IPPP3/443-965/14-4/SM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku do olejów mineralnych (benzyn) używanych do czyszczenia maszyn
IPPP3/443-965/14-4/SMinterpretacja indywidualna
 1. benzyna
 2. olej
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 5. stawka preferencyjna podatku
 6. stawki podatku
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 22 października 2014 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-965/14-2/SM z dnia 10 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla olejów mineralnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla olejów mineralnych.

Wniosek został uzupełniony w dniu 22 października 2014 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-965/14-2/SM z dnia 10 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność przedsiębiorczą w zakresie czyszczenia części maszyn i ich elementów bez opłukiwania. Podstawą technologiczną niniejszej czynności jest mycie - odtłuszczanie części maszyn i jej elementów z użyciem stosownego rozpuszczalnika. Tym rozpuszczalnikiem jest zazwyczaj (więc nie chodzi tu o preparaty na bazie wody) olej mineralny o stosownym składzie i stosownych parametrach fizyczno-chemicznych, który jest przedmiotem podatku akcyzowego. Po stronie chemicznej podstawą wyrobów jest odpowiednia hydrogenowa frakcja ropy naftowej. Wnioskodawca używa rozpuszczalników - z odpowiednimi kodami nomenklatury CN 2710 12 21 i CN 2710 12 25 (dalej: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 o nomenklaturze celnej i statystycznej i o wspólnej Taryfie celnej włącznie z załącznikiem I, w brzmieniu późniejszych zmian). Ponieważ działalność handlowa Wnioskodawcy nie ogranicza się tylko do regionu Republiki Czeskiej, bo Wnioskodawca dostarcza również niniejsze oleje mineralne na przykład i do Polski - proces przebiega tak, że Wnioskodawca kupi w Niemczech (SRN) od producenta konkretny rozpuszczalnik (olej mineralny) i dowiezie go do Republiki Czeskiej (RCZ), gdzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi wprowadzi go do wolnego obiegu podatkowego i zapłaci od niego podatek akcyzowy według przepisów Republiki Czeskiej. Jeśli potem Wnioskodawca zawrze transakcję handlową z inną osobą prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce, wyeksportuje dany rozpuszczalnik do końcowego spożycia - konsumpcji do Polski. Dokumentacja i dokumenty przy tym eksporcie odpowiadają wymaganiom stosownych przepisów Unii Europejskiej (UE) i Republiki Czeskiej (RCZ).

Według artykułu 33 Rozporządzenia Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 roku powstaje obowiązek podatkowy w tym państwie członkowskim, w którym olej mineralny jest trzymany do celów spożycia - konsumpcji (tzn. gdzie dojdzie również i do jego zużycia - konsumpcji). Według dalszych przepisów niniejszego cytowanego artykułu rozporządzenia i na podstawie § 14 ustawy Republiki Czeskiej nr 353/2003 Sb. o podatku akcyzowym, który niniejsze rozporządzenie w Republice Czeskiej (RCZ) reguluje, w takim przypadku jest możliwe wnieść wniosek z żądaniem o zwrot podatku akcyzowego, zapłaconego w Republice Czeskiej (RCZ). Czeska ustawa o podatku akcyzowym w § 14 ustęp 2 formułuje określone postępowanie następująco (cytowana jest tylko relewantna część określonych przepisów prawnych):

§ 14

Zwrot podatku płatnikowi

(2) Płatnikom, którzy dowiozą wybrane wyroby wprowadzając je do wolnego obiegu podatkowego na terytorium podatkowe Republiki Czeskiej, do innego państwa członkowskiego w celu działalności przedsiębiorczej lub do realizacji zadań publiczno-prawnego podmiotu, powstaje prawo do zwrotu podatku pod warunkiem, że:

 1. przed wyeksportowaniem wybranych wyrobów, administrator podatkowy oświadczy, że stosuje prawo do zwrotu podatku, wraz z tym oświadczeniem przedstawi dokument o tym, że podatek za wybrane wyroby, które zostaną dowiezione do innego państwa członkowskiego, został już na terytorium podatkowym Republiki Czeskiej zapłacony,
 2. wybrane wyroby są przewożone z dokumentem uproszczonym Skrócona Metryka (§ 30),
 3. przedstawiając zwrotne sporządzenie uproszczonego dokumentu Skrócona Metryka należycie potwierdzonego przez odbiorcę,
 4. przedstawiając dokument o:
  1. zapłaceniu podatku w państwie członkowskim przeznaczenia,
  2. zapłaceniu podatku w państwie członkowskim, w którym doszło do straty podczas transportu lub w którym była strata podczas transportu stwierdzona z wyjątkiem straty nieprzewidywanej lub straty obniżenia wartości, lub
  3. okoliczności, że wybrany wyrób nie jest w państwie członkowskim przeznaczenia przedmiotem podatku lub że jest od podatku zwolniony, wydany przez określone organy państwa członkowskiego przeznaczenia,
 5. u opodatkowanych wyrobów wybranych, które podlegają oznakowaniu według niniejszych przepisów prawnych ustawy i były wprowadzone do wolnego obiegu podatkowego na terytorium podatkowym Republiki Czeskiej, przedstawiając zaświadczenie od administratora podatkowego innego państwa członkowskiego, że oznakowane według tej ustawy było zniszczone lub usunięte.

Pozostały tekst § 14 nie odnosi się do przypadku Wnioskodawcy i określa on warunki do innych przypadków stosowania zwrotu podatku, i dlatego tutaj w tym miejscu z powodu zachowania przejrzystości nie został on przedstawiony. Legislatywny skrót „wybrany wyrób”, wprowadzony przez niniejszą ustawę, określa ogólnie jakikolwiek wyrób lub towar, który w Republice Czeskiej jest przedmiotem podatku akcyzowego.

Z powyżej przedstawionego jest rzeczą oczywistą, że Wnioskodawca z zastosowaniem swojego prawa żądania o zwrot zapłaconego podatku, potrzebuje więc dokument o zapłaceniu podatku w państwie członkowskim przeznaczenia albo dokument o okoliczności, że wybrany wyrób nie jest w państwie członkowskim przeznaczenia przedmiotem podatku lub że jest od podatku zwolniony. Dokument musi być wydany przez kompetentne organy państwa członkowskiego przeznaczenia. Według prowadzonej praktyki w Republice Czeskiej może być w przypadku eksportu do Polski takim dokumentem indywidualna interpretacja, dokument wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.

Oleje mineralne o powyżej przedstawionych kodach nomenklatury są używane wyłącznie do czyszczenia bez opłukiwania i mycia różnych części maszyn i elementów tych części. A więc nie są one używane do celów energetycznych. Wnioskodawca przy imporcie oleju mineralnego do Republiki Czeskiej odprowadza z oleju mineralnego określony podatek akcyzowy i w ten sposób olej mineralny jest tak wprowadzony do wolnego obiegu podatkowego (właśnie dopuszczony do użycia - konsumpcji) w Republice Czeskiej. Wnioskodawca następnie eksportuje niniejsze oleje mineralne do Polski, do tych partnerów handlowych, którzy niniejsze oleje mineralne w ramach swojej działalności gospodarczej używają - konsumują, do powyżej opisanego celu, a więc do czyszczenia bez opłukiwania. W Polsce - państwie końcowego użycia - konsumpcji - są następnie przedmiotowe oleje mineralne podatkowo zabezpieczone według polskich przepisów prawnych. Wnioskodawca eksportuje do Polski przedmiotowe oleje mineralne w trybie nieregularnym, zazwyczaj tylko kilka razy w roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedmiotowe oleje mineralne, w przypadku ich użycia na terytorium Polski w powyżej opisany sposób (a więc z przeznaczeniem do mycia i odtłuszczania bez opłukiwania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu osoby fizycznej bądź osoby prawnej) są w Polsce przedmiotem podatku akcyzowego czy też nie, ewentualnie w jakiej wysokości są podatkiem akcyzowym obciążone...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Olej mineralny z kodem CN 2710 11 21 należy uważać za wyrób energetyczny. Nie jest jednak przedstawiony w art. 89 ust. 1 Ustawy, dlatego zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy obowiązuje, że „Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł „(słownie: zero polskich złotych).

Dlatego olej mineralny z kodem CN 2710 11 21 przy użyciu innym niż do spalania i do napędu silników, tzn. w przypadku Wnioskodawcy przy użyciu do odtłuszczania i mycia bez opłukiwania, ma stawkę podatkową w wysokości 0 zł (słownie: zero polskich złotych).

Niniejsza określona stawka podatkowa obowiązuje od lutego 2013 roku, gdy Wnioskodawca wykonał pierwszy transport wyrobu do Polski.

Wnioskodawca uściśla, że ze względu na zmianę w Taryfie celnej od 2012 roku, którą zmienia się się załącznik I rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, doszło do przenumerowania pozycji, tzn. wyroby, które wcześniej były przedstawiane pod pozycja CN 2710 11 przenumerowano na pozycję CN 2710 12. Ustawodawca czeski jednak używa kodów odpowiadających stanowi z 2002 roku. Jeżeli więc Wnioskodawca mówi o tym, że do Polski wywiózł olej mineralny z kodem CN 2710 12 21, należy go uważać oceniając też jako wyrób z kodem CN 2710 11 21, dlatego, że - o ile Wnioskodawcy jest wiadome, w przepisach prawnych art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, pracuje się, podobnie jak w ustawie czeskiej, z pozycjami CN 2710 11, a nie z CN 2710 12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, zwanej dalej „ustawą”) do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych (art. 86 ust. 2 ustawy).

Natomiast w myśl art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych zostały określone w art. 89 ust. 1 ustawy. W pkt 1-13 odniesiono je do klasyfikacji wyrobów w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), w pkt 14-15 – do definicji paliw silnikowych i opałowych.

Jednocześnie zgodnie z uregulowaniami art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie czyszczenia części maszyn i ich elementów bez opłukiwania. Podstawą technologiczną niniejszej czynności jest mycie - odtłuszczanie części maszyn i jej elementów z użyciem stosownego rozpuszczalnika. Tym rozpuszczalnikiem jest zazwyczaj olej mineralny o określonym składzie i parametrach fizyczno-chemicznych. Podstawą wyrobów jest odpowiednia hydrogenowa frakcja ropy naftowej. Wnioskodawca używa rozpuszczalników - płynów czyszczących następujących marek handlowych: Purgasol, El-extra, Quick, RF środek czyszczący, 100 Plus, Tornado z odpowiednimi kodami nomenklatury CN 2710 12 21 i CN 2710 12 25 (według Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 zgodnie z jej bieżącym brzmieniem). Działalność handlowa Wnioskodawcy nie ogranicza się tylko do regionu Republiki Czeskiej - Wnioskodawca dostarcza również niniejsze oleje mineralne do Polski. Proces przebiega tak, że Wnioskodawca kupi w Niemczech od producenta konkretny rozpuszczalnik (olej mineralny) i przywiezie go do Republiki Czeskiej, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzi go do obiegu i zapłaci od niego podatek akcyzowy według przepisów Republiki Czeskiej. Potem Wnioskodawca zawrze transakcję handlową z inną osobą prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce, wyeksportuje dany rozpuszczalnik do końcowego spożycia - konsumpcji do Polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przedmiotowe oleje mineralne, w przypadku ich użycia na terytorium Polski w powyżej opisany sposób (a więc z przeznaczeniem do mycia i odtłuszczania bez opłukiwania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) są opodatkowane podatkiem akcyzowym oraz ewentualnie w jakiej wysokości.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy, zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zakres podatku akcyzowego jest regulowany zarówno przez przepisy Wspólnotowe jak i krajowe. W związku z tym, że kody CN, które są regulowane przez przepisy Wspólnotowe, ulegają corocznie zmianom (Komisja Europejska wydaje stosowne rozporządzenie zmieniające z mocą od 1 stycznia nowego roku), ustawodawca krajowy wprowadził do ustawy zastrzeżenie, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej nie powodują zmian w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych, jeżeli zmiany te nie zostały zawarte również w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. W rezultacie, w przypadku zmiany Nomenklatury Scalonej wszelkie zmiany klasyfikacji CN towarów klasyfikowanych jako wyroby akcyzowe nie będą pociągały za sobą zmian w opodatkowaniu akcyzą, zarówno w zakresie uznania danego towaru za wyrób akcyzowy, jak i w zakresie poszczególnych elementów opodatkowania w przypadku wyrobów akcyzowych (tj. stawek akcyzy, prawa do stosowania zwolnień od akcyzy czy też warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy).

Zatem mimo, że obecnie w związku ze zmianą Nomenklatury Scalonej opisane we wniosku oleje mineralne używane jako rozpuszczalniki, są klasyfikowane do kodów CN 2710 12 21 i 2710 12 25, do momentu kiedy modyfikacje nomenklatury scalonej (CN) nie zostaną uwzględnione w ustawie o podatku akcyzowym, dla opodatkowania akcyzą, a tym samym i dla zastosowania określonej stawki, ma zastosowanie Nomenklatura Scalona obowiązująca na dzień wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym (tj. na dzień 1 marca 2009 r.).

Według obecnie obowiązującej Nomenklatury Scalonej kod CN 2710 12 21 obejmuje benzynę lakierniczą, należącą do benzyn specjalnych; natomiast kod CN 2710 12 25 dotyczy pozostałych benzyn specjalnych.

Według Nomenklatury Scalonej obowiązującej na dzień 1 marca 2009 r. benzyna lakiernicza była klasyfikowana odpowiednio do kodu CN 2710 11 21, pozostałe benzyny specjalne – do CN 2710 11 25.

Należy zauważyć, że wyroby o kodzie CN 2710 11 21 i 2710 11 25 są zaliczane do wyrobów energetycznych w myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jednocześnie wyroby te nie zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, w związku z tym nie może mieć do nich zastosowania żadna ze stawek akcyzy określonych w tych przepisach. Powyższe wyroby, z uwagi na ich przeznaczenie (do mycia i odtłuszczania bez opłukiwania), nie mogą być również opodatkowane według stawek akcyzy określonych dla „pozostałych paliw silnikowych” lub „pozostałych paliw opałowych”.

Z uwagi zatem na fakt, że wyroby o kodzie CN 2710 11 21 i 2710 11 25 (odpowiednio 2710 12 21 i 2710 12 25 wg obecnie obowiązującej Nomenklatury Scalonej) są innymi niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, jak również są przeznaczone do innych celów niż szeroko rozumiane opałowe lub napędowe (służą one bowiem do mycia i odtłuszczania bez opłukiwania), w myśl uregulowań art. 89 ust. 2 ustawy będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 0 zł.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.