IPPP3/443-872/14-4/RD | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż mięsa wołowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.11.31.0, mięsa wołowo–wieprzowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.13.15.0 oraz sprzedaż planowanych produktów mięsnych wołowych z przyprawami, wołowo–wieprzowych z przyprawami oraz wieprzowych z przyprawami sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.13.15.0 - będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy.
IPPP3/443-872/14-4/RDinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 27 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedawanych produktów mięsnych -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedawanych produktów mięsnych.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 listopada 2014 r., złożonym w dniu 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 27 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych głęboko mrożonych lub chłodzonych z mięsa czerwonego.

Wsadem do produkcji w dotychczasowym procesie produkcji jest odkostnione mięso, poddane rozdrabnianiu, formowaniu i zamrażaniu. Dla mięs nie są stosowane jakiekolwiek dodatki i przyprawy ani operacje obróbki termicznej. Produkt gotowy występuje w postaci rozdrobnionego lub uformowanego, surowego i zamrożonego mięsa wołowego i wieprzowo-wołowego.

Wnioskodawca prowadzi prace nad rozszerzeniem wolumenu produkcji o produkty mięsne:

 1. Wołowe z przyprawami
 2. Wołowo-wieprzowe z przyprawami
 3. Wieprzowe z przyprawami

Przy ww. produktach mięsnych, wsadem do produkcji będzie mięso czerwone (wołowe, wieprzowe lub wołowo-wieprzowe) w postaci rozdrobnionego mięsa odkostnionego lub elementów (kawałków) mięsa. Możliwe będzie również stosowanie przypraw i dodatków. Produkt gotowy będzie produktem surowym bezosłonkowym, mrożonym lub chłodzonym, panierowanym lub niepanierowanym będzie występował w postaci uformowanej z mięsa rozdrobnionego lub w postaci mięsa rozdrobnionego lub elementów mięsa.

Bardzo ważną cechą obecnej jak i planowanej produkcji jest to, że produkt finalny nie jest gotowym posiłkiem, produkt należy poddać pełnej obróbce termicznej przed spożyciem.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że wyroby klasyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej zgodnie z nomenklaturą PKWiU 2008:

Dla wyrobów produkowanych z mięsa wołowego Wnioskodawca stosuje symbol klasyfikacji: 10.11.31.0 mięso z bydła zamrożone (stawka VAT 5% zgodnie z poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT), natomiast wyroby z mięsa wołowo–wieprzowego Wnioskodawca klasyfikuje pod symbolem: 10.13.15.0 pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów (stawka VAT 5% zgodnie z poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Przy produktach planowanych Wnioskodawca ma zamiar stosować następujące symbole PKWiU 2008:

 1. Wołowe z przyprawami - 10.13.15.0 pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów (stawka VAT 5% zgodnie z poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT)
 2. Wołowo - wieprzowe z przyprawami - 10.13.15.0 pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów (stawka VAT 5% zgodnie z poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT)
 3. Wieprzowe z przyprawami - 10.13.15.0 pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów (stawka VAT 5% zgodnie z poz. 17 zał. Nr 10 do ustawy o VAT).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do poprawności przyjętych przez Wnioskodawcę standardów klasyfikacyjnych w zakresie produkowanych przez Wnioskodawcę mięs i planowanych produktów mięsnych - dla sprzedaży mięs obecnie Wnioskodawca stosuje 5% stawkę VAT zgodnie z art. 41 załącznik nr 10 ustawy o VAT i taką, samą stawkę zamierza zastosować dla planowanych produktów mięsnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W lutym 2004 roku firma wystąpiła o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego. Wniosek zawierał opis wyrobów (jak w części G poz. 68). Wnioskodawca otrzymał opinię, iż wyroby mieszczą się w grupach jako:

 1. Mięso wołowe mrożone, pozostałe” (PKWiU 2004 15.11.12-00.90 po konwersji na PKWiU 2008 10.11.31.0),
 2. Mięso wieprzowe mrożone, pozostałe, gdzie indziej niewymienione” (PKWiU 2004 15.11.14-90.90 po konwersji na PKWiU 2008 10.11.32.0),
 3. Przetwory mięsne i podrobowe ze świń domowych pozostałe osobno niewymienione, także mieszanki inne niż przetworzone dania” (PKWiU 2004 15.13.12-59.19 po konwersji na PKWiU 2008 10.13.15.0),
 4. Przetwory mięsne i podrobowe, wołowe i cielęce, pozostałe, gdzie indziej niewymienione” (PKWiU 2004 15.13.12-60.99 po konwersji na PKWiU 2008 10.13.15.0).

Na podstawie tej opinii ustalono 5% stawkę podatku VAT, którą Wnioskodawca stosuje do chwili obecnej dla sprzedaży zamrożonego mięsa wołowego i wieprzowo-wołowego (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 41, załącznik nr 10). Te same kryteria Wnioskodawca zamierza zastosować do ustalenia 5% stawki VAT dla przyszłej sprzedaży produktów mięsnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 24 wymieniono PKWiU ex 10.1 tj. mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków.

Należy wskazać, że w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, z objaśnienia „1” do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 17 wskazano PKWiU ex 10.1 tj. mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane, z wyłączeniem:

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych głęboko mrożonych lub chłodzonych z mięsa czerwonego. Dla mięs nie są stosowane jakiekolwiek dodatki i przyprawy ani operacje obróbki termicznej. Produkt gotowy występuje w postaci rozdrobnionego lub uformowanego, surowego i zamrożonego mięsa wołowego i wieprzowo-wołowego. Wnioskodawca prowadzi prace nad rozszerzeniem wolumenu produkcji o produkty mięsne: Wołowe z przyprawami, wołowo- wieprzowe z przyprawami, wieprzowe z przyprawami. Wnioskodawca wskazał, że wyroby klasyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej zgodnie z nomenklaturą PKWiU 2008. Dla wyrobów produkowanych z mięsa wołowego Wnioskodawca stosuje symbol klasyfikacji: 10.11.31.0 (mięso z bydła zamrożone), natomiast wyroby z mięsa wołowo– wieprzowego Wnioskodawca klasyfikuje pod symbolem: 10.13.15.0 (pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów). Wnioskodawca planuje rozszerzenie wolumenu produkcji o inne produkty mięsne wobec których ma zamiar stosować następujące symbole PKWiU 2008: Mięso wołowe z przyprawami - 10.13.15.0 (pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów), wołowo-wieprzowe z przyprawami - 10.13.15.0 (pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów), wieprzowe z przyprawami - 10.13.15.0 (pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów).

W związku z powołanymi przepisami należy stwierdzić, że sprzedaż mięsa wołowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.11.31.0, mięsa wołowo–wieprzowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.13.15.0 oraz sprzedaż planowanych produktów mięsnych wołowych z przyprawami, wołowo–wieprzowych z przyprawami oraz wieprzowych z przyprawami sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.13.15.0 - będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę, a w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku wyrobów) interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.