IPPP3/4513-43/16-5/SM | Interpretacja indywidualna

Stawka akcyzy dla wyrobu o kodzie CN 3403 19 80.
IPPP3/4513-43/16-5/SMinterpretacja indywidualna
  1. podatek
  2. stawka
  3. wyroby energetyczne
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 19 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-43/16-2/SM z dnia 12 maja 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 17 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobu stawką 0 zł - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobu stawką 0 zł.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 maja 2016 r. w dniu 19 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje produkować w składzie podatkowym wyroby energetyczne, w tym wyrób gotowy składający się z olejów bazowych (kod CN 2710 19 99), polibutenu oraz dodatków uszlachetniających. Należy zauważyć, że polibuten w wyrobie gotowym będzie stanowić więcej niż 30% jego masy. Polibuten jest kopolimerem izobutylenu (kod CN 2901 23 00) i butenu. Polibuten jest klasyfikowany do kodu CN 3902 20 00. Wcześniej wymienione węglowodory nienasycone ulegają reakcji polimeryzacji i powstaje produkt gotowy - polibuten. Należy dodatkowo podkreślić, że polibuten jest związkiem chemicznym powstałym z dwóch rodzajów monomerów.

W odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-43/16-2/SM z dnia 12 maja 2016 r. w zakresie wyczerpującego przedstawienia opisu zdarzenia przyszłego Spółka poinformowała, że wyrób gotowy klasyfikowany jest do kodu CN 3403 19 80.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wyrób gotowy, zawierający w swoim składzie oleje bazowe, polibuten (więcej niż 30% masy wyrobu gotowego) oraz dodatki uszlachetniające, przeznaczony do innych celów niż napędowe lub opałowe, w tym jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych, jest wyrobem akcyzowym, od którego stawka akcyzy kształtuje się na poziomie innym niż zero...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wyrób gotowy zawierający w swoim składzie: oleje bazowe, polibuten (ponad 30% masy wyrobu gotowego) oraz dodatki uszlachetniające należy zaklasyfikować jako wyrób o kodzie CN 3403 19 80.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są m.in. wyroby energetyczne. Z kolei art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wskazując katalog wyrobów energetycznych, wymienia m.in. wyroby objęte pozycją CN 3403. Przedmiotowa pozycja dotyczy preparatów smarowych oraz preparatów w rodzaju stosowanych do natłuszczenia materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Wyroby z pozycji CN 3403 zostały wymienione w zał. nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym jako wyroby akcyzowe. Równocześnie jednak należy wskazać, że wyroby z pozycji CN 3403 nie zostały wymienione w zał. nr 2 do ustawy. W związku z powyższym w przypadku przemieszczania ich pomiędzy państwami Unii Europejskiej nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Rozpatrując sprawę wysokości stawki podatku akcyzowego od wyrobu energetycznego o kodzie CN 3403 19 80 należy wskazać, że art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nie wskazuje wprost żadnej realnej stawki dla tego wyrobu akcyzowego. Jedyne stawki pozytywne dotyczące wyrobów energetycznych, bez względu na posiadany przez nie kod CN, dotyczą sytuacji, gdy wyroby te są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych.

Z kolei stosownie do art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w zał. nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 tego artykułu, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy opisany w przedmiotowym wniosku o interpretację wyrób gotowy, zawierający w swoim składzie oleje bazowe, polibuten oraz dodatki uszlachetniające, przeznaczony do innych celów niż napędowe lub opałowe, jest opodatkowany zerową stawką podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych mieszczą się klasyfikowane do kodu CN 3403 preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Jednocześnie wyroby o kodzie CN 3403 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w wykazie wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje produkować w składzie podatkowym wyroby energetyczne, w tym wyrób gotowy (klasyfikowany do kodu CN 3403 19 80), składający się z olejów bazowych (kod CN 2710 19 99), polibutenu oraz dodatków uszlachetniających. Polibuten w wyrobie gotowym będzie stanowić więcej niż 30% jego masy. Polibuten jest kopolimerem izobutylenu (kod CN 2901 23 00) i butenu. Polibuten jest klasyfikowany do kodu CN 3902 20 00.

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości opodatkowania ww. wyrobu gotowego stawką podatku w wysokości 0 zł.

W art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych, określonych odpowiednio w art. 86 ust. 2 lub ust. 3 ustawy.

Wyroby o kodzie CN 3403 nie zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy jako opodatkowane pozytywną stawką akcyzy.

Zgodnie z art. 89 ust. 2c ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zatem opisane we wniosku wyroby gotowe, sklasyfikowane do kodu CN 3403 19 80, jako wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych opodatkowane są stawką akcyzy w wysokości 0 zł.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.