IBPP4/4512-43/16/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usługi czarteru jachtu - miejsce świadczenia usług - stawka

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 17 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania usługi czarteru jachtu jest:

 • prawidłowe w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług czarteru jachtu dla których miejsce świadczenia znajduje się w kraju,
 • nieprawidłowe w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług czarteru jachtu dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania usługi czarteru jachtu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka wynajmuje jachty żeglarskie sklasyfikowane w PKWiU 30.12.11.0 od innego podmiotu gospodarczego i prowadzi działalność między innymi w zakresie:

 • czarteru jachtu bez załogi Wnioskodawcy dla osób fizycznych lub firm w różnych okresach czasowych od jednego dnia do kilku miesięcy w zależności od umowy z klientem, nie jest również określone gdzie jacht oddawany jest do dyspozycji wynajmującego może to być port macierzysty jachtów czyli Gdańsk lub inny port Europejski uzależnione to jest od grafiku proponowanych przed sezonem lub każdy inny port zgodnie z umową indywidualną z wynajmującym w której nie ma też ograniczeń czy wynajmującym jest osoba fizyczna czy osoba prawna i nie ma ograniczeń co do celu wynajmu mogą obok celów turystyczno-wypoczynkowego, odbywać się konferencje, szkolenia, posiedzenia zarządów i rad nadzorczych czy sesje firnowe lub fotograficzne zaostrzenia w umowie dotyczą głównie zasad eksploatacji jachtów;
 • transportu morskiego osób - rejsu morskiego jachtem dowodzonym przez sternika (kapitana jachtu - zatrudnionego przez Wnioskodawcę ).

Rejsy odbywają się na trasach:

 • rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce na polskich wodach terytorialnych,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce, ale przebiegających również poza polskimi wodami terytorialnymi - ale na terytorium UE,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończący się na terytorium UE,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończący się poza terytorium UE,
 • rozpoczynających się na terytorium UE poza Polską i kończący się na terytorium UE poza Polską,
 • rozpoczynających się na terenie UE poza Polską i kończąca się poza terytorium UE,
 • rozpoczynających się i kończących się poza terytorium UE.

Trasy rejsów mogą odbywać się pomiędzy dwoma lub kilkoma portami zgodnie z Planem rejsów na dany sezon żeglarski dla każdego z jachtów odrębnie zamieszczonym na stronie internetowej spółki Plan rejsów na poszczególne sezony są zmieniane. Usługi te są świadczone zgodnie z PKWiU 50.10.1.

Spółka z każdym pasażerem lub grupą zawiera jest umowa na transport potwierdzanej biletem. Klientami są osoby fizyczne, osoby prawne które chcą wykupić usługę transportową na uzgodnionej trasie i na określonych warunkach np. stowarzyszenia, fundacje nie będące podatnikami podatku VAT, jednostki budżetowe.

Usługi przewozu pasażerów są celem samym w sobie tj. nabywcy usługi nabywają w celu przemieszczenia się z jednego miejsca do drugiego bez dodatkowych celów czyli np. sportowych, rekreacyjnych czy wycieczkowych.

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT tylko w Polsce - nie prowadzi działalności w innym kraju świadczy swoje usługi dla firm i osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano mi. in. następujące pytanie:

Czy czarter jachtu bez załogi jest opodatkowany stawką podstawową 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku czarteru jachtu bez załogi jest to najem jachtu więc opodatkowanie wg stawki podstawowej czyli 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług czarteru jachtu dla których miejsce świadczenia znajduje się w kraju,
 • nieprawidłowe w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług czarteru jachtu dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Przez terytorium kraju rozumie się zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy o VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażona w art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Ww. przepis wprowadza zasadę ogólną dla sytuacji gdy usługi są świadczone na rzecz podmiotów nie będących podatnikami zgodnie z którą miejscem świadczenia jest miejsce siedziby usługodawcy.

Natomiast stosownie do art. 28j ust. 1-4 ustawy:

 1. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.
 2. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - przez okres nieprzekraczający 90 dni.
 3. Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.

W art. 28j ustawy określono - na zasadach szczególnych - miejsce świadczenia usług wynajmu środków transportu.

Ustawa nie precyzuje definicji środka transportu, za wyjątkiem pojęcia nowego środka transportu, którego definicja zawarta jest w art. 2 pkt 10 ustawy. Zgodnie jednak z art. 38 Rozporządzenia Wykonawczego Rady Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE, termin ten obejmuje pojazdy, mechaniczne lub inne, a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu. Przepis ten zawiera również, w ust. 2, niewyłączną, przykładową listę takich środków transportu. Obejmuje ona m. in. pojazdy lądowe, takie jak samochody, motocykle, rowery, trójkołowce oraz pojazdy turystyczne, statki. Zatem statek morski należy zaliczyć do środków transportu, definiowanych na potrzeby podatku VAT.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza czarterować jacht bez załogi dla osób fizycznych lub firm w różnych okresach czasowych od jednego dnia do kilku miesięcy w zależności od umowy z klientem, nie jest również określone gdzie jacht oddawany jest do dyspozycji wynajmującego może to być port macierzysty jachtów czyli Gdańsk lub inny port Europejski uzależnione to jest od grafiku proponowanych przed sezonem lub każdy inny port zgodnie z umową indywidualną z wynajmującym w której nie ma też ograniczeń czy wynajmującym jest osoba fizyczna czy osoba prawna i nie ograniczeń co do celu wynajmu mogą obok celów turystyczno-wypoczynkowego, odbywać się konferencje, szkolenia, posiedzenia zarządów i rad nadzorczych czy sesje firnowe lub fotograficzne zaostrzenia w umowie dotyczą głównie zasad eksploatacji jachtów.

Trzeba tu mieć na uwadze, że zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, czarter to wynajem statku lub samolotu na określony kurs lub czas.

Przenosząc ww. przepisy na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że w sytuacji gdy jacht zostanie wyczarterowany na okres do 90 dni i będzie to okres ciągły - czarter ten będzie stanowił usługę krótkoterminowego wynajmu środków transportu, a miejscem świadczenia usługi będzie kraj w którym zostanie on faktycznie oddany do dyspozycji usługobiorcy.

Zatem gdy jacht będzie czarterowany na okres do 90 dni w sposób ciągły i zostanie on faktycznie oddany do dyspozycji usługobiorcy na terytorium kraju usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%

Natomiast usługa czarteru jachtu na okres do 90 dni gdy jacht zostanie faktycznie oddany do dyspozycji usługobiorcy poza terytorium kraju - miejsce świadczenia znajduje się poza krajem i tym samym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, w którym oddano jacht do dyspozycji klientowi, według zasad określonych w tym państwie.

W przypadku zaś gdy:

 • jacht zostanie wyczarterowany na okres dłuższy niż 90 dni na rzecz podatników w rozumieniu art. 28b ust. 1 ustawy (podmiotom wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą) oraz osobom prawnym niebędącymi podatnikami zidentyfikowanymi lub obowiązanych do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej -miejscem świadczenia i opodatkowania usługi będzie kraj siedziby działalności gospodarczej tych podmiotów,
 • jacht zostanie wyczarterowany na okres dłuższy niż 90 dni na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28b ust. 1 ustawy - miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania będzie kraj gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Zatem jeśli miejsce świadczenia znajduje się w kraju to podlegaj opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%. Natomiast gdy miejsce świadczenia usługi będzie się znajdowało poza terytorium kraju będzie ona podlegała opodatkowaniu zgodnie z regulacjami państwa w którym jest świadczona.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że w wypadku czarteru jachtu bez załogi jest to najem jachtu opodatkowany wg stawki podstawowej czyli 23%, nie jest prawidłowe bowiem istotne jest ustalenie w pierwszej kolejności miejsce świadczenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • prawidłowe w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług czarteru jachtu dla których miejsce świadczenia znajduje się w kraju,
 • nieprawidłowe w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług czarteru jachtu dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Informuje się, że w zakresie opodatkowaniu usług transportu morskiego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.