IPPP2/4512-268/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

Produkt proszek – mieszanka paszowa uzupełniająca w postaci proszku zaklasyfikowana przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”, będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy.
IPPP2/4512-268/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. stawka preferencyjna
 3. wyżywienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), uzupełniony w dniu 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), w odpowiedzi na wezwanie z 8 czerwca 2015 r. o nr IPPP2/4512-268/15-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla produktu o nazwie handlowej X – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla produktu o nazwie handlowej X. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-268/15-2/MT z dnia 8 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczone 10 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zajmuje się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz. Wnioskodawca otrzymał propozycję dystrybucji produktu o nazwie handlowej X proszek mieszanka paszowa uzupełniająca.Przedstawiciel producenta, firma ... Sp. z o.o. zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi i w piśmie z dnia 13 marca 2015 r. otrzymała potwierdzenie, że produkt ten mieści się w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny ”.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że towar ten opodatkowany powinien być 8% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) Zainteresowany wskazał, co następuje:

Wnioskodawca otrzymał propozycję dystrybucji produktu o nazwie handlowej X proszek – mieszanka paszowa uzupełniająca w postaci proszku.

X jest mieszaniną ziół, które zawierają w swoim składzie zioła o wysokiej zawartości metioniny. Jej cechą charakterystyczną jest wysoka zawartość metioniny. Produkt ten może być stosowany zamiast metioniny syntetycznej.

Według Wnioskodawcy produkt ten ze względu na fakt, że jest mieszaniną mieści się w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze do żywienia zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek luceryny”, a nie w grupowaniu PKWiU 20.14.51.0 „związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne” mimo że może być stosowany zamiast metioniny syntetycznej. X został przez Wnioskodawcę zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0. Stawka podatku VAT wynosi 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r.):

Czy produkt o nazwie handlowej X proszek o składzie: świerzbowiec właściwy 15%, ciecierzyca pospolita 12%, fasola mungo 12%, pszenica zwyczajna 12%, portulaka siewna 10%, kozieradka pospolita 9%, melia indyjska 7%, eclipta alba 7%, soja pełnotłuszczowa 6%, cebula jadalna 5%, czosnek zwyczajny 5% - zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.91.10.0 jest opodatkowany stawką 8% zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Tak. Produkt o nazwie handlowej X proszek zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.91.10.0 jest opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 8% - zgodnie z poz. 49 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 49 zostały wymienione towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 10.91 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Spółką zajmującą się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz. Wnioskodawca otrzymał propozycję dystrybucji produktu o nazwie handlowej X proszek mieszanka paszowa uzupełniająca w postaci proszku. Według Wnioskodawcy produkt ten ze względu na fakt, że jest mieszaniną mieści się w grupowaniu PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze do żywienia zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek luceryny”, a nie w grupowaniu PKWiU 20.14.51.0 „związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne” mimo że może być stosowany zamiast metioniny syntetycznej. X został przez Wnioskodawcę zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.91.10.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla dystrybucji produktu o nazwie handlowej X.

W analizowanej sprawie podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona cyt. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Według PKWiU w grupowaniu 10.91.10.0, będącym rozszerzeniem PKWiU 10.91 zostały zaklasyfikowane „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek luceryny.

Grupowanie to obejmuje także:

 • gotowe pasze dla ryb oraz koncentraty i dodatki paszowe,
 • przedmieszki do karmienia.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.41.0,
 • makuchów oraz produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z nasion oleistych, sklasyfikowanych w 10.41.41.0,
 • produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z przemiału zbóż, sklasyfikowanych w 10.61.40.0.

Z uwagi na przytoczony opis sprawy, a także powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że towary sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.91.10.0 należące do PKWiU 10.91 korzystają z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Zatem, produkt o nazwie handlowej X proszek – mieszanka paszowa uzupełniająca w postaci proszku zaklasyfikowana przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”, będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych towarów według PKWiU. Tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji przedmiotowych towarów według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych towarów.

W związku z tym niniejsza interpretacja wydana została na podstawie zaklasyfikowania wskazanego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.