ILPP2/443-1091/14-4/EN | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży loch GPS-S opodatkowane jest stawką 8%?
ILPP2/443-1091/14-4/ENinterpretacja indywidualna
  1. podatek od towarów i usług
  2. stawka
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 25 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) uzupełnione pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), w którym doprecyzowano opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – prowadzi działalność rolniczą w zakresie upraw zbóż i roślin paszowych i oleistych, hodowli zwierząt typu przemysłowo-fermowego – trzody chlewnej i ryb słodkowodnych.

Wnioskodawca w dniu 1 kwietnia 2013 roku podpisał z firmą B. Sp. z o.o. (zwana dalej: B.) aneks do umowy współpracy z dnia 26 listopada 2009 roku, w którym jednym z postanowień był zapis dotyczący, iż B. zobowiązuje się zamówić i zakupić w danym roku umownym co najmniej 6 000 loch GPS-S. Przez rok umowny strony rozumieją każdy kolejny okres 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia ww. aneksu. Ponadto, strony ustaliły, że wszystkie lochy GPS-S znajdujące się na farmie Wnioskodawcy będą kryte wyłącznie na potrzeby B. oraz na potrzeby remontu stada Wnioskodawcy. Kolejny zapis stwierdza, że lochy będą sprzedawane stosownie do zamówień B. oraz że Wnioskodawca nie może z chwilą złożenia zamówienia przez B. odmówić sprzedaży konkretnych loch GPS-S wskazanych w zamówieniu.

Dalsze postanowienia aneksu stwierdzają, że jeżeli B. nie dokona zamówienia loch GPS-S w ilości co najmniej 6 000 (z wyjątkiem opisanym poniżej), wówczas B. zapłaci Wnioskodawcy wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży w wysokości równowartości 12,50 Euro za każdą niezamówioną lochę poniżej gwarantowanej ilości 6 000. Wyjątkiem, kiedy wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży nie przysługuje, jest fakt gdy Wnioskodawca nie przygotuje gwarantowanej ilości 6 000 loch (np. w sytuacji kiedy Wnioskodawca przygotuje do sprzedaży 5 000 loch, a B. zamówi 4000, wówczas wynagrodzenie za gotowość przysługiwać będzie za 1 000 sztuk, a nie za 2 000).

W dniu 1 kwietnia 2014 roku Wnioskodawca dokonał rozliczenia wynikającego z ww. zasad i w dniu 1 kwietnia 2014 roku obciążył B. kwotą 121 801,89 zł netto za niezamówione sztuki loch GPS-S na podstawie faktury VAT, w której zastosowano stawkę 8%.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

  1. Klasyfikacja statystycznych wg aktualnie obowiązujących przepisów dla loch GPS-S to 01.46.10.0, natomiast dla gotowości do sprzedaży loch GPS-S Wnioskodawca sklasyfikował to jako usługę polegającą na wyhodowaniu loch GPS-S mieszczącą się w klasyfikacji PKWiU 2008 pod nr 01.62.10.0.
  2. Świadczenie pod nazwą „wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży loch GPS-S” jest formą zwrotu kosztów za wyhodowanie zwierząt, których B. nie zakupił w roku umownym. Umowa z dnia 1 kwietnia 2013 r. zawarta z firmą B. zawiera zdanie, że zapłata wynagrodzenia za gotowość do sprzedaży wyczerpuje roszczenia Wnioskodawcy z tytułu niewykonania przez B. zakupu co najmniej 6 000 loch w danym roku umownym.
  3. W związku z wypłaconą kwotą za „gotowość do sprzedaży loch GPS-S” Wnioskodawca może dowolnie dysponować lochami GPS-S, które wyhodował dla B., a które nie zostały przez niego zakupione. W późniejszym terminie nie dochodzi do ich sprzedaży na rzecz B., a tym samym nie pomniejsza się wynagrodzenie za lochy o kwotę zapłaconą z tytułu „wynagrodzenia za gotowość do sprzedaży”. Wnioskodawca może dowolnie dysponować lochami GPS-S niezakupionymi przez B. w ten sposób, że zostają one sprzedane do zakładów mięsnych jako żywiec wieprzowy. Z tego tytułu cena żywca jest znacznie niższa niż gdyby B. zakupił je jako lochy GPS-S.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży loch GPS-S opodatkowane jest stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, aby zapewnić B. możliwość zamówienia 6000 loch GPS-S, musiał – w celu wyprodukowania właściwej ilości loch GPS-S – zagwarantować określoną liczbę i kwalifikacje personelu, odpowiednią ilość paszy i leków. Lochy zostały przez Wnioskodawcę wyhodowane – zgodnie z wymogami umowy i postawione do dyspozycji B.

W związku z tym, że B. nie odebrał określonej ilości loch, Wnioskodawca wynagrodzenie za gotowość opisane w stanie faktycznym, potraktował jako usługę polegającą na wyhodowaniu trzody chlewnej, mieszczącą się w klasyfikacji PKWiU 2008 pod nr 01.62.10.0.

Gotowość – zgodnie z zawartymi ustaleniami w powołanym wyżej aneksie – zobligowała Wnioskodawcę do wyhodowania loch – w celu wypełnienia warunków umowy czyli nie była pojęciem hipotetycznym, lecz usługą realną i faktycznie wykonaną. Wnioskodawca analizując zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, uważa, że wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży loch GPS-S w tym konkretnym przypadku winno być opodatkowane stawką 8% – zgodnie z pozycją 135 Załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług – czyli na takich samych zasadach jak usługa związana z chowem i hodowlą zwierząt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W art. 2 pkt 6 ustawy wskazano, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Art. 5a ustawy stanowi, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Pod poz. 135 ww. załącznika nr 3, zawierającego „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych (aktualnie) stawką podatku w wysokości 8%”, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 01.06 „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez zapis PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

Ponadto z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 3 wynika, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie upraw zbóż i roślin paszowych i oleistych, hodowli zwierząt typu przemysłowo-fermowego – trzody chlewnej i ryb słodkowodnych. Wnioskodawca w dniu 1 kwietnia 2013 roku podpisał aneks do umowy współpracy z dnia 26 listopada 2009 roku, w którym jednym z postanowień był zapis dotyczący, iż kontrahent zobowiązuje się zamówić i zakupić w danym roku umownym co najmniej 6 000 loch GPS-S. Przez rok umowny strony rozumieją każdy kolejny okres 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia ww. aneksu. Ponadto, strony ustaliły, że wszystkie lochy GPS-S znajdujące się na farmie Wnioskodawcy będą kryte wyłącznie na potrzeby kontrahenta oraz na potrzeby remontu stada Wnioskodawcy. Kolejny zapis stwierdza, że lochy będą sprzedawane stosownie do zamówień kontrahenta oraz że Wnioskodawca nie może z chwilą złożenia zamówienia przez kontrahenta odmówić sprzedaży konkretnych loch GPS-S wskazanych w zamówieniu. Dalsze postanowienia aneksu stwierdzają, że jeżeli kontrahent nie dokona zamówienia loch GPS-S w ilości co najmniej 6 000, wówczas zapłaci on Wnioskodawcy wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży w wysokości równowartości 12,50 Euro za każdą niezamówioną lochę poniżej gwarantowanej ilości 6 000. Wyjątkiem, kiedy wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży nie przysługuje, jest fakt gdy Wnioskodawca nie przygotuje gwarantowanej ilości 6 000 loch (np. w sytuacji kiedy Wnioskodawca przygotuje do sprzedaży 5 000 loch, a kontrahent zamówi 4 000, wówczas wynagrodzenie za gotowość przysługiwać będzie za 1 000 sztuk, a nie za 2 000).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że klasyfikacja statystyczna wg aktualnie obowiązujących przepisów dla loch GPS-S to 01.46.10.0. Natomiast gotowość do sprzedaży loch GPS-S Wnioskodawca sklasyfikował jako usługę polegającą na wyhodowaniu loch GPS-S mieszczącą się w klasyfikacji PKWiU 2008 pod nr 01.62.10.0.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że świadczenie pod nazwą „wynagrodzenie za gotowość do sprzedaży loch GPS-S” jest formą zwrotu kosztów za wyhodowanie zwierząt, których kontrahent nie zakupił w roku umownym. W związku z wypłaconą kwotą za „gotowość do sprzedaży loch GPS-S” Wnioskodawca może dowolnie dysponować lochami GPS-S, które wyhodował dla kontrahenta, a które nie zostały przez niego zakupione. W późniejszym terminie nie dochodzi do ich sprzedaży na rzecz kontrahenta, a tym samym nie pomniejsza się wynagrodzenie za lochy o kwotę zapłaconą z tytułu „wynagrodzenia za gotowość do sprzedaży”. Wnioskodawca może dowolnie dysponować lochami GPS-S niezakupionymi przez kontrahenta w ten sposób, że zostają one sprzedane do zakładów mięsnych jako żywiec wieprzowy. Z tego tytułu, że cena żywca jest znacznie niższa niż gdyby kontrahent zakupił je jako lochy GPS-S.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku Wnioskodawca dokonał rozliczenia wynikającego z ww. zasad i w dniu 1 kwietnia 2014 roku obciążył kontrahenta kwotą 121 801,89 zł netto za niezamówione sztuki loch GPS-S na podstawie faktury VAT, w której zastosowano stawkę 8%.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy zastosowana przez niego stawka do czynności gotowości do sprzedaży loch GPS-S jest prawidłowa.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Reasumując, dla wyświadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta usługi gotowości do sprzedaży loch GPS-S sklasyfikowanej przez niego pod symbolem PKWiU 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt”, właściwą stawką podatku jest stawka VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu z poz. 135 załącznika nr 3 do ustawy.

W konsekwencji zastosowanie przez Wnioskodawcę 8% stawki podatku dla przedmiotowej usługi jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.