IBPP4/4512-18/15/PK | Interpretacja indywidualna

Określenie wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z naprawę i przebudowę okrętów wojennych
IBPP4/4512-18/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. remonty
 2. statek
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z naprawę i przebudowę okrętów wojennych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z naprawę i przebudowę okrętów wojennych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą produkującym uzbrojenie dla potrzeb Polskich Sił Zbrojnych posiadającym koncesje na obrót bronią i amunicją wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017, z późn. zm.). Komenda Portu Wojennego w ramach postępowania przetargowego realizowanego na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” zleciła Wykonawcy, którego tworzy konsorcjum: Lider Konsorcjum i Wnioskodawca - (Wykonawca) usługi w zakresie naprawy i przebudowy armat stanowiących części składowe okrętów wojennych. Część z usług Wykonawca będzie realizował bezpośrednio na okrętach wojennym część zaś w siedzibie Spółki, (wykonanie detali następnie przewiezionych i zamontowanych na okręcie wojennym). Do obowiązków Lidera Konsorcjum należy zagwarantowanie finasowania realizacji umowy oraz reprezentowanie Wnioskodawcy przed Zamawiającym. Zgodnie z ustaleniami w zakresie dokonywania rozliczeń w ramach umowy konsorcjum Wnioskodawca wystawia faktury za wykonane prace na rzecz Lidera Konsorcjum, który następnie dokonuje sprzedaży i wystawia fakturę VAT na rzecz Zamawiającego otrzymując od Wnioskodawcy stosowaną prowizję.

Okręty wojennych, których dotyczy przedmiot umowy zostały sklasyfikowane jako statki pod symbolem PKWIU ex 30.11 przez Zamawiającego Komendę Portu Wojennego. Okręty te zostały sklasyfikowane w ramach publicznego postępowania przetargowego realizowanego na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” w zakresie naprawy i przebudowy armat stanowiących części składowe okrętów wojennych. Również Wnioskodawca prowadzi ewidencję w postaci wyodrębnionej dokumentacji produkcyjnej w formie zlecenia produkcyjnego z którego wynika, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi i zakupy są realizowane pod konkretne zamówienie i zostały wykonane przy zachowaniu warunków pozwalających na potwierdzenie charakteru usługi, przedmiotu na którego rzecz te usługi są przeznaczone, oraz usługobiorcy. Realizację prac na rzecz Komendy Portu Wojennego w ramach postępowania przetargowego realizowanego na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” w zakresie naprawy i przebudowy armat stanowiących części składowe okrętów wojennych. Wnioskodawca pod realizację tego zamówienia założył odrębne zlecenie produkcyjne o symbolu 245100 i 245200 na którym są ewidencjonowane wszystkie koszty zakupów i świadczonych usług pod realizację tego zlecenia.

Zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 15 ustawy „o podatku od towarów i usług” dla usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków (okrętów wojennych) wymienionych w klasie PKWIU ex 30.11 oraz ich części składowych” stosuje się stawkę podatku VAT wynoszącą 0%. Dla zastosowania preferencyjnej stawki 0% decydujący jest przedmiot usług i ich przeznaczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca realizując prace, których przeznaczenie dotyczy ściśle zindywidualizowanego celu jakim jest remont i przebudowa okrętów wojennych dla Komendy Portu Wojennego ma prawo na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy „o podatku od towarów i usług” zastosować stawkę „0” do usług i zakupów realizowanych ściśle na ten cel. Czy wnioskodawca może zastosować stawkę „0” jeśli realizuje te usługi przez pośrednika, który jako Lider Konsorcjum pośredniczy jedynie przy realizacji zamówienia, zabezpiecza finansowania realizacji umowy oraz reprezentuje Wnioskodawcę przed Zamawiającym.

Zdaniem Wnioskodawcy dokonując dotychczas sprzedaży wykonanych prac i usług dotyczących remontu i przebudowy okrętów wojennych na rzecz Lidera konsorcjum stosuje stawkę VAT 23 %. Zdaniem podatnika z uwagi na fakt, iż realizuje usługi, których przeznaczenie dotyczy ściśle zindywidualizowanego celu jakim jest remont i przebudowa okrętów wojennych spółka ma prawo na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy „o podatku od towarów i usług” zastosować stawkę „0” do usług i zakupów dotyczących remontów okrętów wojennych. Stawka ta będzie mogła mieć zastosowane nawet jeśli Wnioskodawca realizuje usługi przez pośrednika, który jako Lider Konsorcjum pośredniczy przy realizacji usług. Ustawodawca celowo bowiem przewidział preferencyjna stawkę VAT dla usług i prac dotyczącej konkretnej kategorii sprzętu wojskowego jakimi są okręty wojenne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie (art. 83 ust. 2 ustawy).

Tym samym prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla świadczonej usługi remontu, przebudowy lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych, zostało uzależnione od prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że ww. czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Zatem aby zastosować dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę stawkę VAT w wysokości 0% należy określić charakter usług (czy przedmiotowe usługi są tożsame z tymi wymienionymi w art. 83 ust. 1 pkt 15), przedmiot usług (czy są wykonywane na statkach) oraz czy są spełnione warunki formalne (czy jest prowadzona stosowna dokumentacja).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęć wymienionych w powyższych przepisach, dlatego dokonując ich interpretacji należy zastosować wykładnię językową. Według „Współczesnego słownika języka polskiego” (Bogusław Dunaj, Langenscheidt Warszawa 2007 r.), „remont” to zespół czynności, w wyniku których przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia; naprawa odnowienie czegoś. „Przebudowa” to dokonywanie zmian w budowie czegoś, przebudowywanie, przekształcenie, zmianę dotychczasowej postaci, ulepszanie. „Konserwacją” są czynności i zabiegi mające na celu zachowanie i przedłużenie wartości użytkowej lub estetycznej czegoś, konserwowanie. Pojęcie „część” oznacza element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość takich samych elementów tworzących całość, odcinek, kawałek czegoś, cząstka. „Wyposażenie” stanowi ogół sprzętów, urządzeń itp., w które coś (np. pomieszczenie, wnętrze pojazdu) zostało wyposażone.

Wnioskodawca wskazał, że Okręty wojenne, których dotyczy przedmiot umowy zostały sklasyfikowane jako statki pod symbolem PKWIU ex 30.11. Ponadto Wnioskodawca prowadzi ewidencję w postaci wyodrębnionej dokumentacji produkcyjnej w formie zlecenia produkcyjnego z którego wynika, iż świadczone przez niego usługi i zakupy są realizowane pod konkretne zamówienie i zostały wykonane przy zachowaniu warunków pozwalających na potwierdzenie charakteru usługi, przedmiotu na którego rzecz te usługi są przeznaczone, oraz usługobiorcy.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca świadczy dla Lidera konsorcjum usługi polegające na naprawie i przebudowie armat stanowiących części składowe okrętów wojennych. Część z usług Wykonawca będzie realizował bezpośrednio na okrętach wojennym część zaś w siedzibie Spółki, (wykonanie detali następnie przewiezionych i zamontowanych na okręcie wojennym). Do obowiązków Lidera Konsorcjum należy zagwarantowanie finasowania realizacji umowy oraz reprezentowanie Wnioskodawcy przed Zamawiającym. Zgodnie z ustaleniami w zakresie dokonywania rozliczeń w ramach umowy konsorcjum Wnioskodawca wystawia faktury za wykonane prace na rzecz Lidera Konsorcjum, który następnie dokonuje sprzedaży i wystawia fakturę VAT na rzecz Zamawiającego otrzymując od Wnioskodawcę stosowaną prowizję.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca prowadzi on ewidencję w postaci wyodrębnionej dokumentacji produkcyjnej w formie zlecenia produkcyjnego z którego wynika, iż świadczone usługi i zakupy są realizowane pod konkretne zamówienie i zostały wykonane przy zachowaniu warunków pozwalających na potwierdzenie charakteru usługi, przedmiotu na którego rzecz te usługi są przeznaczone, oraz usługobiorcy.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że wobec faktu, że Wnioskodawca świadczy usługę naprawy i przebudowy statków (sklasyfikowanych wg PKWiU 30.11) oraz prowadzi ewidencję, z której wynika ww. charakter usług Wnioskodawca może stosować 0% stawkę podatku na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług dla świadczonych usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.