ILPP4/4512-1-3/15-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stawka podatku dla usług najmu pomieszczeń biurowych na podstawie § 11 rozporządzenia MF z dnia 4 kwietnia 2011 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudniu 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi najmu pomieszczeń biurowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi najmu pomieszczeń biurowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 14 marca 2011 r. zawarł umowę najmu pomieszczeń biurowych z Unią Europejską reprezentowaną przez Parlament Europejski. Na mocy tej umowy od miesiąca maja 2011 r. wystawiał faktury za świadczone usługi najmu ze stawką podstawową w wysokości 23% VAT. Stawka ta stosowana została dlatego, że w momencie świadczenia usług najmu Wnioskodawca nie dysponował oświadczeniem, o którym mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle zapisów § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.), Wnioskodawca miał prawo zastosować 0% stawkę VAT do świadczonych usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis który jest przedmiotem sprawy wprowadza do porządku prawnego w 2011 r. unormowania zapisów umowy z dnia 13 kwietnia 2005 r. zawartej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi, uszczegółowiając zasady zwolnień od podatku od towarów i usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich, wdrażający protokół o przywilejach i immunitetach, podpisany w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r.

Zgodnie z § 11.1. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:

 1. instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm. 4), zwanych dalej „instytucjami lub organami Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju do celów służbowych tych instytucji lub organów.

W myśl § 11.2. przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.
 3. W przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

W konsekwencji analizy powyższych przepisów warunkiem skorzystania z możliwości obniżenia kwoty podatku, jest to, że sprzedawca przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług otrzymał od nabywcy wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w § 11.2., potwierdzony przez właściwe organy oraz zamówienie dotyczące towarów i usług (wraz ze specyfikacją) do których odnosi się ten dokument. Na mocy zapisów § 11.4., w przypadku zakupu na cele służbowe dokument ten nie musi być potwierdzony przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, lecz by skorzystać z preferencyjnej stawki świadczący usługę lub dokonujący dostawy towarów oprócz świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1) nabywca musi zgodnie z § 11.5. przekazać również kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. Podkreślenia wymaga fakt, że w opinii Wnioskodawcy przepis ten nie określa żadnego wyjątku.

W związku z tym, stanowisko dotyczące przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jest takie, że w świetle zapisów § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.) Wnioskodawca nie miał prawa zastosować 0% stawkę VAT do świadczonych usług, ponieważ nie dysponował:

 • świadectwem, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1)
  oraz
 • kopią pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo,

a tylko posiadanie tych dwóch dokumentów, w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez instytucje Unii Europejskiej lub organy utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.) są podstawą zastosowania preferencji w postaci stawki określonej w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonej przez niego usługi najmu pomieszczeń biurowych na podstawie umowy zawartej w dniu 14 marca 2011 r., w związku z czym niniejszą interpretację wydano na podstawie przepisów obowiązujących w tym okresie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., natomiast od dnia 26 sierpnia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei w myśl z art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 16 ustawy, Minister Finansów określił towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług do wysokości 0% oraz warunki stosowania obniżonej stawki.

I tak, w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. nr 246, poz. 1649, z późn. zm.) – obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r. – wskazano, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich lub organów utworzonych przez Wspólnoty, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej „instytucjami lub organami Wspólnot”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów.

§ 11 ust. 2 ww. rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmioty, o których mowa w ust. 1, dla nabywanych towarów lub usług przekażą przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy:

 1. wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), potwierdzony przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1.

Na podstawie obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392, z późn. zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.), zwanych dalej „instytucjami lub organami Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów (w § 11 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia).

§ 11 ust. 2 cyt. rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmioty, o których mowa w ust. 1, dla nabywanych towarów lub usług przekażą przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy:

 1. wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), potwierdzony przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1.

Od dnia 1 lipca 2011 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 4 kwietnia 2011 r., zmianie uległo brzmienie m.in. § 11 ust. 2.

I tak, w myśl § 11 ust. 2 rozporządzenia - przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmiot, dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, posiada:

 1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.

Do § 11 rozporządzenia dodany został ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. W przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo”.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 362) z dnia 4 kwietnia 2011 r., w myśl którego w § 11 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:”.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U z 2013 r. poz. 1719). Zgodnie z § 8 ust. 1 tego rozporządzenia – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.), zwanych dalej „instytucjami lub organami Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów.

Stosownie do § 8 ust. 2 cyt. rozporządzenia - przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmiot, dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.

System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, opiera się na pięciu głównych instytucjach: Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości oraz organach pomocniczych.

Z powołanych przepisów wynika, że jeżeli podatnik wykonuje usługi na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% pod warunkiem posiadania:

 • wypełnionego odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla usług, potwierdzonego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego instytucje Unii Europejskiej lub organy utworzone przez Unię Europejską posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo (w poprzednio obowiązującym stanie prawnym: wypełnionego odpowiednio dla potrzeb podatku dokumentu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego, potwierdzonego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego ww. podmioty posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo);
 • zamówienia dotyczącego usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się ww. świadectwo (w poprzednim stanie prawnym: zamówienia dotyczącego usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się ww. dokument).

Natomiast w sytuacji, gdy powyższe usługi nabywane są do celów służbowych – od dnia 1 lipca 2011 r. świadectwo nie musi być potwierdzone przez władze państwa na terytorium którego nabywca posiada siedzibę lub przedstawicielstwo. W takim przypadku przekazuje on usługodawcy dokumenty wskazane w § 11 ust. 2 (obecnie § 8 ust. 2) wraz z kopią pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego nabywca posiada siedzibę lub przedstawicielstwo.

Mając na uwadze powołane regulacje należy stwierdzić, że dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla usług świadczonych na rzecz instytucji lub organów Unii Europejskiej niezbędne jest posiadanie łącznie dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 (obecnie § 8). Brak tych dokumentów uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla tych usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że dla usług najmu pomieszczeń biurowych świadczonych przez Wnioskodawcę, nie ma on prawa zastosować preferencyjnej stawki podatku 0%. Wnioskodawca nie dysponował dokumentami wskazanymi w powołanych przepisach - w związku z czym - nie wypełnił niezbędnych warunków, uprawniających go do korzystania ze stawki podatku w wysokości 0% dla wykonywanych usług najmu.

Tym samym zgodzić należy się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w świetle § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie miał on prawa zastosować stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług najmu pomieszczeń biurowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.