IBPP4/4512-42/16/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) uzupełnionego pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi transportu towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi transportu towarów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z 28 kwietnia 2016 r. znak: IBPP4/4512-42/16/MK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma <...> jest polskim podatnikiem VAT świadczącym usługi transportu towarów w tym podwykonawcze (dalej: „Firma”).

Odbiorcą usługi będzie firma spedycyjno-transportowa będąca podatnikiem VAT z siedzibą na terenie Unii Europejskiej (dalej: „Kontrahent”).

Transport wykonywany przez Firmę będzie elementem usługi transportu międzynarodowego wykonywanej przez Kontrahenta, polegającej na transporcie towarów na odcinku: miejsce poza granicami Unii Europejskiej - miejsce w granicach Unii Europejskiej.

Za wyświadczoną usługę Firma wystawi na rzecz Kontrahenta fakturę VAT. W swojej dokumentacji będzie miała kopię tej faktury, oraz kopię listu przewozowego CMR potwierdzającą transport towarów na trasie: miejsce poza terytorium Unii Europejskiej - miejsce w granicach Unii Europejskiej.

Pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z 28 kwietnia 2016 r. znak: IBPP4/4512-42/16/MK, Wnioskodawca doprecyzował że:

 1. Firma <...> świadczyć będzie usługę w zakresie międzynarodowego transportu towarów jako podwykonawca na zlecenie Kontrahenta mającego siedzibę na terenie Polski. Transport wykonywany będzie na trasie Niemcy - Szwajcaria: załadunek towaru odbędzie się w Niemczech, towar zostanie przewieziony do Szwajcarii i rozładowany. Transport nie będzie przebiegał przez teren Polski.Firma rozumie pojęcie „element usługi transportu międzynarodowego” jako wykonanie w charakterze jedynego podwykonawcy usługi transportowej dla Kontrahenta.
 2. Kontrahent będący odbiorcą usług transportowych jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
 3. Kontrahent będący odbiorcą usług transportowych ma swoją siedzibę na terytorium kraju (Polski).
W związku z powyższym opisem zadano pytania:
 1. Czy do zastosowania stawki 0% VAT za świadczone usługi na rzecz Kontrahenta wystarczające będzie posiadanie przez Firmę dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy wystarczającym będzie jeśli Firma będzie posiadać jedynie kopie dokumentów (oryginały kopii oraz kopie przesyłane drogą elektroniczną lub faxem), o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktury wystawionej przez Firmę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Do zastosowania stawki 0% VAT za świadczone usługi na rzecz Kontrahenta wystarczające będzie posiadanie przez Firmę dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługa świadczona przez Firmę jest usługą o której mowa w art. 83 w ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl § 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego. Stosownie do treści ust. 2 powołanego wyżej paragrafu przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W ocenie Firmy, w przypadku świadczonych przez nią usług, nie ma ona obowiązku posiadania dokumentu o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT. Firma jako podwykonawca odpowiada jedynie za część transportu międzynarodowego. Firma nie działa na zlecenie importera, zatem trudno od niej wymagać, aby posiadała dokument będący w jego posiadaniu, z którego miałby wynikać fakt wliczenia wartości jej usługi do podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu. Niejednokrotnie bowiem pozyskanie przez podwykonawcę takiego dowodu byłoby w praktyce niemożliwe.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie numer IPPP3/4512-572/15-3/RD.

Ad 2.

Zdaniem Firmy wystarczającym jest jeśli Firma będzie posiadać jedynie kopie dokumentów (oryginały kopii oraz kopie przesyłane drogą elektroniczną lub faxem), o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktury wystawionej przez Firmę.

Zdaniem Firmy, nie ma obowiązku posiadania przez Firmę oryginałów dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Transport realizowany przez przewoźników (spedytorów) podlega Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Konwencji list przewozowy CRM jest sporządzany w trzech egzemplarzach:

 1. oryginał - dla nabywcy,
 2. oryginał - towarzyszy przesyłce,
 3. oryginał - dla przewoźnika.

Firma będąc podwykonawcą nie jest w stanie uzyskać oryginału listu przewozowego, a jedynie kserokopię CMR od Kontrahenta. Firma nie przedstawi również oryginału faktury wystawionej na Kontrahenta - oryginał przekazywany jest bowiem Kontrahentowi. W konsekwencji Firma może wykazać się jedynie kopią faktury wystawionej na rzecz Kontrahenta. Zdaniem Firmy, posiadanie kopii listu przewozowego oraz faktury nie wyklucza zatem zastosowania stawki 0% podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa trzeciego – zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez import towarów – zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy – rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych;

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dla określenia sposobu opodatkowania świadczonych usług, niezbędne jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od niego uzależnione jest miejsce ich opodatkowania.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – art. 28b ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:

 1. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.
 2. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:
  1. z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  2. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
 3. usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów;
 4. osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Z kolei § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) stanowi, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy - § 6 ust. 2 rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi transportu towarów na zlecenie Kontrahenta mającego siedzibę na terytorium kraju, na trasie Niemcy (załadunek) – Szwajcaria (rozładunek), gdzie trasa nie będzie przebiegać przez terytorium kraju nie mają zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy, bowiem przedmiotowe usługi nie stanowią usług transportu międzynarodowego.

Jednocześnie wskazać należy, że dla opisanych w zdarzeniu przyszłym przez Wnioskodawcę usług transportu towarów na trasie Niemcy (załadunek) – Szwajcaria (rozładunek), zastosowanie znajdzie przepis § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, uprawniający Wnioskodawcę do zastosowania obniżonej stawki VAT 0%, w przypadku posiadania dokumentów o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że dla zastosowania stawki VAT 0% dla świadczonej usługi transportowej wystarczające będzie posiadanie jedynie dokumentów o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy. Podkreślić jednocześnie należy, że usługa transportowa wykonywana przez Wnioskodawcę na trasie Niemcy (załadunek) – Szwajcaria (rozładunek) nie będzie stanowić importu w myśl art. 2 pkt 7 ustawy, tym samym dokument o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy - potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji nie znajdzie zastosowania.

Wobec powyższego w celu zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o przepis § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia na świadczone przez Wnioskodawcę usługi transportowe, wystarczające będzie posiadanie dokumentów o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego uznać należy za prawidłowe, przy czym zaznaczyć należy, że prawidłowość stanowiska wynika nie z samego uzasadnienia Wnioskodawcy lecz z opisu zdarzenia przyszłego, który w myśl ustawy nie będzie stanowić importu, tym samym wyklucza wymóg posiadania dokumentów o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy.

W kwestii możliwości posiadania jedynie kopi dokumentów o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, uprawniających do stosowania preferencyjnej stawki podatki VAT w wysokości 0% należy zauważyć, że przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej.

Jeśli więc przepisy wprost nie stanowią o ich formie, uznać należy, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej czy faksem. Dokument ten powinien jednak jednoznacznie dowodzić, że nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie w posiadaniu jedynie kopii dokumentów o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy (oryginały kopii oraz kopie przesłane drogą elektroniczną lub faxem) których autentyczność nie będzie budzić wątpliwości, uznać należy, że kopie dokumentów o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy będą mogły stanowić dowód świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego uznać należy za prawidłowe.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.