IPPP3/443-774/13-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla nawozu potasowo-magnezowego o nazwie K X.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19.08.2013 r. (data wpływu 22.08.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla nawozu potasowo-magnezowego o nazwie K X. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla nawozu potasowo-magnezowego o nazwie K X. .

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

K+S X. G (dalej: „K+S”, „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec w zakresie produkcji i sprzedaży szerokiej gamy nawozów. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), w tym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje przesunięcia towarów własnych z terytorium Niemiec do Polski, które następnie odsprzedaje innym podmiotom na terenie Polski.

Jednym z towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z terytorium Niemiec do Polski a następnie odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju jest produkt o nazwie „K X. ” (dalej: „Produkt”).

Produkt jest nawozem potasowo-magnezowym, który zawiera: (i.) 40% tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie (K2O), (ii.) 6% tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie (MgO), (iii.) 4% tlenku sodu rozpuszczalnego w wodzie (Na2O oraz (iv.) 12% trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie (SO3).

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Główny Urząd Statystyczny (dalej”. „GUS”) z dnia 12 stycznia 2012 r. (m MS-02-22-5672/KW-287/2011) przedstawiony powyżej produkt został sklasyfikowany jako „Pozostałe nawozy potasowe” pod kodem PKWiU 20.15.59.0.

W związku z uzyskaną opinią klasyfikacyjną GUS, Spółka od 1 kwietnia 2013 r. wykazuje należny oraz naliczony podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktu oraz należny podatek VAT z tytułu jego późniejszej odpłatnej dostawy na terytorium Polski w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 Ustawy o podatku VAT w związku z brzmieniem pozycji 61 załącznika numer 3 do Ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktu oraz jego późniejszej dostawy na terytorium Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy;

W przedstawionym powyżej stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktu oraz jego późniejszej dostawy na terytorium Polski.

Uzasadnienie stanowiska

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega zarówno (i.) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jak i (ii.) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 z uwzględnieniem art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku VAT, czynności te powinny zostać opodatkowane podstawową 23 % stawką podatku VAT.

Niemniej jednak, poza podstawową 23% stawką podatku VAT Ustawodawca przewidział także opodatkowanie dostawy niektórych towarów lub usług stawkami obniżonymi podatku VAT lub zwolnieniem z podatku VAT. Jedną z obniżonych stawek podatku VAT jest stawka 8%, która na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy o podatku VAT może być stosowana w przypadku towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 3 do Ustawy o podatku VAT.

Na podstawie art. 5a Ustawy o podatku VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 Ustawy o podatku VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub wykonawcze wydane na jej podstawie powołują przepisy statystyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.) wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), według której zostały sklasyfikowane towary i usługi w załączniku numer 3 do Ustawy o podatku VAT.

Należy również wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do urzędu statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Zgodnie z pozycją 61 załącznika numer 3 do Ustawy o podatku VAT towary sklasyfikowane pod symbolem ex 20.15.5 „Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu” mogą zostać opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z art. 2 pkt 30 Ustawy o podatku VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

W ocenie Spółki, Produkt sklasyfikowany pod kodem PKWiU 20.15.59.0 jako „Pozostałe nawozy potasowe” mieści się w grupowaniu PKWiU ex 20.15.5 wymienionym w pozycji 61 załącznika numer 3 do Ustawy o podatku VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w jego ocenie Produkt nie mieści się w klasyfikacji PKWiU 20.15.51.0 „Chlorek potasu”, który zgodnie z brzmieniem pozycji 61 załącznika numer 3 do Ustawy o podatku VAT powinien zostać opodatkowany 23% podstawową stawką podatku VAT.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzona została m.in. w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2012 1. (ILPP2/443-1682/11-2/AK),

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Wnioskodawcy, wewnątrzwspólnotowo nabycia Produktu, jak i jego późniejsza odpłatna dostawa na terytorium Polski może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie powyżej przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Wnioskodawca wskazuje, że jako podatnik prowadzi działalności gospodarczą na terenie Niemiec w zakresie produkcji i sprzedaży szerokiej gamy nawozów, natomiast Polsce zarejestrowany jest dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), w tym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce. W ramach prowadzonej działalności, dokonuje przesunięcia towarów własnych z terytorium Niemiec do Polski, które następnie odsprzedaje innym podmiotom na terenie Polski. Jednym z towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z terytorium Niemiec do Polski a następnie odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju jest produkt o nazwie „K X. ”. Produkt jest nawozem potasowo-magnezowym, który zawiera: (i.) 40% tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie (K2O), (ii.) 6% tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie (MgO), (iii.) 4% tlenku sodu rozpuszczalnego w wodzie (Na2O oraz (iv.) 12% trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie (SO3). Wnioskodawca uzyskał opinię klasyfikacyjną GUS, według której przedmiotowy produkt został sklasyfikowany jako „Pozostałe nawozy potasowe” pod kodem PKWiU 20.15.59.0.

Na podstawie tej opinii, Wnioskodawca nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz dostawę na terytorium kraju nawozu opodatkowuje stawką w wysokości 8%.

W związku z powyższym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dla wskazanego wyżej wyrobu przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu oraz dostawie na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Wnioskodawca wskazuje w opisie sprawy, że w ramach prowadzonej działalności, dokonuje przesunięcia własnych towarów z Niemiec do Polski, co rozpoznaje jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeżeli takie nabycie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, zastosowanie znajdą te same przepisy, które dotyczą kwestii opodatkowania właściwą stawką podatku dla towaru sprzedawanego na terenie Polski.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 61 znajdują się produkty sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.15.5 „Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu”.

Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie, dotyczy jedynie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Wnioskodawca uzyskał opinię statystyczną, zgodnie z którą produkt o nazwie K X. , będący nawozem potasowo-magnezowym, mieści się w grupowaniu PKWiU 20.15.59.0 „Pozostałe nawozy potasowe”.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że towar można zakwalifikować do wyrobów wymienionych w poz. 61 załącznika nr 3 do ustawy i tym samym sprzedaż ich będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

Podsumowując, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz w dalszej kolejności sprzedaż na terytorium kraju, nawozu o nazwie K X. , mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.15.59.0 „Pozostałe nawozy potasowe” jako wymienionego pod pozycją 61 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych towarów według PKWiU. Tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności przedstawionego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.