ILPP4/4512-1-76/16-2/JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w sytuacji przechowywania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających ich wywóz z terytorium kraju otrzymywanych w formie papierowej i niszczonych po ich zeskanowaniu lub otrzymywanych w formie elektronicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w sytuacji przechowywania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających ich wywóz z terytorium kraju otrzymywanych w formie papierowej i niszczonych po ich zeskanowaniu lub otrzymywanych w formie elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w sytuacji przechowywania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających ich wywóz z terytorium kraju otrzymywanych w formie papierowej i niszczonych po ich zeskanowaniu lub otrzymywanych w formie elektronicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką prowadzi działalność w zakresie produkcji elementów elektronicznych dla przemysłu RTV i AGD. W ramach prowadzonej działalności dokonuje m.in. transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Nabywcy towarów są podatnikami podatku od wartości dodanej, zarejestrowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiadają ważny numer VAT-UE nadany przez państwo członkowskie ich siedziby. Wnioskodawca gromadzi dokumentację potwierdzającą, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (w szczególności są to listy przewozowe oraz faktury za transport od przewoźników, spedytorów), co uprawnia go do opodatkowania dostawy 0% stawką VAT.

Wnioskodawca dla zaoszczędzenia przestrzeni magazynowej w archiwum, a także ze względów ekonomicznych oraz szybkości przesyłu informacji zamierza odbierać i przechowywać ww. dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania stawki 0% dla WDT wyłącznie w formie elektronicznej, tj. skanów oryginalnych dokumentów papierowych.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić powyższe rozwiązanie w etapach:

 1. Początkowo Wnioskodawca będzie, jak dotychczas, wystawiać fakturę za WDT w formie papierowej i przesyłać ją pocztą do nabywcy (może się jednak zdarzyć w niewielkim odsetku przypadków, że nabywca otrzyma fakturę elektroniczną, tzw. e-fakturę, co z czasem ma być standardowym sposobem wystawiania faktur dokumentujących WDT przez Wnioskodawcę). Zawsze jednak będzie istnieć możliwość podglądu takiej faktury w systemie SAP. Dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach WDT Wnioskodawca będzie otrzymywać od firmy spedycyjnej/transportowej w formie papierowej pocztą, wraz z fakturą za usługę spedycji/transportu, która może zostać wystawiana i przesyłana Wnioskodawcy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Wnioskodawca zamierza skanować otrzymane w przeszłości jak i otrzymywane na bieżąco dokumenty papierowe uprawniające do zastosowania stawki 0% VAT i archiwizować je wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie pliku pdf., jpg. lub w innym czytelnym formacie), a oryginalne papierowe dokumenty zniszczyć od razu po ich zeskanowaniu.
 2. W następnej kolejności Wnioskodawca zamierza umówić się z firmą spedycyjną lub transportową w ten sposób, że to ona będzie skanować ww. dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach WDT, a następnie przesyłać je Wnioskodawcy za pośrednictwem e-mail, Wnioskodawca zaś będzie przechowywać wymienione dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, w jakiej odebrał je od firmy spedycyjnej lub transportowej (w formie pliku pdf., jpg. lub w innym czytelnym formacie).

Na każdym z powyższych etapów, co do zasady, faktury dokumentujące WDT Wnioskodawca będzie przesyłał nabywcy w formie papierowej. Wnioskodawca zamierza jednakże coraz częściej wystawiać tzw. e-faktury. Docelowo Wnioskodawca zamierza w systemie SAP załączać do wystawianej za WDT e-faktury załączniki w formie elektronicznej, które mogą stanowić dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach WDT, a także fakturę od firmy spedycyjnej/transportowej za usługi transportowe. Mimo to, zawsze może się jednak zdarzyć, że Wnioskodawca otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach WDT oraz fakturę z firmy spedycyjnej/transportowej w formie papierowej. Wówczas w takiej też formie załączy je do faktury lub e-faktury przesyłanej do nabywcy.

W każdym przypadku w systemie SAP, w każdej chwili możliwy będzie dostęp zarówno do samej faktury lub e-faktury, jak i dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach WDT zapisanych w formie elektronicznej - niezależnie od tego, czy Wnioskodawca otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach WDT oraz fakturę za transport od firmy spedycyjnej/transportowej w formie elektronicznej czy papierowej oraz od tego, czy Wnioskodawca prześle nabywcy fakturę za WDT wraz z załącznikami w formie elektronicznej czy też papierowej.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer VAT-UE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę 0% VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT w WDT), będą otrzymane przez Wnioskodawcę w formie papierowej, następnie będą skanowane i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, a otrzymane dokumenty w formie papierowej będą niszczone od razu po ich zeskanowaniu...
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę 0% VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT w WDT), będą otrzymane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej i przechowywane będą wyłącznie w formie elektronicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3 tego artykułu, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
 2. adres pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 3. określenie towarów i ich ilości;
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Stosownie natomiast do art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z powyższych regulacji wynika, że dla zastosowania 0% stawki VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatnik zobowiązany jest do posiadania właściwej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego. Przepisy te nie uzależniają jednak prawa do zastosowania stawki 0% dla WDT od posiadania takich dokumentów w formie papierowej. Skoro zatem przepisy nie wskazują formy, w jakiej te dokumenty powinien otrzymać i przechowywać podatnik, zatem należy uznać, że każda forma otrzymania i przechowywania tych dokumentów będzie uprawniała do zastosowania stawki 0%.

Dla zastosowania zatem stawki 0% w WDT nie ma znaczenia, czy listy przewozowe CMR lub inne dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę towarów będą otrzymywane w formie papierowej czy w formie elektronicznej oraz czy dokumenty te będą przechowywane w formie papierowej czy elektronicznej. Podatnik może zatem zastosować stawkę 0% dla transakcji WDT, jeżeli otrzymane dokumenty w formie papierowej będzie skanował i przechowywał w formie elektronicznej, a dokumenty papierowe będą niszczone od razu po zeskanowaniu. Prawo do zastosowania stawki 0% w WDT będzie także przysługiwało, gdy dokumenty potwierdzające WDT będą otrzymywane w formie elektronicznej i przechowywane w formie elektronicznej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wielu orzeczeniach sądów administracyjnych oraz interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe.

Przykładowo, w wyroku NSA z dnia 28 stycznia 2010 r. (sygn. I FSK 1421/08) Sąd wskazał, że: „Stosowanie stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest wyjątkiem od reguły, lecz regułą, od której wyjątkiem jest stosowanie stawki krajowej. Oznacza to, że wykładnia przepisów dotyczących warunków, od których spełnienia zależy prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, powinna być rozszerzająca, a nie zawężająca, zaś wszelkie wątpliwości dotyczące opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinny być rozstrzygane na korzyść reguły ogólnej, czyli stosowania stawki 0%. (...) dopuszczalna będzie więc każda forma dokumentu, byle uprawdopodobniona była autentyczność dokumentu. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi przesłanemu w formie elektronicznej, czy faksem”.

Potwierdza je wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1018/10), w którym Sąd stwierdził:

W ocenie Sądu, również dopuszczalna jest każda forma dokumentu, może być to forma papierowa, elektroniczna czy faksowa, gdyż dokument nie musi być w oryginale. Wynika to z tej okoliczności prawnej, że sama ustawa w przepisach art. 42 ust. 3 i ust. 11 nie wymaga oryginalnych dokumentów”.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wielokrotnie podkreślał, że uznanie danej dostawy za czynności wewnątrzwspólnotowe musi być dokonywane na podstawie elementów obiektywnych, takich jak fizyczne przemieszczenie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Natomiast przepisy, do przyjęcia których państwa członkowskie są upoważnione w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatku i uniknięcia oszustw podatkowych, nie mogą być wykorzystywane w sposób, który podważałby neutralność podatku VAT (tak np. w wyroku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie C 409/04 Teleos plc i in. przeciwko Commissioners of Customs Excise oraz w sprawie C 146/05 Albert Collée przeciwko Finanzamt Limburg an der Lahn).

Warto przytoczyć również stanowiska organów podatkowych zaprezentowane w podobnych sprawach.

Dla przykładu, w stanie faktycznym w którym spółka otrzymuje od przewoźnika dokument CMR drogą e-mail w formie skanu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 września 2014 r. (sygn. IPPP3/443-604/14-2/KT) stwierdził: „Trzeba (...) zauważyć, że przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej. Dokument ten powinien jednak jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jeżeli zatem będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej e-mail, ksero, skan lub faks ww. dokumentu, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy”.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 1 kwietnia 2014 r. (sygn. ILPP4/443-585/13-5/EWW): „Wskazać należy, że przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania dokumentów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, zatem można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów zostanie uprawdopodobniona. (...) Jeżeli są to dokumenty przechowywane w formie elektronicznej, nie budzące wątpliwości co do ich autentyczności, mogą one stanowić dowody, o których mowa w powołanych przepisach ustawy. (...) Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że przechowywane przez Spółkę listy przewozowe CMR oraz inne dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów do nabywców w innych państwach członkowskich otrzymane przez nią zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej stanowią/będą stanowić dowody (dokumenty), o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Ponadto stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w innych jeszcze interpretacjach organów podatkowych, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-989/14-2/KB),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-470/15-2/RD),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (sygn. IPPP3/443-723/11-4/MPe).

Reasumując, w świetle powyższych argumentów Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma prawo stosować stawkę 0% VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT w WDT), będą otrzymane przez Wnioskodawcę w formie papierowej, następnie będą skanowane i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, a otrzymane dokumenty w formie papierowej będą niszczone od razu po ich zeskanowaniu.

Ad. 2.

W świetle argumentów przytoczonych w stanowisku dot. pytania pierwszego, Wnioskodawca uważa, że ma prawo stosować stawkę 0% VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT w WDT), będą otrzymane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej i przechowywane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 13 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jak stanowi art. 41 ust. 3 ustawy - w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wskazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer VAT-UE. Prowadzi on działalność w zakresie produkcji elementów elektronicznych, dla przemysłu RTV i AGD. W ramach prowadzonej działalności dokonuje m.in. transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Nabywcy towarów są podatnikami podatku od wartości dodanej, zarejestrowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, posiadający ważny numer VAT-UE nadany przez państwo członkowskie ich siedziby. Dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów Wnioskodawca będzie otrzymywać od firmy spedycyjnej/transportowej w formie papierowej pocztą.

Wnioskodawca zamierza skanować otrzymane w przeszłości jak i otrzymywane na bieżąco dokumenty papierowe uprawniające do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% i archiwizować je wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie pliku pdf., jpg. lub w innym czytelnym formacie), a oryginalne papierowe dokumenty zniszczyć od razu po ich zeskanowaniu.

Wnioskodawca zamierza się także umówić z firmą spedycyjną lub transportową w ten sposób, że to ona będzie skanować ww. dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, a następnie przesyłać je Wnioskodawcy za pośrednictwem e-mail, Wnioskodawca zaś będzie przechowywać wymienione dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, w jakiej odebrał je od firmy spedycyjnej lub transportowej (w formie pliku pdf., jpg. lub w innym czytelnym formacie).

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w sytuacji przechowywania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju otrzymywanych w formie papierowej i niszczonych po ich zeskanowaniu lub otrzymywanych w formie elektronicznej, będzie miał prawo zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonywanych przez niego wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Art. 112 ustawy stanowi, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (...).

Wskazać należy, że przepisy ustawy nie uzależniają zastosowania – dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – stawki podatku w wysokości 0% od sposobu otrzymywania/przechowywania dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, w formie papierowej.

Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, zatem można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów zostanie uprawdopodobniona. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi przesłanemu np.: w formie elektronicznej, skanem czy faksem, bądź odmawiania mocy dowodowej dokumentom przechowywanym w formie elektronicznej.

Jeżeli są to dokumenty przesyłane/przechowywane w formie elektronicznej, nie budzące wątpliwości co do ich autentyczności, mogą one stanowić dowody (dokumenty) potwierdzające, że towary będące przedmiotem danej wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zasadniczo dopuszczalna jest zatem każda forma otrzymywania/przechowywania ww. dokumentów.

Wobec powyższego, dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów nie jest konieczne otrzymywanie/przechowywanie dokumentów potwierdzających wywóz danych towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w formie papierowej, wystarczy ich wersja elektroniczna.

Dokumenty powinny być przechowywane w systemie informatycznym co najmniej do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie miał prawo stosować stawkę podatku w wysokości 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz danych towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (uprawniające do zastosowania 0% stawki podatku), będą otrzymane przez Wnioskodawcę w formie papierowej, następnie będą skanowane i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, a otrzymane dokumenty w formie papierowej będą niszczone od razu po ich zeskanowaniu. Będzie miał także prawo stosować stawkę podatku w wysokości 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz danych towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (uprawniające do zastosowania 0% stawki podatku), będą otrzymane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej i przechowywane będą wyłącznie w tej formie.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.