ILPB1/415-1374/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu.
ILPB1/415-1374/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. ryczałt ewidencjonowany
 2. stawka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 23 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. znak ILPB1/415-1374/14-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

W dniu 23 stycznia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 20 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, polegającą na świadczeniu usług budowlanych w zakresie zabudowy stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i zagranicą i rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zabudowa stoiska targowego jest wykonywana według projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W skład usługi wykonywanej przez Wnioskodawcę wchodzi w szczególności:

 • zabudowa konstrukcji stoiska zgodnie z projektem zamawiającego,
 • założenie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie oświetlenia,
 • demontaż zabudowy stoiska.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że zabudowa stoiska polega na przytwierdzeniu odpowiednio dociętych płyt gipsowych i/lub drewnianych do konstrukcji metalowych, wykonanie tynków oraz założenie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia. Zabudowa stoisk nie ma charakteru zabudowy stałej, następnie po zakończeniu targów, stoiska są demontowane, co polega na rozłożeniu trwałej zabudowy, demontażu instalacji. Dokonana zabudowa konstrukcji w większości po demontażu nie nadaje się do ponownego użycia.

We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako przeważającą działalność gospodarczą wskazano „Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)”. Jednakże czynności, które głównie wykonywane są przez Wnioskodawcę to wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z), wykonywanie tynków (PKD 43.31.Z) i zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z).

W uzupełnieniu wniosku podano, że wskazane przez Zainteresowanego we wniosku o interpretację usługi sklasyfikowane są jako:

 • roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych (PKWiU 43.21.10),
 • roboty tynkarskie (PKWiU 43.31.10.0),
 • roboty malarskie (PKWiU 43.34.10.0),
 • roboty instalacyjne stolarki budowlanej (PKWiU 43.32.10.0).

Ponadto Wnioskodawca oświadczył, ze ww. usługi w oparciu o klasyfikację PKWiU zaliczane są do robót budowlanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do przychodów z tak określonej działalności gospodarczej Wnioskodawca może stosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 %...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez Zainteresowanego usługi wykonywania instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z), wykonywania tynków (PKD 43.31.Z) i zakładania stolarki budowlanej (PKO 43.32.Z) sklasyfikowane zostały, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), jako roboty budowlane specjalistyczne, o których mowa w sekcji F, w dziale 43 tej klasyfikacji. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Zatem usługi, o których mowa we wniosku sklasyfikowane w głównej mierze są zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), jako roboty budowlane specjalistyczne, o których mowa w sekcji F, w dziale 43 tej klasyfikacji.

Wobec powyższego, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu w głównej mierze usług mieszczących się w grupie 43.22.12.0, 43.31.10.0, 43.32.10.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl natomiast art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, pod pojęciem działalności usługowej należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) powołanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że czynności które Wnioskodawca wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oznaczone są symbolami PKWiU:

 • roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych (PKWiU 43.21.10),
 • roboty tynkarskie (PKWiU 43.31.10.0),
 • roboty malarskie (PKWiU 43.34.10.0),
 • roboty instalacyjne stolarki budowlanej (PKWiU 43.32.10.0).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym nie wymieniono usług, o których mowa we wniosku, oznaczonych ww. symbolami PKWiU.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Zatem usługi, o których mowa we wniosku sklasyfikowane są zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), jako roboty budowlane specjalistyczne, o których mowa w sekcji F, w dziale 43 tej klasyfikacji.

Wobec powyższego, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług mieszczących się w grupie 43.21.10, 43.31.10.0, 43.34.10.0, 43.32.10.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że do przychodów z określonej we wniosku działalności gospodarczej Wnioskodawca może stosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 %.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

stawka
IPPB5/423-1272/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.