IPPP3/443-1200/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie właściwej stawki dla importowanego oleju popirolitycznego o kodzie CN 2707 99 99 90
IPPP3/443-1200/14-4/KBinterpretacja indywidualna
 1. import towarów
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 stycznia 2015 r. (doręczone 28 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwej stawki dla importowanego oleju popirolitycznego o kodzie CN 2707 99 99 90 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwej stawki dla importowanego oleju popirolitycznego o kodzie CN 2707 99 99 90.

Wniosek został uzupełniony w dniu 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 23 stycznia 2015 r. (data odbioru 28 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (PKD: 46.71.Z), Wnioskodawca zamierza importować z terytorium Republiki Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej popirolityczny o kodzie CN 2707 99 99 90. Dostawa przedmiotowego oleju będzie się odbywać na podstawie INCOTERMS 2010 (Międzynarodowych Reguł Handlu), wg formuły DAP (Delivered at Place) - dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego). W niniejszym stanie faktycznym miejscem dostawy będzie X.. Następnie po zamknięciu procedury odprawy celnej Wnioskodawca będzie dokonywać odsprzedaży przedmiotowego oleju do polskich odbiorców na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień), do których dołączone będą oświadczenia odbiorców, że przedmiotowy olej został zakupiony na cele opałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

W jakiej wysokości (ewentualnie wg jakich stawek) podatkiem od towarów i usług obciążony będzie import oleju popirolitycznego o kodzie CN 2707 99 99 90 z terytorium Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Import oleju popirolitycznego o kodzie CN 2707 99 99 90 z terytorium Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obciążony będzie podatkiem od towarów i usług według stawki 23% wartości danej partii produktu, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 2 pkt 1, 3 i 5 ustawy przez:

 • terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
 • terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:
  1. Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,
  2. następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej:
   • wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
   • Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
   • Livigno, Campione dItalia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej,
   • francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - z Republiki Francuskiej,
   • Górę Athos - z Republiki Greckiej,
   • Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,
   • Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
   • Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej;
 • terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. nabywcą jest:
  • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Ponadto, stosownie do ust. 2a cytowanego artykułu dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Przy czym na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z treści art. 41 ust. 15 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych posiada uprawnienie do określenia w rozporządzeniu wykazu towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 743), określony został wykaz towarów wymieniony w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do tego rozporządzenia, które zostały objęte stawką tego podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 i art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że zamierza importować z terytorium Republiki Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej popirolityczny o kodzie CN 2707 99 99 90. Następnie po zamknięciu procedury odprawy celnej Wnioskodawca będzie dokonywać odsprzedaży przedmiotowego oleju do polskich odbiorców na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że importowane przez Wnioskodawcę wyroby o kodzie CN 2707 99 99 90 nie zostały wymienione w ww. załącznikach, a zatem nie została dla nich przewidziana prferencyjna stawka podatku. W konsekwencji, import przedmiotowych towarów tj. olejów popirolitycznych o kodzie CN 2707 99 99 90, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, będzie opodatkowany podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie przepisów celnych oraz podatku akcyzowego zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.