IPPP3/443-1045/14-4/JF | Interpretacja indywidualna

Stawka 0% dla usług bezpośrednio związanych z importem towarów których wartość jest wliczona do podstawy opodatkowania importu tych towarów.
IPPP3/443-1045/14-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie stawki podatku
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usług związanych z importem towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usług związanych z importem towarów. Wniosek uzupełniony został w dniu 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 7 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest podmiotem świadczącym usługi logistyczne, w tym usługi transportowe oraz usługi pomocnicze do usług transportowych.

W ramach świadczonych usług Spółka dokonuje również transportu towarów importowanych na terytorium UE. Zależnie od życzeń klientów towar jest rozładowywany po transporcie morskim w porcie poza terytorium Polski, skąd w przekazie celnym lub po odprawie fiskalnej jest transportowany na terytorium Polski (w takich sytuacjach na konosamentach jako Port of Discharge pojawia się port poza terytorium Polski, np. Hamburg, a jako Place of Destination również port poza terytorium Polski albo miasto w Polsce), albo jest rozładowywany w porcie na terytorium Polski np. G., skąd w przekazie celnym lub po odprawie ostatecznej jest transportowany do miasta na terytorium Polski (w takich sytuacjach na konosamentach jako Port of Discharge pojawia się port na terytorium Polski np. G., a jako Place of Destination miasto albo port na terytorium Polski).

W każdym z powyższych przypadków ostateczna odprawa celna (dopuszczenie do obrotu) jest realizowana na terytorium Polski (częstokroć przez agencję celną klienta).

Wartość usług świadczonych przez Spółkę w związku z importem towarów (np. transport drogowy, opłata dokumentacyjna, przeładunki portowo-magazynowe czy odprawa celna przekazowa) jest wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów na terytorium Polski. Przedmiotem wniosku są usługi Spółki wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Spółka jest w posiadaniu, w odniesieniu do każdorazowego importu towarów, wyciągu z rejestru. Wyciąg z rejestru zawiera w zakresie informacji o kosztach wliczonych do podstawy opodatkowania, informacje takie same jak zawiera PZC. Możliwe jest każdorazowo powiązanie konkretnych faktur wystawionych przez Spółkę z konkretnym wyciągiem z rejestru oraz konkretną kopią PZC.

Przedmiotem importu towarów, w odniesieniu do których są świadczone usługi będące przedmiotem wniosku są zarówno towary podlegające w ramach importu towarów stawce 23%, jak i towary podlegające stawce obniżonej/preferencyjnej.

Przedmiotem wniosku nie są usługi ubezpieczeniowe ani przypadki, w których import towarów, którego dotyczą usługi podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku wskazano, że Spółka posiada w odniesieniu do każdej odprawy wyciąg z rejestru celnego. Wyciągi z rejestru celnego posiadane przez Spółkę zawierają następujące dane (poniżej wskazano nazwy rubryk zawartych w wyciągach z rejestrów):

 • Numer wpisu;
 • Data wpisu;
 • Numer i data powiadomienia;
 • Numer i data potwierdzenia;
 • Dane środka transportu;
 • Masa brutto i netto;
 • Symbol i kurs waluty;
 • Suma wartości w walucie i w PLN;
 • Suma należności;
 • Podstawa VAT;
 • Stawka VAT;
 • Kwota VAT;
 • Imię, nazwisko i podpis;
 • Nadawca;
 • Odbiorca;
 • Zgłaszający;
 • Kontenery;
 • Nr tow. (ten numer jest powoływany też w rubryce: numer wpisu);
 • Rodzaj i ilość towaru (pole 31 SAD-u);
 • Kod taryfy, wartość statystyczna (Procedura);
 • Dodatkowe informacje (pole 44 i 40 SAD-u) - w tej rubryce powoływane są dokumenty na podstawie, których ustalono opłaty/koszty zwiększające wartość celną/podstawę opodatkowania;
 • Wartość, Masa Brutto, Masa netto;
 • Kod opłaty;
 • Podstawa opłaty;
 • Stawka opłaty;
 • Kwota opłaty;
 • Podsumowanie opłat.

Z wyciągów z rejestru celnego wynika jednoznacznie, że do podstawy opodatkowania importu towarów wliczona została wartość usług Spółki (konkretnie wynika to z rubryki Dodatkowe informacje). Wyciągi z rejestru celnego będące w posiadaniu Spółki nie są potwierdzone przez organ celny. Spółka nie posiada innych dokumentów potwierdzających wliczenie wartości usług Spółki do podstawy opodatkowania importu towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka na podstawie wyciągu z rejestru, o którym mowa w stanie faktycznym jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do świadczonych usług związanych z importem towarów...
 2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% (z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych przepisami) niezależnie od tego czy import towarów, którego dotyczą usługi Spółki, podlega stawce 23% czy też stawce preferencyjnej/obniżonej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do świadczonych usług związanych z importem towarów, na podstawie wyciągu z rejestru, o którym mowa w stanie faktycznym.

Dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki VAT 0%

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4, z wyjątkiem usług:

 1. w zakresie ubezpieczenia towarów,
 2. dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o VAT podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3, obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Z powyższego wynika więc, że zasadniczo koszty transportu oraz inne koszty dodatkowe do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju mogą być wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu importu i na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT korzystać ze stawki 0%. Z możliwości zastosowania stawki 0% wyłączone są usługi w zakresie ubezpieczenia towarów oraz przypadki gdy koszty dodatkowe dotyczą importu towarów zwolnionych z VAT.

Jedyna wątpliwość w odniesieniu do analizowanego stanu faktycznego powstaje przy uwzględnieniu art. 83 ust. 2 ustawy o VAT, który wskazuje, że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Wątpliwość wynika z faktu, że ustawodawca w żaden sposób nie zdefiniował dokumentacji jaką winien prowadzić podatnik w celu zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki taką dokumentacją zasadniczo może być kopia PZC, które zawsze zawiera informację o kosztach wliczonych do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, a co za tym idzie pozwala zweryfikować, że spełnione zostały warunki o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT (wliczenie kosztów do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów niepodlegającemu zwolnieniu z podatku VAT).

Jakkolwiek, ustawodawca w żaden sposób nie zawęził zakresu znaczeniowego słowa „dokumentacja” w związku z czym, zdaniem Spółki, „dokumentacją” w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy o VAT może być również każdy inny dokument, który pozwoli stwierdzić, iż koszt usług do których ma być zastosowana stawka VAT 0%, został wliczony do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów niepodlegającemu zwolnieniu z podatku VAT. W związku z tym, że wyciąg z rejestru, o którym mowa w stanie faktycznym zawiera w istocie informacje analogiczne jak PZC, w opinii Spółki, Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% już w oparciu o taki dokument.

Ad. 2.

Spółce przysługuje prawo do zastosowania stawki VAT 0% (z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych przepisami) niezależnie od tego czy import towarów, którego dotyczą usługi Spółki, podlega stawce 23% czy też stawce preferencyjnej/obniżonej.

Stosowanie stawki VAT 0% niezależnie od stawki VAT dla importu towarów

Jak wynika z lektury art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT nie różnicuje on sytuacji podatnika ze względu na to jaka stawka będzie miała zastosowanie do importu towarów – w konsekwencji brak jest podstaw do stwierdzenia niemożliwości zastosowania stawki 0%, w sytuacji gdy import towarów będzie opodatkowany stawką obniżoną/preferencyjną.

Powyższy wniosek potwierdza wykładnia celowościowa - przepis stanowiący o możliwości zastosowania stawki 0% służy uniknięciu podwójnego opodatkowania, tj. sytuacji w której ta sama usługa będzie dwa razy opodatkowana, tj. w związku z importem oraz w związku z opodatkowaniem wykonanej usługi. Realizacja tak określonego celu jest niezależna od tego czy import towarów będzie opodatkowany stawką 23% czy też stawką obniżoną/preferencyjną.

W świetle powyższego, stanowisko Spółki należy uznać za uzasadnione w całej rozciągłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4, z wyjątkiem usług:

 1. w zakresie ubezpieczenia towarów,
 2. dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 powołanej ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Na podstawie art. 29a ust. 6 podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do przepisu art. 30b ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3, obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu (art. 30b ust. 4).

Przepis art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy, pozwala na zastosowanie 0% stawki podatku dla świadczonych usług, których wartość została włączona do podstawy opodatkowania importu towarów. Warunek w takiej postaci, w jakiej został wskazany przez ustawodawcę, uzależnia zastosowanie preferencyjnej stawki od włączenia wartości wykonanej usługi do podstawy opodatkowania dla importu towarów.

Drugim warunkiem dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku jest prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Wobec tego na podatniku ciąży obowiązek prowadzenia, a więc posiadania, odpowiedniej dokumentacji. Przepis formułuje cechy/atrybuty prowadzonej dokumentacji. Z dokumentacji jednoznacznie musi wynikać, że czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie, czyli, po pierwsze - musi wynikać, że usługi są związane bezpośrednio z importem towarów, po drugie - wartość tych usług została wliczona do podstawy opodatkowania importu towarów na podstawie art. 30b ust. 4 ustawy, po trzecie – nie jest to usługa ubezpieczenia towarów, po czwarte – import towarów związany z usługą nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Brak dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy uniemożliwia zastosowanie stawki 0% dla świadczonych przez podatnika usług bezpośrednio związanych z importem towarów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi związane z importem towarów (np. transport drogowy, opłata dokumentacyjna, przeładunki portowo-magazynowe czy odprawa celna przekazowa). Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy m.in. czy na podstawie wyciągu z rejestru celnego Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% dla świadczonych usług związanych z importem towarów.

Jak wskazano wyżej w celu zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy konieczne jest posiadanie dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie, czyli:

 • musi wynikać, że usługi są związane bezpośrednio z importem towarów,
 • wartość tych usług została wliczona do podstawy opodatkowania importu towarów na podstawie art. 30b ust. 4 ustawy,
 • nie jest to usługa ubezpieczenia towarów,
 • import towarów związany z usługą nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawca w stanie faktycznym wskazuje, że świadczy usługi związane z importem towarów, który nie korzysta za zwolnienia od podatku, świadczone przez niego usługi nie są usługami ubezpieczeniowymi oraz są wliczane do podstawy opodatkowania. Jednocześnie Wnioskodawca jest w posiadaniu wyciągu z rejestru celnego, z którego – jak wskazuje Wnioskodawca - jednoznacznie wynika, że do podstawy opodatkowania importu towarów wliczona została wartość usług świadczonych przez Spółkę.

Zatem z uwagi na to, że z posiadanego przez Wnioskodawcę wyciągu z rejestru celnego jednoznacznie wynika, że usługi świadczone przez Wnioskodawców są bezpośrednio związane z importem towarów oraz wartość usług jest wliczona do podstawy opodatkowania importu tych towarów a przy tym usługi Spółki nie są usługami wymienionymi w wyłączeniach art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy (tj. nie jest to ubezpieczenie towarów oraz import towarów nie jest zwolniony od podatku) należy uznać, że zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy Wnioskodawca będzie miał prawo zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonych usług.

Ponadto, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uprawnienia do zastosowania stawki VAT 0% (z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych przepisami) niezależnie od tego czy import towarów, którego dotyczą usługi Spółki, podlega stawce 23% czy też stawce preferencyjnej/obniżonej.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że przepisy dotyczące zastosowania stawki 0% nie uzależniają jej zastosowania od wysokości stawki dla importu towarów, z którymi świadczona usługa bezpośrednio jest związana - określają tylko, że import towarów nie może podlegać zwolnieniu. Z uwagi na to, że – jak wskazuje w stanie faktycznym – import towarów, z którym związane są usługi świadczone przez Wnioskodawcę, nie podlega zwolnieniu oraz przedmiotem zapytania nie są usługi ubezpieczeniowe - należy stwierdzić, że Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% (z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych przepisami) niezależnie od tego czy import towarów, którego dotyczą usługi Spółki, podlega stawce 23% czy też stawce preferencyjnej/obniżonej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obniżenie stawki podatku
ILPP1/443-732/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

stawka
IPPP3/443-1041/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.