IBPP4/4513-246/16/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie stawki w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 29 marca 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie zastosowania stawki w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie zastosowania stawki w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem zajmującym się produkcją oraz dystrybucją środków smarnych oraz innych wyrobów energetycznych, które nie są przeznaczone do celów opałowych ani napędowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy, a także posiada zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje szeregu czynności, w tym:

 1. dostarcza ze swoich składów podatkowych na terenie kraju - poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - do podmiotu zużywającego wyroby wskazane w art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej, a więc wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, przeznaczone do celów innych niż opałowe jak również nieprzeznaczone jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (dalej: „Wyroby z zał. nr 2”),
 2. dostarcza ze swoich składów podatkowych na terenie kraju - poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - do podmiotu zużywającego wyroby wskazane w art. 89 ust. 2c ustawy akcyzowej, a więc niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (dalej: „Wyroby z zał. nr 1”),
 3. dostarcza ze swoich składów podatkowych na terenie kraju - poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - do podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe zwolnione ze względu na przeznaczenie na podstawie § 6 pkt 2) rozporządzenia w/s zwolnień, tj. wyroby przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników (dalej: „Wyroby zwolnione”) w przypadku wskazanym w art. 32 ust. 3 pkt 1) ustawy akcyzowej,
 4. dostarcza ze swojego składu podatkowego na terenie kraju - wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa - pozostające w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (dalej: „Wyroby w procedurze”) do innego podmiotu prowadzącego skład podatkowy na terenie kraju.

Sprzedaż przez Spółkę powyższych Wyrobów może być dokonywana do pośrednika handlowego nieposiadającego statusu podmiotu pośredniczącego ani statusu podmiotu zużywającego. W transakcji takiej może uczestniczyć więcej niż jeden pośrednik handlowy. W przedstawionych schematach pośrednik handlowy nie uczestniczy w fizycznym obrocie danymi Wyrobami, gdyż są one przemieszczane:

 1. bezpośrednio ze składu podatkowego Spółki do podmiotu, który zużywa Wyroby z zał. nr 2 w ramach prowadzonej działalności do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (dalej: „Podmiot, który zużywa Wyroby z zał. nr 2”) na podstawie dokumentu dostawy, w którym jako dane podmiotu odbierającego zostaną wskazane dane Podmiotu, który zużywa Wyroby z zał. nr 2;
 2. bezpośrednio ze składu podatkowego Spółki do podmiotu, który zużywa Wyroby z zał. nr 1 w ramach prowadzonej działalności do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (dalej: „Podmiot, który zużywa Wyroby z zał. nr 1”) na podstawie faktury VAT;
 3. bezpośrednio ze składu podatkowego Spółki do podmiotu, który zużywa Wyroby zwolnione w ramach prowadzonej działalności do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia ze względu na przeznaczenie (dalej: „Podmiot, który zużywa Wyroby zwolnione”) na podstawie dokumentu dostawy, w którym jako dane podmiotu odbierającego zostaną wskazane dane Podmiotu, który zużywa Wyroby zwolnione;
 4. bezpośrednio ze składu podatkowego Spółki do innego podmiotu prowadzącego skład podatkowy na terytorium, kraju (dalej: „Podmiot prowadzący skład podatkowy”) na podstawie dokumentu e-AD, w którym jako dane podmiotu odbierającego zostaną wskazane dane Podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Pośrednik handlowy, nabywający wyżej wymienione wyroby od Wnioskodawcy, dokonuje ich odsprzedaży do:

 1. Podmiotu, który zużywa Wyroby z zał. nr 2,
 2. Podmiotu, który zużywa Wyroby z zał. nr 1,
 3. Podmiotu, który zużywa Wyroby zwolnione,
 4. Podmiotu prowadzącego skład podatkowy,

-nie uzyskując przy tym na żadnym etapie omawianej transakcji fizycznego władztwa nad wyrobami, tj. podmiot ten nie magazynuje tych wyrobów i nie jest odpowiedzialny za ich transport. Pośrednik wystawia jedynie fakturę, w której jako sprzedawcę wskazuje siebie, natomiast jako odbiorcę odpowiednio jeden ze wskazanych wyżej Podmiotów.

W związku z ustawą nowelizującą ustawę akcyzową Spółka pragnie potwierdzić, iż wyroby akcyzowe w opisanych powyżej modelach transakcji będą nadal objęte odpowiednio zerową stawką akcyzy (pkt 1 i 2), zwolnieniem z akcyzy (pkt 3), procedurą zawieszenia poboru akcyzy (pkt 4).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zgodnie z treścią art. 89 ust. 2c ustawy akcyzowej stawka akcyzy na wskazane Wyroby z zał. nr 1 - sprzedawane do pośrednika handlowego, który następnie odsprzedaje je do Podmiotu, który zużywa te wyroby, w sytuacji gdy pośrednik na żadnym etapie transakcji nie uzyskuje fizycznego władztwa nad tymi wyrobami, a przemieszczenie następuje bezpośrednio od Wnioskodawcy do Podmiotu, który zużywa te wyroby - wynosi zero złotych...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 89 ust. 2c ustawy akcyzowej stawka akcyzy na wskazane Wyroby z zał. nr 1 - sprzedawane do pośrednika handlowego, który następnie odsprzedaje je do Podmiotu, który zużywa te wyroby, w sytuacji gdy pośrednik na żadnym etapie transakcji nie uzyskuje fizycznego władztwa nad tymi wyrobami, a przemieszczenie następuje bezpośrednio od Wnioskodawcy do Podmiotu, który zużywa te wyroby - wynosi zero złotych.

Art. 89 ust. 2c ustawy akcyzowej obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. wskazuje wprost, że także do wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy możliwe jest zastosowanie stawki zero złotych. Zgodnie z treścią ww. artykułu:

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł”.

Jak wynika z brzmienia przytoczonego przepisu, aby móc zastosować dla danych wyrobów akcyzowych stawkę zero złotych, konieczne jest, aby:

 1. były to wyroby energetyczne określone w art. 86 ust. 1 ustawy akcyzowej, inne niż wyroby określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej;
 2. nie były one przeznaczone do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wyroby z zał. nr 1 będące przedmiotem niniejszego wniosku spełniają wszystkie wskazane powyżej warunki zastosowania zerowej stawki akcyzy. Wyroby te spełniają wymagania wskazane w pkt 1, jak również są przeznaczone do celów innych niż napędowe i opałowe.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż krajowy ustawodawca nie nałożył żadnych dodatkowych warunków formalnych związanych z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy w zakresie wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Tym samym najistotniejsze jest przeznaczenie (warunek materialny zastosowania zerowej stawki akcyzy) danego wyrobu, które w przypadku opisanym przez Spółkę zostanie spełnione na każdym etapie obrotu.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy bez względu na ilość pośredników uczestniczących w transakcji sprzedaży Spółka ma prawo stosować stawę zero złotych do wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy akcyzowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zastrzega się, że przedmiotowa interpretacja – zgodnie z zakresem pytania – dotyczy wyłącznie możliwości zastosowania stawki zero zł ze względu na przyjęty schemacie obrotu wyrobami akcyzowymi które podlegają opodatkowaniu stawką zero zł.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto informuje się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku jako nr 2-4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.