IPPP3/443-375/13-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy paliwa żeglugowego dla statku szkoleniowego morskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2013 r. (data wpływu 29.04.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% do dostawy paliwa żeglugowego dla statku szkoleniowego morskiego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.04.2013 r. wpłynął ww. wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% do dostawy paliwa żeglugowego dla statku szkoleniowego morskiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi bunkrowania statków w paliwo żeglugowe. Paliwo dostarczane jest zarówno na statki polskie jak i statki zarejestrowane w innych krajach zawijające do portów morskich i śródlądowych na terytorium Polski. Dostawy paliw realizowane są przy pomocy bunkierek małych tankowców (statków morskich) będących w posiadaniu Podatnika.

Jednym z odbiorców jest pływająca jednostka szkolno - badawcza, której armatorem jest polska uczelnia wyższa. Statek posiada certyfikat okrętowy stały, w którym rodzaj i przeznaczenie statku określono jako szkolno-badawczy, morski. Statek wybudowany został z myślą o kształceniu studentów i zgodnie z tym przeznaczeniem jest użytkowany. Na statku prowadzona jest działalność dydaktyczna studentów w przedmiocie szkoleń praktycznych w zakresie manewrowania, obsługi sprzętu nawigacyjnego i siłowni okrętowych, wychowania morskiego, szkoleń w zakresie manewrowania statkiem i poruszania się na torach wodnych. Ponadto statek wykorzystywany jest do prowadzenia badań naukowych na potrzeby uczelni wyższej (armatora). Zarówno działalność dydaktyczna jak i działalność naukowa prowadzona jest na pełnym morzu. Statek sklasyfikowany jest jako statek szkoleniowy, morski gdyż jest prowadzona na nim działalność dydaktyczno - naukowa oraz działalność badawcza na morzu. Tym samym symbolem PKWiU jest ex. 30.11. Podatnik dokumentuje sprzedaż poprzez wystawianie faktur VAT stosując stawki podatku zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

Opis zdarzenia przyszłego:

Podatnik zamierza wystawiać faktury VAT za sprzedaż swoich towarów (paliw żeglugowych) służących zaopatrzeniu statku szkolno-badawczego, morskiego, którego armatorem jest polska uczelnia wyższa i na podstawie art. 83 ust. 1 pkt l0 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług stosować stawkę VAT 0% do takich dostaw.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do dostaw paliwa przeznaczonego do celów żeglugowych (czyli traktowanego jako zaopatrzenie - paliwo bowiem jest spalane przez daną jednostkę w trakcie jej eksploatacji) na statek szkolno-badawczy, morski, eksploatowany na pełnym morzu, którego armatorem jest polska uczelnia wyższa, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się stawkę 0% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z postanowieniem Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 31 maja 2007 r. (PO-1/443/53/JF/2007) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: „dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub połowowych”. Z brzmienia przywołanego powyżej przepisu wynika, iż opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku VAT podlegają dostawy towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków, a za towar taki uznać należy bezspornie paliwo żeglugowe.

Na uwadze należy mieć również informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w dniu 4 sierpnia 2004 r. przez Izbę Skarbową w Gdańsku (PI/005-982/04/CIP/08) zgodnie z którą, jeśli dostawa towarów służy bezpośrednio zaopatrzeniu statku używanego do żeglugi na pełnym morzu, podatnik ma prawo do skorzystania z preferencji podatkowej określonej przepisem art. 83 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo, na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a, w przypadku prowadzenia przed podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, iż czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tymże przepisie, tj. jeśli dostawy służyły zaopatrzeniu statku używanego do żeglugi na pełnym morzu w paliwo żeglugowe. W tym miejscu Podatnik potwierdza, że sposób dokumentowania przez niego transakcji sprzedaży paliw żeglugowych umożliwia jednoznaczne określenie dostaw jako zaopatrzenie w towar przy zachowaniu warunku określonego w przytaczanym artykule.

Wspomniany przepis wymienia poza warunkiem uprawiania żeglugi pełnomorskiej, także dodatkowy warunek przewożenia pasażerów za opłatą lub używania statku do celów gospodarczych, przemysłowych lub połowowych. Podatnik uważa, że zastosowanie statku do celów szkoleniowo-badawczych mieści się w ogólniejszym pojęciu „celów gospodarczych”.

Zgodnie bowiem z definicją słowa „gospodarczy” wg słownika języka polskiego PWN:

gospodarczy:

  1. odnoszący się do gospodarki jakiegoś kraju lub regionu i do podejmowanych w niej działań
  2. odnoszący się do gospodarstwa rolnego lub domowego
  3. dotyczący spraw porządkowych i administracyjnych”.

Rejsy statku szkolno-badawczego z pewnością mają związek z gospodarką morską Polski, szczególnie, że jego armatorem jest krajowa uczelnia wyższa, która organizuje na nim szkolenia dla swoich studentów niezbędne w ich przyszłej zarobkowej pracy zawodowej.

W związku z powyższym dostarczanie na statek paliwa żeglugowego można zaliczyć do dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statku, a podatnik ma prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

I tak, w myśl art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych do celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów.

Stosownie do ust. 1 pkt 10 lit. b) powołanego artykułu, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów przybrzeżnych.

Zgodnie z dyspozycją ust. 2 ww. artykułu, opodatkowaniu stawką podatku 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi bunkrowania statków w paliwo żeglugowe. Paliwo dostarczane jest zarówno na statki polskie jak i statki zarejestrowane w innych krajach zawijające do portów morskich i śródlądowych na terytorium Polski. Jednym z odbiorców jest pływająca jednostka szkolno - badawcza, której armatorem jest polska uczelnia wyższa. Statek posiada certyfikat okrętowy stały, w którym rodzaj i przeznaczenie statku określono jako szkolno-badawczy, morski. Statek wybudowany został z myślą o kształceniu studentów i zgodnie z tym przeznaczeniem jest użytkowany. Na statku prowadzona jest działalność dydaktyczna studentów w przedmiocie szkoleń praktycznych w zakresie manewrowania, obsługi sprzętu nawigacyjnego i siłowni okrętowych, wychowania morskiego, szkoleń w zakresie manewrowania statkiem i poruszania się na torach wodnych. Ponadto statek wykorzystywany jest do prowadzenia badań naukowych na potrzeby uczelni wyższej (armatora). Zarówno działalność dydaktyczna jak i działalność naukowa prowadzona jest na pełnym morzu. Statek sklasyfikowany jest jako statek szkoleniowy morski, gdyż jest prowadzona na nim działalność dydaktyczno - naukowa oraz działalność badawcza na morzu. Tym samym symbolem PKWiU jest ex. 30.11.

Podatnik zamierza wystawiać faktury VAT za sprzedaż swoich towarów (paliw żeglugowych) służących zaopatrzeniu statku szkolno-badawczego morskiego, którego armatorem jest polska uczelnia wyższa i na podstawie art. 83 ust. 1 pkt l0 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług stosować stawkę VAT 0% do takich dostaw.

W związku z powyższym, powziął wątpliwość, czy do dostaw paliwa przeznaczonego do celów żeglugowych na statek szkolno-badawczy, morski, eksploatowany na pełnym morzu, którego armatorem jest polska uczelnia wyższa, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, ma prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0%.

Analizując zapis powołanych wyżej przepisów art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy stwierdzić należy, że aby zastosować obniżoną 0% stawką podatku do dostaw towarów łącznie spełnione muszą być: kryterium wymienione w zdaniu wstępnym tego przepisu, tj. towary muszą służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków oraz kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia. Rozpatrując kryterium przedmiotowe wskazać należy, iż powiązanie towarów z „bezpośrednim zaopatrzeniem statków” pozwala na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług wyłącznie do tych towarów, które dostarczone zostały bezpośrednio nabywcy (nie obejmuje to dostaw na wcześniejszym etapie obrotu), i które są niezbędne do eksploatacji statku traktowanego jako środek transportu, np. materiały eksploatacyjne, takie jak produkty konieczne do działania silników, maszyn i innych urządzeń znajdujących się na statku, czy też wyposażenia dla celów nawigacji oraz realizacji zadań statku, związanych z rodzajem statku lub przewożonym ładunkiem, np. pościel, ręczniki, artykuły toaletowe czy też środki niezbędne dla utrzymania przewożonych towarów w dobrym stanie – dla statków przewożących towary.

Drugie z wymienionych kryteriów - kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia wskazuje z kolei, iż 0% stawka podatku znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dostawa towarów służy bezpośrednio zaopatrzeniu statków przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, pod warunkiem, iż wszystkie te statki używane są do żeglugi na pełnym morzu.

Wnioskodawca podaje, iż statek, dla którego dostarcza paliwo żeglugowe to jednostka pływająca należąca do wyższej uczelni jako armatora, na którym prowadzona jest działalność dydaktyczna i naukowa. W swoim uzasadnieniu wskazuje, iż zastosowanie statku do celów szkoleniowo-badawczych mieści się w ogólniejszym pojęciu „celów gospodarczych”. Posiłkując się pojęciem słownikowym słowa „gospodarczy”, stoi na stanowisku, że rejsy takiego statku szkolno-badawczego mają związek z gospodarką morską Polski.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż jedną z dyrektyw interpretacyjnych, uważanych za charakterystyczną dla prawa podatkowego, jest dyrektywa nakazująca ścisłą interpretację przepisów zawierających ulgi i zwolnienia podatkowe, inaczej formułowana jako zakaz rozszerzającej wykładni ulg i zwolnień podatkowych.

Wykładnia językowa art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy nie pozwala na sformułowanie wniosków, na które wskazuje Wnioskodawca. Wykładnia prawa podatkowego rozpoczyna się od wykładni językowej, która jest nie tylko punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni lecz także zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym. Zatem cele sformułowane w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy przez ustawodawcę, dla których dana jednostka pływająca ma być wykorzystywana, aby zastosować stawkę 0%, nie dotyczą ani działalności edukacyjnej ani też badawczej. Wykorzystywanie statku morskiego do celów dydaktyczno-naukowych nie spełnia kryterium przeznaczenia, tj. nie służy do celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów. Pomimo tego, że Wnioskodawca dostarcza towar jakim jest paliwo żeglugowe, zaliczane do towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków i jednostka pływa na pełnym morzu, nie znajdzie zastosowania stawka w wysokości 0%, gdyż statek ten nie jest używany dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów. Jednocześnie podkreślić należy, iż jedynie łączne spełnienie warunków wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Reasumując, biorąc pod uwagę treść wniosku oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że przedmiotowa dostawa paliwa żeglugowego przez Wnioskodawcę nie będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 0%, ponieważ dotyczy towaru przeznaczonego dla statku morskiego szkolno-badawczego. W konsekwencji opodatkowana będzie podstawową stawką podatku, tj. 23%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.