co wprost wynika z treści art. 16 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym oraz faktu, że jest już ona zarejestrowana dla celów akcyzy.

Spółka stoi zatem na stanowisku, iż w świetle art. 16 ust. 1 oraz ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, będąc już zarejestrowaną na cele podatku akcyzowego jako podmiot zużywający oraz posiadając status zarejestrowanego odbiorcy, nie będzie ona zobowiązana do dodatkowego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiaru prowadzenia działalności z wykorzystaniem propanu do produkcji suszarek.

 1. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 3 - opodatkowanie propanu stawką 0 zł w braku ustalenia norm zużycia propanu.

W odniesieniu do wyrobów energetycznych niewymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ich opodatkowanie stawką akcyzy 0 zł stanowi zasadę - zgodnie z art. 89 ust. 2 tejże ustawy.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy właściwy naczelnik urzędu celnego, w drodze decyzji, ustali tzw. dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów. Uprawnienie takie przewiduje art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. W sytuacji, gdyby do ustalenia takich norm dla Spółki doszło, wówczas zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, ich przekroczenie przez Spółkę, mogłoby się wiązać z objęciem ilości przekraczającej ustalone normy - stawką akcyzy jak dla propanu używanego do celów napędowych lub opałowych.

Niemniej jednak, w braku wydania przez naczelnika urzędu celnego decyzji ustalającej Spółce wspomnianych norm zużycia - nie jest możliwe, nawet potencjalnie, ich przekroczenie przez Spółkę, a tym samym całość zużywanego do produkcji suszarek propanu objęta jest stawką akcyzy 0 zł.

Powyższe zostało wprost potwierdzone przez Ministra Finansów w wydawanych na rzecz podatników pisemnych interpretacjach podatkowych. Tytułem przykładu Spółka pragnie wskazać na rozstrzygnięcie wydane w analogicznej sprawie (tutaj propan używany był do napełniania aerozoli) z dnia 11 stycznia 2012 r. (sygn. ILPP3/443-84/11-3/TK), w którym jednoznacznie wskazano, iż z interpretacji art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej wynika, że:

Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania stawką 0 zł całości Gazu nabywanego do celów produkcji Aeorozoli do czasu uzyskania decyzji, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Powyższe przemawia zatem za uznaniem, iż w świetle art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, w braku ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm zużycia propanu do produkcji suszarek do odzieży - całość zużywanego przez Spółkę propanu będzie podlegała stawce akcyzy 0 zł.

 1. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytań nr 4.1, 4.2 oraz 4.3 - brak dodatkowych obowiązków związanych ze zużyciem propanu.

Przyjmując, że Spółka działając jako zarejestrowany odbiorca, dopełni wymaganych przepisami akcyzowymi formalności dla dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia propanu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - obowiązek podatkowy z tytułu wspomnianego nabycia powstanie z dniem wprowadzenia propanu do określonego w stosownym zezwoleniu tzw. miejsca odbioru (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Jednakże późniejsze zobowiązanie podatkowe, ze względu na przeznaczenie propanu do celów innych niż opałowe i napędowe - wynosić będzie 0 zł.

Przepisy akcyzowe, w żadnym miejscu nie ustanawiają dodatkowych warunków, od spełnienia których uzależniona byłaby zerowa stawka akcyzy dla propanu zużywanego do celów innych niż opałowe i napędowe.

Potwierdzał to również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, gdzie tytułem przykładu Spółka przywołuje również bardzo zbliżoną sprawę gazu do aerozoli. W interpretacji z dnia 11 stycznia 2012 r. (ILPP3/443-84/11-6/TK) Minister uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym:

„ustawa nie przewiduje dodatkowych warunków o charakterze formalno-administracyjnym, od których zależałoby zastosowanie stawki 0 zł do Gazu w opisanej sytuacji Wnioskodawcy. W tym kontekście Zainteresowany wskazuje, że ustawa nakłada na importerów paliw opałowych, chcących zastosować obniżoną stawkę akcyzy, obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenia, że paliwa te będą przeznaczone do celów opałowych lub sprzedane z przeznaczeniem do takich celów. Tego typu obowiązki nie są przewidziane w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Dlatego też Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie będzie on zobowiązany do spełniania jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej w celu zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku importu Gazu zużywanego do produkcji Aerozoli.”

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, przy założeniu dopełnienia przez nią obowiązków związanych z nabywaniem propanu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jako zarejestrowany odbiorca, jego późniejsze zużywanie przez Spółkę do produkcji suszarek do odzieży nie będzie związane z jakimikolwiek dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów akcyzowych.

W szczególności Spółka stoi na stanowisku, iż:

 • w związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka nie będzie zobowiązana do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji.
 • w związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka nie będzie zobowiązana do składania deklaracji lub informacji akcyzowych (tzw. deklaracji zerowych ani informacji zerowych).
 • w związku z zużywaniem propanu do produkcji suszarek do odzieży, opodatkowanego stawką akcyzy 0 zł - Spółka nie będzie zobowiązana do dopełnienia jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.