IBPP4/4512-223/15/PK | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku dostawy towarów na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej przeznaczonych do uszlachetniania na terytorium kraju
IBPP4/4512-223/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. korekta
 3. statek
 4. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku dostawy towarów na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej przeznaczonych do uszlachetniania na terytorium kraju – jest:

 • prawidłowe w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla opisanej dostawy
 • prawidłowe w zakresie braku konieczności wykazania transakcji w deklaracji za okres następujący po okresie, w którym dokonano dostawy, w sytuacji gdy zapłata za towar została uiszczona po 40 dnia od dnia dostawy lecz przed złożeniem deklaracji za okres w którym miała miejsce dostawa,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku dostawy towarów na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej przeznaczonych do uszlachetniania na terytorium kraju. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest podatnikiem podatku VAT posiadającym siedzibę w Polsce. W ramach swojej działalności gospodarczej produkuje i sprzedaje urządzenia sterowe do zamontowania w statkach.

Urządzenia sterowe sprzedawane są kontrahentowi z Norwegii. Podobne urządzenia dla tego samego kontrahenta z Norwegii produkuje inna firma posiadająca siedzibę w Polsce (podmiot polski) zwana dalej firmą „Z”.

W najbliższym okresie kontrahent z Norwegii chce, aby Wnioskodawca utworzył pod ich potrzeby magazyn części i zespołów niezbędnych do produkcji urządzeń sterowych zarówno na potrzeby Wnioskodawcy jak i na potrzeby firmy „Z”.

Na zlecenie kontrahenta norweskiego (nabywcy urządzeń sterowych) Spółka wydawałaby zakupione lub wytworzone przez nią części lub zespoły firmie „Z”. Firma „Z” po otrzymaniu od Wnioskodawcy części lub zespołów będzie produkować na rzecz kontrahenta norweskiego urządzenia sterowe. Gotowy wyrób będzie sprzedawany przez firmę „Z” podmiotowi norweskiemu i wywożony do Norwegii.

Listę części jakie Wnioskodawca musiałby przekazać firmie „Z” otrzyma od kontrahenta z Norwegii. Na otrzymanej liście będzie adnotacja, że części te zostaną wykorzystane przez firmę „Z” do produkcji urządzeń sterowych i że po ich wmontowaniu w wyrób zostaną wywiezione do Norwegii (od momentu otrzymania części przez firmę „Z” do momentu wywozu ich w wyrobie może upłynąć kilka miesięcy).

Za wydane części dla firmy „Z” Wnioskodawca wystawi fakturę VAT na kontrahenta z Norwegii, z zastosowaniem stawki 0% z terminem płatności do 30 dni. Obowiązek podatkowy powstanie w dniu wydania części dla firmy „Z”.

Spółka posiadać będzie:

 1. Od kontrahenta z Norwegii - listę części jakie należy przekazać polskiej firmie „Z” wraz z oświadczeniem umieszczonym na tej liście, że po dokonaniu dalszych prac zostaną one wywiezione do Norwegii.
 2. Potwierdzenie odbioru ww. części przez firmę „Z”.
 3. Wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę za wystawioną na rzecz kontrahenta norweskiego fakturę za wydane części dla „Z”.

W przypadku braku zapłaty w terminie 40 dni od daty wydania towaru, Wnioskodawca opodatkuje dostawę stawką właściwą na terytorium kraju w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 40 dzień zapłaty i dokona korekty deklaracji VAT za ten okres.

Jeśli zapłata nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym należało dokonać korekty podatku, (po upływie 40 dni) Wnioskodawca nie będzie opodatkowywać sprzedaży w składanej deklaracji podatkowej za ten okres i nie będzie korygować deklaracji VAT za ten okres. Jeśli zapłata nastąpi w następnych okresach rozliczeniowych po okresie w którym należało dokonać korekty podatku, (po upływie 40 dni) Wnioskodawca w m-cu otrzymania zapłaty dokona korekty podatku VAT za m-c w którym upłynął 40 dzień zapłaty.

W związku z powyższym zadano pytania (ostatecznie sformułowanymi w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy firma będzie uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% do transakcji sprzedanych dla firmy z Norwegii, a przekazanych na rzecz polskiej firmy „Z”, stosownie do art. 83 ust.1 pkt 25 oraz art. 83 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy będzie istniał obowiązek korygowania podatku należnego za m-c w którym upłynął 40 dzień zapłaty, jeżeli zapłata wpłynie na rachunek Wnioskodawcy w tym samym m-cu w którym należało dokonać korekty podatku należnego...
 3. Czy w przypadku wpływu zapłaty po okresie w którym dokonano korekty podatku należnego, (tj. miesiąc w którym przypadnie 40 dzień od dnia wystawienia faktury) uprawnia Wnioskodawcę do skorygowania podatku należnego za miesiąc, w którym wykaże on dostawę opodatkowaną w/g stawki krajowej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku):

Ad. 1

W przedstawionym zdarzeniu Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania do transakcji sprzedaży części lub zespołów na rzecz firmy norweskiej stawki podatku VAT w wysokości 0%, gdyż sytuacja przedstawiona w przyszłym zdarzeniu odpowiada dyspozycji art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 1 kwietnia 2014 roku o podatku od towarów i usług. Sprzedaż części lub zespołów dokonywana będzie na rzecz norweskiego podmiotu niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy.

Sprzedawane części lub zespoły dostarczane będą na zlecenie podmiotu norweskiego firmie „Z” z przeznaczeniem ich do wmontowania w produkowane urządzenia sterowe (przerób), a następnie do wywozu gotowego urządzenia sterowego do Norwegii.

Kontrahent norweski przekaże Spółce listę części i zespołów jakie należy przekazać firmie „Z” z adnotacją na tej liście, że po wmontowaniu części i zespołów do wskazanego przez niego urządzenia sterowego zostaną one wywiezione w wyrobie gotowym do Norwegii.

Firma „Z” potwierdzi odbiór dostarczanych części lub zespołów. Spółka posiadać będzie wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę za sprzedane części lub zespoły w terminie nieprzekraczającym 40 dni od daty wydania towaru dla firmy „Z

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 25 stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium Unii Europejskiej, w przypadku gdy podatnik:

 1. przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru
 2. posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;

Dodatkowo art. 83 ust. 12 ustawy o VAT stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później niż 40 dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego.

Ad. 2 i 3

Art. 83 pkt 12 uprawnia Wnioskodawcę do dokonania korekty kwoty podatku należnego po otrzymaniu zapłaty w terminie późniejszym niż 40 dnia , licząc od dnia wydania towaru.

Tak więc przy założeniu - towar wydany i zafakturowany w dniu wydania w m-cu lutym danego roku:

 1. 40 dniowy termin płatności przypadał będzie na 14 marca danego roku, jeżeli przed złożeniem deklaracji za m-c luty (do 25 marca) danego roku będzie potwierdzenie zapłaty za przedmiotową fakturę, sprzedany towar winien być opodatkowany stawką 0% a podatek należny wynikający z tej faktury winien być rozliczony w deklaracji za m-c luty danego roku,
 2. Jeśli 40 dniowy termin płatności przypadał będzie na 14 marca danego roku, a zapłata nastąpi po 25 marca danego roku, (po złożeniu deklaracji za m-c luty) Spółka winna dokonać korekty podatku należnego w deklaracji za miesiąc luty tegoż roku, opodatkowując sprzedany towar stawką podatku właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju,
 3. Jeśli 40 dniowy termin płatności przypadał będzie na 14 marca danego roku, a zapłata wpłynie na rachunek Spółki w miesiącu kwietniu lub miesiącu późniejszym, Spółka w miesiącu otrzymania zapłaty winna dokonać korekty podatku należnego za miesiąc luty danego roku, opodatkowując sprzedany towar stawką 0% (przywrócenie stanu faktycznego).

Dodatkowo art. 83 ust. 12 ustawy o VAT stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później niż 40 dnia, licząc od dnia wydania towaru otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla opisanej dostawy
 • prawidłowe w zakresie braku konieczności wykazania transakcji w deklaracji za okres następujący po okresie, w którym dokonano dostawy, w sytuacji gdy zapłata za towar została uiszczona po 40 dnia od dnia dostawy lecz przecz złożeniem deklaracji za okres w którym miała miejsce dostawa,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 25 Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku gdy podatnik:

 1. przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru,
 2. posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego (art. 83 ust. 12 ustawy).

Przywołane przepisy regulują możliwość stosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów krajowych, dla podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędących podatnikami (zarejestrowanymi) w Polsce, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Wspólnoty.

Powyższe regulacje wprowadzają obniżoną stawkę podatku dla szczególnej kategorii dostaw towarów, które wprawdzie nie mogą zostać uznane za eksport towarów, lecz ze względu na fakt, że również skutkują wywozom towarów poza terytorium Unii Europejskiej, celowym i zasadnym jest opodatkowanie ich na zasadach podobnych jak eksport.

Jedną z przesłanek zastosowania preferencyjnej stawki 0% jest charakter prac wykonywanych na towarach przez podmiot trzeci. W świetle powołanego przepisu, czynności te muszą mieścić się w jednej z trzech kategorii - przerobie, uszlachetnianiu lub przetwarzaniu. Pojęcia te nie zostały jednak zdefiniowane w ustawie o VAT.

Odwołując się do definicji tych pojęć zawartej w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, przerób to przerabianie surowca na produkt lub półprodukt, natomiast przerabiać oznacza dokonać pewnych zmian w gotowej rzeczy w celu jej ulepszenia, przekształcić jedną rzecz na inną lub wykorzystać surowiec na zrobienie czegoś. Pojęcie to odnosi się m.in. do zmiany kształtu, wyglądu, postaci czy formy. Uszlachetnić oznacza poprawić właściwości danego surowca lub produktu, natomiast przetwarzać oznacza przekształcić coś twórczo lub zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd jak również montowanie elementów i kompletowanie produktów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dostarczałby na rzecz kontrahenta norweskiego zakupione lub wytworzone przez siebie części lub zespoły firmie „Z”, która po otrzymaniu od Wnioskodawcy części lub zespołów będzie produkować na rzecz kontrahenta norweskiego urządzenia sterowe. Gotowy wyrób będzie sprzedawany przez firmę „Z” podmiotowi norweskiemu i wywożony do Norwegii.

Z powyższego wynika, że byłby spełniony warunek materialny do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy tj. towary dostarczone przez Wnioskodawcę zostaną przerobione na terytorium kraju przez podmiot trzeci, a następnie zostaną wywiezione poza granice Wspólnoty.

Drugim warunkiem wymaganym do zastosowania stawki 0% na podstawie ww. przepisu jest aby dostawca posiadał dowód zapłaty m.in. na rachunek bankowy za dostarczony towar. Mając na uwadze, że prawodawca nie sprecyzował jaki ma być to dowód należy uznać, że wystarczającym dowodem w tym zakresie będzie wyciąg z rachunku bankowego Spółki, potwierdzający zapłatę przez nabywcę za konkretną fakturę. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca posiada taki dowód.

Ponadto aby powyżej opisane dostawy, zostały objęte stawką 0%, ustawa stawia warunek otrzymania zapłaty w określonym terminie. Zapłata powinna być przekazana w ciągu 40 dni, licząc od dnia wydania towaru, na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju. Nieotrzymanie zapłaty w tym terminie skutkuje koniecznością opodatkowania dostawy jako dostawy krajowej. Otrzymanie jednakże zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego.

Dlatego też w sytuacji gdy Spółka będzie posiadała wyciąg bankowy z którego będzie wynikało, że zapłata za dostarczone towary nastąpiła do 40 dni od daty ich wydania, będzie ona uprawniona do opodatkowania opisanych dostaw stawką podatku VAT w wysokości 0%.

Jak wynika z wniosku Spółka przewiduje również sytuacje gdy zapłata za dostarczony towar nastąpi po 40 dniu od daty wydania towaru.

W przypadku, gdy z upływem 40. dnia od dnia wydania towarów Wnioskodawca nie otrzyma zapłaty na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, powyższą dostawę należy opodatkować stawką podatku właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju, w rozliczeniu (deklaracji) za miesiąc, w którym upłynął 40 dzień od dnia wydania towaru podmiotowi, który dokonuje jego przerobu.

Jednocześnie art. 83 ust. 12 ustawy stanowi, iż otrzymanie przez dokonującego dostawy towarów, zapłaty w terminie późniejszym uprawnia go do skorygowania podatku VAT. W przypadku gdy zaplata będzie uiszczona po upływie 40 dni od dnia wydania towaru Wnioskodawca winien dokonać korekty podatku VAT w miesiącu otrzymania tejże zapłaty. Co istotne korekcie nie podlega deklaracja lecz sam podatek należny tj. nie składa się deklaracji korygującej rozliczenie za dany okres lecz korygowany jest sam podatek należny w bieżącej deklaracji.

Powyższe podejście jest spójne z zasadami, na jakich wykazuje się eksport towarów z Polski, w sytuacji opóźnionego otrzymania niezbędnych potwierdzeń. Mianowicie, zgodnie z art. 41 ust. 9, po ujęciu eksportu ze stawką właściwą jak dla dostawy krajowej „otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszymi niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

W świetle powyższego przepisu podatnik uprawniony jest do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał dokument potwierdzający wywóz. Tak więc podatnik nie dokonuje korekty deklaracji, tylko korekty podatku należnego w deklaracji bieżącej. Korekta podatku należnego będzie polegała na zmniejszeniu podatku należnego w deklaracji bieżącej o kwotę podatku należnego, zadeklarowanego w poprzednich okresach. Co istotne dla sprawy, opisane we wniosku transakcję opodatkowuje się stawka podatku VAT w wysokości 0% w deklaracji za okres w którym miała miejsce ta dostawa. Natomiast konsekwencją powyższych norm jest to, że niezależnie od momentu otrzymania zapłaty deklaracja w której wykazano dostawę ze stawka 0% nie jest korygowana.

Zatem odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy należy stwierdzić, że dla towaru wydanego i zafakturowany w dniu wydania w miesiącu lutym danego roku, jeśli 40 dniowy termin płatności przypadałby na 14 marca danego roku, a:

 • zapłata nastąpi do 25 marca tego samego roku przed złożeniem deklaracji za luty, to Spółka nie będzie zobowiązana dokonać korekty podatku VAT w deklaracji za m-c marzec danego roku (wykazywać w deklaracji za marzec przedmiotowej dostawy),
 • zapłata wpłynie na konto Spółki do końca marca lecz po złożeniu deklaracji za miesiąc luty to Spółka nie będzie zobowiązana dokonać korekty podatku VAT w deklaracji za m-c marzec danego roku (wykazywać w deklaracji za marzec przedmiotowej dostawy),
 • do końca marca tegoż roku brak będzie zapłaty za sprzedany towar, to Spółka będzie zobowiązana dokonać korekty podatku należnego w deklaracji za miesiąc marzec tegoż roku, opodatkowując sprzedany towar stawką podatku właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju,
 • zapłata wpłynie na rachunek Spółki w miesiącu kwietniu lub miesiącu późniejszym to Spółka winna dokonać korekty podatku należnego w miesiącu otrzymania zapłaty (opodatkować dostawę stawka 0% oraz obniżyć podatek należny o wartość podatku która została wykazana w deklaracji za marzec).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:

 • prawidłowe w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla opisanej dostawy
 • prawidłowe w zakresie braku konieczności wykazania transakcji w deklaracji za okres następujący po okresie, w którym dokonano dostawy, w sytuacji gdy zapłata za towar została uiszczona po 40 dnia od dnia dostawy lecz przed złożeniem deklaracji za okres w którym miała miejsce dostawa,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.