ILPP2/4512-1-231/15-4/PR | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla sprzedaży soku aloesowego i nasion sezamu.
ILPP2/4512-1-231/15-4/PRinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. stawka
 3. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 16 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży soku aloesowego i nasion sezamu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony do Izby Skarbowej w Poznaniu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży soku aloesowego i nasion sezamu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu15 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. sprzedaż soku aloesowego 100% (symbol PKWiU: 10.89.15.0) oraz nasion sezamu 100% (symbol PKWiU: 01.11.94.0). W chwili sporządzania wniosku przy sprzedaży ww. towarów stosowana jest stawka VAT w wysokości 23%.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że sok aloesowy 100% o symbolu PKWiU 10.89.15.0 zawiera się w grupie śluzów i zagęszczaczy (miąższ) pochodzących z produktów roślinnych. Nie jest to sok zmodyfikowany i nie zawiera konserwantów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stosowanie stawki VAT w wysokości 23% przy sprzedaży soku aloesowego 100% (symbol PKWiU: 10.89.15.0) oraz nasion sezamu 100% (symbol PKWiU: 01.11.94.0) jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowanie stawki VAT w wysokości 23% przy sprzedaży soku aloesowego 100% (symbol PKWiU: 10.89.15.0) oraz nasion sezamu 100% (symbol PKWiU: 01.11.94.0) nie jest poprawne. Sprzedaż soku aloesowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 5%, ponieważ jest uwzględniona w poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sprzedaż nasion sezamu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 5%, ponieważ jest uwzględniona w poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% znajduje się więc w załączniku nr 10 do ustawy o VAT.

Natomiast załącznik nr 3 do ustawy o VAT stanowi wykaz towarów i usług, opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%. W poz. 1 tego załącznika, pod symbolem PKWiU ex 01.1, ustawodawca wskazał rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1). Natomiast w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy, pod symbolem PKWiU ex 10.89.15.0 wyróżniono soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

Jednakże z objaśnienia punktu 1 do tego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy ten załącznik.

W poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy, wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 01.1 – „Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 1. (uchylony),
 2. słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
 3. nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
 4. nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
 5. trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
 6. tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
 7. roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
 8. pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)”.

W poz. 30 załącznika nr 10 wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 10.89.15.0 „Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane”.

Z objaśnień do ww. załącznika wynika, że termin »ex« dotyczy tylko danego wyrobu z danego ugrupowania. Ponadto wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT – przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

W związku z powyższym wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Z opisu sprawy wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. sprzedaż soku aloesowego 100% (PKWiU 10.89.15.0) oraz nasion sezamu 100% (PKWiU 01.11.94.0). Wnioskodawca przy sprzedaży tych towarów stosuje stawkę VAT w wysokości 23%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości zastosowania stawki 23% do ww. towarów.

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% do produktu oznaczonego symbolem PKWiU 10.89.15.0 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego ugrupowania. Pozycja 30 załącznika nr 10 wskazuje, ze stawką VAT 5% opodatkowane są wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

Pozycje wymienione w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy są odzwierciedleniem grupowania towarów zawartego w PKWiU. Wszystkie pozycje załącznika nieopatrzone znakiem »ex« bez żadnych zmian powtarzają treść danego grupowania PKWiU. Natomiast analiza pozycji załącznika nr 3 i nr 10 do ustawy opatrzonych znakiem »ex« w powiązaniu z treścią danego grupowania PKWiU prowadzi do wniosku, że pierwsza część opisu towaru (przed myślnikiem) jest pełnym odzwierciedleniem nazwy grupowania, zaś druga część za myślnikiem zawiera określone ograniczenia.

Zatem ustawodawca zawęził stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% do towarów oznaczonych symbolem PKWiU ex 10.89.15.0 „Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące (...)” tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania, tzn. „(...) wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane”.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że sok aloesowy 100% o symbolu PKWiU 10.89.15.0 zawiera się w grupie śluzów i zagęszczaczy (miąższ) pochodzących z produktów roślinnych. Symbol ten mieści się w poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, w związku z czym zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 5%.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że dokonuje sprzedaży nasion sezamu 100% o symbolu PKWiU 01.11.94.0.

Ustawodawca zawęził stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% również do towarów oznaczonych symbolem PKWiU ex 01.1. „Rośliny inne niż wieloletnie (...)” wyłączając z tej grupy słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0), nasiona bawełny (PKWiU 01.11.84.0), nasiona buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0), trzcinę cukrową (PKWiU 01.14.10.0), tytoń nieprzetworzony (PKWiU 01.15.10.0), rośliny włókniste (PKWiU 01.16.1) oraz pozostałe rośliny inne niż wieloletnie (PKWiU 01.19).

Według internetowego słownika języka polskiego (http://sjp.pl/sezam) – pod pojęciami sezam indyjski, sezam wschodni mieści się jednoroczna roślina oleista (...).

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży nasion sezamu 100% o symbolu PKWiU 01.11.94.0. Należy zauważyć, że symbol ten mieści się w poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (ex 01.1), natomiast nie mieści się w grupie określonych do tej pozycji wyłączeń. Zatem do nasion sezamu 100% również znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 5%.

W związku z powyższym, należy uznać, że stosowanie stawki VAT w wysokości 23% przy sprzedaży soku aloesowego 100% (o symbolu PKWiU 10.89.15.0) oraz nasion sezamu 100% (o symbolu PKWiU 01.11.94.0) jest nieprawidłowe i tym samym uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż soku aloesowego 100% a także nasion sezamu 100% podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku.

Ponadto należy zaznaczyć, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.