IBPP4/4512-79/15/PK | Interpretacja indywidualna

Określenie wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z remontem promu liniowego
IBPP4/4512-79/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. remonty
 2. statek
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z remontem promu liniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z remontem promu liniowego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 marca 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 marca 2015 r. znak: IBPP4/4512-79/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Spółka w 2015 r zamierza przystąpić do przetargu w zamówieniu publicznym dotyczącego remontu promu linowego (PKWiU 2008 30.11.21), zakres czynności remontu obejmować ma wszystkie części składowe statku (promu) wraz z konserwacją.

Wnioskodawca będzie prowadził dokumentację, z której jednoznacznie będzie wynikać, że świadczona przez niego usługa zostanie wykonana przy zachowaniu warunków pozwalających zastosować stawkę 0%, a określonych w art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług tj. dokumentacji potwierdzającej charakter usług, przedmiot na którym są świadczone, charakter usługobiorcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do wykonanej usługi Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy cała usługa polegająca na remoncie, przebudowie lub konserwacji promu linowego powinna być opodatkowana stawką VAT 0% na podstawie art. 83 ust 1 pkt 15 ustawy o VAT o brzmieniu:

„ 1.Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych;”,

-ponieważ przedmiotem remontu będzie prom linowy mieszczący się w PKWiU podanym w cytowanym artykule ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie (art. 83 ust. 2 ustawy).

Tym samym prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla świadczonej usługi remontu, przebudowy lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych, zostało uzależnione od prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że ww. czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Zatem aby zastosować dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę stawkę VAT w wysokości 0% należy określić charakter usług (czy przedmiotowe usługi są tożsame z tymi wymienionymi w art. 83 ust. 1 pkt 15), przedmiot usług (czy są wykonywane na statkach) oraz czy są spełnione warunki formalne (czy jest prowadzona stosowna dokumentacja).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęć wymienionych w powyższych przepisach, dlatego dokonując ich interpretacji należy zastosować wykładnię językową. Według „Współczesnego słownika języka polskiego” (Bogusław Dunaj, Langenscheidt Warszawa 2007 r.), „remont” to zespół czynności, w wyniku których przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia; naprawa odnowienie czegoś. „Przebudowa” to dokonywanie zmian w budowie czegoś, przebudowywanie, przekształcenie, zmianę dotychczasowej postaci, ulepszanie. „Konserwacją” są czynności i zabiegi mające na celu zachowanie i przedłużenie wartości użytkowej lub estetycznej czegoś, konserwowanie. Pojęcie „część” oznacza element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość takich samych elementów tworzących całość, odcinek, kawałek czegoś, cząstka. „Wyposażenie” stanowi ogół sprzętów, urządzeń itp., w które coś (np. pomieszczenie, wnętrze pojazdu) zostało wyposażone.

Wnioskodawca wskazał, że statek, który ma być przedmiotem remontu został sklasyfikowany pod symbolem PKWIU 30.11.21. Ponadto Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję w postaci wyodrębnionej dokumentacji produkcyjnej w formie zlecenia produkcyjnego z którego wynika, iż świadczone przez niego usługi i zakupy są realizowane pod konkretne zamówienie i zostały wykonane przy zachowaniu warunków pozwalających na potwierdzenie charakteru usługi, przedmiotu na którego rzecz te usługi są przeznaczone, oraz usługobiorcy.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że wobec faktu, że Wnioskodawca ma świadczyć usługę remontu wraz z konserwacją statku (sklasyfikowanego wg PKWiU 30.11) oraz będzie prowadził ewidencję, z której wynika ww. charakter usługi Wnioskodawca może stosować dla świadczonej usługi stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-79/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.