IPPP2/443-1259/14-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stawka podatku VAT na wykonanie usługi montażu jednostki centralnego odkurzania w budynkach jednorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym (8%)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie usługi montażu jednostki centralnego odkurzania w budynkach jednorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie usługi montażu jednostki centralnego odkurzania w budynkach jednorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 29 stycznia 2015 r. znak IPPP2/443-1259/14-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 3 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dostarcza towar (jednostkę centralnego odkurzania wraz z niezbędnymi akcesoriami do jej użytkowania) wraz z montażem tego urządzenia na stałe w domkach jednorodzinnych ujętych w PKOB 111.

Za dostarczenie towaru oraz usługę montażu Spółka wystawia fakturę VAT z obniżoną stawką 8%.

Na fakturze istnieje jedna pozycja zatytułowana „Montaż jednostki centralnej z akcesoriami w budynku jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2”.

Usługa ta sklasyfikowana jest w PKWiU 2008 pod numerem 43.29.19.0.

Usługa wymieniona powyżej polega na montażu urządzenia (jednostka centralnego odkurzania) poprzez przykręcenie na stałe do ściany oraz podłączenie jej do wcześniej przygotowanej instalacji centralnego odkurzania na stałe za pomocą specjalnych rur instalacyjnych na klej. Usługa ta wykonywana jest w ramach budowy, remontu, modernizacji budynków w ramach budownictwa społecznego ujętych w PKOB 111.

W uzupełnieniu z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
  2. W skład montowanej jednostki centralnej wchodzą: jednostka centralna (odkurzacz), system mocowania do ściany budynku, system mocowania do instalacji. Spółka wykonuje montaż jednostki centralnej do ściany budynku, podłączenie jednostki z instalacją ssącą i sterującą, zamontowanie gniazd ssących, szufelek automatycznych, gniazd wydmuchowych - wszystkich elementów połączonych z instalacją obsadzanych na stałe.
  3. Cała instalacja: rury instalacyjne, kabel sterujący, puszki montażowe podtynkowe, montowane są na stałe w murach budynku pod tynkiem lub w wylewce (szlichcie).
  4. Rury instalacyjne układane są w murze w bruzdach, lub na chudym betonie przed wylewkami (szlichtami). Rury instalacyjne w ścianach zabezpieczone są przed przemieszczeniem pianką montażową lub uchwytami, następnie ściana jest tynkowana. Rury ułożone poziomo na chudym betonie zabezpieczone są uchwytami, następnie układany jest styropian i robiona jest wylewka (szlichta).
  5. Umowy z Klientami są zawierane ustnie na wykonanie kompletnej instalacji centralnego odkurzania, a rozliczenie z Klientem następuje w chwili wykonania montażu - gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w terminie wskazanym na fakturze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postępuje słusznie stosując stawkę podatku w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią umów zawieranych z klientami (klienci indywidualni objęci społecznym programem mieszkaniowym) przedmiotem sprzedaży jest świadczenie usługi montażu jednostki centralnej wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i akcesoriów, sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 43.29.19.0.

W związku z powyższym Spółka uważa, że słusznie nalicza podatek VAT w wysokości 8%.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2012 r., sygn. IPTPP1/443-349/12-2/IG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m2 ,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150m2 .

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na treść art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego treścią, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły. Pojęcie „modernizacja” – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś, natomiast „przebudowa” – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont, modernizacja, czy też termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan techniczny, czy wartość użytkową budynku lub lokalu, można traktować ją jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarcza towar (jednostkę centralnego odkurzania z niezbędnymi akcesoriami do jej użytkowania) wraz z montażem tego urządzenia na stałe w domach jednorodzinnych ujętych w PKOB 111. W skład montowanej jednostki centralnej wchodzą: jednostka centralna (odkurzacz), system mocowania do ściany budynku, system mocowania do instalacji. Spółka wykonuje montaż jednostki centralnej do ściany budynku, podłączenie jednostki z instalacją ssącą i sterującą, zamontowanie gniazd ssących, szufelek automatycznych, gniazd wydmuchowych - wszystkich elementów połączonych z instalacją obsadzanych na stałe. Cała instalacja: rury instalacyjne, kabel sterujący, puszki montażowe podtynkowe, montowane są na stałe w murach budynku pod tynkiem lub w wylewce (szlichcie). Rury instalacyjne układane są w murze w bruzdach, lub na chudym betonie przed wylewkami (szlichtami). Rury instalacyjne w ścianach zabezpieczone są przed przemieszczeniem pianką montażową lub uchwytami, następnie ściana jest tynkowana. Rury ułożone poziomo na chudym betonie zabezpieczone są uchwytami, następnie układany jest styropian i robiona jest wylewka (szlichta).

Umowy z Klientami są zawierane ustnie na wykonanie kompletnej instalacji centralnego odkurzania, a rozliczenie z Klientem następuje w chwili wykonania montażu - gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w terminie wskazanym na fakturze.

Usługa generalnie polega na przykręceniu jednostki centralnej na stałe do ściany oraz podłączenie jej z wcześniej przygotowaną instalacją centralnego odkurzania na stałe za pomocą specjalnych rur instalacyjnych spajanych na klej.

Usługa ta wykonywana jest w ramach budowy, remontu, modernizacji budynków w ramach budownictwa społecznego ujętego w PKOB 111. Za dostarczenie towaru oraz usługę montażu wystawiana jest faktura VAT z obniżoną 8% stawką, na której widnieje tylko jedna pozycja zatytułowana: „Montaż jednostki centralnej z akcesoriami w domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2”.

Analiza powyżej przedstawionych okoliczności na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać trzeba, że stawki te powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów, w tym zabudów przestrzennych.

O tym, czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wnioskodawca wskazał, że umowy z klientami są zawierane ustnie i obejmują wykonanie kompletnej instalacji centralnego odkurzania z niezbędnymi akcesoriami do jej użytkowania, należy je zatem traktować jako jedno świadczenie bez rozbijania na poszczególne jego elementy, jako świadczenie usług. Wykonywane w ramach świadczenia czynności mieszczą się w zakresie pojęć: budowa i modernizacja, a ponadto usługa jest wykonywana w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym PKOB – 111 (w domach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2). To oznacza, że realizowane przez Wnioskodawcę usługi dotyczące instalowania centralnego odkurzacza wykonywane w ramach budowy i modernizacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym są opodatkowane 8% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.