IPPP2/443-1250/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla kredy nawozowej granulowanej
IPPP2/443-1250/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. nawozy
 2. opodatkowanie
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla kredy nawozowej granulowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla kredy nawozowej granulowanej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka Jawna, na podstawie Decyzji z dnia 20 sierpnia 2008 roku, wydanej przez Starostę na udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny – kredy piszącej ze złoża „Y” eksploatuje złoża kopaliny metodą odkrywkową w obrębie działek o nr ewidencyjnych 234 i 235 o pow. łącznej 1,88 ha. Wydobyta kopalina jest transportowana do Zakładu, gdzie poddana obróbce mielenia i suszenia w postaci granulatu sprzedawana jako „... – kreda nawozowa granulowana”. Produkt powyższy w 100% jest produktem naturalnym składającym się z kopaliny kredy CaCO3 - 92,58%, MgCO3 0.83%, Ph wodnej suspencji 9%, części nierozpuszczalne w 25% HCI 4,08% - ksero wyniku wykonanej analizy kredy przez niezależną ... Sp. z o.o. w ..., ... w załączeniu. ... kreda nawozowa granulowana to nawóz węglanowy, który podnosi pH gleby. Poprzez swoje specyficzne cechy może być stosowana na wszystkie kategorie użytkowe gleb a w szczególności na użytkach, na których nie można wymieszać nawozu z glebą – użytki zielone, sady. Spółka sprzedaje „... – kreda nawozowa granulowana”, ze stawką VAT 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stosowana przez spółkę stawka podatku VAT – 8% dla sprzedaży – kredy nawozowej granulowanej” jest prawidłowa...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że produkt „... – Kreda nawozowa granulowana”, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowy”, zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy zauważyć, że ustawodawca, w załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod pozycją 21 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” wymienił towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0 do których ma zastosowanie obniżona stawka w wysokości 8% i są to wyłącznie:

 • kreda mielona, pastewna,
 • kreda mielona, nawozowa,
 • mączka dolomitowa.

W objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca eksploatuje złoża kopaliny metodą odkrywkową w obrębie działek o nr ewidencyjnych 234 i 235 o pow. łącznej 1,88 ha. Wydobyta kopalina jest transportowana do Zakładu, gdzie poddana obróbce mielenia i suszenia w postaci granulatu sprzedawana jako „... – kreda nawozowa granulowana”. Produkt powyższy w 100% jest produktem naturalnym składającym się z kopaliny kredy CaCO3 - 92,58%, MgCO3 0.83%, Ph wodnej suspencji 9%, części nierozpuszczalne w 25% HCI 4,08%. ... kreda nawozowa granulowana to nawóz węglanowy, który podnosi pH gleby. Poprzez swoje specyficzne cechy może być stosowana na wszystkie kategorie użytkowe gleb a w szczególności na użytkach, na których nie można wymieszać nawozu z glebą – użytki zielone, sady. Spółka sprzedaje „... – kreda nawozowa granulowana”, ze stawką VAT 8%.

W analizowanej sprawie podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów. Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 08.11.30.0 sklasyfikowano:

„Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:

 • kreda mielona, pastewna,
 • kreda mielona, nawozowa,
 • mączka dolomitowa.”

Grupowanie to nie obejmuje:

 • dolomitu kalcynowanego lub spiekanego, sklasyfikowanego w 23.52.30.0.

W tym miejscu należy wskazać, że Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r. , wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowy. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Z uwagi na okoliczności wynikające z opisu sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że produkt „... – kreda nawozowa granulowana”, zaklasyfikowana do grupy PKWiU o symbolu 08.11.30.0 – Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie: 1. kreda mielona, pastewna; 2. kreda mielona, nawozowa; 3. mączka dolomitowa, jest towarem zamieszczonym w załączniku nr 3 do ustawy o VAT i tym samym przy sprzedaży przedmiotowego produktu Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że Zainteresowany przyjął prawidłowo stawkę podatku VAT i tym samym produkt „... – kreda nawozowa granulowana” umieszczony w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 oraz 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.