ILPP3/4512-1-153/16-2/DC | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usługi montażu paneli fotowoltaicznych.
ILPP3/4512-1-153/16-2/DCinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. modernizacja
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi montażu paneli fotowoltaicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi montażu paneli fotowoltaicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest w przeważającej części sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

W związku z wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach i powstaniem w Polsce tzw. branży energetyki obywatelskiej, Spółka zamierza świadczyć usługi kompleksowego montażu wraz z uruchomieniem systemów fotowoltaicznych służących pozyskiwaniu energii elektrycznej. Energia elektryczna produkowana przez gospodarstwo domowe zostanie skonsumowana przez domek jednorodzinny służąc oświetleniu, czy ogrzaniu budynku mieszkalnego.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, z zakupem urządzeń składowych systemu, jak i koszty transportu i montażu będzie ponosiła Spółka we własnym zakresie lub przy udziale podwykonawców, co zostanie szczegółowo określone w umowie wykonania usługi pomiędzy Spółką a osobą fizyczną (klientem). Zespół urządzeń systemu fotowoltaicznego składać się będzie z następujących elementów:

 • panel fotowoltaiczny – pobiera energię słoneczną i przesyła ją do inwertera (montaż paneli może być wykonany na dachu budynku, na dachu garażu, dachu budynku gospodarczego lub gruncie);
 • inwerter fotowoltaiczny – urządzenie przetwarzające energię słoneczną w prąd zmienny zasilający budynek mieszkalny, w nim zamontowany.

Pozyskiwana w ten sposób energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby bieżące budynku mieszkalnego między innymi w celu jego oświetlenia i ogrzania.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, montaż paneli fotowoltaicznych można opodatkować stawką 8% VAT jako usługę budowlaną w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. Dotyczy to usług związanych z budownictwem mieszkaniowym, w tym polegających na dostarczaniu, instalacji i uruchomieniu paneli fotowoltaicznych na dachu domu jednorodzinnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o VAT, można stosować stawkę VAT 8% do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy domów jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2, celem całkowitej lub częściowej zamiany źródeł energii na źródła odnawialne energii elektrycznej dostarczanej do budynków mieszkalnych i budynków zbiorowego zamieszkania. W związku z tym, że energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne będzie wykorzystywana w domach jednorodzinnych, usługi dotyczące przedmiotowego projektu stanowić będą usługi termomodernizacyjne.

Art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stanowi, że stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym ustawa rozumie obiekty budownictwa mieszkaniowego. Obiektami tymi są także budynki mieszkalne jednorodzinne. Ponieważ panele fotowoltaiczne służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, prace związane z ich instalacją kwalifikują się jako usługa budowlana polegająca na rozprowadzeniu energii elektrycznej.

Zasadne zatem wydaje się zastosowanie stawki VAT 8% w odniesieniu do ich dostarczenia i montażu na potrzeby domów jednorodzinnych. Także preferencyjną stawkę podatku VAT 8% można zastosować dla montażu panela fotowoltaicznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym celem dostarczenia energii elektrycznej dla jednego mieszkania, z którego korzystać będzie jedno gospodarstwo domowe zamieszkujące wspólnie w tymże mieszkaniu. Jest to także budynek objęty społecznym programem mieszkaniowym. Stosownie do art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Preferencyjnej stawki podatku Spółka nie zamierza stosować do montażu paneli fotowoltaicznych na garażach i budynkach gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych (klientów) oraz na należących do nich gruntach, mimo że ich zamontowanie na tych obiektach ma na celu zasilanie domów jednorodzinnych nieprzekraczających 300 m2 i jest z tymi budynkami powiązane. Taka usługa opodatkowana zostanie 23% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Spółka będzie wykonywała usługi montażu paneli fotowoltaicznych na etapie budowy nowych obiektów budowlanych, a także na etapie remontu, modernizacji, bądź termomodernizacji istniejących już obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w grupach:

 1. 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne,
 2. 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe oraz
 3. 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT dla usługi polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób fizycznych...
 2. Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT dla montażu paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z którego korzystać będzie jedno mieszkanie...
 3. Czy prawidłowym jest zastosowanie stawki 23% podatku VAT dla montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach stanowiących odrębną budowlę lecz posadowionych na gruncie osób fizycznych, a także na garażach i budynkach gospodarczych stanowiących własność tej osoby fizycznej (klienta) położonych na terenie działki...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy o VAT – powinien on:

 • zastosować stawkę 8% VAT dla dostawy i instalacji paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach domów jednorodzinnych oraz
 • zastosować stawkę 8% VAT dla montażu paneli fotowoltaicznych montowanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym objętym społecznym programem mieszkaniowym.
 • zastosować stawkę podstawową 23% w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach stanowiących odrębną budowlę na gruncie osób fizycznych, na garażach oraz budynkach gospodarczych stanowiących własność osoby fizycznej położonych na terenie działki powiązanych z domami jednorodzinnymi nieprzekraczającymi 300 m2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ustawa przewiduje także opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się więc:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Stosownie do art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z wyżej wymienionych przepisów, stawka podatku VAT obniżona do wysokości 8% będzie miała zastosowanie wyłącznie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, na podstawie cyt. wyżej art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, w myśl art. 2 pkt 12 ustawy, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Z powyższego wynika, że prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie związana z obiektem budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, przy założeniu, że usługa będzie wykonywana w ramach czynności określonych w art. 41 ust. 12 ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji pojęć budowa, remont oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do innych przepisów oraz wykładni językowych posługując się nimi na gruncie prawa podatkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6). Przez przebudowę należy rozumieć m.in. wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy (pkt 7a). Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, (pkt 8 art. 3).

Stosując wykładnię słownikową języka polskiego modernizacja postrzegana jest jako unowocześnienie i usprawnienie.

Pojęcie termomodernizacji można odnaleźć w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712), która zawiera określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), którym jest między innymi całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (art. 2 pkt 2). Przedsięwzięcie termomodernizacyjne skupia się więc na skutku, jaki ma zostać osiągnięty w jego wyniku i jest to wystarczającą przesłanką do uznania tego pojęcia za wystarczające na gruncie prawa podatkowego.

Zdaniem Spółki usługi montażu paneli fotowoltaicznych określa się jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którym jest między innymi całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne.

Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży. Ustalić należy czy Spółka dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez Spółkę mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy i jest wykonywana w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Spółka w umowach cywilnoprawnych zawieranych z osobą fizyczną (klientem) określa, co jest przedmiotem sprzedaży. Skoro przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa, zdaniem Spółki, nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ przedmiotem sprzedaży jest określona usługa a nie elementy (koszty).

Zatem jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wykonanie montażu układu fotowoltaicznego wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu, w ramach usług termomodemizacji, budowy, remontu itd. wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem Spółki jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie przy ustalaniu ceny dla celów informacyjnych, jednak nie powoduje odrębnego kwalifikowania dla celów podatkowych, poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu.

Reasumując, zdaniem Spółki, w sytuacji gdy będzie świadczyć usługę polegającą na instalowaniu paneli fotowoltaicznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, a jednocześnie usługa ta mieścić się będzie w zakresie pojęciowym budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, to będzie ona podlegała opodatkowaniu według 8% stawki podatku.

Z tytułu wykonanej usługi montażu zestawu fotowoltaicznego wystawiona zostanie faktura VAT z zastosowaniem obniżonej stawki VAT, tj. 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 dokumentującej wykonanie usługi instalacji paneli fotowoltaicznych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, na podstawie zawartej uprzednio umowy cywilnoprawnej jednostka będzie ustalać dane powierzchniowe konieczne do ustalenia właściwej podstawy opodatkowania i zastosowania stawki podatku, o której mowa w ust. 2, tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Preferencyjnej stawki podatku Spółka nie będzie stosować do montażu paneli fotowoltaicznych na garażach i budynkach gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych (klientów) oraz na należących do nich gruntach, mimo że ich zamontowanie na tych obiektach ma na celu zasilanie domów jednorodzinnych nieprzekraczających 300 m2 i jest z tymi budynkami powiązane. Taka usługa opodatkowana zostanie 23% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Dla usług montażu paneli fotowoltaicznych poza bryłą budynku mieszkalnego, nie ma znaczenia fakt, że ww. budynki niemieszkalne (tj. garaż lub budynek gospodarczy) służą tylko za element pomocniczy w zamontowaniu samych paneli fotowoltaicznych, a także fakt, że panele te nie będą zasilać w energię budynków niemieszkalnych i nie będą połączone z instalacją tych budynków. Istotne jest zaklasyfikowanie obiektu, którego dotyczą prace budowlane, do obiektu budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które zostały przedstawione w stanowisku własnym a nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.