IPPP3/443-784/14-4/RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stawka podatku dla wysłodzin browarnianych sprzedawanych jako gotowa pasza dla zwierząt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wysłodzin browarnianych sprzedawanych jako gotowa pasza dla zwierząt - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wysłodzin browarnianych sprzedawanych jako gotowa pasza dla zwierząt.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 października 2014 r., złożonym w dniu 6 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 24 września.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zajmuje się handlem wysłodzin browarnianych. Wnioskodawca wysłodziny kupuje w browarach jako pozostałości browarniane ze stawką VAT-u 23 %. (PKWiU 11.05.2).

Bez żadnego przerobu Wnioskodawca rozwozi je własnym transportem do rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych i sprzedaje je jako gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich ze stawką VAT-u 23 %.

Wysłodziny w klasyfikacji CN 23 03 30 należą do grupowania – pasza dla zwierząt. Tym samym można postawić tezę, że ze względu na przeznaczenie wysłodzin możliwe byłoby zastosowanie niższej stawki VAT przy ich sprzedaży, w sytuacji sprzedaży jako pasza dla zwierząt.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazuje, że młóto browarniane sprzedaje rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich z 23% stawką VAT. W przyszłości Wnioskodawca chciałby handlować młótem browarnianym – gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując młóto browarniane jako paszę gotową do spożycia dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki granulek lucerny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U nr 207 poz. 1293, z późn. zm) gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu):

Czy Wnioskodawca prawidłowo będzie postępował stosując stawkę 8 % VAT przy sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że mógłby sprzedawać rolnikom i gospodarstwom rolnym wysłodziny (młóto) jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich ponieważ można zakwalifikować wysłodziny jako paszę dla zwierząt wykazaną w poz. 49 złącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Poza tym Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokrą paszę gotową do spożycia przez zwierzęta.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazuje, że takie postępowanie będzie prawidłowe i że mógłby sprzedawać młóto browarniane jako paszę dla zwierząt gospodarskich gotową do spożycia ze stawką 8 % VAT-u. Wnioskodawca dodaje, że oczekuje oceny problemu z zakresu podatku od towarów i usług, czy postępowanie w przyszłości będzie słuszne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 10.91 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Ze sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się handlem wysłodzin browarnianych, które kupuje jako pozostałości browarniane ze stawką 23 %. Bez żadnego przerobu rozwozi je własnym transportem do rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych i sprzedaje je jako gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich. Wnioskodawca klasyfikuje młóto browarniane jako paszę gotową do spożycia dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki granulek lucerny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U nr 207 poz. 1293, z późn. zm.) gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że sprzedaż towaru w postaci wysłodzin (młóta) browarnianego jako gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”, rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Należy jednocześnie zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowego towaru według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towaru według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru.

Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o zaklasyfikowanie wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.