ILPB1/4511-1-860/15-6/AA | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki podatku
ILPB1/4511-1-860/15-6/AAinterpretacja indywidualna
 1. ryczałty
 2. stawka
 3. usługi kominiarskie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko reprezentowanego przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniach 15 września 2015 r. i 25 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki podatku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 2 września 2015 r. znak ILPB1/4511-1-860/15-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 7 września 2015 r., natomiast w dniu 15 września 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 11 września 2015 r.).

Jednakże, przesłane pismo z dnia 11 września 2015 r., stanowiące uzupełnienie wniosku zostało podpisane przez pełnomocnika, lecz nie zawierało oryginału lub prawidłowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa w związku z czym, powstała konieczność ponownego uzupełnienia wniosku o oryginał lub prawidłowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (oryginał Repertorium „A” numer (...) podpisany w Kancelarii Notarialnej A. spółka cywilna) udzielonego Pani M. do reprezentowania Pana K. w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej. W związku z tym pismem z dnia 15 września 2015 r. nr ILPB1/4511-1-860/15-4/AA Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 15 września 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 21 września 2015 r., natomiast w dniu 25 września 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił wniosek o ww. braki (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 22 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kominiarskich polegających na:

 1. corocznych okresowych kontrolach stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych ich czyszczeniu, doszczelnianiu, udrażnianiu w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej;
 2. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych (dymnych, spalinowych, wentylacyjnych), wydawaniu opinii o stanie przewodów kominowych w obiektach użyteczności publicznej jak i w domach jedno i wielorodzinnych.

Podatek dochodowy Wnioskodawca opłaca w formie karty podatkowej wg tabeli miesięcznych stawek podatku. W II połowie 2015 roku Wnioskodawca planuje zatrudnić dodatkowo jednego bądź dwóch pracowników (obecnie zatrudnia dwóch pracowników) co zdyskwalifikuje Wnioskodawcę z możliwości opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Wnioskodawca planuje zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku wskazano, że zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wykonywane przez Wnioskodawcę czynności kwalifikują się wg poniższych kategorii:

 • okresowe przeglądy przewodów kominowych bez dokonywania napraw i czynności związanych z czyszczeniem – PKWiU 71.20.19.0 – pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • udrażnianie i czyszczenie przewodów kominowych i ich palenisk – PKWiU 81.22.13.0 – usługi czyszczenia pieców i kominów,
 • remonty, naprawa przewodów kominowych i palenisk – PKWiU 43.29.19.0 – pozostałe roboty instalacyjne gdzie indziej nie sklasyfikowane.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Jaką należy zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w związku z wykonywaniem usług kominiarskich, tj.:

 1. corocznych okresowych kontroli stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych ich czyszczeniu, doszczelnianiu, udrażnianiu w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej,
 2. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych (dymnych, spalinowych, wentylacyjnych) wydawanie opinii o stanie przewodów kominowych w obiektach użyteczności publicznych jak i w domach jedno i wielorodzinnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, od usług kominiarskich niezależnie od tego w jakich obiektach były wykonywane winny być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 1. stawką 5,5% wg art. 12 pkt 1 ppkt 4a na usługi dotyczące corocznych okresowych kontroli stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych ich czyszczeniu, doczyszczaniu, udrażnianiu w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.
 2. stawką 8,5% wg art. 12 pkt 1 ppkt 3 na usługi dotyczące okresowej kontroli stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych (dymnych, spalinowych i wentylacyjnych). Wydawanie opinii o stanie przewodów kominowych w obiektach użyteczności publicznych jak i w domach jedno i wielorodzinnych.

Przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie definiują pojęcia roboty budowlane, dlatego należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. W myśl art. 3 ppkt 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane przez:

 • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub też rozbiórce, zaś przez
 • remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Natomiast pojęcie konserwacja, zgodnie z § 3 ppkt 4 rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) – oznacza się wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „konserwacja” oznacza „czynność mającą na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie, konserwowanie.

Wnioskodawca podaje, że wielokrotnie w interpretacjach Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że ww. usługi kominiarskie uznaje się jako specjalistyczne roboty konserwacyjne – gdzie w odniesieniu do ustawy od podatków i usług stosuje się obniżoną stawkę podatku 8%, co za tym idzie Wnioskodawca uważa, że można zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%.

Ponadto jak wskazano w uzupełnieniu do wniosku zdaniem Wnioskodawcy, roboty budowlane i konserwacyjne, wg których może stosować stawkę ryczałtu ewidencjonowanego 5,5% to:

 • 81.22.13-00 – usługi czyszczenia pieców i kominów,
 • 43.29.19.0 – pozostałe roboty instalacyjne gdzie indzie nieskalsyfikowane.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Pod poz. 32 tego załącznika, tj. Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wymieniono dział 71 PKWiU - usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych. Oznacza to, że przychody uzyskane z usług sklasyfikowanych pod całym działem grupowania 71 PKWiU, nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast w ww. załączniku, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych w sekcji F, dziale 43 PKWiU, tj. robót budowlanych, ani też usług czyszczenia pieców i kominów oznaczonych symbolem PKWiU 81.22.13-00.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

W myśl art. 12. ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kominiarskich i świadczy usługi oznaczone symbolami PKWiU:

 • okresowe przeglądy przewodów kominowych bez dokonywania napraw i czynności związanych z czyszczeniem – PKWiU 71.20.19.0 – pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • udrażnianie i czyszczenie przewodów kominowych i ich palenisk – PKWiU 81.22.13.0 – usługi czyszczenia pieców i kominów,
 • remonty, naprawa przewodów kominowych i palenisk – PKWiU 43.29.19.0 – pozostałe roboty instalacyjne gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Mając na względzie cytowane powyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia, stwierdzić należy, że w związku z wykonywaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług oznaczonych symbolem PKWiU 81.22.13-00 polegających na świadczeniu usług czyszczenia pieców i kominów, jako przychody z działalności usługowej, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychody ze świadczenia przez Wnioskodawcę usług oznaczonych symbolem PKWiU 43.29.19.0, sklasyfikowanych w sekcji F dziale 43 tej klasyfikacji, jako przychody z robót budowlanych podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z kolei odnosząc się do usług świadczonych przez Wnioskodawcę oznaczonych symbolem PKWiU 71.20.19.0 – pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych należy wyjaśnić, że skoro, jak już wyjaśniono powyżej, pod poz. 32 Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wymieniono dział 71 PKWiU - usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych. Oznacza to, że przychody uzyskane z usług sklasyfikowanych pod całym działem grupowania 71 PKWiU, nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, że skoro jak wskazano we wniosku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy m.in. usługi mieszczące się zgodnie z PKWiU w ww. dziale 71, tj. 71.20.19.0 pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych, a więc usługi architektoniczne i inżynierskie (...), to oznacza to, że z chwilą uzyskania przychodów ze świadczenia tych usług Wnioskodawca traci prawo do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z uwagi na powyższe, po utracie ww. prawa, dochody uzyskane z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej powinny być opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych. W myśl bowiem art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.