ILPP4/443-419/14-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla sprzedaży oleju sojowego surowego jadalnego.
ILPP4/443-419/14-2/EWWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. olej roślinny
 3. sprzedaż
 4. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży oleju sojowego surowego jadalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży oleju sojowego surowego jadalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca sprowadza z Ukrainy i Niemiec olej sojowy surowy jadalny, z przeznaczeniem do spożycia przez zwierzęta. Ponadto olej przeznaczony do spożycia przez zwierzęta i olej przeznaczony do spożycia przez ludzi są produktami tożsamymi jakościowo, parametrowo i technologicznie. Towar sklasyfikowany jest pod numerem PKWiU 10.41.21.0, jako „olej sojowy surowy” (zwany dalej Towarem). Towar importowany z Ukrainy odprawiany jest ze stawką VAT 23% (kod CN 1507 1090 00). Co ważne Towar jest jadalny. Z kolei ten sam Towar nabywany od podmiotów z Niemiec jest obciążany preferencyjną stawką VAT 5%. Następnie Towar jest sprzedawany podmiotom na terenie kraju ze stawką VAT wynoszącą 23%, które wykorzystują Towar na cele paszowe. Niestety od pewnego czasu część nabywców żąda od podatnika sprzedaży Towaru ze stawką VAT w wysokości 5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany, który importuje Towar z terytorium Republiki Ukrainy ze stawką VAT w wysokości 23%, może następnie sprzedawać ten Towar podmiotom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze stawką VAT 5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on sprzedawać Towar podmiotom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze stawką VAT 5%.

Wynika to z dyspozycji art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatek od towarów i usług (zwana dalej u.VAT), który preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 5% wprowadza dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do u.VAT. W poz. 20 załącznika nr 10 do u.VAT znajduje się nazwa towaru „oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne” oznaczona numerem PKWiU ex 10.4. Numeracja ta zawęża zakres znaczenia towaru tylko do wyrobu ze wskazanego powyżej grupowania. Zdaniem Zainteresowanego, sprzedawany przez niego Towar zalicza się do grupowania oznaczonego PKWiU ex 10.41.21.0. Towar jest olejem roślinnym, którego cechą jest jego jadalność. Bez znaczenia jest tutaj natomiast okoliczność, jaki podmiot nabywa Towar i jakie będzie jego ostateczne przeznaczenie (tzn. już po nabyciu i przekazaniu go kontrahentowi podatnika), czy zostanie przeznaczony do zjedzenia przez ludzi, czy np. zostanie przeznaczony do zjedzenia przez zwierzęta lub jako dodatek do pasz dla zwierząt. Również bez znaczenia jest okoliczność, że Towar jest importowany z terytorium Ukrainy ze stawką VAT w wysokości 23%. Istotne jest natomiast, aby Towar miał cechę jadalności. Oznacza to, że Towar spełnia przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT.

W związku z tym Towar importowany z terytorium Ukrainy ze stawką VAT 23%, Wnioskodawca będzie mógł sprzedawać swoim kontrahentom ze stawką VAT wynoszącą 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 27 wskazano „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne” o PKWiU ex 10.4.

Natomiast załącznik nr 10 do ustawy zawiera wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 5%. W poz. 20 tego załącznika do ustawy znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.4. „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”.

Jak wynika z powyższego, symbol PKWiU ex 10.4 został wymieniony w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 10 do ustawy. Zgodnie z pkt 1 Objaśnień do załącznika nr 3, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku od towarów i usług lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zaznaczyć należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprowadza z Ukrainy i Niemiec olej sojowy surowy jadalny, sklasyfikowany pod numerem PKWiU 10.41.21.0, jako „olej sojowy surowy”. Jest on olejem roślinnym, którego cechą jest jego jadalność. Zainteresowany sprzedaje ww. olej na terytorium kraju podmiotom, które wykorzystują go na cele paszowe (do spożycia przez zwierzęta). Olej przeznaczony do spożycia przez ludzi i olej przeznaczony do spożycia przez zwierzęta są produktami tożsamymi jakościowo, parametrowo i technologicznie. Przedmiotowy olej sklasyfikowany jest pod kodem CN 1507 1090 00.

Z treści powołanych przepisów wynika, że preferencyjną (8% lub 5%) stawką podatku objęta jest dostawa wyłącznie jadalnych produktów sklasyfikowanych w PKWiU ex 10.4 - oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne.

W PKWiU nie ma definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Zatem przyjąć należy, że określenie danego wyrobu (np. oleju) jako jadalny, oznacza produkt, który może zostać spożyty przez ludzi.

Uwzględniając powyższe, jak również przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że preferencyjną stawką podatku mogą zostać opodatkowane tylko te wyroby (oleje i tłuszcze) sklasyfikowane do symbolu PKWiU 10.4, które spełniają określone warunki, tj. mają pochodzenie zwierzęce lub roślinne oraz są wyrobami jadalnymi.

Powyższe kryterium nie może być utożsamiane z faktycznym wykorzystaniem wyrobu (oleju) przez jego nabywcę. Przeznaczenie olejów tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, rozumiane jako faktyczne jego wykorzystanie w określonym celu, nie zostało przewidziane w regulacjach dotyczących preferencyjnych stawek podatku od towarów i usług. Brak zatem podstaw, aby o jadalnym charakterze oleju sojowego surowego decydował faktyczny sposób jego użycia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że ponieważ Wnioskodawca będzie sprzedawał na terytorium kraju olej sojowy surowy jadalny (PKWiU 10.41.21.0), dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy. Podkreślić należy, że bez znaczenia na wysokość opodatkowania ma to, że olej ten będzie sprzedawany jako materiał paszowy oraz to, że będzie on importowany z terytorium Republiki Ukrainy.

Reasumując, olej sojowy surowy jadalny, który Zainteresowany importuje z terytorium Republiki Ukrainy może następnie zostać sprzedany przez niego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z preferencyjną stawką podatku w wysokości 5%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej rozpatrzone. W szczególności dotyczy to zastosowania przez Zainteresowanego stawki podatku dla importu oleju sojowego surowego jadalnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.