IPPP3/4512-1016/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia stawki dla produktów sklasyfikowanych błędnie do grupowania PKWiU 21.10.51.0 oraz prawidłowo do PKWiU 10.91.10.0
IPPP3/4512-1016/15-2/RDinterpretacja indywidualna
  1. stawka
  2. stawka preferencyjna
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wskazanych towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wskazanych towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz. Sprzedaje produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 60% nośnik roślinny stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie: chlorek choliny 60%, nośnik roślinny 40%. Wnioskodawca produkt ten zaklasyfikował do PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)”. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego. Zdaniem Wnioskodawcy stawka VAT dla tego produktu wynosi 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca sprzedaje produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 50% SiO2 stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie: chlorek choliny 50%, nośnik roślinny 50%. Produkt ten Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)”. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego. Zdaniem Wnioskodawcy stawka VAT dla tego produktu wynosi 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy produkt o nazwie Chlorek choliny 60% nośnik roślinny stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, błędnie przez Wnioskodawcę zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%...
  2. Czy produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 60% nośnik roślinny stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%...
  3. Czy produkt o nazwie Chlorek choliny 50% Si02 stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, błędnie przez Wnioskodawcę zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%...
  4. Czy produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 50% Si02 nośnik roślinny stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

ad.1 Nie. Produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 60% nośnik roślinny stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt błędnie przez Wnioskodawcę sklasyfikowany w PKWiU 21.10.51.0 nie powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%.

ad.2. Tak. Produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny nośnik roślinny, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%.

ad.3. Nie. Produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 50% SiO2 , stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, błędnie przez Wnioskodawcę sklasyfikowany w PKWiU 21.10.51.0 nie powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%.

ad.4. Tak. Produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 50% SiO2 , stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 10.91 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Według PKWiU w grupowaniu 10.91.10.0. będącym rozszerzeniem PKWiU 10.91 zostały zaklasyfikowane „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz. Wnioskodawca wskazał, że sprzedaje produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 60% nośnik roślinny stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie: chlorek choliny 60%, nośnik roślinny 40%. Wnioskodawca produkt ten zaklasyfikował do PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)”. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zdaniem Wnioskodawcy stawka VAT dla tego produktu wynosi 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca sprzedaje produkt o nazwie handlowej Chlorek choliny 50% SiO2 stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie: chlorek choliny 50%, nośnik roślinny 50%. Produkt ten Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) i sprzedawał go ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca uważa, że ta klasyfikacja była błędna oraz stawka VAT 23% była nieprawidłowa. Zdaniem Wnioskodawcy produkt ten powinien być zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)”. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego. Zdaniem Wnioskodawcy stawka VAT dla tego produktu wynosi 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie prawidłowości stosowanych stawek podatku dla wskazanych towarów.

W analizowanej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona cyt. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z uwagi na przytoczony opis sprawy, a także powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że towary będące przedmiotem zapytania sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.91.10.0 należące do PKWiU 10.91 korzystają z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Zatem, produkty o nazwie handlowej Chlorek choliny 60% nośnik roślinny i Chlorek choliny 50% SiO2 zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich” będą opodatkowane 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego numerem 2 i 4 należy uznać za prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do błędnej klasyfikacji PKWiU i stosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT, należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do poprawnego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Wynika z tego, że aby sprzedawca mógł zastosować prawidłową stawkę VAT, musi najpierw zakwalifikować dany towar lub usługę do właściwego grupowania PKWiU, bowiem to podatnik posiada wszystkie niezbędne informacje do zaliczenia danego towaru do odpowiedniego grupowania, takie jak: rodzaj użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu itp.

Jak wynika z przedstawionej wyżej klasyfikacji statystycznej, prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w zakresie sprzedaży produktów Chlorek choliny 60% nośnik roślinny oraz Chlorek choliny 50% SiO2 nie mieściła się w grupowaniu PKWiU 21.10.51.0. Z uwagi na błędną klasyfikację, Wnioskodawca zwrócił się do Organu właściwego do ustalania klasyfikacji PKWiU i otrzymał stosowny dokument z prawidłowym grupowaniem. Wnioskodawca wskazał, że z decyzji tej wynika, że produkty Chlorek choliny 60% nośnik roślinny oraz Chlorek choliny 50% SiO2 mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 i są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, w związku z tym wskazane produkty powinny być opodatkowane stawką w tej wysokości.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 3 należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowego towaru według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towaru według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do właściwego Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru.

Zatem, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
ITPP1/4512-834/15/BK | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/4512-1079/15/EA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.