IPPP2/4512-797/15-3/MJ | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż działki rolnej – poza działalnoscią gospodarczą
IPPP2/4512-797/15-3/MJinterpretacja indywidualna
 1. grunt niezabudowany
 2. sprzedaż gruntów
 3. stawka
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży działki rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży działki rolnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnota Gruntowa G. działa na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Wykaz udziałowców został potwierdzony Decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w K. z dnia 11 kwietnia 1964 r. oraz na podstawie zatwierdzonego statutu przez zebranie udziałowców.

Wspólnota Gruntowa uzyskuje dochody z tytułu użytkowania gruntów rolnych, są to płatności bezpośrednie z ARMIR. Na gruntach Wspólnoty jest prowadzona targowica - opłata targowa stanowi 100% dochodów gminy. Z tego tytułu Wspólnota uzyskuje z gminy 60% pobranej opłaty targowej zgodnie z zawartą umową nr 1/2000 za prowadzenie targowicy.

Dochody uzyskane przez Wspólnotę są raz w roku dzielone na zebraniu udziałowców na cele społeczne mieszkańców G.. Zarząd Wspólnoty, który działa jako organ wykonawczy, nie pobiera wynagrodzenia, pracuje społecznie. Sporadycznie Wspólnota dokonuje sprzedaży zbędnego mienia w celu zmniejszenia zobowiązań finansowych z przeznaczeniem na dalszy rozwój infrastruktury w miejscowości G..

Wspólnota chce dokonać sprzedaży działki nr 316/12 o pow. 0.2604 ha za kwotę 200.000,00 zł. W ewidencji gruntów działka figuruje jako rolna (grunty orne), natomiast w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - jako działka przeznaczona pod działalność usługowo - mieszkaniową.

W obecnej chwili nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż działki o numerze 316/12 o pow. 0.2604 ha i wartości 200.000,00 zł podlega podatkowi VAT, i czy Wspólnota Gruntowa powinna zarejestrować się jako płatnik podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Sprzedaż działki 316/12 o pow. 0.2604 ha i wartości 200.000,00 zł nie podlega podatkowi VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary z kolei, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, nieprzeznaczonych pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl ust. 2 tego artykułu, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  • jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających opodatkowaniu.

Zatem w świetle cytowanych przepisów, transakcje związane z nieruchomościami należy uwzględnić w wartości sprzedaży, której przekroczenie wprowadza obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT (limit 150.000 zł).

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu użytkowania gruntów rolnych w formie płatności bezpośrednich z ARMIR. Na gruntach prowadzona jest targowica. Z tego tytułu Wnioskodawca uzyskuje z gminy 60% pobranej opłaty targowej.

Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę są raz w roku dzielone na zebraniu udziałowców na cele społeczne mieszkańców G.. Zarząd Wspólnoty, który działa jako organ wykonawczy, nie pobiera wynagrodzenia, pracuje społecznie. Wnioskodawca dokonuje sporadycznie sprzedaży zbędnego mienia w celu zmniejszenia zobowiązań finansowych z przeznaczeniem na dalszy rozwój infrastruktury w miejscowości G..

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki nr 316/12 o pow. 0.2604 ha za kwotę 200.000,00 zł. W ewidencji gruntów działka figuruje jako rolna (grunty orne), natomiast w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - jako działka przeznaczona pod działalność usługowo – mieszkaniową. W obecnej chwili nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa nieruchomości nr 316/12 opisanej we wniosku, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Należy jednak zwrócić uwagę, że Wnioskodawca dokonując dostawy towaru (nieruchomości) o wartości 200.000 zł przekroczy limit wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT., tj. 150.000 zł. Niemniej jednak ponieważ planowana transakcja dotycząca nieruchomości będzie jedyna czynnością, do której zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, i jednocześnie transakcja ta będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, to mając na uwadze treść art. 96 ust. 3, Wnioskodawca może zarejestrować się dla potrzeb podatku VAT, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku.

Jednakże zaznaczyć trzeba, że dokonanie w przyszłości czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT – niezależnie od wartości – spowoduje obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego z uwagi na przekroczenie limitu wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1, tj. kwoty 150.000 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.