IPPP3/4512-849/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy przemiału i granulatu.
IPPP3/4512-849/15-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. obciążenia
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu 13 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 1 dotyczącego stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, który zajmuje się produkcją preform (półfabrykatów do opakowań) z tworzyw sztucznych oraz przetwarzaniem surowców z tworzyw sztucznych w formach podstawowych jak też przetwarzaniem odpadów, ich odzyskiem i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych.

Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka posiada pozwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez Starostę.

Posegregowane surowce według grupy pochodzenia (produkt wyjściowy jednorodny pełnowartościowy lub odpady różnego rodzaju) poddawane są obróbce i procesowi regranulacji na linii do regranulacji tworzyw sztucznych. W specjalnych urządzeniach technicznych rozdrabniane są na kawałki, płukane, myte, suszone i składowane w silosie jako pełnowartościowy produkt w postaci płatka. Następnie poddawane są procesowi regranulacji. W wytłaczarce następuje uplastycznienie materiału, który podawany jest na głowicę wyposażoną w noże granulujące. W efekcie procesu przetworzenia surowców z tworzyw sztucznych powstają pełnowartościowe produkty (towary handlowe) w postaci przemiałów z tworzyw sztucznych (granulaty, regranulaty). Przemiały te wykorzystywane są jako surowce do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych (w przetwórstwie spożywczym oraz przez producentów artykułów gospodarczych - zależnie od surowca z jakiego zostały wytworzone).

W procesie produkcji przemiałów (regranulatu i granulatu) wykorzystywane są albo wyłącznie pełnowartościowe surowce w formach podstawowych (które nie znalazły nabywcy w tej postaci) albo mieszane są surowce z tworzyw sztucznych czy też odpady różnego rodzaju.

W odpowiedzi na wątpliwości podatnika co do przyporządkowania do właściwej klasyfikacji przemiału i regranulatu Główny Urząd Statystyczny stwierdził, że :

 1. do grupy PKWiU 38.32.33.0 „Surowce wtórne z tworzyw sztucznych” należy zaliczyć regranulat z tworzyw sztucznych otrzymany w wyniku przekształcenia w formy podstawowe pojedynczych materiałów termoutwardzalnych lub dwu albo więcej materiałów termoplastycznych zmieszanych razem oraz płatki foliowe LDPE z tworzyw sztucznych, przetworzone mechanicznie ale nieprzetworzone w formy podstawowe,
 2. do grupy PKWiU 20.16 „tworzywa sztuczne w formach podstawowych” należy zaliczyć regranulat z tworzyw sztucznych otrzymany w wyniku przetworzenia w formy podstawowe pojedynczych materiałów termoplastycznych.

Jednocześnie ustawa o podatku od towarów i usług nie rozstrzyga prawidłowości dokonanej przez sprzedawcę klasyfikacji wyrobów w świetle PKWiU a zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 stycznia 2005 roku (Dz. U. GUS Nr 1, poz.11 ) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty i towary w poszczególnych klasyfikacjach.

W opisanej sytuacji podatnik dokonując klasyfikacji wytworzonych towarów w postaci przemiałów i regranulatów z tworzyw sztucznych przyjął następujące zasady:

 • do grupy PKWiU 20.16.40.0 „tworzywa sztuczne w formach podstawowych” zalicza przemiały i regranulaty z tworzyw sztucznych otrzymane w wyniku przetworzenia w formy podstawowe pojedynczych materiałów termoplastycznych natomiast
 • do grupy 38.32.33.0 „surowce wtórne z tworzyw sztucznych” zalicza regranulaty, przemiały i płatki foliowe powstałe w wyniku przekształcenia w formy podstawowe pojedynczych materiałów termoutwardzalnych lub dwu albo więcej materiałów termoplastycznych zmieszanych razem oraz płatki foliowe LDPE z tworzyw sztucznych, przetworzone mechanicznie ale nieprzetworzone w formy podstawowe.

Podczas dokonywania sprzedaży towarów zakwalifikowanych przez podatnika do grupy PKWiU 20.16.40.0 stosuje się podstawową stawkę VAT u sprzedawcy, natomiast przy sprzedaży towarów zaklasyfikowanych przez podatnika do grupy PKWiU 38.32.33.0 stosuje się zasadę „odwrotnego obciążenia” z zachowaniem warunków o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dla celów podatkowych w świetle obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług (z uwzględnieniem załącznika Nr 11) Wnioskodawca zastosował prawidłową 23% stawkę VAT u sprzedawcy w zaistniałym stanie faktycznym tj. w przypadkach zakwalifikowania przez producenta przemiału i granulatu do grupy PKWiU 20.16.40.0...
 2. Czy w sytuacji gdy sprzedawca przyporządkował towar do grupowania statystycznego PKWiU 20.16.40.0 (pobrał od nabywcy i rozliczył VAT należny od sprzedaży) organ podatkowy ma prawo do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru do grupowania statystycznego i w wyniku kontroli podatkowej zmienić przyjętą przez sprzedawcę kwalifikację towaru z grupy PKWiU 20.16.40.0 na PKWiU 38.32.33.0 wprowadzając tym samym mechanizm powodujący przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług na podatnika, na którego rzecz dokonana została dostawa ściśle określonego towaru (w przypadkach określonych w art. 17 ustawy)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie pytania 1. Natomiast w zakresie pytania nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wytworzone przez Wnioskodawce przemiały i regranulaty z tworzyw sztucznych otrzymane w wyniku przekształcenia w formy podstawowe pojedynczych materiałów termoplastycznych przyporządkowane przez Wnioskodawcę do grupy PKWiU 20.16.40.0 jako „tworzywa sztuczne w formach podstawowych” powinny być objęte zgodnie z ustawą o podatku i usług podstawową stawką VAT u sprzedawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie objętym pytaniem nr 1, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi (...) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem interpretację wydaje się na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji PKWiU.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, należy zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Powyższe regulacje wprowadzają mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Zgodnie z ww. przepisem, w przypadku gdy zarówno dostawcą jak i nabywcą towaru jest podatnik podatku VAT a przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 transakcję opodatkowuje nabywający towar. Tym samym w przypadku dostawy towarów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT podatnikiem pozostaje sprzedawca.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą, która polega na produkcji preform (półfabrykatów do opakowań) z tworzyw sztucznych oraz przetwarzaniu surowców z tworzyw sztucznych w formach podstawowych jak też przetwarzaniu odpadów, ich odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Posegregowane surowce według grupy pochodzenia (produkt wyjściowy jednorodny pełnowartościowy lub odpady różnego rodzaju) poddawane są obróbce i procesowi regranulacji na linii do regranulacji tworzyw sztucznych. W efekcie procesu przetworzenia surowców z tworzyw sztucznych powstają pełnowartościowe produkty (towary handlowe) w postaci przemiałów z tworzyw sztucznych (granulaty, regranulaty). Przemiały te wykorzystywane są jako surowce do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych (w przetwórstwie spożywczym oraz przez producentów artykułów gospodarczych - zależnie od surowca z jakiego zostały wytworzone).

W procesie produkcji przemiałów (regranulatu i granulatu) wykorzystywane są albo wyłącznie pełnowartościowe surowce w formach podstawowych (które nie znalazły nabywcy w tej postaci) albo mieszane są surowce z tworzyw sztucznych czy też odpady różnego rodzaju.

Podatnik dokonując klasyfikacji wytworzonych towarów w postaci przemiałów i regranulatów z tworzyw sztucznych przyjął następujące zasady:

 • do grupy PKWiU 20.16.40.0 „tworzywa sztuczne w formach podstawowych” zalicza przemiały i regranulaty z tworzyw sztucznych otrzymane w wyniku przetworzenia w formy podstawowe pojedynczych materiałów termoplastycznych natomiast
 • do grupy 38.32.33.0 „surowce wtórne z tworzyw sztucznych” zalicza regranulaty, przemiały i płatki foliowe powstałe w wyniku przekształcenia w formy podstawowe pojedynczych materiałów termoutwardzalnych lub dwu albo więcej materiałów termoplastycznych zmieszanych razem oraz płatki foliowe LDPE z tworzyw sztucznych, przetworzone mechanicznie ale nieprzetworzone w formy podstawowe.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy dla dostaw towarów zaklasyfikowanych do PKWiU 20.16.40.0. zastosował właściwą stawkę podatku VAT, w wysokości 23%.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f pkt 1 - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Jednak w katalogu grup towarów, do których można zastosować obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku nie znalazł się przemiał ani granulat zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do grupy PKWiU 20.16.40.0. W związku z tym dostawę ww. towarów należy opodatkować z zastosowaniem stawki podstawowej podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Ponadto należy zauważyć, że wyroby kwalifikowane do grupowania PKWiU 20.16.40.0 nie zostały wymienione w Załączniku nr 11 do ustawy. Wobec tego, w analizowanej sprawie przy sprzedaży przemiału oraz granulatu, które Wnioskodawca klasyfikuje do PKWiU 20.16.40.0 nie znajdzie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy warunkujący zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Zatem do dostawy towarów zaklasyfikowanych do PKWiU 20.16.40.0 Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.