IBPP4/4513-31/16/PK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wyrobów o kodzie CN 2710 19 47 i CN 2710 19 48 przeznaczonych na cele inne niż opałowe lub napędowe w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.
IBPP4/4513-31/16/PKinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 2710 19 47 i CN 2710 19 48 przeznaczonych na cele inne niż opałowe lub napędowe, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 2710 19 47 i CN 2710 19 48 przeznaczonych na cele inne niż opałowe lub napędowe w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 grudnia 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 2 grudnia 2015 r. znak IBPP4/4513-143/15/PK.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem akcyzy, prowadzi skład podatkowy. Kupuje od dostawcy między innymi następujące wyroby:

 • U. - kod CN 2710 19 47,
 • U. - kod CN 2710 19 47,
 • M.-kod CN 2710 19 48.

Produkty są kupowane od dostawcy z zerową stawką akcyzy. Z karty specyfiki produktu, wynika jego przeznaczenie.

Wnioskodawca sprzedaje i będzie sprzedawał wskazane produkty zarówno do zarejestrowanych podmiotów zużywających oraz podmiotów niezarejestrowanych i pośredników.

Ponadto Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywał również sprzedaży wskazanych wyżej wyrobów na rzecz podmiotów z UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa) oraz poza - Unię Europejską (eksport). Wnioskodawca obecnie płaci akcyzę od tych wyrobów i później występuje ojej zwrot, zgodnie z art. 82.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

1.Kody CN opisanych wyrobów w Nomenklaturze Scalonej obowiązujące na dzień 1 marca 2009 roku są następujące:

 • CN 2710 19 47- U.
 • CN 2710 19 47 – C.
 • CN 2710 19 48 – M.

2.Opisane wyroby nie spełniają wymagań jakościowych dla paliw, określonych w odrębnych przepisach, gdyż nie są przedmiotem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, a tym samym nic obejmuje ich zakres ww. regulacji.

3.Wyroby sprzedawane przez Wnioskodawcę będą w całości przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych lub napędowych.

4.Sprzedawane wyroby opisane w zdarzeniu przyszłym nie są zabarwione na czerwono i nie są oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5.Wnioskodawca przez pojęcie „Zarejestrowany podmiot zużywający”, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, rozumie podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia lub podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez ww. podmiot podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Natomiast Wnioskodawca przez pojęcie „niezarejestrowany podmiot zużywający”, rozumie podmiot spełniający przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym, który jednak nie jest podmiotem zarejestrowanym na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

6.Opisane wyroby mogą być przeznaczone do sprzedaży detalicznej, ale nie są zapakowane do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, lecz do opakowań większych.

7.Sprzedaż na terytorium kraju opisanych wyrobów będzie dokonywana na rzecz podmiotów, które je zużywają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku.

Natomiast przemieszczenie tych wyrobów od Wnioskodawcy (składu podatkowego) do podmiotu zużywającego, dokonane po 31 grudnia 2015 roku będzie dokonane na podstawie dokumentu dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku akcyzowym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku.

8.Gdy Wnioskodawca będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy rozpatrywanych wyrobów, to będzie on dokonywał przemieszczenia ze składu podatkowego Wnioskodawcy do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego lub do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy.

Jednakże Wnioskodawca nie wyklucza przypadku sprzedaży do podmiotów z innego kraju UE, nieprowadzącego składu podatkowego. Wtedy jednak oczywista wydaje się konieczność spełnienia dodatkowych warunków określonych w art. 41 ust. 2. W razie zaś ich braku. Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia akcyzy i następnie, będzie mógł ubiegać się ojej zwrot.

W związku w powyższym Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż może sprzedawać wskazane wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

9.Gdy Wnioskodawca będzie dokonywał eksportu rozpatrywanych wyrobów do podmiotów z poza UE, to będzie on dokonywał przemieszczenia ze składu podatkowego do składu podatkowego do urzędu celnego na terytorium kraju, który będzie nadzorował faktyczne wyprowadzenie wyrobów z UE, w związku z czym będzie mógł korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, iż będzie posiadał dokumenty potwierdzające wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

W związku w powyższym Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż może sprzedawać wskazane wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

1.Z jaką stawką akcyzy Wnioskodawca powinien sprzedawać produkty akcyzowe o kodach CN 2710 19 47-48 tj.: U. - kod CN 2710 19 47, U. - kod CN 2710 19 47, M. - kod CN 2710 19 48, jeżeli dokonuje sprzedaży na rzecz:

 • zarejestrowanych podmiotów zużywających,
 • niezarejestrowanych podmiotów i pośredników...

2.Czy przy sprzedaży opisanych w pytaniu pierwszym wyrobów Wnioskodawca powinien zawsze pobierać od kupujących oświadczenie o tym, iż „produkt jest w całości przeznaczony do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony za czerwono i oznaczony znacznikiem”, by móc stosować zerową stawkę akcyzy...

3.Czy wskazane w pytaniu trzecim oświadczenie będzie mogło być zastąpione przez umieszczenie w ofercie, spółki oraz na fakturze VAT przeznaczenia produktu, jako przeznaczonego do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony za czerwono i oznaczony znacznikiem

4.Czy w przypadku sprzedaży opisanych w pytaniu pierwszym wyrobów na rzecz podmiotów z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa) lub poza Unię Europejską (eksport), Wnioskodawca musi sprzedawać je naliczając podatek akcyzowy i występować o jego zwrot... Czy też może sprzedawać produkty w procedurze zawieszenia poboru akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko do pytania nr 1:

Wnioskodawcy, jest uprawniony, w przypadku sprzedaży produktów o kodach CN 2710 19 47-48 tj.: Univis HVI 26 Pail - kod CN 2710 19 47, Univis HVI 13 Pail - kod CN 2710 19 47, Mobilgrind 24 DRUM-M - kod CN 2710 19 48, do stosowania zerowej stawki podatku akcyzowego zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Nie ma znaczenia zdaniem Wnioskodawcy, czy wyroby są sprzedawane do zarejestrowanych „zużywaczy” czy też do podmiotów niezarejestrowanych oraz pośredników.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym podstawową kategorię wyrobów energetycznych stanowią zdefiniowane w powołanym przepisie paliwa silnikowe i paliwa opałowe, dla których ustawodawca określił stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy. Zasadniczo stawki akcyzy w przypadku wyrobów wymienionych w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy mają zastosowanie bez względu na przeznaczenie tych wyrobów, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretny punkt w ustępie pierwszym art. 89 ustawy wskazuje, że dany wyrób podlega określonej stawce akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wyjątkiem takim są m.in. oleje przeznaczone do celów opałowych, o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, których stawka zależy od ich przeznaczenia. Szczególną kategorię stanowią oleje smarowe, które nie należą do kategorii paliw silnikowych, ani paliw opałowych, ale ustawodawca określił dla nich stawkę akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 11.

Drugą kategorią wyrobów są „pozostałe paliwa silnikowe” oraz „pozostałe paliwa opałowe”, które zostały zdefiniowane w art. 86 ust. 1 pkt 9 i 10. Stawki dla takich wyrobów zostały określone w art. 89 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy. Opodatkowanie „pozostałych paliw” uzależnione jest więc w praktyce od przeznaczenia danego wyrobu. Pozostałym paliwem silnikowym, czy też pozostałym paliwem opałowym może więc być zarówno wyrób energetyczny wymieniony wprost w art. 86 ust. 1 pkt 1-8 inny niż te, dla których ustawodawca określił stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 jak również inne wyroby nie wymienione w przepisach ustawy, ale przeznaczone do celów opałowych lub napędowych lub jako dodatki do takich paliw.

Kolejną kategorią wyrobów energetycznych są wyroby, dla których nie została określona stawka akcyzy w art. 89 ust. 1, a które zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W rezultacie na podstawie przepisów krajowych, jak i przepisów unijnych, produkcja i przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskim podlega kontroli (wyroby te muszą być produkowane w składzie podatkowym, a ich przemieszczanie pomiędzy państwami członkowskim UE może odbywać się tylko w procedurze zawieszenia poboru akcyzy).

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2016 roku wyroby te będą podlegać zerowej stawce akcyzy, o ile spełnią warunki podane w tym przepisie. Stawka ta będzie stosowana do tych wyrobów energetycznych w sytuacji, gdy będą wykorzystywane w celach innych, niż opałowe lub napędowe.

Ostatnią kategorię wyrobów energetycznych stanowią wyroby wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy, dla których nie została określona stawka akcyzy w art. 89 ust. 1 oraz nie zostały one wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Ta kategoria wyrobów energetycznych nie podlega więc kontroli i nadzorowi zarówno w przypadku produkcji, jak i przemieszczania na terenie kraju, jak i pomiędzy państwami członkowskimi. Wyroby te mogą jednak podlegać opodatkowaniu akcyzą oraz kontroli nad produkcją i przemieszczaniem w sytuacji, gdy są one przeznaczone do celów opałowych, napędowych lub jako dodatki do takich paliw. Wtedy będą one klasyfikowane odpowiednio do kategorii pozostałych paliw silnikowych, czy pozostałych paliw opałowych. W ocenie Wnioskodawcy, wprowadzenie takiego podziału miało na celu zapewnić nadzór i kontrolę nad produkcją i przemieszczaniem paliw silnikowych i opałowych (w tym pozostałych paliw) oraz spowodować obniżkę kosztów działalności przedsiębiorców w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zero (wyjątek stanowią tu wyroby opodatkowane stawką zero wymienione w załączniku nr 2, które podlegają kontroli i nadzorowi na zasadach analogicznych jak paliwa).

Wyroby będące przedmiotem niniejszego wniosku, przeznaczone do innych celów niż napędowe lub opałowe, nie zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, w związku z czym nie może mieć do nich zastosowania żadna ze stawek akcyzy określonych w tych przepisach. Powyższe wyroby nie mogą być również opodatkowane według stawek akcyzy określonych dla „pozostałych paliw silnikowych” lub „pozostałych paliw opałowych”. W związku z powyższym uznać należy, że zgodnie z regułą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, określoną w art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy dla ww. wyrobów tj. wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te będą m.in.

 1. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 3. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;

Powołane przepisy nie uzależniają możliwości stosowania zerowej stawki akcyzy od tego czy sprzedawane wyroby są sprzedawane do podmiotów zarejestrowanych czy też nie. Zatem sprzedaż dla zarejestrowanych „zużywaczy”, czy też podmiotów niezarejestrowanych pośredników opodatkowana będzie zerową stawką akcyzy, gdy zostaną spełnione warunki określone w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Należy zaznaczyć, że niezależnie od stosowanej stawki akcyzy rozpatrywane wyroby są wyrobami energetycznymi ujętymi w załączniku nr 2 do ustawy, do których stosuje się wspólnotowy system w zakresie monitorowania produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Umieszczenie ww. olejów napędowych w załączniku nr 2 do ustawy oznacza, iż przy przemieszczaniu tych wyrobów stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy (chyba że wyprowadzenie wyrobów ze składu podatkowego odbywa się poza tą procedurą - np. do odbiorcy, który nie prowadzi własnego składu podatkowego), a ich produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym.

W związku z powyższym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania zerowej stawki akcyzy przy sprzedaży rozpatrywanych wyrobów, do wszystkich podmiotów bez znaczenia jest to czy są to zarejestrowane podmioty zużywające czy też nie.

Stanowisko do pytania nr 2:

Wnioskodawca, tak jak zostało to wskazane w uzasadnieniu do pytania numer 1 zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy dla rozpatrywanych wyrobów, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł po spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie. W regulacji tej ustawodawca wyraźnie wskazał, iż zastosowanie stawki zerowej zależy m.in. od przeznaczenia danego wyrobu.

Wnioskodawca dokonując przemieszczenia wyrobów, musi dokonywać tego na podstawie dokumentu dostawy, którego definicja znajdzie się w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2016 roku, a wzór i sposób stosowania dokumentu zostanie określony przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Z uwagi na fakt, iż takie rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane, a obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy, to zdaniem Wnioskodawcy, dla wzoru i sposobu stosowania dokumentu dostawy obowiązująca jest ww. regulacja. Ewentualnie przemieszczenie wyrobów może zostać dokonane na podstawie innego dokumentu, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy (zgodnie z nowo - obowiązującym art. 89 ust. 2a ustawy). Zatem sprzedając rozpatrywany wyrób Wnioskodawca nie musi pobierać stosownego oświadczenia, iż „produkt jest w całości przeznaczony do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony za czerwono i oznaczony znacznikiem”, by móc stosować zerową stawkę akcyzy, gdyż funkcje takiego oświadczenia spełniać będzie dokument dostawy.

Stanowisko do pytania nr 3:

Wprowadzenie dokumentu dostawy, zdaniem Wnioskodawcy, ma za zadanie rozwiązać wątpliwości w sprawie konieczności składania stosownych oświadczeń. Zatem jeżeli transakcja będzie potwierdzona dokumentem dostawy, wydaje się, iż nie będzie już wątpliwości, że dodatkowe oświadczenia nie są potrzebne.

Jednakże z uwagi na fakt, iż nie zostało jeszcze wydane rozporządzenie Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie wzoru i sposobu stosowania dokumentu dostawy, a obowiązuje jedynie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 roku w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy, to zdaniem Wnioskodawcy wystarczającym do stosowania zerowej stawki akcyzy będzie: jeżeli w ofercie spółki, na fakturze VAT będzie wskazane przeznaczenie produktu, jako przeznaczonego do celów innych napędowe i opałowe, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony na czerwono i oznaczony znacznikiem.

Wynika to z regulacji nowo - obowiązującego art. 89 ust. 2a ustawy, w którym stwierdzono, iż przemieszczenie wyrobów może zostać dokonane na podstawie innego dokumentu, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy.

Stanowisko do pytania nr 4:

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2016 roku art. 40 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, nie ma już żadnych wątpliwości, iż wyroby objęte wnioskiem będą mogły być sprzedawane w procedurze zawieszenia akcyzy na rzecz podmiotów z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) lub poza Unię Europejską (eksport). Nowa regulacja ustawy wprost odnosi się do możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, które opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, ostatecznie rozstrzygając wszelkie spory w tym temacie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1, 6, 8 i 12 ustawy, użyte w ustawie określenie:

 • wyroby akcyzowe oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.
 • eksport to wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Unii Europejskiej,
 • dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego,
 • procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1.użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

 1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
 2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2.dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3.sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4.nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jak wynika z powyższych przepisów wewnątrzwspólnotowa dostawa jak i też eksport wyrobów akcyzowych nie są czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu jest natomiast produkcja wyrobów akcyzowych. Ponadto opodatkowaniu podlegają również wyroby, które zostały opodatkowane określoną stawką podatku ze względu na przeznaczenie w sytuacji gdy ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania tej stawki lub nastąpiło bez zachowania warunków do zastosowania tej stawki.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte kodami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zatem wyroby o kodzie CN 2710 19 47 i CN 2710 19 48 są wyrobami energetycznymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w myśl art. 86 ust. 3 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Stawki akcyzy dla konkretnych wyrobów energetycznych zostały określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów.

Ponadto wyroby niewymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, przeznaczone do celów napędowych lub opałowych, zostały zaliczone odpowiednio do „pozostałych paliw silnikowych” lub „pozostałych paliw opałowych”, dla których stawki akcyzy zostały określone w art. 89 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy, tj. dla:

-pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;

-pozostałych paliw opałowych:

a.w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15○C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,

b.gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Jednocześnie w art. 89 ust. 2 ustawy przyjęto zasadę, że stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Wskazany wyżej przepis (art. 89 ust. 2 ustawy) określa jednoznacznie, że w przypadku przeznaczenia wyrobów energetycznych, innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, do celów innych niż opałowe i napędowe albo jako dodatki i domieszki do tych paliw, np. do produkcji wyrobów nieakcyzowych, stosuje się zerową stawkę akcyzy. Przy czym zastosowanie stawki 0 zł od 1 stycznia 2016 r. wymaga spełnienia określonych w tym przepisie warunków.

Dodatkowo należy zauważyć, że stosownie do art. 6 ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479 ze zm.) jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie powstał przed dniem 1 stycznia 2016 r., do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.

Zgodnie z tym przepisem w odniesieniu do wyrobów objętych zerowa stawką podatku ze względu na przeznaczenie, względem których obowiązek podatkowy powstał do 31 grudnia 2015 r., dotychczasowe zasady obrotu stosuje się do 31 marca 2016 r. Po tej dacie aby zachować opodatkowanie tą stawką, konieczne jest aby były spełnione warunki obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., które warunkują stosowanie tej stawki.

Jak wynika z wniosku Spółka nabywa wyroby o kodzie CN 2710 19 47 - 48. Produkty są kupowane od dostawcy z zerową stawką akcyzy. Wnioskodawca sprzedaje i będzie sprzedawał wskazane produkty zarówno do zarejestrowanych podmiotów zużywających oraz podmiotów niezarejestrowanych i pośredników. Wyroby sprzedawane przez Wnioskodawcę będą w całości przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych lub napędowych. Sprzedawane wyroby opisane w zdarzeniu przyszłym nie są zabarwione na czerwono i nie są oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczegółowymi. Sprzedaż na terytorium kraju opisanych wyrobów będzie dokonywana na rzecz podmiotów, które je zużywają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku. Przemieszczenie tych wyrobów od Wnioskodawcy (składu podatkowego) do podmiotu zużywającego, będzie dokonane na podstawie dokumentu dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy. Opisane wyroby mogą być przeznaczone do sprzedaży detalicznej, ale nie są zapakowane do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, lecz do opakowań większych.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że dla nabycia opisanych wyrobów, względem których obowiązek podatkowy powstanie po 31 grudnia 2015 r. zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Tym samym dla zastosowania przy nabyciu zerowej stawki podatku akcyzowego sprzedaż ww. wyrobów winna zostać dokonana jeżeli spełnione będą odpowiednie warunki, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, co oznacza zarazem, że nabycie wyrobów od krajowego dostawcy winno zostać dokonane z zastosowaniem dokumentu dostawy. Przy czym podkreślić należy, że dla zastosowania zerowej stawki podatku nabycie to powinno zostać dokonane ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy nie wynika aby Wnioskodawca był podmiotem zużywającym co oznacza, że dla zastosowania przez Wnioskodawcę zerowej stawki podatku akcyzowego - Wnioskodawca jako podmiot prowadzący skład podatkowy - winien nabyć opisane wyroby w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (ze wszystkimi jej wymogami), a następnie dokonać sprzedaży do podmiotu zużywającego z zastosowaniem dokumentu dostawy, w którym określone jest przeznaczenie wyrobów uprawniające do zastosowania zerowej stawki, i w którym to dokumencie nabywca potwierdza zarówno przeznaczenie uprawniające do zastosowania zerowej stawki podatku jak odbiór tych wyrobów. Zatem w przedstawionym zdarzeniu dla opisanych wyrobów, względem których obowiązek podatkowy powstanie po 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca nie powinien nabywać opisanych wyrobów opodatkowanych zerową stawką podatku na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.

Stosownie do powyższego od 1 stycznia 2016 r. (z zastrzeżeniem okresu przejściowego) w celu zapewnienia monitorowania przemieszczanych wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie, w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, ustawodawca przewidział, że wyroby te mogą być przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy.

Na podstawie delegacji wynikającej z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, Minister Finansów 22 grudnia 2015 r. wydał rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U z 2015 r. poz. 2285).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku:

 1. dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,
 2. zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do jego składu podatkowego,
 3. przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej „wyrobami opodatkowanymi zerową stawką akcyzy” z jego składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, zwanego dalej „zużywającym podmiotem gospodarczym”,
 4. przemieszczania wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy do jego składu podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego;

W załączniku nr 1 do rozporządzenia zawarto wzór dokumentu dostawy, gdzie w poz. 11, kolumna 6 będącej wykazem wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot dostawy, zawarta winna być adnotacja określająca: przeznaczenie uprawniające do zwolnienia lub zastosowania zerowej stawki akcyzy (krótki opis i podst. prawna).

W związku z powyższym, wystawiany dokument dostawy, na którym zużywający podmiot gospodarczy potwierdzi podpisem otrzymanie wyrobów przeznaczonych do użycia do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe, potwierdza prawo do zastosowania przez Spółkę stawki akcyzy w wysokości 0 zł.

Reasumując Wnioskodawca chcąc dokonać sprzedaży wyrobów akcyzowych z zastosowaniem zerowej stawki podatku akcyzowego winien w pierwszej kolejności dokonać ich zakupu do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Przy czym dla zastosowania tej stawki przy sprzedaży winien spełnić odpowiednio warunki określone w art. 89 ust. 2 pkt 1-8. Brak spełnienia odpowiednich warunków np. brak przy sprzedaży do podmiotu zużywającego dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy skutkuje brakiem możliwości zastosowania stawki zerowej i powoduje konieczność opodatkowania opisanych wyrobów stawką podatku określoną w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy.

W tym miejscu Organ pragnie wskazać, że celem stosowania dokumentu dostawy nie jest wyłącznie dokumentowanie faktu przemieszczenia wyrobu zwolnionego. Zadaniem tego dokumentu jest również potwierdzenie faktu odbioru tego wyrobu przez wskazany w dokumencie dostawy podmiot Ponadto w dokumencie tym określany jest zarówno podmiot nabywający jak i cel na który mają zostać zużyte wyroby nim objęte. Dokument dostawy stanowi więc oświadczenie woli nabywcy, określające zamiar przeznaczenia wyroby na wskazane cele. To dane zawarte w tym dokumencie przesadzają o spełnieniu przez podmiot prowadzący skład podatkowy warunków do zastosowania zerowej stawki podatku.

W tym zakresie zatem Organ podziela stanowisko Wnioskodawcy, że przy sprzedaży wyrobów do podmiotu zużywającego nie będzie on zobowiązany do odbioru oświadczenia o przeznaczeniu sprzedawanego wyrobu. Zaznaczyć jednak należy, na co wskazano już wyżej że taka sytuacja będzie miała zastosowanie przy wyprowadzeniu wyrobów ze składu podatkowego Wnioskodawcy, które to wyroby zostały uprzednio nabyte w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca dokonuje również wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu ww. wyrobów akcyzowych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 1a ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

Wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu lub dostarczenia przez podmiot, który posiadał te wyroby w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i który nie zużył ich do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju:

 • do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,
 • do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1.

W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie na odcinek trasy od składu podatkowego do urzędu celnego poprzez który wyprowadzane są wyroby poza Unię. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy ww. procedura ma zastosowanie do przemieszczania wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium docelowego państwa członkowskiego albo do podmiotu upoważnionego do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach tej procedury.

Stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Jednocześnie zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5.

Zauważyć należy, iż załącznik nr 2 do ustawy, zawierający wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, w pozycji 20 pod symbolem CN od ex 2710 11do ex 2710 19 69 wymieniono, oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.

Zgodnie z ww. przepisami procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie co do zasady do wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy niezależnie od wysokości stawki, którą podleją opodatkowaniu.

Niemniej trzeba zauważyć, że wyroby, Wnioskodawca nabędzie z stawką 0 zł. Należy zatem uznać, że wyroby te, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, nawet w sytuacji gdy z uwagi na opodatkowanie zerową stawką akcyzy - kwota „zapłaconej” akcyzy wynosi 0 zł - zostały wprowadzone do konsumpcji tj. doszło do opuszczenie procedury zawieszenia poboru akcyzy przez wyroby nabyte przez Wnioskodawcę. Dlatego też od momentu nabycia tych wyrobów przez Wnioskodawcę nie są one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym nie są one przemieszczane w tej procedurze.

Tym samym nabyte do dalszego obrotu przez Wnioskodawcę wyroby opodatkowane na wcześniejszym etapie obrotu zerowa stawką akcyzy są wyrobami które zostały nabyte poza procedurą zawieszenia poboru. Ich dalsza sprzedaż w dostawie wewnątrzwspólnotowej lub eksporcie nie może być dokonywana w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Dlatego też, Wnioskodawca chcąc dokonać eksportu opisanych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru lub dokonać ich sprzedaży w dostawie wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem tej procedury do podmiotu uprawnionego w innym kraju członkowskim do odbioru wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego poboru podatku akcyzowego winien w pierwszej kolejności dokonać ich nabycia w procedurze zwieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego.

Natomiast jeżeli w powyższej sytuacji Wnioskodawca dokonywałby dostawy wewnątrzwspólnotowej opisanych wyrobów objętych zerową stawka podatku ze względu na przeznaczenie do podmiotu nieuprawnionego w innym państwie członkowskim do ich odbioru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, przemieszczenie takich wyrobów wyprowadzonych ze składu podatkowego z zerową stawką podatku ze względu na przeznaczenie winno odbywać się z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Jak bowiem wynika z art. 77 ust. 1 dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Uproszczony dokument towarzyszący jest to dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy.

Zatem Wnioskodawca wyprowadzając wyroby ze składu podatkowego poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy i dokonując dostawy wewnątrzwspólnotowej winien dołączyć do ww. wyrobów uproszczony dokument towarzyszący.

W przypadku zaś eksportu wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od których podatek został zapłacony ustawodawca nie przewidział żadnych warunków które winne być spełnione.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w zakresie opodatkowania ww. wyrobów w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
IBPP2/4512-979/15/ICz | Interpretacja indywidualna

wyroby energetyczne
IPPP3/4513-32/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.