ILPP3/4512-1-7/16-2/NF | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku.
ILPP3/4512-1-7/16-2/NFinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. dostawa towarów
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej w kilku sklepach na terenie kraju, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Jeden z oferowanych w prowadzonych przez Wnioskodawcę sklepach towarów stanowią nasiona konopi, w szczególności odmian „a” i „b”, zapakowane w opakowanie handlowe stanowiące fiolkę ze szkła lub plastiku oraz następnie w papierowe pudełko z nazwą i opisem towaru. W jednym opakowaniu znajdować może się od 1 do 10 nasion.

Do sprzedaży przedmiotowych nasion Wnioskodawca stosował dotychczas podstawową stawkę VAT w wysokości 23%. Sprzedaż towarów rejestrowana jest za pośrednictwem zafiskalizowanych kas rejestrujących.

W październiku 2015 r. Wnioskodawca uzyskał z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego opinię klasyfikacyjną, w której urząd statystyczny wskazał, że wymienione nasiona zapakowane w opakowania handlowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej nasion konopi sklasyfikowanych w grupowaniu PKWIU 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane”...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do stosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% do sprzedaży krajowej nasion konopi.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz 1054, z późn. zm.), dalej ustawa o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, wskazano, że z preferencyjnej stawki podatku mogą korzystać towary oznaczone symbolem PKWiU ex 01.1 tj. „Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 • słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
 • nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
 • nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
 • trzciny cukrowej (PKWIU 01.14.10.0),
 • tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
 • roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
 • pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)”.

Jak wynika z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5. wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy tym, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex (a takie oznaczenie znalazło się w poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy) rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę.

Zgodnie z otrzymaną przez Wnioskodawcę opinią klasyfikacyjną wymienione we wniosku nasiona mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane”, które to grupowanie jest częścią grupy PKWiU 01.1 „Rośliny inne niż wieloletnie”.

Ponadto grupowanie PKWiU 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane” zgodnie ze schematem klasyfikacji PKWiU 2008 stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, referuje do pozycji nomenklatury scalonej CN-2007 nr 1207 91 i 1207 99. Grupowanie nomenklatury scalonej CN 1207 99 obejmuje również nasiona konopi.

W związku z tym, że nasiona konopi zostały zaklasyfikowane do PKWiU 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane”, które to grupowanie nie zostało wyłączone ze stosowania obniżonej stawki podatku zgodnie z opisem do poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy VAT, Wnioskodawca ma prawo do stosowania w przypadku sprzedaży krajowej tych towarów stawki VAT w wysokości 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, jako dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jednakże, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy, pod symbolem PKWiU ex 01.1, ustawodawca wskazał „Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)”.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

W poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy, wymienione zostały o symbolu PKWiU ex 01.1 „Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 1. (uchylony),
 2. słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
 3. nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
 4. nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
 5. trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
 6. tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
 7. roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
 8. pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)”.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Pozycje wymienione w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy, są odzwierciedleniem grupowania towarów zawartego w PKWiU. Wszystkie pozycje załącznika nieopatrzone znakiem »ex« bez żadnych zmian powtarzają treść danego grupowania PKWiU. Natomiast analiza pozycji załącznika nr 3 i nr 10 do ustawy opatrzonych znakiem »ex« w powiązaniu z treścią danego grupowania PKWiU prowadzi do wniosku, że pierwsza część opisu towaru (przed myślnikiem) jest pełnym odzwierciedleniem nazwy grupowania, zaś druga część za myślnikiem zawiera określone ograniczenia.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą strukturą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w dziale 01 zaklasyfikowane zostały „Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające”, w skład której w ramach grupy 01.1 wchodzą „Rośliny inne niż wieloletnie”. Wskazana przez Wnioskodawcę pozycja 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane” stanowi element klasy 01.11 „Zboża, rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste, z wyłączeniem ryżu”, kategorii 01.11.9 „Pozostałe nasiona oleiste”, a także podkategorii 01.11.99 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zatem zwrot zawarty w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy „Rośliny inne niż wieloletnie” został zastosowany zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) i odzwierciedla nazwę grupy PKWiU 01.1 „Rośliny inne niż wieloletnie”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej.

Jednym z oferowanych przez Wnioskodawcę towarów są nasiona konopi, w szczególności odmian „a” i „b”, dla których Wnioskodawca wskazał, zgodnie z otrzymaną opinią klasyfikacyjną Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, symbol PKWiU 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Nasiona zapakowane są w opakowania handlowe stanowiące fiolkę ze szkła lub plastiku oraz w papierowe pudełko z nazwą i opisem towaru. W jednym opakowaniu może znajdować się od 1 do 10 nasion.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że dokonywana przez Wnioskodawcę sprzedaż nasion konopi o symbolu PKWiU 01.11.99.0 „Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane”, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy i poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy, podlega/podlegać będzie opodatkowaniu przewidzianą w tym przepisie stawką podatku w wysokości 5%.

Zatem prawidłowe jest/będzie zastosowanie przez Wnioskodawcę przy sprzedaży nasion konopi obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

Interpretacja dotyczy:

 1. zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 2. zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (w szczególności błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
ITPP1/4512-1144/15/IK | Interpretacja indywidualna

dostawa towarów
IBPP2/4512-1120/15/RSz | Interpretacja indywidualna

stawka
ITPP1/4512-1177/15/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.