IPPP3/443-1043/14-4/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do sprzedaży towarów w postaci kredy nawozowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r. ), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do sprzedaży towarów w postaci kredy nawozowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do sprzedaży towarów w postaci kredy nawozowej.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 12 grudnia 2014 r.(data wpływu 15 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność wydobywczą, produkcyjno-handlową. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka sprzedaje m.in. towary w postaci kredy nawozowej o różnych nazwach handlowych (w dalszej części niniejszego wniosku nazywane również „Produktami”). Produkty zgodnie ze specyfikacją przeznaczone są do nawożenia upraw. W celu jak najpełniejszego przedstawienia stanu faktycznego Wnioskodawca poniżej krótko przedstawia opis procesu produkcji Produktów.

Podstawą do wytworzenia wymienionych Produktów jest wydobywana z naturalnych złóż kreda z nieznacznymi domieszkami. W zależności od warstwy złoża skład fizyczny wydobywanej kredy może ulegać małym wahaniom. Po wydobyciu kreda podlega kruszeniu, mieleniu. Następnie kreda jest przesiewana oraz suszona. Ostatnim etapem produkcji Produktów jest proces granulacji kredy. Granulki kredy mają niewielkie i niejednolite rozmiary. Średnica większości granulek (tj. około 90%) nie przekracza 6-7 mm, natomiast średnica pozostałych granulek nie powinna przekraczać 10 mm. Ze względu na fakt, iż proces granulacji jest procesem nietrwałym, w bardzo łatwy sposób (np. poprzez ręczne rozkruszenie) można doprowadzić granulki do struktury mącznej.

Należy podkreślić, iż kreda mielona przyjmuje postać drobnej granulki w celu ułatwienia jej dozowania i transportu. Postać drobnej granulki, mając również na uwadze nawozowe zastosowanie kredy, służy mniejszemu pyleniu i pozwala na zwiększenie równomierności wysiewu.

Na podstawie opisu procesu produkcji, uśrednionego składu fizycznego, chemicznego i zaleconego zastosowania Spółka otrzymała opinie klasyfikacyjne stwierdzające, iż wyżej wymienione Produkty mieszczą się według Rozporządzenia z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (t.j.: Dz.U. z 1997 r., Nr 42, poz. 264 ze zm. („PKWiU z 1997 r.”)) w grupowaniu 14.12.20-10.23 „Kreda mielona, nawozowa”, a według Rozporządzenia z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (t.j.: Dz.U. z 2008r., Nr 207, poz. 1293 ze zm. („PKWiU z 2008 r.”)) klasyfikowane są w grupowaniu 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”. Wnioskodawca przesyła w załączeniu kopie przykładowych opinii o sygnaturze OKN-5672/KW-746/2012, OKN-5672/KW-4020/2011, OKN-5672/KW-4046/2011, OKN-5O72/KW-4045/20H, OKN-5672/KW-4044/2011, OKN-5672/KW-4048/2011, OKN-5672/KW-4047/2011, OKN-5672/KW-745/2012.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w okresie od 1 stycznia 2011 r., na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości wynoszącej od 2011 r. 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktów zakwalifikowanych do grupowania 14.12.20-10.23 „Kreda mielona, nawozowa” według PKWiU z 1997 r., które obecnie, na podstawie kluczy przejściowych, zaliczane są do grupowania 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” według PKWiU z 2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

W okresie od l stycznia 2011 r., na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT wynoszącej od 2011 r. 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktów klasyfikowanych do grupowania 14.12.20-10.23 „Kreda mielona, nawozowa” według PKWiU z 1997 r., a obecnie, na podstawie kluczy przejściowych, do grupowania 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” według PKWiU z 2008 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT od 1 stycznia 2011 r. jest PKWiU z 2008 r.

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT wynosi 23%. Jednak w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 8%, która na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z 2008 r. ex 08.11.30.0: Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie: 1) kreda mielona, pastewna, 2) kreda mielona, nawozowa, 3) mączka dolomitowa, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, że nie wszystkie towary klasyfikowane do grupowania 08.11.30.0 podlegają opodatkowaniu według 8% stawki VAT, a jedynie te wymienione w pkt od 1) - 3) powyżej.

W efekcie, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Produkty powinny podlegać opodatkowaniu 8% stawką VAT, należy ustalić (I) czy Produkty podlegają klasyfikacji do grupowania PKWiU z 2008 r. 08.11.30.0 oraz (II) czy stanowią, w szczególności, kredę mieloną, nawozową w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT.

(I) Klasyfikacja Produktów do grupowania PKWiU z 2008 r. 08.11.30.0

Zdaniem Spółki Produkty podlegają klasyfikacji do grupowania PKWiU z 2008 r. 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”. Fakt ten został potwierdzony w opiniach klasyfikacyjnych uzyskanych przez Wnioskodawcę. Przykładowe opinie klasyfikacyjne stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

(II) Produkty jako kreda mielona, nawozowa

Należy wskazać, iż przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „kreda mielona, nawozowa” zawartego w pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT. W tym względzie również PKWiU z 2008 r. nie wskazuje jak należy rozumieć powyższe pojęcie, ponieważ klasyfikacja ta nie zawiera przedmiotowego terminu.

W ocenie Wnioskodawcy Produkty spełniają definicję „kredy mielonej, nawozowej” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT ze względu na szereg poniżej wskazanych przez Spółkę argumentów.

I. Wykładnia historyczna - pojęcie „kredy mielonej, nawozowej” w PKWiU z 1997 r.

Zdaniem Spółki fakt spełniania przez Produkty definicji „kredy mielonej, nawozowej” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT wynika z analizy zakresu tego pojęcia w oparciu o PKWiU z 1997 r. oraz otrzymanych przez Wnioskodawcę opinii klasyfikacyjnych.

Należy zauważyć, iż PKWiU z 1997 r. dzieliła grupowanie 14.12.20-10 „Kreda” zasadniczo na dwie grupy tj.:

 1. Kredę w kawałkach” (poz. 14.12.20-10.10) i
 2. Kredę mieloną” (poz. 14.12.20-10.2), w ramach której wyróżniona została:
  • Kreda mielona malarska” (poz. 14.12.20-10.21),
  • Kreda mielona pastewna” (poz. 14.12.20-10.22),
  • Kreda mielona nawozowa” (poz. 14.12.20-10.23)
  • Kreda mielona pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana”.

W tym miejscu należy podkreślić, iż Wnioskodawca uzyskał opinie klasyfikacyjne, w których Produkty zostały zaklasyfikowane do grupowania 14.12.20-10.23 w PKWiU z 1997 r., „Kreda mielona, nawozowa”.

Oznacza to, iż uwzględniając powyższy podział, gdyby Produkty miały nie stanowić „Kredy mielonej nawozowej”, organ klasyfikacyjny zaklasyfikowałby je jako „Kredę w kawałkach” w pozycji 14.12.20-10.10 PKWiU z 1997 r.

Tym samym, ze względu na fakt, iż na gruncie PKWiU z 1997 r. Produkty zostały uznane za spełniające definicje „Kredy mielonej nawozowej”, powinny one również być tak samo rozumiane na gruncie ustawy o VAT i spełniać definicję „kredy mielonej, nawozowej” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy nie ma bowiem uzasadnienia dla różnicowania znaczenia obydwu wskazanych pojęć.

Co więcej, z uwagi na powiązania pomiędzy PKWiU z 1997 r., a PKWiU z 2004 r. (Rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844 ze zm. PKWiU z 2004 r.)). oraz pomiędzy PKWiU z 2004r. i PKWiU z 2008 r. wszystkie Produkty, które zostały zaklasyfikowane do grupowania 14.12.20-10.23 w PKWiU z 1997 r., ,Kreda mielona, nawozowa”, w całości mieszczą się obecnie w grupie pod symbolem PKWiU z 2008 r. Ex 08.11.30.0: „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”, a więc Produkty te stanowią kredę mieloną, nawozową, o której mowa w pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy nie jest dopuszczalna wykładnia, na mocy której ten sam towar zaklasyfikowany w PKWiU z 1997 r. jako „Kreda mielona, nawozowa” nie stanowi kredy mielonej, nawozowej na gruncie PKWiU z 2008 r. i tym samym na gruncie ustawy o VAT. W konsekwencji ze względu na fakt, iż Produkty zostały uznane w opiniach klasyfikacyjnych jako „Kreda mielona, nawozowa” w rozumieniu PKWiU z 1997 r., na gruncie PKWiU z 2008 r. i tym samym na gruncie ustawy o VAT powinny one być tak samo klasyfikowane tj. jako kreda mielona, nawozowa.

II. Wykładnia literalna

Jak zostało już wskazane powyżej, ani ustawa o VAT, ani PKWiU z 2008 r. nie określa znaczenia pojęcia „kreda mielona, nawozowa”. W konsekwencji, ze względu na brak stosownej definicji, znaczenie wskazanego pojęcia należy określać w oparciu o jego rozumienie potoczne.

W tym względzie, zdaniem Wnioskodawcy, z literalnej wykładni wynika, iż kredę mieloną nawozową stanowi produkt przeznaczony do nawożenia, którego przeważającym składnikiem jest kreda mielona. Tym samym, jeśli przeważającym składnikiem kredy nawozowej (w postaci granulatu) jest kreda mielona, to mamy tu do czynienia ze zjawiskiem tożsamości zakresu znaczeniowego wymienionych nazw. Należy zatem uznać, że nazwy granulat kredy mielonej i kreda mielona są tożsame pod względem znaczeniowym (lingwistycznym). W ocenie Spółki granulowana postać kredy mielonej nawozowej nie zmienia faktu, iż nadal stanowi ona „kredę mieloną, nawozową” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT.

Powyżej wskazana ocena Wnioskodawcy wynika również z otrzymanych przez niego dokumentów, których konkluzje Spółka poniżej zwięźle przedstawia.

Ekspertyza lingwistyczna

Stanowisko Spółki potwierdza m.in. „Ekspertyza lingwistyczna dotycząca zakresu znaczeniowego nazwy kreda mielona we współczesnym języku polskim” z 28 maja 2014 r., sporządzona przez biegłą sądową w zakresie językoznawstwa, którą to ekspertyzę Wnioskodawca przesyła w załączeniu (ekspertyza lingwistyczna dotycząca zakresu znaczeniowego nazwy kreda mielona we współczesnym języku polskim z dnia 28 maja 2014 r. sporządzona przez biegłą sądową w zakresie językoznawstwa (dalej: ekspertyza)). Przedmiotem Ekspertyzy było ustalenie, czy kredę mieloną (wykorzystywaną jako nawóz), która następnie została poddana odwracalnemu (nietrwałemu) procesowi granulacji poprzez połączenie cząsteczek kredy mielonej nietrwałym lepiszczem, można nadal określać jako kredę mieloną oraz czy proces granulacji wpływa na kredę mieloną w taki sposób, że jej cechy ulegają zmianie w zakresie, który uniemożliwia określanie jej w dalszym ciągu jako kredy mielonej.

Zgodnie z konkluzjami zawartymi w Ekspertyzie „nazwy granulat kredy mielonej i kreda mielona są tożsame pod względem znaczeniowym (lingwistycznym). (...) Zatem zakres znaczeniowy nazwy kreda mielona (wykorzystywana jako nawóz), która następnie została poddana odwracalnemu (nietrwałemu) procesowi granulacji poprzez połączenie cząsteczek zmielonych nietrwałym lepiszczem, jest tożsamy z zakresem znaczeniowym nazwy kreda mielona. Proces granulacji nie wpływa na kredę mieloną w taki sposób, że jej cechy ulegają zmianie w zakresie, który uniemożliwia określanie jej (już w postaci granulatu) jako kredy mielonej.

W konsekwencji Ekspertyza potwierdza, iż na postawie wykładni literalnej pojęcie kreda mielona obejmuje również granulat kredy mielonej, ponieważ są to terminy tożsame pod względem znaczeniowym (lingwistycznym).

Opinia INS oraz Raport AGH (tożsamość właściwości fizykochemicznych)

Powyżej wskazane stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również uzyskana przez Spółkę opinia Instytutu Nawozów Sztucznych z 2 kwietnia 2014 r. (dalej: „Opinia INS”) oraz Raport z badania z 29 maja 2014 r. przygotowany przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej Raport z dnia 29 maja 2014 r. „Ocena porównawcza morfologii dwóch próbek kredy surowej i próbki kredy granulowanej” przygotowany przez Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki akademii Górniczo-Hutniczej (dalej: „Raport”)) (Spółka przesyła Opinię INS i Raport AGH w załączeniu).

Zgodnie z Opinią INS „Kreda mielona pod wpływem operacji technologicznych siania/separacji, suszenia, mielenia, granulacji nie zmienia swoich właściwości fizykochemicznych. Proces granulacji ma na celu aglomerację cząsteczek kredy, co eliminuje proces pylenia i pozwala na zwiększenie równomierności wysiewu kredy, istotą granulacji jest jej odwracalny charakter. Reasumując należy stwierdzić, że proces granulacji nie wpływa na zmianę właściwości fizykochemicznych kredy mielonej, przez co kreda poddana takiemu procesowi stanowi nadal kredę mieloną (podkreślenie Wnioskodawcy)”.

Przedmiotem badania opisanego w Raporcie AGH było natomiast porównanie dwóch próbek kredy o zróżnicowanej wielkości ziaren od mączki do fragmentów skał z Produktem w postaci granulatu kredy nawozowej. Stosownie do Raportu AGH zakres badań porównawczych kredy i Produktu w postaci granulatu obejmował porównanie: wielkości, kształtu i składu ziaren metodą mikroskopii skaningowej (SEM i EDS), porównanie składu fazowego kredy metodą dyfrakcji rentgenowskiej oraz porównanie właściwości fizycznych kredy i składu ilościowego metodą analizy cieplnej DTA i DTG.

Wyniki badania określone zostały w Raporcie AGH w następujący sposób: „Nie stwierdzono istotnych różnic w morfologii ziaren, w składzie fazowym oraz właściwościach fizycznych podczas ogrzewania pomiędzy granulatem kredy a surowcami kredowymi dostarczonymi do badań. Badany produkt „Granukal 80/5” firmy Kreidewerk Reugen GMBH jest granulatem kredy o składzie i cechach fizycznych takich jak dostarczona do badań kreda surowa, z których powstaje w/w produkt.”

W związku z powyższym, jak wynika z Opinii INS oraz Raportu AGH, ze względu na fakt, iż kreda mielona w postaci granulowanej posiada takie same właściwości fizykochemiczne jak kreda mielona, nadal stanowi ona kredę mieloną.

III. Wykładnia historyczna - cel ustawodawcy

Mając na uwadze powyższe rozważania (w tym w szczególności klasyfikację Produktów jako mielone kredy nawozowe w oparciu o PKWiU z 1997 r.) wskazać należy, że charakter zmian przepisów dotyczących stawek w ustawie o VAT na przełomie 2010/2011 dotyczył głównie zmiany klasyfikacji statystycznych, które miały mieć zastosowanie dla determinowania stawki podatku (zastąpienie PKWiU z 1997 r. klasyfikacją PKWiU z 2008 r.). Zmiana ta natomiast co do zasady nie miała prowadzić do zmiany wysokości stawek podatku dla poszczególnych towarów (tzn. towary opodatkowane przed 2011 r. stawką 7%, miały w świetle nowych przepisów podlegać opodatkowaniu 8%, a towary opodatkowane 22% stawką VAT, stawką 23%; oczywiście wyjątkiem były zmiany w zakresie opodatkowania niektórych towarów „nową” stawką VAT w wysokości 5%).

O takim charakterze zmian świadczy chociażby uzasadnienie do projektowanych zmian. Zgodnie z uzasadnieniem do art. 1 pkt 1 lit. b - d, pkt 4, 6, 7, 9 i 12 - 15 oraz art. 2 projektu ustawy, „istotą zmian zaproponowanych w ww. przepisach jest - jak już zaznaczono - „przełożenie” (przetłumaczenie) obowiązujących załączników (z wyjątkiem załącznika nr 4 w odniesieniu do którego rezygnuje się z wykorzystania klasyfikacji) i przepisów w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w których zastosowano nomenklaturę i odwołania do klasyfikacji PKWiU z 1997 r., na symbole i nazwy stosowane w PKWiU z 2008. r., tak aby ich zakres co do zasady nie uległ zmianie”.

Ten stan rzeczy również wprost wskazuje, że jeżeli jakiś towar był opodatkowany obniżoną stawką VAT przed 1 stycznia 2011 r. (jeszcze według klasyfikacji statystycznej z 1997 r.), powinien on przy zmianie klasyfikacji na PKWiU z 2008 r. pozostać na takim samym poziomie opodatkowania (z uwzględnieniem jednoprocentowego wzrostu stawek VAT - 7% na 8% oraz 22% na 23%).

IV. Wykładnia dokonana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 7 czerwca 2013 r. oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 27 czerwca 2012 r.

Prawidłowość powyżej zaprezentowanego stanowiska Spółki w zbliżonym przypadku do sytuacji Wnioskodawcy została potwierdzona m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 czerwca 2013 r. (nr IPPP3/443-204/13-2/KT), wydanej dla kontrahenta Spółki oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lipca 2012 r. (nr ITPP1/443-678/12/TS).

V. Wykładnia w zgodzie z zasadą neutralności VAT

Zgodnie z fundamentalną zasadą na gruncie VAT, tj. zasadą neutralności produkty do siebie podobne powinny być opodatkowane taką samą stawką VAT. Konsekwentnie naruszeniem zasady neutralności jest zróżnicowanie stawek VAT mających zastosowanie do produktów podobnych.

W tym względzie wskazuje się, iż głównym kryterium uznania produktów za podobne jest ich postrzeganie przez konsumentów. Jak zauważył bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku w sprawie The Rank Group plc (C-259/10 i C-260/10) „dwie usługi są zatem podobne, gdy wykazują analogiczne właściwości i spełniają te same potrzeby konsumenta, w zależności od kryterium porównywalności w użytkowaniu, i gdy istniejące różnice nie wpływają w znaczący sposób na decyzję konsumenta o skorzystaniu z jednej lub drugiej usługi”. Co więcej w analizowanym orzeczeniu TSUE potwierdził, iż zasadę neutralności należy interpretować w ten sposób, że samo odmienne traktowanie pod względem VAT dwóch usług identycznych lub podobnych z punktu widzenia konsumenta i zaspokajających te same jego potrzeby wystarczy, aby stwierdzić naruszenie tej zasady.

Należy podkreślić, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu dalszych orzeczeń TSUE, orzecznictwie polskich sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów.

W rezultacie, zdaniem Spółki naruszeniem zasady neutralności jest wykładania przepisów ustawy o VAT, która różnicowałaby stawkę VAT w stosunku do kredy mielonej nawozowej ze względu na jej postać tj. granulowaną lub niegranulowaną. Należy bowiem zauważyć, iż z perspektywy konsumenta obie postacie kredy mielonej zaspokajają tą samą potrzebę, a więc należy je uznać za produkty podobne.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację oraz fakt, iż Produkty służą do nawożenia upraw, w ocenie Wnioskodawcy Produkty spełniają definicję „kredy mielonej, nawozowej” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT.

Podsumowując, ze względu na fakt, iż Produkty podlegają klasyfikacji do grupowania PKWiU z 2008 r. 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany oraz stanowią kredę mieloną, nawozową w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r., na podstawie 41 ust. 2 ustawy o VAT Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT wynoszącej od 2011 r. 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktów klasyfikowanych do grupowania 14.12.20-10.23 „Kreda mielona, nawozowa” według PKWiU z 1997 r., a obecnie, na podstawie kluczy przejściowych, do grupowania 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” według PKWiU z 2008 r.

W uzupełnieniu wniosku Spółka przesyła informację o wydaniu przez Ministra Finansów pisma nr PT8/033/193-1/861/PBD/14/RD110557 z 2 grudnia 2014 r. stanowiącego zmianę interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-992/14-4/PR („Pismo MF”). W tym względzie Spółka podkreśliła, iż Minister Finansów w załączonym Piśmie MF zmienił z urzędu interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, który uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika będącego kontrahentem Wnioskodawcy, iż podatnik ten ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 7% (8% od 2011 r. ) w stosunku do sprzedaży produktów będących granulowaną kredą nawozową, zakwalifikowanych do grupowania 08.11.30.0 PKWiU z 2008 r. W konsekwencji Minister Finansów potwierdził, iż kontrahent Wnioskodawcy jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 7% (8% od 2011 r.), a nie 23% stawki VAT, do sprzedaży produktów będących kredą nawozową w formie granulowanej.

W związku z powyższym Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zmieniona przez Pismo MF dotyczy bardzo zbliżonego przypadku do sytuacji Spółki. Tym samym w ocenie Spółki konkluzja zawarta w Piśmie MF w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży produktów kontrahenta Wnioskodawcy powinna mieć również analogiczne zastosowanie w przypadku stawki VAT, którą Spółka powinna zastosować do sprzedaży Produktów. W rezultacie pismo MF stanowi istotny argument przemawiający za prawidłowością stanowiska Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 – oznaczone jako „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” – wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0. wyłącznie wymienione powyżej – kreda mielona, pastewna: kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa – korzystają z obniżonej stawki podatku.

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność wydobywczą oraz produkcyjno-handlową. W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje towary w postaci kredy nawozowej o rożnych nazwach handlowych (produkty). Towary te zgodnie ze specyfikacją przeznaczone są do nawożenia upraw. Podstawą do wytworzenia wydobywanych towarów jest wydobywana z naturalnych złóż kreda z nieznacznymi domieszkami. W zależności od warstwy złoża skład fizyczny wydobywanej kredy może ulegać małym wahaniom. Po wydobyciu kreda podlega kruszeniu, mieleniu. Następnie kreda jest przesiewana oraz suszona. Ostatnim etapem produkcji produktów jest proces granulacji kredy. Granulki kredy mają niewielkie i niejednolite rozmiary. Ze względu na fakt, iż proces granulacji jest procesem nietrwałym, w bardzo łatwy sposób (np. poprzez ręczne rozkruszenie) można doprowadzić granulki do struktury mącznej. Kreda mielona przyjmuje postać drobnej granulki w celu ułatwienia jej dozowania i transportu. Postać drobnej granulki, mając również na uwadze nawozowe zastosowanie kredy, służy mniejszemu pyleniu i pozwala na zwiększenie równomierności wysiewu. Jak wskazuje Wnioskodawca granulowana postać kredy mielonej nawozowej nie zmienia faktu, że nadal stanowi ona „kredę mieloną nawozową” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy. Spółka klasyfikuje swoje produkty do grupowania PKWiU z 2008 r. 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”.

W tym miejscu należy wskazać, iż Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r., wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Natomiast w związku z § 3 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym do celów podatkowych do dnia 31 grudnia 2010 r., stosowana była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) ww. wyroby mieściły się w grupowaniach: PKWiU 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna; PKWiU 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa.

Odnosząc przytoczone przepisy oraz powyższe wyjaśnienia GUS-u do przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przedmiotowa kreda nawozowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 oraz 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT, w wysokości wynoszącej od 2011 r. 8%, w odniesieniu do sprzedaży towarów w postaci kredy nawozowej zakwalifikowanych do grupowania 14.12.20-10.23 ,Kreda mielona, nawozowa” według PKWiU z 1997 r., które obecnie, na podstawie kluczy przejściowych, zaliczane są do grupowania 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” według PKWiU z 2008 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że Organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska Wnioskodawcy. Organ ten jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę, zadanym pytaniem i stanowiskiem Wnioskodawcy w sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.