IPPP3/443-878/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla ubytków ponadnormatywnych dla olejów opałowych
IPPP3/443-878/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. nadmierny ubytek
 2. olej opałowy
 3. olej opałowy ciężki
 4. stawka
 5. stawki podatku
 6. ubytki
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla ubytków ponadnormatywnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla ubytków ponadnormatywnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) wytwarza w swoim składzie podatkowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Produkcyjnego m.in. wyroby akcyzowe oznaczone kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 69. Są to wyroby energetyczne wymienione w art. 86 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 r., poz. 752) - <dalej: Ustawa>, będące olejami opałowymi, dla których stawka akcyzy została określona w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b) Ustawy.

Gęstość tych wyrobów w temperaturze 15 st. C wynosi powyżej 890 kg/m3, natomiast poziom destylacji przy 350 °C kształtuje się poniżej 30% objętościowo. Powyższe właściwości fizykochemiczne powodują, że przedmiotowe wyroby energetyczne mieszczą się w grupie olejów opałowych pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych.

Powyższe wyroby energetyczne są wykorzystywane przez Spółkę do:

 • celów opałowych (podgrzewanie pieców technologicznych w procesie produkcji wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu);
 • komponowania tzw. ciężkich olejów opałowych;
 • sprzedaży podmiotom gospodarczym (zarówno do celów opałowych, napędowych, jak i do innych celów np. produkcja olejów opałowych lub produkcja sadzy technicznej).

Przedmiotowe wyroby są przemieszczane:

 • z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • w zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz
 • z zapłaconą akcyzą w oparciu o oświadczenia, o których mowa w art. 89 ust. 5 Ustawy, składane Spółce przez odbiorców tych wyrobów.

Podczas przemieszczania powyższych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub w zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, zdarza się, że powstają ubytki ponadnormatywne od tych wyrobów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę akcyzy powinna zastosować Spółka w przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych od wyrobów akcyzowych objętych kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - 64,00 zł/1000 kg czy 2047,00 zł/1000 kg...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w postaci olejów opałowych oznaczonych kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 zastosowanie będzie mieć stawka akcyzy w wysokości 64,00 zł/1000 kg.

Uzasadnienie

I. Zaliczenie przedmiotowych olejów do pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania

Art. 89 ust. 1 pkt 10 Ustawy stanowi, że oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69

 1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15° C jest niższa niż 890 kilogramów na metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
 2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów”.

Z zapisu zawartego w lit. a) wynika wyraźnie, że stawka akcyzy w wysokości 64,00 zł ma zastosowanie do olejów niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych.

Takimi przepisami szczególnymi są: art. 90 Ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1) Ustawy obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350° C lub których gęstość w temperaturze 15° C jest niższa niż 890 kilogramów na metr sześcienny.

Wnioskując więc a contrario, oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 spełniające łącznie następujące warunki:

 • z których poniżej 30% objętościowo destyluje przy 350° C

i

 • których gęstość w temperaturze 15° C wynosi przynajmniej 890 kilogramów na metr sześcienny

są olejami opałowymi pozostałymi, niepodlegającymi obowiązkowi barwienia i znakowania.

II. Argumenty przemawiające za stawką 64,00 zł/

1. Brzmienie art. 89 ust. 4 pkt 1) Ustawy

Przepis ten stanowi, że stawka akcyzy w wysokości 2047,00 zł/1000 kg ma zastosowanie w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a) (a więc m.in. wyroby, których dotyczy niniejszy wniosek), do napędu silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także posiadania ich w zbiornikach podłączonych do odmierzacza paliw ciekłych lub sprzedaży z takiego zbiornika. Tak więc powstanie ubytków ponadnormatywnych i konieczność zapłaty akcyzy z tego tytułu nie zostały przewidziane w tym przepisie, co oznacza, zdaniem Spółki, że stawka w wysokości 2047,00 zł/1000 kg na pewno nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Kluczowe z punktu widzenia zastosowania wyższej stawki akcyzy (2047,00 zł/1000 kg), z literalnego punktu widzenia nie jest nawet niespełnienie warunków wskazanych w ww. ustępie 1 art. 89 Ustawy, a dopiero użycie takich produktów. W przedmiotowym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z użyciem wyrobów akcyzowych rozumianym jako wykorzystanie lub przeznaczenie w ściśle określonym celu.

2. Brzmienie art. 89 ust. 5 pkt 1) Ustawy

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a), nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie (a więc wyrobów objętych przedmiotowym wnioskiem) obowiązany jest uzyskać, w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a), tj. m.in. 64,00 zł/1000 kg.

Ten przepis, zdaniem Spółki, również nie będzie miał zastosowania w tym przypadku, ponieważ dotyczy on wyrobów akcyzowych sprzedawanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które są przeznaczone na cele opałowe. Natomiast wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy są przemieszczane do składu podatkowego, a ich ostateczne przeznaczenie nie jest jeszcze znane.

Dopiero w momencie dopuszczenia tych wyrobów do konsumpcji, gdy znane jest przeznaczenie tych wyrobów - obowiązek podatkowy przekształca się w zobowiązanie podatkowe, które powinno być obliczone według właściwej stawki akcyzy.

Oczywiście będzie również możliwe objęcie tych wyrobów zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie (np. dostawa na cele żeglugowe), jeżeli zostaną spełnione ustawowe wymogi.

3. Brzmienie art. 89 ust. 16 Ustawy

Przepis ten stanowi, że w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Zdaniem Spółki, ten przepis należy stosować w powiązaniu z ust. 5, a więc ma on tylko zastosowanie do powyższych wyrobów sprzedawanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i niekorzystających ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a więc stosuje się go jeżeli wyroby te są przeznaczone do celów opałowych.

W przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych od wyrobów akcyzowych, których ten wniosek dotyczy, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - nie może być mowy o przeznaczeniu, o czym była mowa powyżej.

4. Zabezpieczenie akcyzowe w systemie EMCS

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem stawki akcyzy w wysokości 64,00 zł/1000 kg w przypadku wystąpienia ubytków ponadnormatywnych od wyrobów akcyzowych objętych kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest przypisanie takiej właśnie stawki akcyzy do zabezpieczenia akcyzowego w systemie OSOZ kontrolującym zabezpieczenia akcyzowe dla wyrobów akcyzowych przemieszczanych za pomocą systemu EMCS, innymi słowy: w przypadku wysyłek takich wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy system EMCS „automatycznie” zajmuje zabezpieczenie akcyzowe obliczone według stawki 64,00 zł/1000 kg.

Również art. 63 ust. 1 Ustawy stanowi, że: „Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe ...” Powyższe jednoznacznie wskazuje, że niezasadnym byłoby, stosowanie innej stawki akcyzy niż ta użyta do obliczenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego w przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych od przedmiotowych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.