ILPP2/443-874/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w świetle ustawy o VAT, sprzedaż całego lokalu mieszkalnego, którego własność została przeniesiona w 2014 r. będzie opodatkowana stawką 8%, czy też stawką 7% w części umówionej w 2010 r. i wpłaconych zaliczek, a tylko różnica większego metrażu ustalona w 2014 r. stawką 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia dostawy lokalu mieszkalnego w związku z wpłaconymi zaliczkami na poczet ceny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia dostawy lokalu mieszkalnego w związku z wpłaconymi zaliczkami na poczet ceny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi różnorodną działalność gospodarczą, w tym budowę i sprzedaż lokali mieszkalnych (deweloper). Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Jako deweloper, Spółka w przeszłości adaptowała różne nieruchomości na lokale mieszkalne i użytkowe oraz dokonywała ich sprzedaży. W latach 2009-2013 Spółka adaptowała na mieszkania i lokale użytkowe nieruchomość zabudowaną. W 2010 r. zawierano przedwstępne umowy z przyszłymi lokatorami – właścicielami lokali mieszkalnych. Między innymi umowę przedwstępną na lokal mieszkalny nr 4 w tym budynku zawarto również z państwem A. Zgodnie z przedmiotową umową, państwo A mieli obowiązek wpłacić przedpłatę na wymieniony lokal mieszkalny w pełnej wysokości. Kupujący zgodnie z zawartą umową wpłacili w 2010 r. zaliczki w kwocie 185.000 zł w trzech ratach na lokal mieszkalny. Następnie w 2011 r. wpłacili zaliczkę w kwocie 2.500 zł na garaż. Spółka w dniu otrzymania zaliczek wystawiła stosowne faktury na te zaliczki i rozliczyła należny podatek od towarów i usług według obowiązującej w tym okresie stawki podatkowej, tj. na zaliczki wpłacone na lokal mieszkalny według obowiązującej stawki 7% i na garaż według stawki 23%. Umowa wstępna między stronami zawierała klauzulę, że całkowite rozliczenie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu odbędzie się po odbiorze lokali i dokładnych pomiarach na podstawie aktu notarialnego zawierającego umowę kupna-sprzedaży. Wartość należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie ustalona jako iloczyn metrów kwadratowych lokalu i umownej ceny za jeden metr kwadratowy. Od 1 stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana stawek podatku od towarów i usług. Prawo własności do lokalu państwa A zostało przeniesione umową zawartą w akcie notarialnym podpisanym w 2014 r. Pomiary powykonawcze lokalu wykazały zwiększenie jego powierzchni użytkowej w stosunku do pierwotnego projektu, na którego podstawie została zawarta przedwstępna umowa. Spółka, w dniu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu, wystawiła fakturę VAT, w której w pozycji netto wykazała cenę lokalu będącą iloczynem powierzchni lokalu i ceny umownej za metr kwadratowy oraz zastosowała obowiązującą stawkę podatku VAT, tj. 8%, co zostało zaewidencjonowane w rejestrach dostaw Spółki i ujęte w deklaracji VAT. Państwo A akceptują wymieniony stan rzeczywisty oprócz zastosowanej przez Spółkę wysokość stawki należnego podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), sprzedaż całego lokalu mieszkalnego, którego własność została przeniesiona w 2014 r. będzie opodatkowana stawką 8%, czy też stawką 7% w części umówionej w 2010 r. i wpłaconych zaliczek, a tylko różnica większego metrażu ustalona w 2014 r. stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie prawa własności, a tym samym sprzedaż nieruchomości nastąpiła w 2014 r., tj. w dniu podpisania stosownej umowy kupna sprzedaży zawartej w akcie notarialnym. Dlatego, zdaniem Spółki, cała dostawa omawianego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu przeniesienia prawa do własności, tj. 8%, bowiem prawo to zostało przeniesione na kupującego w 2014 r. Zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia jest fakt zawarcia umowy przedwstępnej w 2010 r. i wpłacenia zaliczek (wówczas w pełnej wysokości) według obowiązujących w tym okresie stawek na sprzedaż lokali mieszkalnych 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodne z art. 19 ust. 1 ustawy (obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na mocy art. 19 ust. 4 ustawy (obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.), jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy (obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Według art. 19 ust. 10 ustawy (obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.), w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Tym samym, obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania części należności, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty – powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 146a pkt 1 i 3 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 14a ustawy, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 14f ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 14f ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że w latach 2009-2013 Spółka adaptowała na mieszkania i lokale użytkowe nieruchomość zabudowaną. W 2010 r. zawierano przedwstępne umowy z przyszłymi lokatorami – właścicielami lokali mieszkalnych. Zgodnie z umową, nabywcy mieli obowiązek wpłacić przedpłatę na wymieniony lokal mieszkalny w pełnej wysokości. Kupujący zgodnie z zawartą umową wpłacili w 2010 r. zaliczki w kwocie 185.000 zł w trzech ratach na lokal mieszkalny. Spółka w dniu otrzymania zaliczek wystawiła stosowne faktury na te zaliczki i rozliczyła należny podatek od towarów i usług według obowiązującej w tym okresie stawki podatkowej, tj. na zaliczki wpłacone na lokal mieszkalny według obowiązującej stawki 7%. Umowa wstępna między stronami zawierała klauzulę, że całkowite rozliczenie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego odbędzie się po odbiorze lokalu i dokładnych pomiarach na podstawie aktu notarialnego zawierającego umowę kupna-sprzedaży. Wartość należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie ustalona jako iloczyn metrów kwadratowych lokalu i umownej ceny za jeden metr kwadratowy. Prawo własności do lokalu zostało przeniesione umową zawartą w akcie notarialnym podpisanym w 2014 r. Pomiary powykonawcze lokalu wykazały zwiększenie jego powierzchni użytkowej w stosunku do pierwotnego projektu, na którego podstawie została zawarta przedwstępna umowa.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro zaliczki na poczet dostawy lokalu dokonanej w 2014 r. Spółka otrzymała w 2010 r., to w odniesieniu do tej części należności obowiązek podatkowy powstał – zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy (obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) – z chwilą ich otrzymania. O ile przedmiotem dostawy był lokal objęty społecznym programem mieszkaniowym, tę część należności należało opodatkować obniżoną stawką podatku w wysokości 7%. Natomiast, wystawiając fakturę końcową, do pozostałej wartości dostawy (stanowiącej różnicę pomiędzy pozostałą wartością lokalu netto a kwotą netto otrzymanych zaliczek), Spółka winna była zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%.

Tym samym, sprzedaż całego lokalu mieszkalnego, którego własność została przeniesiona w 2014 r. podlega opodatkowaniu w części odpowiadającej zaliczkom wpłaconym przed zmianą stawek podatku – stawką 7%, natomiast pozostała część należności wyliczona po odbiorze lokalu i dokładnych pomiarach – stawką podatku w wysokości 8%.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z przedstawionego opisu sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności rozstrzygnięcia, czy dostawa przedmiotowego lokalu mieszkalnego korzysta z opodatkowania według preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług; rozliczenia dostawy garażu w związku z wpłaconymi zaliczkami na poczet ceny oraz dokumentowania przedmiotowej transakcji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.