IPPP3/443-1172/14-4/JF | Interpretacja indywidualna

Awa ww. sprzętu komputerowego przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji będzie opodatkowana stawką 0% podatku VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy.
IPPP3/443-1172/14-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. stawka
 3. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełnionym w dniu 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 2 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla dostawy sprzętu komputerowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki dla dostawy sprzętu komputerowego. Wniosek uzupełniony został w dniu 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 2 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z otrzymaniem zamówienia z dnia 19 listopada 2014 r. na dostawę sprzętu komputerowego do Fundacji jako organizacji edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania do placówki oświatowej z zastosowaniem stawki VAT 0% budzi naszą wątpliwość czy Fundacja może być uznana za organizację edukacyjną.

Stanowisko Fundacji: W świetle postanowień Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., ustawy o fundacji z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz Statutu Fundacji z dnia 28 stycznia 2013 r. jak również umowy z Zespołem Szkół, nie istnieją żadne przeciwwskazania do sprzedaży sprzętu komputerowego przekazywanego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Działanie 9.2. Zespołowi Szkół ze stawką VAT 0%.

Zastosowanie tej stawki jest zgodne z art. 83 pkt 26 lit. b ustawy o VAT w brzmieniu „Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym”.

Podstawą do uznania Fundacji za organizację edukacyjną jest art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w brzmieniu:

„Organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”

łącznie z art. 5 ust. 1 Ustawy o fundacjach w brzmieniu:

„Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków (...)

oraz 2. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji.”

Fundacja jest osobą prawną, której osobowość prawna została nadana ustawą o fundacjach. Fundacja jest zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Statut Fundacji § 8 pkt 1 oraz w § 8 pkt 4 stanowi „Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) prowadzenie działalności wspierającej proces kształcenia na każdym etapie rozwoju człowieka; 4) organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia;” jak również w § 5 Statut Fundacji w brzmieniu „Ministrem właściwym do nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej” przez co spełnia wymogi art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o fundacjach.

Wobec powyższego nie istnieją żadne wątpliwości, iż Fundacja spełnia definicję organizacji edukacyjnych a przedłożenie Umowy z dnia 31 października 2014 r. z Zespołem Szkół zadość czyni potrzebie wykazania iż nabywa ona sprzęt w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że sprzęt komputerowy będący przedmiotem dostawy dla Fundacji jest towarem wymienionym w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Fundacja, na rzecz której firma Wnioskodawcy będzie dokonywała dostawy sprzętu komputerowego jest organizacją edukacyjną, zgodnie z załączonym „Oświadczeniem” Fundacji oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0 % za dostawę sprzętu komputerowego, dla Fundacji w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówce oświatowej przy zastosowaniu następujących warunków:

 1. Fundacja jest organizacją edukacyjną, ponieważ statut w § 8 pkt 1 oraz w § 8 pkt 4 stanowi „Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) prowadzenie działalności wspierającej proces kształcenie na każdym etapie rozwoju człowieka; 4) organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia
 2. Wnioskodawca posiada zamówienia potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową
 3. Wnioskodawca posiada kopie umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej

- jest prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opodatkowanie stawką podatku VAT 0% sprzętu komputerowego, będącego przedmiotem dostawy dla Fundacji w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówce oświatowej jest prawidłowe. Dostawa sprzętu komputerowego powinna być objęta preferencyjną stawką podatku VAT , bowiem spełnia wszystkie warunki, aby móc ją zastosować.

Po pierwsze, dostawa będzie realizowana na rzecz Fundacji, która zgodnie ze statutem w § 8 pkt 1 oraz w § 8 pkt 4 stanowiącym, że „Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności wspierającej proces kształcenie na każdym etapie rozwoju człowieka;
 2. organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia;”

- jest organizacją edukacyjną.

Po drugie dostawa sprzętu komputerowego jest wymieniona w załączniku nr 8 do ustawy o VAT.

Po trzecie będą spełnione warunki formalne do zastosowania stawki 0% poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy przekaże do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Możliwość zastosowania stawki obniżonej dla określonych czynności i w określonych okolicznościach przewiduje m.in. art. 83 ustawy.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

 1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 2. drukarki;
 3. skanery;
 4. urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że stawką 0% jest opodatkowana dostawa sprzętu komputerowego realizowana na rzecz podmiotów wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, tj. m.in. organizacji edukacyjnych, które następnie nieodpłatnie przekażą sprzęt placówkom oświatowym oraz posiadają kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu tego sprzętu placówce oświatowej i posiadają stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową.

Jednakże, nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla organizacji edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 0%, lecz tylko sprzęt komputerowy wymieniony w załączeniu nr 8 do ustawy.

Katalog towarów, dla dostawy których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy, wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dostarczać sprzęt komputerowy do Fundacji jako organizacji edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania do placówki oświatowej – Zespołu Szkół. Fundacja jest osobą prawną, której osobowość prawna została nadana ustawą o fundacjach. Fundacja jest zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Fundacja jest organizacją edukacyjną, zgodnie z załączonym „Oświadczeniem” Fundacji oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto Fundacja przedłożyła umowę z dnia 31 października 2014 r. z Zespołem Szkół, że nabywa ona sprzęt w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Ponadto, wskazano, że sprzęt komputerowy będący przedmiotem dostawy dla Fundacji jest towarem wymienionym w załączniku nr 8 do ustawy

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że na gruncie obowiązujących obecnie przepisów, z uwagi na to, że:

 • przedmiotem dostawy jest sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy,
 • nabywca jest organizacją edukacyjną,
 • Wnioskodawca posiada zamówienia potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową,
 • Wnioskodawca posiada kopie umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej

- dostawa ww. sprzętu komputerowego przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji będzie opodatkowana stawką 0% podatku VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.