IPPP3/443-1081/14-5/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki dla importowanego oleju o kodzie CN 2707 99 99 90 oraz obowiązku żądania od nabywców stosownych oświadczeń w przypadku sprzedaży oleju opałowego
IPPP3/443-1081/14-5/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. olej opałowy
 3. stawka
 4. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 stycznia 2015 r. (doręczone 28 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki dla importowanego oleju o kodzie CN 2707 99 99 90 oraz obowiązku żądania od nabywców stosownych oświadczeń w przypadku sprzedaży oleju opałowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki dla importowanego oleju o kodzie CN 2707 99 99 90 oraz obowiązku żądania od nabywców stosownych oświadczeń w przypadku sprzedaży oleju opałowego.

Wniosek został uzupełniony w dniu 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 23 stycznia 2015 r. (data odbioru 28 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (PKD: 46.71.Z). Wnioskodawca zamierza importować z terytorium Republiki Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej popirolityczny o kodzie CN 2707 99 99 90. Dostawa przedmiotowego oleju będzie się odbywać na podstawie INCOTERMS 2010 (Międzynarodowych Reguł Handlu), wg formuły DAP (Delivered at Place) - dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego). W niniejszym stanie faktycznym miejscem dostawy będzie X.. Następnie po zamknięciu procedury odprawy celnej Wnioskodawca będzie dokonywać odsprzedaży przedmiotowego oleju do polskich odbiorców na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień), do których dołączone będą oświadczenia odbiorców, że przedmiotowy olej został zakupiony na cele opałowe.

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że wyroby akcyzowe przywożone do Polski, będące przedmiotem złożonego wniosku, będą przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przedmiotowe wyroby Wnioskodawca będzie sprzedawał do dalszej odsprzedaży do celów opałowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku akcyzowego:

W jakiej wysokości (ewentualnie wg jakich stawek), podatkiem akcyzowym obciążony będzie import oleju popirolitycznego o kodzie CN 2707 99 99 90 z terytorium Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz czy Wnioskodawca powinien żądać od odbiorców przedmiotowego oleju odsprzedawanego przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oświadczenia, że nabywany przez niego olej popirolityczny o kodzie CN 2707 99 99 90 jest przeznaczony do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Import oleju popirolitycznego o kodzie CN 2707 99 99 90 z terytorium Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obciążony będzie podatkiem akcyzowym w wysokości 64 zł za tonę produktu, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ponadto Wnioskodawca powinien żądać od odbiorców oleju popirolitycznego odsprzedawanego przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oświadczenia, że nabywany przez nich olej popirolityczny o kodzie CN 2707 99 99 90 jest przeznaczony do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 24 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych, wskazano grupę wyrobów o kodzie CN 2707 „Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych” do której zalicza się olej popirolityczny o kodzie CN 2707 99 99 90.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy import to przywóz:

 1. samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju,
 2. wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:
  • jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostają objęte zawieszającą procedurą celną,
  • jeżeli wyroby te zostały zwolnione z zawieszającej procedury celnej lub procedura ta została zakończona i powstał dług celny.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy:

 • terytorium kraju to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • terytorium państwa członkowskiego to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
 • terytorium państwa trzeciego to terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 86 ust. 2 i 3 ww. ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów.

Zgodnie z uregulowaniem art. 89 ust. 5 ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

 1. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a;
 2. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

Z kolei zgodnie z ust. 6 cytowanego artykułu oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

 1. dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;
 2. określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 3. wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
 4. datę i miejsce złożenia oświadczenia;
 5. czytelny podpis składającego oświadczenie.

Przy czym w świetle art. 89 ust. 7 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

Stosownie do art. 89 ust. 8 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
 2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
 3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
 5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
 6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Jednocześnie stosownie do art. 89 ust. 14 ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

Natomiast w myśl art. 89 ust. 16 ustawy w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza importować z terytorium Republiki Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej popirolityczny o kodzie CN 2707 99 99 90. Następnie po zamknięciu procedury odprawy celnej Wnioskodawca będzie dokonywać odsprzedaży przedmiotowego oleju do polskich odbiorców na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień), do których dołączone będą oświadczenia odbiorców, że przedmiotowy olej został zakupiony na cele opałowe. Przywożone wyroby Wnioskodawca będzie sprzedawał do dalszej odpsrzedaży do celów opałowych.

Biorąc pod uwagę powyższy opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że stawką akcyzy dla pozostałych paliw opałowych określa art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy. I tak, stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy dla pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny to stawka wynosi 232,00 zł/1000 litrów, natomiast gdy ich gęstość jest równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny to stawka wynosi 64,00 zł/1000 kilogramów. Zatem, skoro importowany przez Wnioskodawcę olej popirolityczny będzie miał gęstość w temperaturze 15ºC równą lub wyższą niż 890 kilogramów/metr sześcienny to zastosowanie będzie miała stawka 64,00 zł/1000 kg, na podstawie art. 89 ust. 15 lit. a) tiret drugie ustawy (przy zachowaniu warunków uprawniających do zastosowania niniejszej stawki).

Jednocześnie z treści powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że podmioty, które zajmują się sprzedażą wyrobów energetycznych i chcą zastosować do tych wyrobów preferencyjne stawki akcyzy, określone m.in. w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy muszą uzyskać od nabywcy oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. Innymi słowy warunkiem koniecznym do zastosowania obniżonej stawki akcyzy przez sprzedawcę oleju opałowego przeznaczonego na cele opałowe jest posiadanie oświadczenia złożonego przez nabywcę, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku nieuzyskania stosownego oświadczenia podatnik powinien zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 ustawy, co wynika z art. 89 ust. 16 ustawy, który wskazuje, że w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5 - 15 stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Zatem, Spółka chcąc zastosować preferencyjną stawkę akcyzy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy jest zobowiązana żądać od nabywców stosownych oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.