ILPP3/4512-1-104/16-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi wywozu nieczystości.
ILPP3/4512-1-104/16-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. ścieki
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia brak daty sporządzenia (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi wywozu nieczystości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi wywozu nieczystości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego i stanowiska Wnioskodawcy.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wywóz nieczystości płynnych. Do tej pory na fakturach ujmował on tylko pozycję wywóz nieczystości. Oprócz wywozu nieczystości Zainteresowany świadczy usługi dodatkowe związane z wywozem nieczystości, takie jak:

 • płukanie zbiornika,
 • udostępnianie dodatkowych węży (jeżeli szambo jest trudno dostępne),
 • opłata za dojazd (jeżeli należy pokonać daleką drogę żeby dotrzeć do posesji),
 • opłata za pracę pojazdu podczas opróżniania szamba.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że wszystkie wskazane we wniosku czynności (płukanie zbiornika, udostępnianie dodatkowych węży, opłata za dojazd, opłata za pracę pojazdu) są elementami składowymi świadczonej usługi wywozu nieczystości i mają wpływ na cenę za świadczoną usługę. Ww. czynności nie są świadczone odrębnie, jedynie jako składnik całej usługi. Świadczona przez Zainteresowanego usługa ma symbol PKWiU 37.00.12.0. Płukanie zbiornika dotyczy zbiornika na nieczystości nabywcy usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę należy, zastosować przy wykonywaniu następujących czynności:

 1. płukanie zbiornika,
 2. udostępnianie dodatkowych węży,
 3. opłata za dojazd,
 4. opłata za pracę pojazdu...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on zastosować stawkę 8%, gdyż dominującą usługą jest wywóz nieczystości. Płukanie zbiornika, dojazd, udostępnianie węży czy też opłata za pracę pojazdu, są to usługi pomocnicze, czyli takie które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie. Są uzupełnieniem usługi głównej.

Zainteresowany uważa, że świadczy jedną usługę wywozu nieczystości, która albo składa się z dodatkowych czynności lub nie. Wynika to z zamówienia składanego przez nabywcę usługi. Wnioskodawca twierdzi, że wykonywana przez niego usługa powinna być opodatkowana stawką 8%, zarówno w sytuacji, gdy jest to jedynie wywóz nieczystości, jak i wtedy gdy wykonywane są w ramach tej usługi wymienione czynności dodatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Zatem przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Na świadczenie mogą się jednocześnie składać zachowania związane z działaniem, jak i zaniechaniem.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U., poz. 1676), klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U., Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) obowiązuje dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku i zwolnień od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Tak więc opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. I tak, w poz. 142 przedmiotowego załącznika mieszczą się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zatem poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy odnosi się wyłącznie do konkretnych usług z grupowania 37 PKWiU – „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”. Grupowanie to obejmuje:

 • 37.00.1 – „usługi związane ze ściekami, w tym:
 • 37.00.11 – „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
 • 37.00.12 – „usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych;
 • 37.00.2 – „osady ze ścieków kanalizacyjnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wywóz nieczystości płynnych. Oprócz wywozu nieczystości Zainteresowany świadczy usługi dodatkowe związane z wywozem nieczystości, takie jak:

 • płukanie zbiornika,
 • udostępnianie dodatkowych węży (jeżeli szambo jest trudno dostępne),
 • opłata za dojazd (jeżeli należy pokonać daleką drogę żeby dotrzeć do posesji),
 • opłata za pracę pojazdu podczas opróżniania szamba.

Wnioskodawca wskazał, że wszystkie wskazane we wniosku czynności (płukanie zbiornika, udostępnianie dodatkowych węży, opłata za dojazd, opłata za pracę pojazdu) są elementami składowymi świadczonej usługi wywozu nieczystości i mają wpływ na cenę za świadczoną usługę. Płukanie zbiornika dotyczy zbiornika na nieczystości nabywcy usługi. Ww. czynności nie są świadczone odrębnie, jedynie jako składnik całej usługi. Świadczona przez Zainteresowanego usługa ma symbol PKWiU 37.00.12.0.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą stawki podatku VAT dla czynności płukania zbiornika, udostępniania dodatkowych węży, opłaty za dojazd, opłaty za pracę pojazdu, które to czynności (jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku) stanowią składniki świadczonej usługi wywozu nieczystości o symbolu PKWiU 37.00.12.0.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Analizując przedstawiony w złożonym wniosku stan faktyczny należy w pierwszej kolejności wskazać, że poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy odnosi się wyłącznie do „usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 37) i tylko usługi z tego działu (tj. 37.00.11, 37.00.12) korzystają z obniżonej stawki podatku.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę czynności płukania zbiornika, udostępniania dodatkowych węży, opłaty za dojazd, opłaty za pracę pojazdu, które stanowią składniki świadczonej usługi wywozu nieczystości o symbolu PKWiU 37.00.12.0., które – jak wynika z powyższego – mieszczą się w grupowaniu ex 37, są opodatkowane preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i sług.

Reasumując, Zainteresowany wykonując czynności płukania zbiornika, udostępniania dodatkowych węży, opłaty za dojazd, opłaty za pracę pojazdu, które to czynności stanowią składniki świadczonej usługi wywozu nieczystości o symbolu PKWiU 37.00.12.0., powinien opodatkować je preferencyjną stawką podatku VAT, w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany klasyfikacji, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.